Rüyada Dil Görmek

Rüyada görülen dil, sahibinin tercümanı ve işlerini yürütendir.

Bir kimsenin rüyada dilinin tutulması o kimsenin başta kalmasına yorumlanır.

Kavga ve münakaşa yaparken dilinin uzun olduğunu gören hayasızca söz söyler. Bazen rüyada dil uzunluğu, sahibinin edebiyatta emsallerine üstün geldiğine yorumlanır. İki dili olduğunu gören kimsenin ilmi artar, düşmanına galip gelir.

Dil; kemal, güzellik, delil, gidişat ve şöhrettir.

Rüyada dilinin çenesine yapıştığını gören kimse, emniyet edilip kendisine bırakılan bir malı veya hakkı inkar eder.

Halktan olan bir kimse rüyada dilini yediğini görse, o kimse söyleyeceği bir sözden dolayı pişman olur. Eğer o kimse kariyer sahibi ise, dili ve iyi konuşması sayesinde insanların mallarını yer. Rüyada dilini yiyen kimse çok suküt, sinirine hakim ve idareci bir kimse olur, diye yorumlanır.

Bir kimse rüyada kendisinin ini olduğunu ve onda bir aslanı bulunduğunu görse; in, o kimsenin ağzı, aslan da onun dilidir. İnsanları yemesi için aslanını insanlar üzerine salıvermesi, diliyle insanlara eziyet etmesine yorumlanır. Rüyada dilini ısırdığını gören kimse, sinirlenmemeye çalışır. Dilinin iki parça olduğunu gören kimse, yalancı olur.

Bir kimse rüyada insanlar onun dilini yaladıklarını veya emdiklerini görse, onlar onun ilminden yararlanmayı arzu ederler. Bazen da dil, şöhrete, rütbeye ve dilden çıkan ilme yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada çokça dili bulunduğunu görmesi, o kimsenin malca, ailece veya ilimce ziyadeliğine yorumlanır. Bazen da bu rüyanın sahibi çeşitli lisanları konuşur.

Bir kimsenin rüyada kendi diline baktığını görmesi, o kimsenin dilini korumaya dikkat etmesine yorumlanır.

Rüyada dil görmek, yalancılığa, dedikoduculuğa işaret­tir. Dilinizi bağ­lanmış görmek, fakirliğe ve zarurete düşmeye işarettir. Koyun dili kötü huylu arkadaşınızın sözlerine inanarak zarara uğrayacağınıza işarettir. Rüyada kendi dilinizle konuşma duymanız dertlerinizi dökmek ihtiyacı duyacağınıza, yabancı bir dil ile konuştuğunuzu duymak derdinizi kimseye açıklayamayacağınıza işarettir.

Rüyada dil görmek, kişinin tercümanı, rehber ve kılavuzu anlamına işaret olarak yorumlanır. Rüyada görü­len dil, kişinin işlerini yürüten bir müdürüne işarettir şek­linde de tabir olunmuştur.

Kişinin dili, hata yaptığı bir mahal (bir yer) olarak da yo­rum yapılmıştır. Buna göre dil, kişinin hata kaynağıdır şeklinde de yorumlanmıştır.

Dil rüyaları, işaret ettiği cihetlere işaret olarak yorumlanır. Dil kişinin konuşma ve kendisini anlatma aracıdır. Yorum, bu cihetler nazar-ı itibara (göz önüne) alınarak yapılır.

Rüyasında dilinin ağrıdığını ve sancılandığını gören kişinin bu rüyası, rüya sahibi kişinin, yalan söylediğine ve yalan söyleyeceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında dilinin bağlı olduğunu gören kişi, kendini anlat­makta, aciz kalır ve susmak zorunda kalır. Bundan dolayı fakirliğe düşer, sıkıntı çeker, dertle kederle uğraşır şeklin­de yorumlanır. Başka bir tabire göre, düşmanına mağlup olacağına işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyasında iki tane dili olduğunu görmek, iyidir, hayra yo­rumlanır. Bu rüya sahibinin, iki ilimde, iki işte ve iki sa­natta başarılı ve beceri sahibi olacağına işarettir.

Rüyasında dilinin uzadığını veya uzamış olduğunu gören kimsenin bu rüyası, onun çok konuştuğuna ve gereksiz şeyler söylediğine ve bu sebeple hem kendisine, hem de çevresindeki kişilere zarar vereceğine işaretle yorumlanır.

Rüyada dilde renk değişikliği görmek, iyi değildir. Bu rüya, hayra yorumlanmaz. Dil, kişinin konuşma kaynağıdır. Ko­nuşmak, bazen kişinin ayıp ve kusurlarını ortaya çıkarır. Bu nedenle bazı yorumculara göre rüya da dil görme (veya dil rüyası) iyi sayılmaz.

