Rüyada Diz Görmek

Rüyada görülen diz, kişinin maişet ve talebindeki şiddet ve zahmeti ve işindeki dert ve elemdir. Bir kimsenin dizderisinin kuvvetli olarak görülmesi, o kimsenin maişetçe kuvvetine yorumlanır.

Dizler bedenin kuvvet ve hareketi ve işinin iyiliğidir. Bir kimse dizinin büyüdüğünü, kemiğinin kuvvetlendiğini yahut halinin güzel olduğunu görse, eğer o kimse üzüntü ve kederli ise, Allah Teala onu üzüntü ve kederden kurtarır. Bazı kere de bu rüya o kimsenin namaza davet edip adap ve şartları ile kılmasına yorumlanır. Eğer dizinin yerinden ayrıldığını yahut kırıldığını ya da onda yara ve çıban ve kan olduğunu görse, o kimsenin hareketsizliğine, yahut sakin bir halde kalmasına yorumlanır. Eğer yolculuk niyetindeyse bundan vaz geçer.

Bazen da malından yararlanması mümkün olmaz, eğer kendisi ile başkası arasında dostluğu varsa ondan ayrılır.

Rüyada görülen diz veya dizler, kişinin işlerindeki hareket ve davranışlara işaret eder. Rüyada diz veya dizlerdeki gö­rülen iyi ve kötü durum bu sembollere işaretle yorumlanır.

Kişinin rüyada dizini veya dizlerini şiş görmesi, rüya sahibi kişi, ailesinin geçimini ve rızkını kazanırken ve bunları te­min etmeye çalışırken ve maksadına, istek ve arzusuna ulaşırken çok zahmet ve meşakkat çekeceğine, çok zor­luklarla karşılaşacağına işarettir.

Rüyasında dizini veya dizlerini yaralı ve çıban çıkmış gör­mek, rüya sahibinin işinde ve işlerinde, çalışmasında ve gayretinde tembel ve isteksiz davranacağına veya davran­dığına işarettir.

Rüyada dizinin yerinden ayrıldığını veya kırıldığını ya da dizde yara ve çıban ve akıcı kan olduğunu görmek, rüya sahibinin hareket­sizliğine veya sakin bir halde kalmasına işârettir. Diz ağrısı, çıbanı vs., işlerdeki durgunluğa ve yolculuktan vazgeçmeye işâret eder.

Bazen dizler, kardeş ve ortak ile tabir olu­nur.

Rüyasında dizini veya dizlerini çok zayıf ve halsiz, güçsüz ve dermansız olduğunu görmek, ailesinin geçiminde, rızık ve maişetinde darlığa ve sıkıntıya işaret eder.  Diz zayıflığı, geçim sıkıntısına ve para ka­zanmada karşılaşılan zorluklara işâret eder.

Alem-i manada (rüyada) kişinin dizlerini küçülmüş (zayıf ve cılız) görmesi, geçiminin darlığına, sermayesinin (para­sının) ve malının kıtlığına (azlığına) işarettir.

Rüyasında dizinin kırıldığını veya yerinden ayrıldığını veya dizinden kan aktığını veya yaralandığını görmek, kişinin hareketsizliğine, tembelliğine ve bıkkınlığına işaret eder.

Rüyada diz görmek, kişinin maişet ve tale­bindeki şiddet ve zahmete ve işindeki dert ve eleme işâret eder.

Bazen de rüyada diz görmek, kişinin bine­ğine, dünya işlerini yaparken sarf ettiği güç ve kuvvete işâret eder.

Bir kimsenin diz derisinin kuvvetli olarak görülmesi, o kişinin maişetçe kuvvetine işâret eder. Dizlerinin sıhhatli ve sağlam olması, yol­culuğa ve onun bulunacağı bir işe ve vücut sıhhatine işâret eder.

Rüyada dizinin derisini soyulmuş ve yüzül­müş olduğunu görmek, geçim hususunda zahmet ve meşakkate düşeceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada diz görmesi, bedenin kuvvet ve hareketi ve işin iyiliği ile tabir olunur.

Bazı kere de dizler, iş sahibi olan şahıslar ile tabir edilir. Ayaklar da onların hizmetkârları ile tabir olunur.

Bazı kere de rüyada diz görmek, namaz ile tabir olunur.

Yine dizler, rükû ve sücudu tamamlamaya, insanın alış verişine, hareket ve sakinliğine, yolculuğuna, mevki ve makamına, maldan bi­riktirdiği ve harcadığı şeye, sıhhat, ülfet ve muhabbete işâret eder.

Rüyada dizdeki derinin katı olduğunu veya onda şiş, kir ve pas gibi bir şey olduğunu görmek, geçim hususunda zahmet ve meşak­kate ve zahmetle topladığı malı telef etmeye işârettir.

Bir yanıt yazın