Rüyada Ölmek

Ölmek veya ölüm ile ilgili rüyalar çok değişik şekiller­de yorumlanmışlardır. Bu konuyla ilgili rüyaları şöyle bir sıraya koyarak ünlü yorumcuların yorumlarını öne alarak ayrıntılı bir şekilde yorumları açıklamaya işaret edelim.

Rüyasında öldüğünü ve kabre gömüldüğünü görmek, iyi değildir. Rüya sahibinin tövbesiz yani, günahlarından tövbe etmeden öleceğine, yani kendisine tövbe etmek nasip olmayacağına işarettir. Şayet bu rüyayı gören kişi, kendisi­nin gömülmesinden sonra tekrar kabrinden çıktığını gör­müş olsa, o zaman bu rüyası, onun tövbe ederek öleceğine kendisine ölmeden önce günahlarından tövbe etmek na­sip olacağına işarettir şeklinde yorumlanır demişlerdir.

Rü­ya sahibinin halk arasında şeref ve itibarının, saygı ve hürmetinin artacağına veya saygınlığının olduğuna işarettir şeklinde yorumlanır denmiştir.

Rüyada ölmek, büyük bir günâhtan piş­manlık duymaya işârettir.

Ölüm, bazen mümin için şerefe; bazen de uzlete çekilmeye işârettir.

Rüyada ölüm görmek, bir şeyden korkan ve­ya üzüntülü bulunan kişi için, hayra işâret eder.

Rüyada aniden öldüğünü görmek, fakir için zenginliğe; zengin için de fakirliğe işârettir.

Bazı tabircilere göre ölmek, evlenmeye işârettir.

Riiyada öldükten sonra yaşadığını gör­mek, fakirlikten kurtulup zengin olmaya, sı­kıntıdan sonra genişliğe veya günâhlarından tövbe etmeye işârettir. Eğer bu rüyayı gören misafir ve garip ise, salimen vatanına döne­ceğine işârettir.

Bir kimsenin rüyada bir ölünün sağ olduğu­nu görmesi, ümidini kestiği bir işinin vücuda geleceğine; eğer sıkıntı içinde ise tahmin etme­diği biryerden kolaylık geleceğine işârettir.

Rüyada tanıdığı ölülerin, ev veya şehir yahut mahallenin bir yerinde durduklarını gör­mek, rüya sahibinin veya o ölülerin evlât ve torunlarının ümitlerini kesmiş oldukları işleri­nin meydana geleceğine işârettir.

Bir kimse rüyasında kendisinin ebedî bir hayat içerisinde olduğunu söyleyen bir ölü görse, onun şehitlik mertebesinde olduğuna ve âhiret nîmetleryle nîmetlenmesine işârettir.

Bir kimseye rüyada bir ölünün kendisinin ölmediğini haber vermesi de, o ölünün şehit­ler makamında olmasına ve âhiret nîmetleryle nîmetlenmesine işârettir.

Rüyada bir ölünün dirilerek kendisine ‘sen ölü müsün?’ dye sorulunca, ‘hayır ben diri­yim’ dediğini görmek, o ölünün âhiretteki saâdetine ve güzel haline işâret eder.

Rüyada bir ölüyü güzel bir şekilde veya beyaz ve yeşil elbiseli olduğu halde güleryüzlü ve sevinçli olarak görmek, o ölünün görül­düğü gibi âhirette nimetler içinde bulunduğu­na işârettir.

Rüyada ölünün saç ve sakalının tozlu ve dö­kük, elbiselerinin de çürümüş olduğunu görmek, o ölünün durumunun kötü olduğuna işârettir.

Rüyada bir ölünün kendisine Kur’ân-ı Ke­rim, hadis veya fıkıh kitabı gibi kitaplar verdiğini görmek, itaat ve hayrata muvaffakıyete işâret eder.

Rüyada ölünün iyi ve giizel bir şeyi kendi­sine verdiğini görmek, rüya sahibi için iyi bir rızıktır. Ve hiç ümit etmediği yerden ona bir hayır erişir.