Kişi rüyasında kekeme olduğunu görse, onun bu rüyası ha­yırlı sayılmaz. Gördüğü rüya, onun ahlaksızlığını ortaya çı­karmış olur. Çünkü bu rüyası onun ahlaksızlığına, kötü huyuna işarettir. Eğer rüyasında dilindeki kekemeliğin geçtiğini görürse, bu onun ahlakının düzeleceğine işarettir.

Rüyasında dilinin açık ve net (çok güzel) konuştuğunu gör­mek, her konuda kolaylık göreceğine işaretle yorumlanır.

İbn-i Kesir’in yorumu:

Rüyada dilin kalınlaşmış ve uzamış olduğunu görmek, Cenab-ı Allah’ı anmakla (zikirle) meş­gul olmaya, Allahu Teala’yı çok çok anıp yad etmeye işa­rettir. Aynı zamanda bu rüyayı görenin doğru sözlü ve ya­lan söylemekten kendisini koruyan bir kişi olduğunu da işaret eder şeklinde tabir olunmuştur.

Rüyasında dilini kısalmış olarak görmek, iyi değildir. Bu rü­ya sahibinin düşmanlarına mağlup olacağına, yenilgiye uğrayacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Halktan olan bir kimse rüyasında kendi dilini yediğini gör­se, bu rüyası, onun hatalı bir söz söyleyeceğine ve sonra bundan pişman olacağına işaret eder.

Bir kimse rüyasında kendi diliyle beraber başka bir dilin da­ha olduğunu görse, yani kendi dilinin yanında başka bir dilin de bulunduğunu görmesi, o kimsenin (rüya sahibinin, kovucu insanlar arasında laf getirip götüren) ve dedikoducu olduğuna işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında dil yediğini görmek, rüya sahibinin, adının bir dedikoduya karışacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

 Küçük dil zeka ve vaktinizi iyi kullanırsanız mevkii sahibi ola­cağınıza işarettir. Bir kimsenin rüyasında küçük dilini görmesi hırs ve tamah­karlığına veya ecelinin (ölümünün) yaklaştığına yorumlanır.

Rüyada görülen dil, sahibinin tercümanı, , sözcüsü, vekili, arabulucusu ve işlerini yürü­ten bir kimseye işârettir.

Bazı kere de dil görmek, kemâl, güzellik, delil, gidişat ve şöhrete işâret eder.

Rüyada dilini hareket ettirdiğini görmek, hata ile tabir olunur.

Rüyada biri ile münâkaşa yaptığını ve dili­nin uzun olduğunu görmek, hayasızca söz söylemeğe, sözle gelecek belalara işâret eder.

Bir kimsenin rüyada dilinde tüy bittiğini görmesi, bir şeyi izahta acze düşmeye, şer işlemeye işârettir.

Rüyada bir hanımın efendisinin dilinin ke­sildiğini görmesi, hanımın ona şaka yapmasına işârettir.

Bir kimse hanımının dilinin kesilmiş olduğunu görse, hanımının iffetli bir kadın olduğuna işarettir.

Rüyada dilinin çenesine yapıştığını gör­mek, hakkı veya kendisine bırakılan bir ema­neti inkâr ile tabir olunur. Rüyasında dilinin çenesine yapıştığını görse, bu rüyası onun, borcunu veya (kendisine verilen) bir emaneti inkar edeceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyada dilini yutmak, olup bitene göz yumarak işinde kalmaya işâret eder.

Yine rüyada dilinin iki parça olduğunu görmek, yalancılık ile tabir edilir.

Rüyada birkaç dili olduğunu görmek, des­tek ve yardakçısının olmasına işâret eder. Bir kimse rüyasında birçok dili olduğunu görse, bu rüyası onun, mal-mülk yönünden ve efradı aile yönünden veya ilim yönünden zenginliğine veyahut da birçok yabancı dil bildiğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada dili ısırmak, bir şeye öfkelenmeye işâret eder.

Rüyada âlimin dilini yalamak, ilim tahsil etmeye işâret eder. Rüyada birinin dilini yalamak yahut öp­mek, onun görüş ve düşüncelerini benimse­meye işâret eder.

Rüyada görülen güzel dil, düzgün ve etki­li konuşmaya, hayırlı elçiye işâret eder.

Dilde görülen her çeşit çirkinlik ve hoş olmayan durum, pişmanlık ve zarara işâret eder.

Rüyada hayvan dili görmek, aklı ve sağdu­yusu olmayan kimseye işâret eder.

