Rüyada Balık Görmek

Balık daima kısmet sayılır. Canlı balık görmek, aşkta ve işte şansının açıldığı anlamındadır. Balık yediğini görmek, mülk ve çocuk sahibi olacağına, balık sürüsü görmek yönetici durumuna gelineceğine işarettir. Balık tuttuğunu gören kimsenin eline toplu para geçer. Çok sayıda balık tutmak büyük servet demektir. Suda yüzen balıklarda yaklaşan kısmetlerdir.

Rüyada bulanık suda balık avlamayı görmede hayır yoktur.

 Derişiz ve bu cinsten uzun olan her balık batıl amellere, zahmet, meşakkat ve meydana gelmeyen ümit ve arzulara yorumlanır. Çünkü bu gibi balıklar elden sıyrılarak kayarlar. Canlı olan bir balığı su veya başka bir yerden tuttuğunu ve onu yediğini gören, menfaate kavuşur.

Canlı balık yediğini gören kimse, mülke sahip olur.

Tuzlu balık hayır ve devamlı olan mala yorumlanır.

Tenasül uzvundan balık çıktığını gören kimsenin hanımı hâmile ise, bir kız doğurur.

Yanında bulunan güzel bir yemeği bırakarak kokmuş bir balığı yediğini gören kimse, kendisine helâl olan hanımını terk eder zina eder.

Rüyada balık sattığını görmek, kendi ve çoluk çocuğu için hayır ve menfaate işâret eder. Rüyada balık sattığını görmek, faydalanmak ve yararlan­mak ile yorumlanır.

 Rüyada balık pişirdiğini görmek, rızık elde edileceği, kar ve kazanç elde edileceği ile tabir edilir.

Rüyada miktarı ve cinsi belli balık görmek, kadına işarettir. Sayısı bilinmeyen balık görmek, fazla mala işarettir. Sahil balığı görmek, denizden çıkarmak ve yemek, balıkları paylaşmak, mala ve fazla miktarda paraya yorumlanır. Yatağında balık görmek, seyahatte olanlar ve hastalar için iyi sayılmaz, hastalığın artacağına ve tehlikeye işaret­tir.

Rüyada balık görmek veya balık tuttuğunu görmek, rü­yayı gören kişinin, mal sahibi olacağına işaret eder.

Küçük balıklar üzüntü ve kedere işarettir. Büyük küçük hep­sini bir arada görmek ise, bol mal ve paraya sahip oluna­cağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında balığın karnından inci ve sedef gibi şeyler çıkardı­ğını görmek, kadın tarafından mal elde etmeye veya erkek evladı olacağına işarettir. Rüyasında balığın karnında inci bulduğunu görmek, bir ço­cuğu olacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında suda balık olduğunu görmek, sevince işarettir.  Büyük bir ke­dere işarettir. Suda balık olduğunu görmek, hayır ve menfaate yorumlanır.

Rüyasında elindeki balığın kurtulup tekrar denize gittiğini görmek, bir evliya (ermiş) kişiyle görüşüp konuşacağına ve ondan yardım göreceğine işarettir.

Rüyasında bir kap içinde veya kavanozda iki balık görmek, iki ortağa işaret eder şeklinde yorumlanır.

Balığın karnında bir başka balık bulduğunu gören kişi, bir kadınla evlenir şeklinde yorumlanır.

Balığın karnında iki balık bulduğunu görmek, iki kadınla ev­leneceğine işarettir.

Rüyasında bir kadının karnından balık çıkması, kız doğura­cağına, ağzından balık çıktığını görmek, kocasıyla kavga edeceğine ve üzülüp sıkıntıya düşeceğine işarettir.

Rüyada havuzda balık görmek, hem iş yönünden hem de davranış yönünden kötü ve fena adama işaret eder.

Rüyada bir kadın ağzından balık çıktığını görse, kız çocuğu doğuracağına işaretle yorumlanır.

Rüyada kokmuş balık görmek, fahişe kadın ile tabir olunur.

Rüyada sayısı belli (belli sayıda) çok balık görmek, kadınla yorumlanırken, sayısı belli olmayan çok balık (yani sayılamayacak kadar olan balık) görmek, mal zenginliğine kavuşacağına işaretle yorumlanır.

