Rüyada Saç Görmek

Rüyada baştaki saçı görmek, iyilikle tabir edilir. Uzun ömür ve hac gibi iyiliklere işaretle yorumlanır.

Yumuşak saç zenginlik gibi şeylere işaretle yorumlanır. Saçının yumuşak olduğunu gören kimse­nin, liderinin ise malı artar.

Rüyada görülen saçın durumuna göre tabir edilir ve yo­rum kazanır. Saçta yapılan işlemlerin dahi kendisine göre yorumlandığını aşağıdaki örneklerden göreceğiz.

Rüyada saçlarının döküldüğünü gören kimse, kedere düşer, sıkıntıya girer, malından zarar görür, malı noksan olur ve eksilir, şeklinde tabir edilir.

Rüyasında bir kimse, saçlarını çözdüğünü görse, bu rüyası, onun yolculuğa çıkacağına işaret olarak tabir edilir. Bir kadın, rüyasında saçları uzun, uzamış olarak görse, kadının bu rüyası onun için çok sevineceği bir şeye işaret, ziynet olacak bir şeye işaretle tabir olunur. Bu rüyayı er­kek görse, bu onun için kedere düşeceğine veya hapse gi­receğine işaretle tabir olunur.

Rüyasında saçını taradığını gören kimsenin, kısmeti açılır, rızkı açılır, şeklinde tabir olunur.

Rüyasında saçlarının çok çok güzel ve görkemli olduğunu gören kimse, hürmet, saygınlık ve itibar kazanır veya kazanacağına işaretle tabir olunur.

Bir kimse, rüyasında saçlarının beyazlamış olduğunu görse, onun hanımı oğlan çocuğu dünyaya getirir (doğurur), bir kaybı varsa, kaybolan bir şey varsa o geri gelir veya gele­ceğine işaret olur veya fakirlikle karşılaşır, fakir ve yoksul düşer veya düşeceğine işarettir.

Rüyasında saçlarının dağınık bir halde bakımsız bir durumda olduğunu görmek, itibardan, saygınlıktan düşmeye veya mal kaybına veya kaybedeceğine işaretle tabir edilir.

Rüyasında bir kimse görse ki, hiç saçı yok, saç namına hiçbir şeyi kalmamış, bu rüyası, onun çok malı olacağına ve rızkının artacağına işaretle tabir olunur.

Saçının düz veya kıvırcık olduğunu gören kimse, şerefli ve bahtiyar olur. Saçı kıvırcık olmayan kimse, saçının kıvırcık olduğunu görürse, bulunduğu durumdan pişmanlık duyar.

Saçının uzun olduğunu ve bundan memnun olduğunu görmek özellikle kadınlar için güzel ve beğenilirdir

Rüyada çok güzel saçlara sahip olduğunuzu görmek, bir şeye çok üzülmeye ve bu üzüntünün hayatınız boyunca süreceğine, saçlarınızı dökülmüş görmek sıhhatinizin bozulmasına, itibarın azalacağına, saçlarınızı kestirdiğini görmek, bir iftiraya uğramaya, onun içinde kimseyle samimi olmamakta haklı olduğunuza, saçlarını uzamış görmek, bir çocuk sahibi olmaya işarettir. Saçlarının ağardığını görmek, erkekler için şerefin artmasına, kadınlar için hastalığa, saç ve sakalın tamamının ağardığını görmek, fakirliğe, rüyada birinin saçlarını karıştırıp bozduğunu görmek, bugüne kadar yapmış olduğunuz kötülüklerin cezasını çekeceğinize, rüyada saçlarınızı tarayıp sonra başınızı örttüğünüzü görmek arzularınızın uzun müddet gerçekleşmeyeceğine yorumlanır. Saçlarınızın kökünden kesilmiş olduğunu görmek, para veya eşya kaybına uğramaya, üzüntülü günler geçireceğinize işarettir.

Riyada saç görmek, mala ve uzun ömre işâret eder.

Rüyada görülen saç, sahibi için mala işâret eder.

Saçının uzun olduğunu ve kendisinin de bundan çok memnun kaldığını görmek, özel­likle kadınlar hakkında, güzel ve makbuldür.

Kadınların rüyada saçlarını örmesi, hayra; saç örmeyi kendisine âdet edinen bir erkeğin rüyada saçını örmesi, mal biriktirmeye ve onu muhafaza etmeye işarettir.

Rüyada saç bitmeyen yerlerde saç bittiğini gören kimseye, üzüntü ve keder isabet eder.

Bir kadın saçının arkasından çekildiğini görse, ondan habersiz kocası, o kimse tarafın­dan başka bir kadına davet edilir.

Rüyada saçı normal olarak yağlamak zînettir, normalden fazlası üzüntü ve kederdir.

Bir kimsenin rüyada başını taradığını ve bu arada bitlerin düştüğünü görmesi, o kimsenin, kendisine düşecek miras malından sadaka vermesine işâret eder.

Rüyada Kendi Saçını Görmek

Rüyada kendi saçını görmek, onu koruyacak kimseye işârettir.

