Rüyada Söz Görmek

Rüyada bir söz söylediğini görmek, dedikodu yapmaya işarettir. Birisine bağırarak sert sözler söylediğini görmek, o kişiye bir iyilik yapmaya, münakaşa etmek kavgaya işaret sayılır. Rüyada bir salonda veya bir meydanda birikmiş bir kalabalığa söz söylediğinizi görmek, ilerde bir grup insana lider veya milletvekili olmaya işaret olarak yorumlanır.

Rüyada bir kimseye çeşitli dillerde konuşan bir adam gelse, Süleyman aleyhisselâm’ın kıssasına binaen o kimsenin büyük bir mülke nâil olacağına işârettir.

Rüyada her türlü kuşun rüya sahibine söz söylemesi, rüya sahibinin büyük bir mülke, ilim ve fıkıha nâil olmakla müjdelenmesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada erkek veya dişi bir deve veya bir koç ya da hayvanlardan birisinin kendisiyle konuştuğunu ve “ben bir rüya gördüm” dediğini ve bu rüyayı tam anlatamadığını görmesi, o kimse için harp, düşmanlık veya tehlike vaki olmasına yahut onun mülkünün gitmesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada bir köpeğin veya parsın yahut bir boğanın kendisine “ben bir rüya gördüm” dediğini görmesi, o kimsenin, hakkında bir ganîmet veya bir fayda ve sevinçle müjdelenmesine işârettir.

Kuşların hepsinin konuşmaları makbuldür.

Bir kimsenin rüyada bir kuşun kendisiyle söz söylendiğini görmesi, o kimsenin makam ve itibarının yükselmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir yılanın kendisine güzel bir söz söylediğini görmesi, o kimsenin, bir düşmanından hayır ve sevince erişmesine işârettir.

Rüyada küçük çocuğun konuşması, rüya sahibine ne şekilde konuştuysa, o söz hak ve doğrudur.

Bazen de rüyada küçük çocuğun konuştuğunu duymak, mahzurlu bir işyapmaya işârettir. Eğer rüya sahibi hayırlı bir kimse ise, insanlar ondan ummadıkları garip şeylerden haberdar olurlar veya rüya sahibi garip bir hizmette bulunur. Ya da bir hadiseye vâkıf olur. Yahut bu hadiseyi bulunduğu şehrinde işitir.

Rüyada cansız şeylerin konuşması, sulh nasihat ve mevizedir.

Rüyada hayvanın konuşması bazen de azaptır.

Rüyada ağacın konuşması, şanının yüce oluşuna; ölülerin konuşması fitneye; azaların konuşması çoluk-çocuktan gelecek şiddet, mihnet ve günâh kazanmaya işâret eder.

Rüyada piyes ve sinema oynatmakla onların diliyle söz söylemek, cinleri çağırmaya ve cinlerin diliyle konuşmaya, fitne ve şer çıkarmaya işârettir.

Rüyada her şeyin konuşması, eğer Allah’ın (c.c.) kitabına, Rasûlullah’ın (s.a.s.) Sünnetine uygun ve makul olursa, o söz makbuldür ve tevil etmeye gerek yoktur. Dinleyen hakkında hayır olup, ona uymak gerekli olur.

Allah’ın (c.c.) kitabına ve Rasûlullah’ın (s.a.s.) sünnetine muhalif olan her söz mahzurlu ve makbul değildir ve onu dinleyenin sakınması gerekir.

Bir kimseye rüyada azasından bir uzvun bir şey söylemesi, o kimsenin çoluk-çocuk veya ortağı yahut akrabası tarafından ona yapılacak nasihata işârettir. O öğüdü dinlemek ve kabul etmek gerekir. Çünkü azalar kıyamet gününde Allah (c.c.) katında kişinin dünyada işlediği fiillerden inkâr ettiği şeye şahidlik ederler.

Hayvanın konuşması anlayışa ve dostların sohbetine gönül bağlamaya ve ibadet ehli kimselerle uyuşmaya ve câhillerden alâka kesmeye işârettir.

Ağacın konuşması münâkaşa ve düşmanlığa işârettir. Bazen de bu rüya sahibinin kadrinin yüce olmasına işârettir. Çünkü ağacın konuşması, Rasûlullah’ın (s.a.s.) ınucizelerin- dendir.

Yine ağacın konuşması, Cenâb-ı Hak’ın Mûsâ aleyhisselâm’a ağaçtan hitap etmesine binaen rüya sahibinin mezhebinin selâmette olduğuna ve hidayete erişmesine işârettir.