Rüyada ölüye yenilen ve içilen şeylerden veya giyilecek bir şey verdiğini görmek, rüya sahibinin malına bir zarar geleceğine işârettir.

Sağ olan bir kimsenin giydiği elbisesini rüyada ölüye verdiğini görmesi, âhirete göçe­ceğine ve ölülere kavuşacağına işârettir.

Rüyada bir ölünün kendisine elbise veya gömlekyahut bir sarık verdiğini görmesi, rüya sahibinin, o ölünün, hayattaki yaşayışı gibi yaşayacağına işâret eder.

Rüyada ölünün kendisine biryemek verdiği görmek, rüya sahibine ümit etmediği biryer­den iyi bir rızık geleceğine işârettir.

Rüyada ölünün kendisine bal verdiğini görmek, rüya sahibinin ümit etmediği bir ganîmete ve mala nâil olacağına işârettir.

Rüyada bir ölünün yemeğinden yediğini görmek, toprakta gizlenen bir hâzineye nâil olmaya işâret eder.

Rüyada elini bir ölünün tuttuğunu görmek, o kimseye ümidini kestiği biryerden eline mal geçeceğine işârettir.

Rüyada bir ölünün kendisine yıkanmış bir elbise verdiğini görmek, zengin olmaya işârettir.

Rüyada ölüleri kabirlere taşıdığını görmek, rüya sahibinin doğru bir iş yaptığına işârettir.

Rüyada ölüleri çarşı ve pazara taşıdığını görmek, rüya sahibinin ticaretinin canlanması­na ve artmasına, ihtiyaçlarının karşılanmasına ve menfaate işârettir.

Rüyada bir ölüyü yüklendiğini görmek, rüya sahibinin dinsiz bir adamın zahmet ve meşakkatini üzerine alacağına işârettir.

Rüyada bir ölüyü ölülerin götürüldüğü bir şekilde yüklendiğini görmek, rüya sahibinin idareciye hizmet edeceğine işârettir.

Rüyada ölülerin götürüldüğü şeklin dışın­da bir ölüyü yüklendiğini görmek, rüya sahibinin haram mala sahip olacağına işârettir.

Rüyada ölünün cesedini bulduğunu görmek, beklenmedikyerden erişecek mala işarettir.

Rüyada ölünün arkasından gittiğini gör­mek, rüya sahibinin o ölünün mesleğine uyacağına; din ve dünyaca onun izini takip ede- ceğine işârettir.

Rüyada bir takım ölüler arasında bulundu­ğunu görmek, rüya sahibinin münafık bir ka­vim arasında bulunduğuna işârettir.

Rüyada bir ölünün hasta olduğunu gör­mek, o ölü kişinin Allah Teâlâ ile arasında olan şeylerden mesul olduğuna işâret eder.

Rüyada ölünün üzerinde kirli, paslı, yırtık ve eskimiş elbise görmek de, o ölü kişinin Allah Teâlâ ile arasında olan şeylerden mesul olduğuna işârettir.

Rüyada imamın öldüğünü görmek, şehrin harap olmasına işâret eder.

Rüyada çocuğun ölümü, isminin anılmamasına işârettir.

Rüyada oğlunun öldüğünü görmek, rüya sahibinin düşmanından kurtulacağına işârettir.

Rüyada kızının öldüğünü gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulamayacağından do­layı ümitsiz olur.

Rüyada erkek kardeşinin öldüğünü gör­mek, düşmanının ölümüne işârettir.

Hasta olan erkek kardeşinin rüyada öldü­ğünü görmek, onun âhirete göçebileceğine; eğer kardeşi hasta değilse, kardeşi gibi konuş­tuğu ve yardım istediği bir kimsenin âhirete göçebileceğine işârettir.

Rüyada hanımının öldüğünü görmek, menfaatinin elden gitmesine işârettir.

Bazen rüyada hanımının öldüğünü gör­mek, rüya sahibinin geçimini sağladığı sanatı­nın geçersiz olmasına işârettir.

