Rüyada Besmele-i Şerif Görmek

Rüyada bir besmele yazısı aldığını gören kimse, hayat boyu daima himaye edileceğine (korunacağı­na), bu nedenle de daima rahat bir hayat yaşayacağına işaret olarak yorumlanır.

Besmele-i Şerife görmek, rüyayı gören kimsenin, ilminin hidayetinin, başarısının ve rızkının artacağına işaret ol­mak üzere bir müjde haberine işaretle yorumlanır.

Rüyasında Besmele-i Şerife’yi güzel bir yazı ile bir kağıt üzerine yazdığını gören kimsenin, rızkının ve malının ar­tacağına, eğer çiftçilik yapıyorsa, tarladan bol bereketli mahsul kaldıracağına işaretle yorumlanır.

 

Rüyasında Besmele-i Şerif yazdığını veya yazıldığını gör­mek, rüya sahibinin dini konular da halka (insanlara) hiz­met edeceğine ve bu yolda başarılı olacağına işaret eder.

Rüyasında bir yerdeki yazılmış Besmele’yi sildiğini görmek, rüya sahibi kişinin verdiği sözünden döneceğine, sözünde durmayan bir kişi olduğuna veya (dinden olan bazı esasları inkar ederek) dinden çıkacağına işarettir.

Rüyasında altın (varak) ile yazılmış bir besmele görmek, rüya sahibinin, müjdeli bir haber alacağına ve sevince, fe­rahlığa kavuşacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyada besmeleyi güzel bir yazı ile yazıl­mış görmek, ilme, hidayete ve besmelenin bereketi ile bol rızka işâret eder.

Rüyada besmele yazılı levhayı görmek, toru­na veya vaktiyle eline geçiremediği bir şeyi yeni­den ele geçireceğine ve evlenmek için gayret gösterip neticede başaracağına işâret eder.

Rüyada görülen besmele, sapıkça düşün­ceden sonra hidayete de işâret eder.

Rüyada güzel biryazı ile besmele yazmak, rızka, ilim ve meslekte hissedar olmaya işâret eder.

Rüyada ölü kimsenin güzel bir yazı ile besmele yazdığını görmesi ise Allah’ın (c.c.) rahmetinde olduğuna işâret eder.

Bazen rüyada besmeleyi yazmak, ziraatta kazanç ve berekete işâret eder.

Rüyada besmeleyi yazdıktan sonra imha ettiğini veya kuşlardan birisinin besmeleyi ya­zıldığı yerden kapıp kaçırmasını görmek, rızkı­nın tükenip, ömrünün bitmesine işâret eder.

 

Besmele, rüyada ne ile yazılmış ise onunla tabir edilir.

Rüyada besmelenin altınla yazılmış olduğu­nu görmek, rızka, taat ve ibadetle toplanmağa ve inançlarının düzgünlüğüne işâret eder.

Bazen de rüyada besmelenin altınla yazıl­mış olduğunu görmek, ¡yi şekilde anılmasına ve güzel ibadete işâret eder.

Bir kimsenin besmeleyi okunmayacak bir şekilde yazdığını görmesi, itikadının bozuklu­ğuna işâret eder.

Bir kimsenin besmeleyi kâğıda yazdığını görmesi, güzel ve sevabı çok bir hayır işleye­ceğine işâret eder.

Bir kimsenin besmeleyi deri üzerine yazdı­ğını görmesi, bir miras talebinde bulunacağına işâret eder.

Bazen bir kimsenin rüyada besmeleyi kır­mızı, sarı ve beyaz bir kumaş üzerine yazdığı­nı görmesi, ferahlığa, sevince, nâil olmaya işâret eder.

Bazen de rüyada besmeleyi yeşil bir bez üzerine yazdığını görmek, rüyayı görenin Al­lah (c.c.) indinde şehid olacağına işâret eder.

Besmeleyi bu sayılan şeyler veya bunlardan başka bir şey üzerine nurla veya altınla yaz­mak, müjde ve saâdete işâret eder.

Rüyada besmelenin şekil ve noktalarını gör­mek, eğer besmele hanıma işâret ederse, onun şekil ve noktası da kadının malına, eşyasına, doğurmasına ve namusluluğuna işâret eder.

Rüyada besmelenin şekil ve noktalarını görmek, eğer besmele mala işâret ederse o şekilde ve noktalar da malın faydalı zekâtına işâret eder.

Rüyada besmelenin şekil ve noktalarını görmek, eğer besmele namaz ise nokta ve şekil de namazın sünnetleridir.

Rüyada besmelenin şekil ve noktalarını görmek, eğer besmele bir şehir ise nokta ve şekil de şehrin halkına, ulema ve eşrafından ileri gelenlerine, sanat ehline, ticaret ve ser­maye sahiplerine işâret eder.

