Rüyada Değirmen Görmek

Rüyada değirmen görmek, aile halkının sıkıntı ve darlıktan kurtulmasına yahut fakirlikten sonra zenginliğe, bekâr için evlenmeye işaret eder. Değirmende öğütülmeyecek şeyler öğütmek, geçim sıkıntısına ve aile efradı arasında anlaşmazlığa işaret eder. Değirmende öğütülebilen şeyler öğütmek, aile efradının işlerinin kolaylığına, hastalıklardan şifa bulmaya, işleri idare eden kimseyi yenilemelerine işaret eder.

Rüyada değirmen görmek, aile halkının sıkıntı ve darlıktan kurtulmasına yahut fakirlikten sonra zenginliklerine bekar erkek için evlenmeye, bekar kız için kocaya ve evdeki hizmetçiye yorumlanır.

Değirmen bulunmayan bir evde değirmen görmek, şiddet ve çetinliklere, düşmanlığa yorumlanır. Değirmen de buğday veya arpa veya kendisinden istifade edilen faydalı bir şey öğütse aile halkının işlerinin kolaylığına azıklarının yolunda gitmesine, hastalıklardan şifa bulmalarına işlerini idare eden kimseyi yenilemelerine yorumlanır.

Rüyada değirmenin döndüğünü gören kimseye, değirmendeki un miktarınca gelecek hayra yorumlanır.

Bazen değirmenin döndüğünün görülmesi yolculuk, değirmenin buğdaysız dönmesi şiddet ve sıkıntıdır.

Bir kimse kendisinin dolap ile dönen bir değirmenin olduğunu görse, temiz bir rızka nail olur. Bir şey öğütmeksizin değirmenin döndüğünü görmek, yolculuktur.

Bir kimse eliyle değirmeni döndürdüğünü ve onunla un öğüttüğünü görse, dininde ve geçiminde eline güvenir. Bazı yorumcular, değirmen düğün ve sünnet yemeğine yorumlanır, derler. Elinde değirmen olduğunu gören kimse, dövülür ve hapsedilir.

Değirmeninin kırıldığını ve bozulduğunu gören kimse, hapis ise hapislikten çıkar. Üzüntü ve kederde ise bunlardan kurtulur. Eğer tehlikeli bir işte ise kurtulur.

Rüyada değirmen görmek, fakirlik ve yoksulluk sı­kıntısından kurtulmakla tabir edilir. Yani, bu rüyayı gören kimsenin zengin olacağına işarettir.

Rüyada değirmenin döndüğünü görmek, rızık toplamakla ve evinde geçiminde idareli davranmak suretiyle geçimini idare etmeye veya idare etmesi gerektiğine işaret eder. Bazı kere de değirmenin döndüğünü gör­mek, yolculuk; buğdaysız dönmesi ise şiddet ve sıkıntı ile tabir olunur.

Bir kimsenin rüyada değirmen taşının dön­düğünü görmesi, değirmendeki un miktarınca gelecek hayra işârettir. Rüyada değirmen taşının demirden veya bakırdan olduğunu görmek, şiddetli düşman­lığa ve kıtale işâret eder. Rüyada değirmen taşının buğdaysız ve boş olarak döndüğünü görmek, yolculuğa; buğ­day veya diğer hububat üzerinde döndüğünü görmek umumi halin şöyle böyle devamına işâret eder. Rüyada değirmen taşının şişeden olduğu­nu görmek, kadınlar yüzünden insanlar ara­sında vuku bulacak düşmanlığa işâret eder.

Rüyada değirmeni eli ile çevirdiğini görmek, işlerini idare edip, servet toplayacağına işarettir, şeklinde tabir olunur. Bir kimse değirmeni eliyle çevirip döndürdüğünü görse, bu onun işlerini güzel ve gereği gibi idare ettiğine ve para toplayıp servet edindiğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Ebu Saidil Vaiz’in yorumu:

Rüyada su değirmeni görmek insanları idare etme siyasetinde başarılı, görüşleri isabetli ve kararları yerinde, serveti ve zenginliği çok olan bir ada­ma işaretle yorumlanır.