Rüyada hanımının öldüğünü ve tekrar dirildiğini görmek, ticaret ve ziraatte kazanca ve rızıkta genişliğe işâret eder.

Rüyada annesinin öldüğünü görmek, rüya sahibinin dünyaca zarara uğrayacağına, durumunun bozulacağına; amel yapmayacağına ve farzlarıyerine getirmekte tembellik gösterece­ğine işârettir.

Rüyada hiç tanınmayan bir kadının öldü­ğünü görmek, yağmur yağmamasına; hiç tanınmayan bir kadının yaşadığını görmek ise, Allah Teâlâ’nın (c.c.) yağmurla yer yüzünü ihya etmesine işârettir.

Rüyada tanıdığı bir ölünün yeniden öldü­ğünü ve ona ağlandığını görmek, o ölünün ailesinden birinin âhirete göçebileceğine işârettir. Eğer ağlanmıyorsa, o ölünün ailesin­den birisiyle evlenmesine, sevince ve evine gelin getirmesine işârettir.

Rüyada tanınmış bir âlimin öldüğünü gör­mek, rüya sahibinin delillerinin iptal edilmesi­ne işarettir.

Bazen rüyada âlimin ölmesi, dinde bir bi­datin meydana çıkmasına işârettir.

Rüyada ibadete düşkün birinin ölümü de, rüya sahibinin kalbinin ölmesine işârettir.

Rüyada valinin öldüğünü görmek, geçim darlığına işârettir.

Rüyada ölmüş bir âlimin veya sâlih yahut fâkih olan bir şahsın bir şehirde olduklarını, ve o şehir halkının da harp, kıtlık ve korku içeri­sinde bulunduklarını görmek, o şehir halkının harp, kıtlık ve korku hallerinden kurtulacakla­rına ve liderlerinin tutumunun güzelleşeceği­ne işârettir.

Korku halinde bulunan bir kimsenin rüyada özellikle annesinin ve babasının sağ olduklarını görmesi, rüya sahibinin korkudan emin olması­na, üzüntü ve kederinin gitmesine işârettir.

Rüyada bir ölünün makbul ve istenen işler­le meşgul olduğunu görmek, rüya sahibinin o işle emretmesine işârettir.

Rüyada bir ölünün dirildiğini görmek, salâha ermeye ve hiç ummadığı yerden mesrur olacağı bir şeyin gelmesine işârettir.

Rüyada bir ölüyü dirilttiğini görmek, rüya sahibinin vasıtasyla biryahudi veya bir hıristi- yanın Müslüman olmasına işârettir.

Bazen rüyada bir ölüyü dirilttiğini görmek, rüya sahibinin vasıtasyla günâh işlemede ısrar eden günahkâr birisinin tövbe etmesine işarettir.

Rüyada bir ölünün diğer bir ölü üzerine namaz kıldığını görmek, bâtıl amellere işârettir. Veya bu rüya, rüya sahibinin borçlu olmasına işârettir.

Rüyada ölü ile arkadaşlık ettiğini görmek, rüya sahibinin uzak bir yere yolculuğa çıkaca­ğına ve o yolculuktan menfaat elde edeceğine işârettir.

Rüyada ölüden bir şey aldığını görmek, hayra ve rızkın artmasına işârettir.

Rüyada ölü ile konuştuğunu görmek, uzun ömre işâret eder.

Bazen rüyada ölü ile konuştuğunu görmek, rüya sahibi ile halk arasında anlaşmazlık çıkaca­ğına; ancak barış ile neticeleneceğine işârettir.

Rüyada ölüden bir şey aldığını görmek, rızka işâret eder.

Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü gör­mek, rüya sahibinin, ölünün geride bıraktığı ilim, eser veya malıyla faydalanacağına işârettir.

Rüyada tanımadığı bir ölüyü öptüğünü görmek, rüya sahibine tahmin etmediği bir yerden mal geleceğine işârettir.

Rüyada tanıdığı ve bildiği bir ölünün ken­disini öptüğünü görmesi, o ölü veya veresesi tarafından gelecek hayra işârettir.