Saçlarının uzunluğu, emsaline benzemez bir şekilde ise ve bu halde de halk arasında dolaştığını gören kimse, borca girer ve geçim sıkıntısı çeker.

Rüyada saçını gür görmek, kederli kimse­ler için kederinin artmasına; sevinçliler için de sevinçlerinin artmasına işâret eder.

Rüyada saçını gür görmek, kederli kimseler için kederinin artması; sevinçliler için de sevinçlerinin artmasıdır.

Bir kadının rüyada saçlarının sık ve çokça olduğunu ve onları da halka gösterdiğini gör­mesi, o kadının, halk arasında rezil olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada başının ön tarafındaki saçlarını dağınık ve perişan görmesi, o kimse­nin, zelil olmasına işâret eder.

Rüyada Saçını Uzun ve Güzel Görmek

Saçının uzun olduğunu ve kendisinin de bundan çok memnun kaldığını görmek, özellikle kadınlar hakkında, güzel ve makbuldur. Çünkü onlar süs için başkalarının bile saçlarını kullanırlar.

Bir kimsenin rüyada başının arka tarafında­ki saçlarını dağınık görmesi, o kimsenin ihtiyarlığında hor ve hakir olacağına işârettir.

Bir kimsenin rüyada saçı uzun olduğu hal­de kısa olarak görmesi, o kimsenin gam ve kederinin gitmesine işâret eder.

Rüyada görülen saçın güzelliği, sâlih amel­lere; bazen de saçın güzelliği, uzunluğu ve örtülü olması vezinli kafiyeli şiir söylemeye işârettir.

Rüyada görülen saç, eğer güzel olursa, hayırlı haber talep etmeye; eğer saç çirkin olursa, hayırsız haber talep etmeye ve titreme hastalığına yakalanmaya işârettir.

Küçük çocuk için saç, uzun ömürlü olma­sına işârettir.

Sıkıntı ve mihnet içinde bulunan bir kimse­nin rüyada saçının çokluğu, onun sıkıntısının artmasına işâret eder.

Rüyada bıyık ve koltuk altı kıllarını traş et­mek, borçlan ödemeye, sıkıntının gitmesine ve sünnet-i seniyyeye uymaya işâret eder.

Bir kimsenin yüzünde veya kıl bitmeyeceği bir yerde kıl bittiğini görmesi, o kimsenin çok borçlanmasına işâret eder.

Koltukaltı kılının uzunluğu, rüya sahibinin istek ve maksadına kavuşması ve dininin sağlam olmasına yorumlanır. Koltukaltı kıllarının çokluğunu görmek ise, rüya sahibinin ilim, yüksek rütbe ve ticarete, ayrıca şecaatle mal biriktirmek isteyen birisi olduğuna, din, insanlık ve kendisinden beklenen güzel hasletlere meyil ve rağbeti olmadığına yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada elinin içinde kıl bitti­ğini görmesi, o kimsenin eline bir menfaat geçmesine işâret eder.

Rüyada göğüs ve dilde görülen kıl, eğer az ise, hizmet, güzel söz, ilim ve zekâya; eğer ı Fazla ise, keder, üzüntü vs. gibi şeylere işârettir.

Bir kimsenin rüyada karın kıllarının çok olduğunu görmesi, o kimsenin, borcunun çok olmasına, üzüntülü ve kederli bir halde bulun­masına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada el kıllarının dağıldığını görmesi, o kimsenin, bütün kazancının gitmesine işâret eder.

Saçın baş dışında başka yerlerde çıktığını görmek üzüntü ve kedere işarettir. Saçların gür olduğunu görmek kederli kişi için kederinin artmasına, sevinçli kişi için sevincinin artmasına, saçlarının açıldığını gören kadın için kocasının kaybolmasına ve dönmeyeceğine, evli değilse hiçbir zaman evlenmeyeceğine işaret eder.

Rüyada görülen saç, sahibi için maldır.

Rüyada koltukaltı kıllarının uzun olduğunu görmek, rüya sahibinin istek ve maksadına , kavuşması ve dininin sağlam olmasına işârettir. Rüyada koltukaltı kıllarının çokluğunu görmek, rüya sahibinin ilim, yüksek rütbe ve tica­rete, ayrıca celâdet ve şecaatle mal biriktirmek isteyen birisi olduğuna, din, insanlık ve kendisinden beklenen güzel hasletlere meyil ve rağbeti olmadığına işârettir.

Rüyada görülen kaş, kirpik, kol, göğüs ve baldır kılı, erkek için zînet, kuvvet, elbise ve dâimi bir mala işâret eder.

Koltukaltı ve kasık kılı gibi kendisinde Fayda olmayan kılın rüyada fazlalığı, üzüntü, sıkıntı ve sünnetten ayrılmaya işârettir.

Riyada görülen kulak kılı, rüyada kulaktan saç çıkması ilim veya işitile­cek bir söze işâret eder.

Rüyada görülen burun kılı, kendisinde mihnet ve sıkıntı sezilen haber veya gizli mala işaret eder.

Avuç içi ve ayak altı gibi uygun olmayan yerde saç bitmesi, rahatının bozulmasına veya Allah’ın (c.c.) rızası bulunmayan bir işte çalış­masına işârettir.

