Skip to Content

Rüyada Def Görmek

Rüyada kendisi ile beraber bir def olduğunu görmek, şöh­ret sahibi, meşhur ve ünlü biri olacağına işarettir.

Bazı yorumculara göre def çalmak, erkeklerde şöhrete işa­ret, bazı durumlarda da musibet ile yorumlanır. Def ka­dınlarda hayra işaret eder şeklinde yorumlanır.

Bazı tabircilere göre, rüyada def çalındığını görmek, ünlü, tanınmış, meşhur olunacağına yorulur. Bu ün, yaptığı iş hayırlı ise hayırla ün yapar, kötü ise, kötü bir işle ün yapar şeklinde tabir olunur.

Rüyasında kadın elinde def görmek, sevinçli, neşeli ve iyi bir haber ile tabir olunur. Kız elinde def görmek ise, hayır­lı bir iş ile hayra ve iyiye yorulur.

Rüyada def sesi işitme (duymak) ferahlık ve mutlulukla ta­bir olunur.

Rüyada def çaldığını görmek (def çalmak), düşmandan ha­ber almak ile tabir olunur.

Rüyasında def görmek (def rüyası), evliliğe işaret ederken bazen de kaybolmuş bir kimsenin çıkıp geleceğine yani kaybın bulunmasına işaret ile tabir olunur.

Cafer-i Sadık (r.a.)’m yorumu: Rüyada bir kadının veya bir hizmetçinin çaldığı defin sesini duymak veya işittiğini görmek, ferahlanmaya, sevince ve neşelenmeye işarettir.

Bazı yorumcuların yorumuna göre, rüyada kadınların elle­rinde mazhar adı verilen tarikat ehlinin kullandığı zilsiz büyük defler görmek, müjde ve selamete işaret eder.

Kirmani’nin yorumu: Bir kimse rüyasında kendisini çok güzel bir ustalıkla, uzman bir kimseye benzer bir şekilde def çaldığını görse, onun bu rüyası, iyiliği ile meşhur fa­kat, ağzı bozuk (ağzından ne çıktığına aldırış etmeyen) bir ka­dınla evleneceğine işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada def sesi işittiğini görmek, ferah ve mutluluk işaretidir.

Rüyada def çaldığını görmek, keder, düşmandan haber al­maya işarettir.

Def, bazen evlenmeye, bazen da kaybolmuş bir kimsenin gelmesine yorumlanır.