Rüyada Defnedilmek

Bir kimse kendisinin bir mezar çukuruna atıldığını görse o kimse rüya sahibini tehlikeye atar. Eğer üzerine de toprak döküldüğünü görse, o toprak miktarınca mala sahip olur.

Bir kimse kendi evinde, alimlerden veya filozoflardan birisinin gömülmüş ve onun için dirilmiş ve kabrinden çıkarılmış görse, o kimse ilim ve hikmete o alim veya filozofa varis olur ve onun yerine geçer.

Ölünün ikinci defa gömülmesi haddini aşan kusurlarının affedilmesine yorumlanır. Ölünün ölüyü gömmesi, akrabalar arasında samimiyet ve dostluğun birleşmesine yorumlanır. Bazan da gömme, hapis, hastalık, evlenme, emanet yahut rehin ile yorumlanır.

Ölmeden Defnedildiğini Görmek

Bir kimse rüyasında ölmeden sağ olarak kabre konuldu­ğunu (defnedildiğini) ve kendisini defneden (kabre koyup gö­men) kimseyi de tanıdığını görse, bu rüyası, onu kabre ko­yup defneden kimsenin kendisine (rüyayı gören kimseye) düşmanlığı olduğuna ve ona (rüya sahibine) zulmedip hak­sızlık ettiğine ve bu haksızlığı ortaya çıkaracağına işaret­tir. Veyahut onun (rüyayı gören) hakkında kötü sözler söy­leyeceğine ya da onu (rüya sahibini) hapse attıracağına işaretle tabir olunur. Eğer bu rüyayı gören kabre girdikten sonra öldüğünü görse, o zaman kendisine (rüya sahibine) yapılan o zulümden (haksızlıktan) ölür (öleceğine) işarettir. Eğer ölmezse, o zaman yukarıda anlatılan zulüm ve ke­derlerden veya hapislerden kurtulur şeklinde yorumlanır. Rüyada ölmeksizin kendisinin defnedildiği­ni görmek, hapsedilmeye işârettir.

Bir kimsenin rüyada ölmediği halde kendisini defnedildi­ğini görmesi, iyi değildir. Bu rüya herkes, yani bu rüyayı gören bütün insanlar için iyiye yorumlanmaz. Böyle bir rüya görmek hayırlı değildir. Rüyada sağ bir kimsenin, sağ bir kimseyi defnettiğini gör­mesi, iyi sayılmaz. Bu rüya hileye, sahtekarlığa işarettir denmiştir. Bazı yorumculara göre de, defnedilenin fakir­likten zenginliğine, bekar olanın da evlenmesine, geçim­sizliği olanın da geçimsizlikten kurtulup uyum ve anlaş­maya ereceğine işarettir şeklinde yorumlanmıştır. İnsanın ölmediği halde kendisinin defnedil­diğini görmesi, bütün insanlar için iyi değildir.

Bazılarına göre, rüyasında ölmeksizin yani, ölmeden ken­disinin defnedildiğini (gömüldüğünü) görmek, hapse girme­ye veya sıkıştırılmaya işaretle yorumlanır. Bazı yorumcu­lar da, rüyada defin görmek, evliliğe işarettir demişlerdir. Rüyada ölmeksizin sağ olarak kabre defne­dildiğini gören kimse, eğer onu defneden kimseyi tanıyorsa, o adamın rüya sahibi hak­kında zulmünü açığa vuracağına, yahut rüya sahibi hakkında kötü söz söyleyeceğineya da onu hapsedeceğine işârettir.

Ölerek Defnedildiğini Görmek

Bir kimse rüyasında ölerek def­nedildiğini görse, bu onun uzak bir yolculuğa (sefere) çıkacağına fakat, bu seferde maddi yönden mahrum olacağına (yani ticaret için çıkmış olursa bir mal ve kazanç elde edemeye­ceğine) işaret olarak yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada ölerek defnedildiğini görmesi, uzak biryolculuğa çıkacağına ve orada mala nâil olmaktan mahrum olacağına işârettir. Bir kimsenin rüyada öldüğünü veya defne­dildiğini görmesi, o kimsenin tövbe edeme­den ölümünün vuku bulacağına işârettir.

Rüya sahibi eğer kabre girdikten sonra öl­düğünü görse, kendisine yapılan o zulüm ile öleceğine işârettir; eğer vefat etmeyerek ka­birden çıktığını görürse, zikredilen zulüm, üzüntü, keder, borç ve dertten yahut hapisten kurtulmaya işâret eder.

Bir kimse kendisinin bir kabre atıldığını görse, o kimse rüya sahibini tehlikeye veya sonu tehlikeli bir şeye atar.

Bir kimsenin rüyada güneş doğduktan ve­ya öğleden yahut güneş battıktan sonra defnolunduğunu görmesi, kötülükle emredip iyi­likten sakındırınaya işâret eder.

Rüyada sağ adamın sağ adamı defnetmesi, hiledir. Bazen de rüyada sağ adamın sağ adamı defnetmesi, defnedilenin fakirlikten zenginliği­ne, bekârlıktan evlenmesine, geçimsizlikten sonra ünsiyet ve ülfetine işârettir.

Rüyada ölünün diri kimseyi defnetmesi, bulunduğu durumda borca girmesine işârettir.

Rüyada ölünün ikinci defa defnedilmesi, haddini aşan kusurlarının affedilmesine işârettir.

Rüyada ölünün ölüyü defnetmesi, akraba­lar arasında samimiyet ve dostluğun birleşme­sine işârettir.

Bazı kere de rüyada defin görmek, hasta­lık, hapis, evlenme, emanet yahut rehin ile tabir olunur.

Bir kimsenin kendisini kabirden çıktığını görmesi, tövbe ve istiğfar etmeye işâret eder.

Bazen de defin, evliliğe işâret etmektedir.

Bir kimse rüyasında kendisini kabrin lahdine konulduğu­nu görse, bu onun, bir ev sahibi olacağına, eğer üzerine de toprak atıldığını görürse, o atılan toprak ağırlığınca mala kavuşacağına işarettir şeklinde tabir olunur. Bir kimse kabrin lahdine konulduğunu görse, bir eve sahip olur; eğer üzerine de toprak döküldüğünü görse o toprak miktarınca mala işârettir.

Bir cevap yazın