Rüyada kaynak sularında görülen balık, kolayca elde edi­len hayırlı sonuçlara işaretle yorumlanır.

Rüyada balık doğurduğunu görmek, rüyayı görenin evladı­nın uzun ömürlü olacağına işarettir.

Rüyada balık görmek, mal ve ganîmete işâret eder.

Bazen rüyada balık görmek, sucular, gemici­ler, dalgıçlar ve yüzücüler gibi geçimleri sudan olan maişet sahiplerini görmeğe işâret eder.

Bazen de rüyada balık görmek, üzüntü, keder, sıkıntı, hastalık, şiddetli haberlere ve bulunduğu yerde öleceğine işâret eder.

Rüyada sayısı bilinen balık görmek, kadın­lara işâret eder.

Rüyada sayısı bilinmeyecek kadar çok balık görmek ise, ganîmetten elde edilen mala işâret eder.

Rüyada kaynak sularında balık görmek, kolay olan hayra işâret eder.

Rüyada yatağında balık görmek, deniz yolculuğunda bulunan ve hasta olanlar için durumlarının bozulmasına işâret eder.

Deniz yolculuğunda bulunan bir kimsenin yatağında balık görmesi, sıkıntıya düşmesine ve boğulmasına işâret eder.

Hamile bir kadının karnından balık çıktığını görmesi, doğacak çocuğunun kız olacağına işâret eder.

Hanımı hamile olan bir kimsenin rüyada cinsiyet organından balık çıktığını görmesi, hanımının bir kız çocuğu doğurmasına işâret eder.

Rüyada balıkçıdan bir balık satın aldığını görmek, evlenmeye işâret eder.

Rüyada bir balığın karnında bir mühür bulduğunu görmek, devlet, izzet ve şerefe işâret eder.

Rüyada balığın su üzerine çıktığının görül­mesi, işlerin kolaylaşmasına, uzak olan şeyle­rin yaklaşmasına, sırları ve gizli şeyleri çıkar­maya veya mirastan olan bir mala işâret eder.

Bir kimsenin rüyada balığı karada bulması, o kimsenin deniz yolculuğundan olan kazan­cının, karada yapılacak kazanca dönmesine işâret eder.

Tüccar bir kimsenin rüyada balığı karada bulması, aile ve akrabalarını bir araya topla­masına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada havuz içerisinde veya su biriken bir yerde büyük bir balık aradığını, balığın kurtularak kaçtığını görmesi, o kimse­nin borçlusunun, alacağını inkâr edeceğine ve o borcu zorla ondan alacağına işâret eder.

Rüyada silahlı balık görmek, düşmana yar­dım etmeye işâret eder.

Bazen de rüyada silahlı balık görmek, rü­yayı görenin şerli kimselere rast gelmesine işâret eder.

Denizde Balık Görmek

De­nizde ölmüş balık görmek, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir isteğe yorumlanır. Rüyada denizde ölmüş balık görmek, kötü ve çirkin şeylere ve bilhassa bitmeyen ve mey­dana gelmeyen ümit ve arzulara işâret eder.  Bir kimsenin rüyada deniz ve nehirde top­lanmış büyük ve taze balıkları istediği gibi çıkardığını veya yediğini yahut taksim ettiğini görmesi, denizden çıkardığı balıkların miktarı kadar ganîmet malına kavuşmasına işâret eder. Denizde görülen balık, dilek ve muradının gerçekleşmesi için biraz beklemekle gerçekleşeceğine işarettir. Bir kimsenin rüyada denizin açıldığını ve oradan bir balık alarak yediğini veya bir cevher bulduğunu görmesi, rüya sahibinin Ledünnî ilme muttali olarak doğru yola girmesine ve âkıbetinin iyi olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada denizin açıldığını ve oradan bir balık aldığını ve balığın onun elin­den çıkarak tekrar denize girdiğini görmesi, rüya sahibinin velilerle sohbet ve arkadaşlık edeceğine işâret eder.

Rüyada tatlı deniz balığının tuzlu deniz, tuzlu deniz balığının da tatlı denize geçtikleri­ni görmek, askerler arasında çıkacak isyana veya alışılagelmiş bir zulmün veya bir bidatin çıkmasıyla bütün insanlar arasında meydana gelecek ihtilafa işâret eder.