Rüyada dilinin kaybolduğunu görmek, ken­disine, çoluk çocuğuna, akrabalarına yahut komşularına gelecek bir musibetten dolayı düş­manın sevinç ve sürür duymasına işâret eder. Rüyada kendi dilini kaybettiğini görmek, memedeki çocuğun ölümüne işâret eder.

Rüyada birisine dilini çıkardığını görmek, halk arasında alaya maruz kalmaya işârettir. Rüyasında birisine dilini çıkardığını gören kimsenin bu rüyası onunla (rüyayı görenle) birinin veya birilerinin alay edeceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Dilinde Kıl Bittiğini Görmek

Bir kimse rüyada dilinde kıl bitmiş olduğunu görse, bu rüya bazan da o kimsenin söyleyeceği şiire yorumlanır.Rüyada kendi dili üzerinde kıl bittiğini gören kimse, güzel söz söyleme sanatına sahipse o kimsenin sözünün düzeni bozulur. Ve güzel konuşamaz. Eğer o kimse güzel konuşmuyorsa kuvveti, rızkı, iş ve idaresi güçleşir. Bazen dil, esir ve hapsedilmiş kimseye veya deliğindeki yılana yorumlanır.

Rüyada dilinde siyah kıl bittiğini görmek, hemen zuhur edecek bir şerre işâret eder.

Rüyada dilinde beyaz kıl bittiğini görmek, sonradan çıkacak bir şerre işârettir.

Dilinin Kesildiğini Görmek

Bir kimsenin rüyada kesilmiş bir dil görmesi, gizli şeyleri meydana çıkaran adama ya da kötülüklü bir kimseye yorumlanır.

Mahkemesi olan kimsenin rüyada dilinin kesildiğini görmesi, delillerinin boşa çıkacağı­na ve mahkemeyi kaybedeceğine işâret eder ve o zât kahra uğrar.

Bir şairin rüyada dilinin kesilmesini görme­si, onu kesen kimse tarafından gelecek mala ve nîmete işâret eder. Bazı kere de bir âlimin rüyada dilinin kesil­diğini görmesi, o âlimin hizmetçisinin veya talebesinin ya da çocuğunun ölebiliceğine işâret eder. Rüyada dilin kesilmesi, iddianın boşa çıkmasına, iş ve ticarette zarara uğramaya yahut yumuşak huyluluğa işârettir.

Bir adam rüyada kendisinin ini olduğunu ve o inde bir arslanı bulunduğunu görse; in, o adamın ağzı, arslan da onun dilidir. İnsanları yemesi ve parçalaması için arslanını halkın üzerine salıvermesi, diliyle insanlara eziyet etmesine ve onları incitmesine işâret eder. Bir âlimin rüyada dilinin kesildiğini görme­si, mücadele ve münazarada mağlubiyete işârettir.

Rüyada Dilsiz Görmek

Rüyada dilsiz görmek, ümitlerin sonuçlanacağına, dilsiz olduğunuzu görme kalben huzura işarettir. Dilsizlerin konuştuğunu görmek, pek kısa zamanda elinize para geçeneğine, dilsizin bağırdığını duymak hayatta yükselmeye işarettir. Dilsizlerin kavga ettiğini görmek, gören evli ise ayrılığa, geçimsizliğe işarettir. Dilsiz kadın başarıya işaret­tir. İhtiyar dilsiz kazanç, kâr ve rahatlık ile yorumlanır. Dilsiz kız acı haber ve kedere işarettir. Anasının dilsiz görmek, bekarlar için iyi haberdir. Babayı dilsiz görmek, yapmayı düşündüğünüz şeyin iyi olduğuna ve başarılı olacağınıza, dilsizin ağlaması hayalperest olduğunuza işarettir.

Dilin Büyüdüğünü Görmek

Rüyasında dilinin çok büyüdüğünü, ağzına sığmadığını gör­mek, iyi değildir. Bu rüya, onun kötülüğüne namuslu in­sanlara çamur attığına, dil uzattığına işaretle yorumlanır. Dilin büyüdüğünü görmek, ailenizden sakınmanız gerektiğine, çünkü başkalarının yanında sizi mahcup edecekle­rine, bir davanız varsa, onu kazanacağınıza işarettir. Rüyasında kendi dilinin büyüdüğünü görmek, bir dost veya ahbabı ile münakaşa edeceğine işaretle yorumlanır. Rüyasında küçük dilinin büyüdüğünü, hatta boğazını kapa­tacak halde olduğunu görmek rüya sahibinin, mal biriktirmekteki hırs ve tamahına ve kendi nafakasından bile kıstı­ğına veya ecelinin (ölümünün) yaklaştığına işaret eder.

 

 

Bir yanıt yazın