Rüyada Kan Görmek

Rüyada vücudunuzda yara bere olmadığı halde kan aktığını görmek, büyük bir zarara uğrayacağınıza, memur iseniz rüşvet alacağınıza,devlet kapısında işi olan biri iseniz rüşvet teklif edeceksiniz demektir. Kanın yaralardan aktığını görmek gam ve keder, hasar ve zarar ile yorumlanır. Kan gölü görmek, görülen mahalde kan döküleceğine işaret olarak yorumlanır. Burnunuzdan kan aktığını görmek,gam ve kederlerinizden kurtulacağınıza, fakat çok akarsa zarara uğrayacağınıza,rüyada kan aldırdığınızı görmek, dinlenmeye ve aynı zamanda sevgiliniz ile güzel günler geçirece­ğinize işarettir. Rüyada kan görmek, duruma göre değişik şekilde yorum­lanır. Bazen mal, evlat, emlak sahibi olacağınıza işarettir. Rüyada az bir kan görmek, az bir iyilik ve az bir menfaate işaretle yorumlanır. Çok kan görmek, çok mal ve çok men­faat elde etmeye işaretle tabir olunur.

Rüyada hayvandan kan çıktığını görmek, hükümete itaat­sizlik ile yorumlanır.

Burundan Kan Geldiğini Görmek

Mal ve menfaat ile tabir olunur. Bazen de burundan kan çıktığını görmek, zararla veya elden mal çıkacağına işaretle yorumlanır. Bazen de burundan çıkan kanın elbiseye bulaştığını görmek, mal ve servet sahibi olacağınıza işaretle yorumlanır. Bazende rüya sahibine kötü mal ve günah isabet edeceğine işaret eder.

Bir kimse rüyada burnundan kan aktığını görse; görülen burun kanı çok akıcı ve ince olursa, burnu akan kimseye isabet edecek haram mala; eğer kan katı olursa düşük yapılan erkek çocuğa işarettir.

Rüyada burnunun kanadığını ve burnunun kanının kendisine fayda vereceğini düşünmek, rüya sahibine âmirinden hayır isabet edeceğine işaret eder.

Rüyada burnunun kanadığını ve kanın kendisine zarar vereceği düşünmek, rüya sahibine âmirinden bir söz erişmesine işaret eder.

Bir kimse rüyada burnundan bir veya iki damla kan aktığını görse, o kan menfaate işaret eder.

Rüyada burnunun kanamasından sonra kendisinde zaaf ve bitkinlik görmek ve kendisinin kuvvetinin gittiğini görmek, rüya sahibinin fakir olacağına işaret eder.

Rüyada burnunun kanamasından sonra kendisine kuvvet geldiğini görmek, rüya sahibinin zengin olacağına işaret eder.

Burnundan akan kanın hiçbir şeye bulaşmadığını görmek, rüya sahibinin günahtan kurtulmasına işaret eder.

Burnundan akan kanın yol üzerine damladığını görmek, rüya sahibinin malının zekatını vereceğine ve onunla yol üzerinde bulunan fakir fukaraya tasadduk edeceğine işaret eder.

Yine rüyada burnunun kanadığını görmek, günahtan kurtulmaya işaret eder.

Bazen burnunun kanadığını gören kimse, hâzineye ve büyük mala nâil olur.

Bazen de, burun kanı, hatıra gelmedik bir yerden üzüntü ve sıkıntı geleceğine işarettir.

Rüyayı burnunun kanadığını ve kendisinde bir rahatlık hissettiğini görmek, rüya sahibinin zekat vereceğine yahut elbise alacağına ve şöhrete erişeceğine işaret eder.

Bir yara olmadan bedenden çıkan kan, rüşvet ile haram mal elde edeceğinize veya zarar edeceğinize yorumlanır. Bir yaranızdan kan çıktığını görmek, keder ve sıkıntıdan kurtulacağınıza işaretle tabir olunur. Gözünüzden kan çıktığını görmek, üzüntü, keder ve ayrılığa işaretle yorumlanır. Rüya da vücudundan, cilt ve derisinden kan aktığını gör­mek, sağlık ve sıhhatle, selametle tabir olunur. Rüyada kan aldırdığını görmek, hastalıktan kurtuluşa ve şifa bulmaya işaretle yorumlanır. Rüya da adet kanı görmek, bekar için kocaya varacağına, yani evleneceğine işaret, hamile olan kadın için düşük ya­pacağına işaret, adetten kesilmiş ihtiyar kadın için de hastalanacağına işaretle tabir olunur.

Ünlü yorumcu Cafer-i Sadık’a göre:

Rüyada görülen insan kanı, paraya ve mala da işarettir şeklinde yorumlanır. Bu­na göre, bir kimse, rüyasında kendi vücudundan kan çıktı­ğını veya kan aktığını görse, rüyayı gören kimse, vücudun­dan akan kan miktarınca, malından veya parasında zarar eder, elinden mal veya para çıkar, şeklinde tabir olunur.

Bir kimse, rüyasında arka kemiklerinden veya sırtından kan çıktığını veya kan aktığını görse, bu onun günahlarının affedileceğine ve günahlarından kurtulup temizleneceği­ne işaretle yorumlanır. Eğer arkasından çıkan veya akan bu kanın vücuduna bulaşmış olduğunu görürse, bu onun malına veya parasına karışan haram mal ve paranın elin­den gideceğine işarettir.