Bir kimse rüyada gayıptan emir, nehiy, ihtar ve müjde gibi bir söz işitse, o söz tevil edilmeden işitildigi gibi çıkar.

Allah’ın (c.c.) kyamet günündeki Kelâm-i Sübhânesini rüyada bir kuluna söylemesi, izzet ve rütbesinin yükselmesine, işleriyle ilgili memurlara yaklaşmaya ve sâlih amel ve güzel bir ahlâka nâilyetine işârettir.

Allah Teâlâ’nın (c.c.) kıyamet günündeki Kelâm-ı Sübhânîsini kullarına söylemesi, adalet ve insafa işârettir.

Rüyada temiz ve pak bir suyu kendi evinde görmek, mutluluğa, saâdete, toplu mala ve ganîmete, fazla hayra işâret eder

Rüyada bir kimseye çeşitli dillerde konuşan bir adam gelse, o kimsenin büyük bir mülke sahip olacağına yorumlanır. Ölülerin kapalı olarak konuşmalarının yorumu da böyledir.

Rüyada her türlü kuşun rüya sahibine söz söylemesi rüya sahibinin büyük bir mülke ilim ve fıkh’a sahip olmakla müjdelenmeye yorumlanır.

Rüyada bir yılanın kendisine güzel bir söz söylediğini gören kimse, bir düşmanından hayır ve sevince erişir.

Rüyada her şeyin konuşması, eğer Allah (C.C.)’ın kitabına, Resulullah (S.A.V.)’ın sünnetine uygun ya da makul olursa, o söz makbuldür. Dinleyen hakkında hayır olup, ona uymak gerekli olur. Allah (C.C.yın kitabına veya Resulullah (S.A.V.)’ın sünnetine muhalif olan her söz mahzurlu ve makbul değildir ve onu dinleyenin sakınması gerekir.

Bir kimseye rüyada azasından bir uzvun bir şey söylemesi, o kimsenin çoluk – çocuk veya ortağı yahut akrabası tarafından ona yapılacak nasihata yorumlanır. Ve o kimsenin o öğüdünü dinlemek ve kabul etmek gerekir. Çünkü azalar kıyamet gününde Allah (C.C.)

katında kişinin dünyada işlediği fiillerden inkar ettiği şeye şahidlik ederler.

Hayvanın konuşması anlayışa ve dostların sohbetine gönül bağlamaya ve ibadet ehli kimselerle uyuşmaya ve ibadet ehlinin dışından alaka kesmeye yorumlanır.

Rüyasında farklı dillerde konuşan bir adam gören kişi mülke sahip olur. Ölülerin kapalı olarak konuşmaları da aynı şekilde yorumlanır. Rüyada her şeyin konuşması Allah’ın kitabına, Resullah’ın sünnetine uygun ve makulse o söz makbuldür ve şüphe etmeye gerek yoktur.

Bir halkın sözcüsünü görmek o halkı ıslah eden ve iyiliğe çağıran kişidir. Sözünden döndüğünü görmek sebeplerin, hanımların ve bineklerin değişmesine yorumlanır. Birine söz verdiğini görmek, söz verilen şey kadar borca girmesine işaret eder.

Rüyasında farklı dillerde konuşan bir adam gören kişi mülke sahip olur. Ölülerin kapalı olarak konuşmaları da aynı şekilde yorumlanır. Rüyada her şeyin konuşması Allah’ın kitabına, Resullah’ın sünnetine uygun ve makulse o söz makbuldür ve şüphe etmeye gerek yoktur.

Rüyasında farklı dillerde konuşan bir adam gören kişi mülke sahip olur. Ölülerin kapalı olarak konuşmaları da aynı şekilde yorumlanır. Rüyada her şeyin konuşması Allah’ın kitabına, Resullah’ın sünnetine uygun ve makulse o söz makbuldür ve şüphe etmeye gerek yoktur.

Sözünden döndüğünü görmek sebeplerin, hanımların ve bineklerin değişmesine yorumlanır. Birine söz verdiğini görmek, söz verilen şey kadar borca girmesine işaret eder.

Rüyada her şeyin konuşması Allah’ın kitabına, Resullah’ın sünnetine uygun ve makulse o söz makbuldür ve şüphe etmeye gerek yoktur.

Bir halkın sözcüsünü görmek o halkı ıslah eden ve iyiliğe çağıran kişidir. Birine söz verdiğini görmek, söz verilen şey kadar borca girmesine işaret eder.

Bir yanıt yazın