Bir kimse rüyasında su değirmeninde un öğüttüğünü görse, onun bu rüyası, hayra ve menfaate işaretle yorumlanır. Bu rüyayı gören kişinin başkalarına da faydalı ve yararlı ola­cağına işarettir.

Bir kimse, rüyasında buğday yükü ile bir değirmene giderek buğdayı öğütüp un yaptığını görse, bu onun hayra ereceği­ne ve çok menfaat sağlayacağına işarettir. Onun sayesinde başkaları da faydalanır şeklinde yorumlanır.

İbn-i Sirin’in yorumu:

Rüyada değirmen görmek, düşman­lık ve fenalığa işarettir. Rüyada görülen değirmenin meçhul olup (değirmenin kimin olduğu) sahibinin kim olduğu bilin­miyorsa, düşmanlık ve fenalık genel olacağına, yani gele­cek olan musibet o bölge halkının hepsine ilgilendirir. Eğer görülen değirmen rüya sahibinin malı veya başka bilinen bir kimsenin ise, o zaman düşmanlık ve gelecek fenalık ve musibet bu kişilere yönelik olduğuna işaretle yorumlanır.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Rüyada değirmen görmek, beş cihete işaret olarak tabir olunur:

Devlet başkanına işaretle,

Başbakan veya yardımcısına işaretle,

Kuvvet ve kudrete işaretle,

Şecaat, kahramanlık, cesaret ile,

Zabıta memurluğuna işaretle tabir olunur.

Değirmen yeri görmek, büyük bir reise, hatırlı bir idareci­ye işarettir şeklinde yorumlanır.

Kirmani’nin yorumu:

Rüyada değirmen taşının demirden veya bakırdan olduğunu görmek, şiddet (büyük) bir düş­manlığa ve fenalığa işaret eder şeklinde yorumlanır.

İbn-i Kesir’in yorumu:

Rüyada yel değirmeni görmek, harp ve kıtal (vuruşma) ile tabir olunur. Rüyasında halkın buğdaylarını öğütmek için yel değirmeni kurduğunu görmek, eğer ehil ve layık ise, insanlar (halk) arasında hükmetmek, karar vermek üzere meclise (topluluğa) gelir, başa oturur. Eğer rüyayı gören kişi, halktan biri ise, rızkını, çoluk çocuğu­nun geçimi için maişet toplayacağına işaretle tabir edilir.

Yel değirmeni devamlı olmayan bir düşmanlıktır.

Rüyasında yel değirmeni kurmak için yelken (pervane) ve dolap kanatları aldığını görmek, evlenmeye işaret eder.

Halkın buğdayını öğütmek üzere bir yel değirmeni kurduğunu görmek, eğer lâyık ise, insanların başına geçip, onlara hükmetmeye işârettir.

Rüyada yel değirmeninin yelkenlerini bo­yalı ve nakışlı görmek, geçimin güzel olması­na, maksada ermeğe, işlerin yolunda gitmesi­ne işâret eder.

Yel değirmeni görmek de, su ve hayvan ile çalışan değir­men gibi tabir olunur. Ancak bu görülen rüyada, çark yeri­ne yel değirmeninin kanatları yorumda dikkate alınır. Ateş ve gaz ile çalışan değirmenin yorumu da bu şekilde yapılmıştır.

Rüyada yel değirmeni görmek, devamlı olmayan düşmanlığa işâret eder.

Bazen rüyada yel değirmeni görmek, harp ve kıtal ile tabir olunur.

Rüyasında herhangi bir değirmene girdiğini görmek, o girdi­ği yerden gelen işaret odur ki, onun (rüya sahibinin) rızkını elde edeceği bir yere gideceğine işaret olarak yorumlanır.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Rüyada buğday öğütülüp un yapıldığı bir değirmen görmek, doğru ile eğrinin, hak ile batılın ayrıldığı bir cihete işaretle tabir olunur.

Diğer bir yorumu: Rüyada değirmen görmek, üzüntü ve kedere, gönül darlığına veya baş ağrısına işaret olarak yo­rumlanır demiştir.

Halid-i İsfahani’nin yorumu:

Rüyasında su veya hayvan ile çalışan (dönen) bir değirmen görmek, hayır ve bereketin geleceğine, maişet ve geçimin kolaylaşmasına işaret eder.