Rüyada ölü olan birisinin hayatta olan bir şahsı dövdüğünü veya sinirli olarak o şahıstan ayrıldığını görmesi, hayatta olan o şahsın din­ce bozuk olan bir şey ihdas ettiğine işârettir.

Rüyada hayatta olan bir şahsın bir ölüyü dövdüğünü ve ölünün de buna razı olup itaat ettiğini görmek, döven şahsın mütedeyyin ve öliiniin ruhu için sadaka verdiğine ve duâ et­tiğine yahut o ölünün yaptığı vasyeti yerine getirdiğine işârettir.

Rüyada bir ölüyü dövdüğünü görmek, rü­ya sahibinin yaptığı yolculuktan hayra nâil olmaya ve kaybettiği şeyi bulacağına işârettir.

Rüyada hayatta olan birisinin bir ölüyü dövdüğünü görmek, ölünün borcunu ödemesine işârettir.

Bekâr bir kadının rüyada bir ölüyle evlen­diğini görmesi, kocaya; evliler için de boşan­maya işârettir.

Bazen bir kadının ölüyle evlenmesi, ölünün Allah (c.c.) yanında yi halli oluşuna işârettir.

Rüyada bir kadının ölü olan bir erkekle evlendiğini ve evine gittiğini ve evinin de erke­ğin evine dönüştüğünü görmesi, ömrünün bittiğine ve ecelin geldiğine işâret eder.

Rüyada ölüye bir şey sattığını görmek, o şeyin pahalanmasına işârettir.

Rüyada bir ölünün yemek veya eşya satın aldığını görmek, onların pahalılaşmasına ve bozulmasına işârettir.

Rüyada ölülerin yemek veya eşya sattıklarını görmek, onların rağbet görmemesine işârettir.

Rüyasında ölüm alâmetleri olmaksızın, uyur­ken, hastalanmaksızın öldüğünü görmek, rüya sahibinin ömrünün uzun olacağına işârettir.

Rüyada ölüm anında ve ölüm sıkıntıları için­de olduğunu görmek, rüya sahibinin kendi men­faati veya başkaları için zâlim olacağına işârettir.

Rüyada ölülerin meşgul veya yorgun ve zahmet içinde olduklarını görmek; yahut sima ve elbiselerinde bir fenalık ve çirkinlik bulunduğunu görmek, o ölülerin dünyadaki haliyle mesul tutulacaklarına işarettir.

Rüyada bir ölüye yol gösterdiğini görmek, ilim ve hikmete nâil olmaya ve onun vasıtasıy­la ehl-i dalâletten bir cemaatin hidayete erme­sine işâret eder.

Rüyada öldüğünü ve yer üzerinde çıplak olduğunu görmek, rüya sahibinin fakir olaca­ğına işarettir.

Rüyada öldüğünü ve yatak üzerinde oldu­ğunu görmek, o kimse için dünyanın ferahlık olacağına işârettir.

Rüyada öldüğünü ve sedir üzerinde oldu­ğunu görmek, rüya sahibinin rütbe ve şerefe nâil olacağına işârettir.

Rüyada bir ölü ile minder üzerinde kucaklaş­tığını görmek, çok uzun yaşamaya işâret eder.

Hasta kimsenin rüyasında öldüğünü görme­si, hastalığından şifâ bulmaya ve afyete işârettir.

Rüyada kaybolmuş birisinden ölüm haberi geldiğini gören kimseye, kaybolmuş o kimse­nin dünyaca iyi halli ve dince bozuk halde oluşunun haberi gelir.

Bir kimse rüyada bir ölünün denizde bo­ğulduğunu görse, o ölünün hata ve günâh içerisinde boğulduğuna işârettir.

Rüyada hayatta olan bir şahsın, ölünün ardı sıra gittiğini ve bir yere girip çıkışında ondan hiç ayrılmadığını görmek, o şahsın din ve dünya işlerinde o ölünün meslek ve yoluna uyduğuna işârettir.