Rüyada ağızdan saç çıkması, söylenecek sözlerden dolayı çekilecek olan sıkıntıya işaret eder.

Rüyada erkeğin vücudunda saç bitmesi, onun hanımının hâmile olduğuna işârettir.

Göğüste bulunan kılların çokluğu, rüyayı görenin borcuna işârettir.

Rüyada saçı şekillendirdiğini, saçlarını topladığını görmek, rüyayı gören kişinin çevresindeki insanların düşüncelerine çok fazla önem verdiği anlamına gelir. Başkalarının ne düşündüğünü, kendi düşüncelerinin önünde tutar.

Rüyada saç boyatmak, rüyada saç renginin değişmesi, gibi belirgin değişiklikler yapılması, rüyayı gören kişinin yaşamında büyük değişiklikler olacağına işaret eder. Kişi, yaşanılan sorunlara farklı bir açıdan bakabilmeyi öğrenebilir.

Saç Yolduğunu Görmek

Çirkinleştirmeyecek şekilde saçını kısalt­mak ve yolmak, hüzün ve kederin gitmesine işârettir.

Rüyada saç yolmak, rüya sahibinin borcu­nu zorla ödeyeceğine işârettir.

Bir kimsenin rüyada saçını yolduğunu gör­mesi, o kimsenin malına bir belâ ve musibet erişmesine işâret eder. Kendi saçını yolduğunu görmek, iş hayatında kuvvetin artacağına işaret eder.

Saçının sağ tarafının dağıldığını gören kişinin erkek akrabalarına, sol tarafının dağıldığını görmesi kadın akrabalarına karşı gelecek fenalığa işarettir. Saçlarının ağardığını görmek kişinin uzun ömürlü olacağına, eşi hamileyse oğlu olacağına işaret eder. Saçlarının döküldüğünü görmek servetinin yitirilmesine, halkın gözünden düşmeye işaret eder.

Saç Kesmek

Rüyada hac mevsiminde saçını kes­mek, hac yapmaya işâret eder.

Bazen rüyada saçını kesmek, ilim ve hida­yete işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendi saçını kestiğini görmesi, o kimsenin, rütbe ve mertebesinden düşmesine işâret eder. Bir kimsenin rüyada Hacc mevsiminin dı­şında saçını kestiğini görmesi, o kimsenin eşi ile arasında, geçimsizlik, husumet ve düşman­lık meydana gelmesine işâret eder.

Rüyada Hac zamanı saçını kesmek veya onu kısaltmak, emniyete işârettir. Bir kimsenin rüyada hac mevsiminde saçını kestiğini görmesi, o kimsenin din ve dünya halinin iyi olmasına ve emniyette bulunmasına işârettir. Bir kadının kendi saçını kestiğini görmesi boşanacağına işarettir.

Çirkinleştirmeyecek şekilde saçını kısaltmak ve yolmak, hüzün ve kederin gitmesine yorumlanır. Bazı yorumcular, saç yolmak, rüya sahibinin borcunu zorla ödeyeceğine yorumlanır, demişlerdir.

Bıyık ve koltuk altı kıllarını traş etmek, borçları ödemeye, kederin gitmesine ve sünnet-i seniyyeye uymaya delildir.

Saçının mutad yerlerin dışında bittiğini gören kimseye üzüntü ve keder isabet eder.

Rüyada Kesilmiş Saç Görmek

Rüyasında biraz kesilmiş saç görmek, iyi değildir. Bu rüya, eşler arasında (karı koca arasında) sıkıntıya işarettir.

Siyah Saç Görmek

Rüyasında saçlarının simsiyah olduğunu görmek, rüyayı gören kimsenin hastalanacağına işarettir. Saçın, güzelliği, siyahlığı ve uzunluğu rüya sahibinin hallerinin güzelliğine; saçın kısalığı, beyazlığı ve pis kokması da, yine rüya sahibi­nin kötü hallerine ve yaramazlıklarına işârettir. Kadının rüyada saçını siyah görmesi, koca­sının onu sevmesi ve kocasının halinin doğru­luğuna işârettir. Bir kadının rüyada saçının kömür gibi siyah olduğunu görmesi, o kadının, kocasının malıy­la zengin olmasına işârettir.

Rüyada Saçının Uzadığını Görmek

Saçının uzamasını arzu eden kimsenin saçının haddinden fazla uzadığını görmesi, ihtiyaçtan kulanarak borcunu ödemesine ve ailesine bolluk getirmesine yorumlanır.

Rüyada saçlarının uzadığını görmek, mal ve uzun ömre işâret eder.

Bir kimsenin rüyada saçlarının anormal şekilde uzadığını ve öylece de halk arasında dolaştığını görmesi, o kimsenin borca girme­sine ve geçim sıkıntısı çekmesine işâret eder.

Saçının çoğaldığını, sakalının uzadığını ve bütün saçlarını örüp başında birtakım örükler yaptığını gören kimsenin, üzerinde biriken borçlara yorumlanır.

Bir yanıt yazın