Rüyada değirmen çarkının döndüğünü görmek, harbe ve sa­vaşa işarettir. Eğer değirmenin çarkı dönmüyor, duruyor­muş görmek ise, kadına yani evlenilecek eşe işaret eder.

Bazı yorumlarda: Rüyada değirmenin eğri büğrü, çarpık döndüğünü görmek, piyasanın pahalılığına işaret eder şeklin yorumlanmaz. Bunlar zillete, hakarete, kötü hale, kötü ahlaka, geçimde darlık ve sıkıntıya, üzüntü ve kedere işaret cihetiyle yorumlanır. Bunların zıddı ise, hayra yorum­lanır denmiştir. Yani ihtiyarın genç çirkinin güzel ve kadı­nın erkek olması, hayra yorumlanır demektir.

Rüyada değirmen görmek, mahkemeye rızka ve gizli bir işin meydana çıkmasına, mevkiinizin yükseleceğinize işarettir. Değirmende un öğütmek zenginlik ve büyük bir adam ta­rafından iyilik görmeye, değirmeni tamir ettiğinizi görmek, büyük bir adamın hizmetine geçmeye ve dolayısıyla sıkıntıdan kurtulma­ya, dönen değirmen iyi işe, duran değirmen fakirliğe işarettir. Rüyada el değirmeni ile un öğüttüğünü görmek, büyük bir hayıra ermeye ve elinin emeğinden kazandığından fukaraya infak et­meye işârettir.

Rüyada değirmenci görmek, sakat bir çocuğun doğumuna işarettir. De­ğirmen taşının kırıldığını görmek, değirmencinin öleceğine işaretir.

Kişinin rüyada değirmen görmesi, aile hal­kının sıkıntı ve darlıktan halâs bulmasına işâret eder.

Fakir bir kimsenin rüyada değirmen gör­mesi, zengin olacağına işâret eder.

Bekâr bir erkeğin rüyada değirmen görme­si, evleneceği hanıma işâret eder. Bekâr bir kızın rüyada değirmen görmesi, evleneceği erkeğe işâret eder. Bekâr bir adamın rüyada değirmen satın aldığını görmesi, evlenmek ile tabir olunur, Aynı rüyayı kızı veya oğlu olan görmüşse, oğlunu veya kızını evlendirir.

Yine rüyada değirmen görmek, sultan ve emir, vezir veya makamına kaim olan zât, kuvvet, kudret, iktidar, şecaat ve zabıta me­muru ile tabir olunur.

Bazen rüyada değirmen görmek, düşmanlık ve adam öldürmeye işârettir; eğer değirmenin kimin malı olduğu bilinmiyorsa, husumet ve kıtal o civar halkının tamamına şamildir.

Rüyada değirmen yeri görmek, büyük bir reise ve hatırlı bir emire işâret eder.

Değirmen bulunmayan bir evde değirmen görmek, o ev için şiddet ve çetinliklere, düş­manlığa işârettir.

Değirmende buğday veya arpa yahut ken­disinden istifade edilecek faydalı bir şeyin öğütüldüğünü görmek, aile halkının işlerinin kolaylığına ve rızıklarının genişliğine, hastalık­lardan şifâ bulmalarına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada şehir ve kasabanın veya camilerin ortasında büyük bir değirmen görmesi, eğer o şehir harap ise meydana çıka­cak bir harbe işâret eder.

Rüyada değirmenin kırıldığını ve bozuldu­ğunu görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya işârettir.

Hapiste olan bir kimsenin rüyada değirme­nin kırıldığını ve bozulduğunu görmesi, hapis­ten çıkmasına işâret eder.

Rüyada bir değirmenin gerek su ve gerek hayvan ile döndüğünü görmek, hayır ve bere­ketin husulüne, maişette kolaylığa işâret eder.

Bir kimsenin rüyada değirmenin taş öğüt­tüğünü görmesi, korku ve dehşete işârettir.

Rüyada değirmenin sebepsiz olarak dön­düğünün görülmesi, ecelin yaklaşmasına işâret eder.

Bir yanıt yazın