Rüyada denizin derin yerlerinden balık tuttuğunu görmek, rüya sahibinin, meslekçe şöhretinin artmasına ve faydalı bir rızığın eline geçmesine işâret eder.

Taze Balık Görmek

Pişmiş taze balık görmek, hayırla, mal ve elde edilecek bir iyiliğe işaretle yorumlanır.

Taze balık görmek ise kadınla tabir edilir.

Rüyada taze balık yediğini görmek, rüyayı görenin, muradı­na ermesi, emlak sahibi olması veya hayretle karşılayaca­ğı bir şeyler (söz) ile yorumlanır.

Taze ve diri balık genç ve güzel bir kıza sahip ol­maya yorumlanır.

Büyük Balık Görmek

Büyük bir balık avladığını görmek, fayda ve hayra, küçük balık avladığını gören kimsenin de zevk ve menfaatinin gitmesine yorumlanır.

Suda büyük balık olduğunu görmek, hayır ve menfaate işa­retle yorumlanır.

Rüyasında büyük bir balık tuttuğunu veya avladığını gör­mek, büyük zengin bir adamın zengin kızıyla evlenmeye işaretle yorumlanır.

Rüyada büyük bir balık tuttuğunu (avladığını) gören kimse, hayır ve menfaate kavuşmasına işaretle yorumlanır.

Rüyada büyük balık görmek, sâlih kimsele­rin mescidi ve âbidlerin meclisine işâret eder.

Bazen rüyada büyük balık görmek, üzüntü ve şiddete, rütbenin gitmesine ve gazabın gelmesine işâret eder.

Bazen de rüyada büyük balık görmek, ye­mine işâret eder.

Rüyada görülen büyük balıklar, mal ve ganîmete de işâret eder.

Yine rüyada büyük bir balık tuttuğunu görmek, büyük ve şerefli bir ailenin kızı ile evlenmeye işâret eder.

Rüyada büyük bir balığın tutulduğunu gör­mek, İslâmiyet’e muhalefette bulunan, isyankâr ve zâlim bir kimsenin helâk olmasına işâret eder.

Büyük balık, devlet büyüklerinden birine yakınlığa, balığın çokluğu, fazla mala sahip olunacağına yorumlanır.

Küçük Balık Görmek

Rüyada görülen küçük balıklar, üzüntü ve kedere işâret eder. Küçük balık iyiye ve hayra yorulmuyor.

Rüyada küçük balık avladığını görmek, rüya sahibinin zevk ve menfaatinin gitmesine işâret eder.

Balık Tuttuğunu Görmek

Rüyada suda balık avladığını (tuttuğunu) gören kimse, ken­disini ferahlatacak bir haber alacağı ile tabir olunur.

Rüyada küçük balık avladığını (tuttuğunu) gören bir kimse­nin de, neşesinin ve menfaatinin gideceğine, yani keder ve sıkıntıya düşeceğine işaretle tabir olunur.

Bulanık suda balık avlamak hayra işaret sayılmaz.

Suda balık avlamak iç açıcı bir haber duyacağına yorumlanır. Suda balık avladığını gören bir kimse ferahlanacağı bir sözü işitir.

Rüyada karada balık avladığını görmek, fuhuş işlemeye işâret eder. Rüyada kılçıklı bir balık avladığını görmek, sağlam bir yerde muhafaza edilen ve zekâtı verilmemiş gümüş veya altına işâret eder. Rüyada bulanık su içerisinde balık avladı­ğını görmek, ne türlü olursa olsun iyi değildir, bu rüyada hayır yoktur. Rüyasında bulanık suda balık tutuğunu (balık avladığını) görmek, keder, üzüntü ile veya boşa, oyalanma ve meşgu­liyet ile tabir olunur.

Bir kimsenin rüyada suda balık avladığını görmesi, o kimsenin ferahlanacağı bir sözü işiteceğine işâret eder. Balık avladığını görmek, para ve mal kazanmak ve kar et­meye işaretle yorumlanır.