Besmelenin kelimelerinin yer değiştirdiğini görmek, meşru olan bir şeyi mahallinden baş­ka bir yerde kullanmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyasında başkasının yazdığı besmeleyi imha ettiğini görmesi, o kimsenin ahdini bozmasına, yahut kendisinde bulunan ilim ve malda cimrilikte bulunmasına işâret eder.

Rüyasında başkasının yazdığı besmeleyi imha ettiğini görmek, hastaya da isyankâr ise, tövbe ederek Allah’a (c.c.) yönelmeye ve has­talığından kurtulmaya işâret eder.

Bazen başkasının yazdığı besmeleyi imha ettiğini görmek, evlenmeye ve sâlih zürriyeti veya ticaret için biriktirdiği maldan kazancı olmasına işâret eder.

Rüyada besmelenin üstün, esre ve ötresi de göz önünde bulundurulur. Besmelenin üst harekesi, rütbeye; alt harekesi işten çıkartılma­sına; ötr harekesi, ise yüceliğe, ölüme, yahut yapmakta olduğu işin bittiğine işâret eder.

Vasıl alameti, sılaya; cezm alameti, işlerin­de sebatlı olmaya; şedde alameti ise, işlerinde çetinlik ve meşakkate işâret eder. Bu alamet­lerden başka besmelede görülen diğer ala­metler rüyayı görenin ilim ve dünyasına nispet olunur. İrab alametlerinden birisinin noksan olduğunu gören kimsenin rüyası yine din ve dünyası ile tabir edilir.

Rüyada güzel bir yazı ile besmele yazmak, rızka, ilim ve sanattan hissedar olmaya, ölü kimsenin bunu yazdığını görmesi ise Allah’ın rahmetinde olduğuna yorumlanır. Bazen besmeleyi yazmak ziraatte kazanç ve berekettir.

Besmele, rüyada ne ile yazılmış ise onunla yorumlanır. Eğer altınla yazılmış ise rızka, itaat ve ibadetle toplanmağa ve inançlarının düzgünlüğüne yorumlanır. Bazen da iyi şekilde anılmasına ve güzel ibadete yorumlanır.

Başkasının yazdığı besmeleyi imha ettiğini gören kimse ahdini bozar yahut İslâm dininden döner, ya da kendisinde bulunan ilim ve malda cimrilikte bulunur. Bu rüyayı gören hasta ya da isyankâr ise tövbe ederek Allah’a yönelir ve hastalığı da iyi olur. Bazen bu rüyayı gören evlenir ve salih zürriyeti veya ticaret için biriktirdiği maldan kazancı olur. Bir kimse rüyasında besmeleyi tamamen okuduğunu görse, Allahü Teâlâ o kimsenin malında bereket ve fazlalık yaratır.

Besmele Okuduğunu Görmek

Rüyasında bir kimse “Besmele”yi tamamen okuduğunu görse, bu rüya o kimsenin malının ve kazancının bol ve bereketli olacağına işarettir şeklinde tabir olunur.

Kendi mezhebine göre namazda besmele okumaya mecbur olmayan birisinin rüyasında besmeleyi namazda okuduğunu görmesi, ihti­yacı olmaksızın bir borcun altına girmeye işâret eder.

Bazen de kendi mezhebine göre namazda besmele okumaya mecbur olmayan birisinin rüyasında besmeleyi namazda okuduğunu görmesi, annesinden yüz çevirip, babasına, veya babasından yüz çevirip anasına dönmesine; yahut sünneti farza, nafileyi sünnete, bida­ti müstehaba tercih etmesine işâret eder.

Besmeleyi yazmak, okumak, okunduğunu dinlemek ve tam, mükemmel olarak görmek hep hayırla yorumlanır.

Bazı yorumculara göre: Bir kimse, rüyasında Besmele-i Şerif yani “Bismillahir’Rahmanir’Rahiym” okuduğunu veya okunduğunu işittiğini görse, Cenab-ı Allah’ın lütfu kere­miyle malında ve kazancında bereketlenme ve artma gö­rerek ferahlığa kavuşur. Yapmış olduğu dualar kabul edilir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında Besmele-i Şerife’yi bir kaç kere, tekrar tekrar okuduğunu görmek, rüyayı gören kişi, dünya ve ahirette büyük bir mertebeye erişeceğine, insanlar arasında sözü geçer itibar sahibi biri olacağına ve Cenab-ı Allah’ın katın­da makbul ve değerli kullarından olacağına işarettir. Bir kimsenin rüyasında besmeleyi tamamen okuduğunu görmesi, Allah Teâlâ’nın o kimse­nin malının bereketini artırmasına işâret eder.

Bir yanıt yazın