Bir kimse, rüyasında kan içtiğini veya içiyormuş olduğunu görse, bu onun kazancında haram vardır. O kazancına ha­ram mal ve haram para karıştırmış olduğuna veya adının dedikoduya karışacağına işaretle yorumlanır.

Bir kimse, rüyasında kendisine şiddetle vurulma sonucu bir yerinden kan aktığını görse, bu onun bol bir rızka ve bereketli bir kazanca kavuşacağına işaretle yorumlanır. Yatakta yatmakta olan hasta bir kimse, rüyasında kendisine şiddetli vurulma sonucu, bir yerinden kan aktığını görse, bu onun (hastanın) ölümüne (öleceğine) işaretle yorumlanır. Bir kimse, rüyasında kendisinden çıkan (akan) kanın şişe­ye konduğunu ve şişenin de kırıldığını görse, bu görülen rüya, onun (rüyayı görenin) hanımından boşanacağına ve­ya hanımının ölümüne (öleceğine) işaret eder.

Rüyada görülen kan, haram mala yahut rüya sahibinin işlediği günaha yahut kendisyle günâh kazanılacak bir fiile işarettir.

Rüyada kana bulandığını görmek, rüya sahibinin mal sahibi olmasına; yahut haram mal ve büyük günah içinde bulunmasına işaret eder.

Rüyada görülen kan, sahibinin hayatına, kuvvet ve malına ve onu teminatı altında bulunduran yardımcya; yahut elbise vs. gibi şeylerden onu örten giysilere; yahut iyilik ve kötülükten kazandığı şeylere işarettir.

Bazen rüyada haddinden fazla çıkan kan, rüya sahibinin yardımcısı bulunan anne, baba yahut çocuk ya da ortak tarafından gelen menfaatin kesilmesine işarettir.

Rüyada görülen adet kanı, bekâr kız için kocaya; hamile kadın için düşük yapmaya; kesilmiş kadın için de hastalığa işarettir.

Rüyada arkadan kan çıkması, günahı terk etmeye, bu kan çevreyi ve elbiseyi lekeler ise haram kazancın elden çıkmasına işaret eder.

Kanın, rüyada cilt ve deriden akması sıhhat ve selâmettir.

Bazen rüyada vücudundan kan çıktığını ve yara olduğunu görmek, rüya sahibine beden sağlığı ve çok mal gelmesine işaret eder.

Kaybolmuş bir kimsenin rüyada vücudundan kan çıktığını ve yara olduğunu görmesi, sağ olarak evine geri dönmesine, hayır ve sevince nâil olmasına işaret eder.

Gurbette tanıdığı olan bir kimsenin rüyada vücudundan kan çıktığını ve yara olduğunu görmesi, o kimsenin sağ ve selâmetle evine geri dönmesine işaret eder.

Rüyada insan kanı içtiğini görmek, mal ve menfaate nâil olmaya ve bütün fitne ve belalardan kurtuluşa ermeye işarettir.

Bazen rüyada insan kanı içtiğini görmek, rüya sahibinin günâhtan ve yaramaz hareketlerden kaçınmasına ve çirkin işlerden kurtulmasına işaret eder.

Bir kimsenin rüyada kendi kanını içtiğini görmesi, üzüntü, keder ve meşakkate işaret eder.

Bazen rüyada kan içtiğini görmek, haram mala veya gıybet etmeye işarettir.

Herhangi bir kasıt olmadan, kan aldırmaksızın ve yara olmaksızın vücudundan kan aktığını gören kimsenin, zengin ise kanın aktığı kadar malı elinden çıkacağına; eğer fakir ise o miktarda eline mal geçeceğine işarettir.

Rüyada damardan kan akması, zengin için mal noksanlığına;yoksul için eline mal geçmesine işarettir.

Rüyada dişlerinden kan çıktığını görmek, rüya sahibinin akraba yüzünden üzüntü ve kedere düşmesine işaret eder.

Rüyada kendi gömleğinde bilmediği yerden gelmiş bir kan olduğunu görmek, rüyayı görenin üzerine yalan bir söz söyleneceğine işarettir.

Rüyada gömleğinin kedi kanıyla bulandığını görmek, rüya sahibine bir hırsız tarafından yalan bir söz söyleneceğine işaret eder.

Rüyada kendi gömleğinin arslan veya yırtıcı bir hayvanın kanıyla bulaştığını görmek, rüya sahibine galip olan zâlim bir kimsenin yalan bir söz söylemesine işaret eder.

Gömleğinin koç kanıyla bulaştığını görmek, rüya sahibine şerefli, zengin ve kuvvetli bir kimsenin yalan bir söz söylemesine işâret eder.

Rüyada kan kuyusuna düştüğünü görmek, kan veya haram mal ile tabir olunur.

Rüyada yaşadığı yerde kandan bir çukur olduğunu görmek, o yerde kanının döküleceğine işârettir.

Bir kimse rüyada kan küpüne yahut testisine veya kandan çukura düştüğünü görse, onu heyecana ve ıstıraba atacak bir kana işâret eder.

Bir yanıt yazın