Rüyada Erkeklik Organı Görmek

Rüyada erkeklik organı görmek, uzun ömür, evlat, mal, şöhret ve güzel bir isim bırakmak gibi şeylere işaret olarak yorumlanır.

Bir kimse rüyasında iki veya daha fazla cinsiyet (erkeklik) organı bulunuyormuş olduğunu görse, bu rüyası onun malının çok veya çocuklarının çok olacağına işaretle yorumlanır. Yani ya çok çocuk sahibi olacağına veyahut mal mülk sahibi olup zengin olacağına işaretle tabir olunur.

Rüyasında kendi cinsiyet uzvunun başka bir kimse tara­fından kesildiğini ve yerinden alındığını görmek, hayırla yorumlanmaz. Bu rüya, rüyayı gören kimsenin mal ve mülkünden zarar göreceğine, belki de malının elinden çı­kacağına da işaret olarak yorumlanmıştır. Eğer cinsiyet uzvunu kendisi kesmiş ise, yani kendisinin kestiğini gö­rürse, o zaman çocuğunun olmayacağına işaret eder.

Kirmani’nin yorumu:

Bir kimse rüyasında kendisinin cinsi­yet organının kuruduğunu görmesi, dört şekilde tabir edilir:

Rüyayı gören kişinin ölümüne işaretle,

Rüya sahibinin halk arasında isminin unutulacağına işaretle,

Rüyayı gören kimse için çocuğunun ölümüne işaretle,

Rüya sahibinin malından zarar görmesine, malının elin­den gideceğine işaretle tabir olunmuştur. Diğer bazı yo­rumculara göre ise, uzun bir yolculuğa işaret eder.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Rüyada erkeklik organı gör­mek, altı şekilde (altı cihete işaretle) tabir olunur.

Evlada işaretle,

Mala-mülke işaretle,

Makam, rütbeye işaretle,

Kuvvet (güç) sahibi olmaya işaretle,

İzzet sahibi olmaya işaretle,

Baht açıklığı ve murada, devlete ermek gibi şeylere işaretle tabir olunur demiştir Cafer-i Sadık (r.a.).

İmam-ı Nablusi’nin yorumu

Rüyada erkeğin cinsiyet or­ganının görülmesi, mal, evlat ve ömre işaretle yorumlanır. Bir kimse rüyasında cinsiyet uzvunun normal bir şekilde (anormal olmamak ve ayıplanacak yadırganacak bir şekilde ol­mamak şartıyla) uzadığını veya büyüdüğünü görse, bu rüyası onun, evladının çok olacağına ve zenginliğine, çok mal-mülk sahibi olacağına işaret olarak yorumlanır. Tenasül uzvunun ayıplanmayacak derece­de uzadığını ve büyüdüğünü görmek, evlat ve malın çok olmasına işârettir. Bir devlet adamının rüyada tenasül uzvu­nun büyüdüğünü görmesi, kudret, kuvvet ve itibarının artacağına işâret eder. Bu rüya, es­naf ve tüccar için dc kazancın ve kârın artaca­ğına işârettir.

Bir kadının rüyada kendisinde erkeklik organı bulunuyor­muş olduğunu görmesi, kendisinde erkeklik taslayan kötü bir huyun olduğuna işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada görülen erkeğin cinsiyet organı, mal, evlat ve ömre işâret eder.

Bir kimsenin rüyada tenasül uzvunun bir­kaç parçaya ayrıldığını görmesi, neslinin çok olacağına ve devamlılığına işâret eder.

Rüyada cinsiyet aletinin üçe ayrıldığını gören kimsenin üç erkek çocuğu olur.

Kadın için erkeklik cinsiyet organı onun erkeklik taslamasına işârettir.

Bir başkasının cinsiyet uzvunu kendi elinde görmek, her cihetten ele geçecek para ve çok mala işâret eder.

Rüyada eliyle penisini tutup çıkardığını tekrar yerine koyduğunu görmek, bir erkek çocuğa işâret eder. Bazı kere de bu rüya, elinden çıkan bir malın tekrar ona dönmesine ya da ismi unutulduktan sonra yeniden isim ve şöhrete kavuşmasına işâret eder.

Rüyada hamile bir kadının erkeklik uzvu görmesi, erkek çocuk doğurmasına işârettir.

Rüyada tenasül uzvunun kesildiğini gör­mek, bundan sonra erkek çocuğu olmayacağı­na, üzüntü ve kedere ereceğine,yahut malının eksileceğine, yahut şehrinden uzaklaşacağına işâret eder.

Bir yerde halk içinde çıplak olduğunu veya cinsiyet organının uyarılmış olduğu ve kendisi­nin de utanmadığını yahut hayırlı veya şerli bir iş işlediğini gören kimse, devlet işinden bir işi şiddetle talep etmesine ve bu işi elde etmesine şanının yüce olmasına ve temenni ettiği şeye nâil olup düşmanlarına galip gel­mesine işârettir.

Bir adamın rüyada tenasül uzvuna düğüm vurduğunu görmesi, geçimin güçleşmesine ve sıkıntıya işârettir.

Rüyada cinsiyet organını tutmak, ferahlık ve sevinçtir.

Rüyada erkeklik organının demirden yahut bakırdan veya herhangi bir madenden olduğu­nu görmek, zengin olmaya işârettir.Bu rüya bazende o kimsenin neslinin kesileceğine ya­hut rahatının gideceğine işâret eder.

Cinsiyet organını göğsüne kadar ulaşmış görmek, çalışma ve gayretinin ve talihinin yüksek olmasına işârettir.

Cinsiyet organının zayıf olduğunu gören kimsenin evladının hastalığına ve şöhretinin azalmasına işârettir.

Rüyada cinsiyet organında yara görmek, söylenmesi çirkin olan bir sözün söylenmesine işârettir.

Rüyada erkeklik organının dişilik organına döndüğünü görmek, gören kimsenin kuvveti­nin âcizliğe, horluğa ve zayıflığa döneceğine işârettir.

Bir kimse kendi cinsiyet organının kaybol­duğunu ve kendisinin de buna üzüldüğünü görse, o kimsenin çocuğu kaybolur. Veya yolculuğa çıkar ve haber alamaz ya da hasta ise üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada cinsiyet organının uyanık görülme­si, sevinç, gayret, çalışma ve ihtiyacı giderme­ye yorumlanır.

Rüyada cinsiyet organının kesildiğini gör­mek, nesil ve zürriyetinin kesilmesine işârettir.

Rüyada penisinin sünnet olduğunu gör­mek, ondaki dinin güzelliğine ve sağlamlığına işarettir.

Rüyada sünnet olmadığını görmek, sünnet-i seniyyeye muhalif hareketlerinin dün­yaca fazlalığına işârettir. Rüyasında cinsiyet uzvunun sünnet edildiğini gören kişi, çok dindar biri olur ve iyi bir Müslüman olacağına işarettir.

Bir yanıt yazın