Elayatta olan birisinin riyada ölüyle bir yatakta uyuduğunu görmesi, rüya sahibinin ömrünün uzun olacağına işârettir.

Rüyada bir ölünün uykuda olduğunu görmek, o ölünün âhiretteki rahatlığına ve iyi halliliğine işarettir. Ölüyü çıplak olarak görme­nin yorumu da böyledir.

Rüyada bir ölünün ferah ve sevinçli halde kendi evine girdiğini ve kendisine selâm verdi­ğini görmek, rüya sahibinin selâmete ve sıhha­te nâil olmasına işârettir.

Bir kimsenin rüyada bir ölünün ardına dü­şerek tanımadığı bir eve girip sonra oradan çıkmadığını görmesi, o kimsenin âhirete göçe- bileceğine; eğer o evden geri dönerse, ölüm tehlikesi geçireceğine işârettir.

Rüyada ölülerin kabirlerinden çıkıp evleri­ne gittiklerini görmek, o kimsenin hapislikten kurtulmasına veya kurumuş olan bitkileri Allah’ın (c.c.)yeniden ihya etmesine işârettir.

Rüyada bir ölüyü yediğini görmek, rüya sahibinin ömrünün uzun olacağına, sevince ve imrenilecek bir hale işâret eder.

Rüyada ölünün bir şey yediğini görmek, yediği o şeyin pahalanacağına işârettir.

Rüyada bir ölünün kendisine eski veya kirli ve paslı bir gömlek verdiğini görmesi, rüya sahibinin fakirleşeceğine işârettir.

Rüyada teneşir üzerinde olduğunu gör­mek, rüya sahibinin işlerinin ilerleyeceğine, günâhlarından üzüntülerinden ve borçların­dan kurtulacağına işârettir.

Rüyada eski ve yırtık elbiseli dinsiz bir ölünün görülmesi, onun âhirette durumunun kötü olmasına işârettir.

Yahudi, hıristiyan veya mecûsi olan birisi­nin kendi ölüleri üzerinde yeşil elbise ve ba­şında da taç olduğu halde bir sedir üzerinde bulunduğunu görmesi, o ölünün gerye terk ettiği kimselerin yükselmelerine ve dünyaca nâil olacakları hayır ve sevince işârettir.

Rüyada müşriklerin ölülerini görmek, düş­mana; hıristiyan ve yahudi ölülerini görmek de, dinde haddi aşmaya, üzüntü ve şiddetleri yenilemeye işârettir.

Kendi Öldüğünü Görmek

Bir kimsenin rüyada kendisini ölmüş görmesi, onun (rüyayı görenin-rüya sahibinin) ömrünün uzadığına, yani uzun ömürlü olduğuna işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Kişinin rüyada kendisini ölmüş görüp halkın (insanların) omuzları üzerinde götürüldüğünü görmesi, iyi sayılır.

Defnedildiğini Görmek

Evli olan birisinin rüyasında öldüğünü ve defnedildiğini görmesi, hanımından veya orta­ğından yahut erkek kardeşinden ya da dostla­rından ayrılacağına işârettir. Bazen de bu rüya, o kimsenin yolculuk yapmasına eğer yolcu ise çoluk çocuğunun yanına dönmesine işârettir.

Rüyada öldüğünü ve defnedildiğini gör­mek, rüya sahibinin tövbe etmeksizin öleceği­ne işârettir. Eğer rüyada kabrinden çıktığını görürse, rüya sahibine tövbe etmek nasip olacağına işârettir.

Bir kimsenin rüyada öldüğünü, insanların omuzlarında götürüldüğünü; ancak defnedilmediğini görmek, rüya sahibinin düşmanlarını kahredeceğine işârettir.

Bir kişinin rüyada öldüğünü, ölümle bera­ber ağlaşarak tabut üzerine konup bir kısım adamların omuzlarında kabristana götürüldü­ğünü; ancak defnedilmediğini görmesi, dün­yaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçme­ye işârettir.

Bir yanıt yazın