Temiz olan bir suda balık avladığını görmek, yine rızıkla ve menfaatle yorumlanır. Karada balık avladığını görmek, fenalık ve kötülük etmekle yorumlanır. Bazen karada balık avladığını görmek, se­vinilecek bir habere işâret eder.

Rüyasında balık avladığını görmek, helal yollardan rızkını ve geçimini kazanacağına işarettir. Avladığı (tutuğu) balığı yediğini görmek, büyük sevinç ve ferahlığa ermeye işarettir.

Sazan Balığı Görmek

Rüyasında sazan balığı gören kişi, evlenmek istiyorsa evle­neceğine veya birileriyle ortaklık kuracağına, iyiliğe ve hayra kavuşacağına işarettir. Rüyada sazan balığını görmek, bekâr ve evlenmek isteyen bir kimse için hayra işâret eder.

Yine rüyada sazan balığını görmek, birisiy­le şirket kurmayı düşünen kimse için de hayra işâret eder.

Yunus Balığı Görmek

Rüyada yunus balığı görmek, korkan bir kimse için korku­sunun gideceğine (kendisini emniyet içinde hissedeceğine) fakir bir kimse görürse, zenginleşeceğine, endişe ve sıkıntı içinde olan kimse içinse, mala kavuşacağına, sıkıntısı­nın gideceğine işaretle yorumlanır. Rüyada yunus balığını görmek, korkudan emin olmaya; fakir için zenginliğe; şiddet ha­linde olan kimse için selamete ve hayırlı bir mülke işâret eder.

Balık Yediğini Görmek

Rüyada tuzlu balığın kızartılmış veya pişiril­miş olduğunu görmek ve ondan yemek, ilim ve rızık talebi için yolculuğa çıkmaya işâret eder. Tuzlu balık yemek, şiddetli bir hastalığa işarettir.

Rüyada diri diri balık yemek (yani balığı diri diri yediğini) görmek, mal mülk elde etmek ve çocuk sahibi olmak ile tabir olunur.

Bir kimse rüyasında kokmuş balık yediğini görse, haram mal ve para ile yorumlanır.

Rüyasında tuzlu bir balığı çiğ olarak yediğini gören kişi, dü­şüncesiz hareket edeceğine ve bu nedenle üzüntü ve sı­kıntıya düşeceğine işarettir. Bir kimsenin rüyada temizlemeksizin balıktan bir şey yediğini görmesi, o kimsenin, in­sanların ırz ve namusu hakkında söz söyleme­sine, haksız olarak halkın malını almak için hile yapmasına işâret eder. Bazen de rüyada temizlemeksizin balıktan bir şey yediğini görmek, zinaya ve felç hasta­lığına işâret eder.

Rüyada yanında bulunan güzel ve temiz bir yemeği bırakarak kokmuş bir balığı yediği­ni görmek, kendisine helal olan hanımını bıra­kıp başkalarının peşine düşmeye ve zina yap­maya işâret eder. Rüyada canlı olan bir balığı su veya başka bir yerden tuttuğunu ve onu yediğini görmek, menfaate kavuşmaya işâret eder.

Kızarmış Balık Görmek

Rüyasında kendisine gökten kızarmış balık indiğini gör­mek, makam ve mevkiinde yükseleceğine ve itibarının artacağına işarettir. Bir kimsenin rüyada kendisine gökten kı­zartılmış balık indiğini görmesi, o kimsenin duasının kabul edilmesine, müjdeye kavuşma­sına, düşmanlarına zafer bulmasına, kadr ve şanının yüce olmasına işâret eder.

Kızarmış balık görmek, yolculuğa işarettir. Rüyada kızartılmış balık görmek, davete icabet etmeye işâret eder. Bazen rüyada kızartılmış balık görmek, ilim öğrenmek için yapılacak yolculuğa işâret eder.

Tuzlu Balık Görmek

Tuzlu balık, gam ve kedere bazı yorumculara göre de, dört tane balık kadına fazlası mirasa ve fazla mala işaret eder.

Rüyada tuzlu balık görmek, kederle ve üzüntüyle yorumlanır.

Rüyanızda tuzlu balık pişirmeniz, sefer ve yolculukla yo­rumlanır.

Rüyada tuzlu balık görmek, hayırlı ve de­vamlı olan mala işâret eder.

 

Bir yanıt yazın