Rüyada Musa Görmek

Bir kimsenin rüyada Musa (a.s.) peygamberi gör­mesi, rüya sahibinin düşmanlarına galip (üstün) gelerek onları helak edeceğine ve düşmanların şerrinden (zararın­dan) emin olacağına işarettir.

Bir kimsenin rüyada Mfısâ aleyhisselâm’ı görmesi, Allah Teâlâ Hazretleri’nin (c.c.) o kimse vasıtasyla zâlim ve kibirli bir kimseyi helâk etmesine ve ondan sonra o kimsenin izzet, şeref, galibyet ve yüceliğe erişmesine işâret eder.

Rüyada Mûsâ aleyhisselâm’ı görmek, haklıların kuvvetli oluşuna, hakkın batıla üstün gelmesine ve sapıkların da zelil ve perişan olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Mûsâ aleyhisselâm’ı görmesi, o kimsenin, bir işinde mağlûp olmasına ve kendisininyakınları tarafında üzüntü ve keder içinde bulunmasına işâret eder.

Rüyada Mûsâ aleyhisselâm’ı görmek, çocuklar halinde herhangi bir şeye mübtela Imaya aile ve akrabalarından ayrılmasına, , bancıların bakımına muhtaç olmasına, zâlim kimselerle iyi geçinmeye, vadini yerine getirmeye, sâlih kimselerle akraba olmaya ve sâlih kimselerin garip şeylerine muttali ve vakıf olmaya işârettir.

Bazen rüyada Mûsâ aleyhisselâm’ı görmek, (jenizdeyolculukyapmaya ve akıbetinin selâmet ve ticaretle nihayetlenmesine işâret eder.

Bazen de rüyada Mûsâ aleyhisselâm’ı görmek, rüya sahibinin ırz ve namusu hakkında kendisinde olmayan bir şeyi söylemesine işâret eder.

Bazı kere de rüyada Mûsâ aleyhisselâm’ı görmek, rüya sahibinin sözünde bir noksanlık veya başında bir ayıp bulunmasına işâret eder.

Yine rüyada Mûsâ aleyhisselâm’ı görmek aracılık ve vasıtalık görevini güzel bir şekilde ifa etmeye işâret eder.

Riyazet ehlinin rüyada Mûsâ aleyhisselâm’ı görmesi, onun terakki ettiğine ve derecesinin yüceliğine ve batınî nurlarının artmasına işâret eder.

Bir kadının rüyada Mûsâ aleyhisselâm’ı görmesi, o kadının çocuğunun kaybolmasına veya bir sıkıntıya uğramasına fakat sonunda o kadının âkıbetinin hayırla sonuçlanmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Mûsâ aleyhisselâm’ın asasının kendi elinde olduğunu görmesi, o kimsenin, büyük bir makama nâil olmasına ve düşmanına galip gelmesine işâret eder.

Deniz yolculuğunda sıkılmış bir durumda olan bir kimsenin rüyada Mûsâ aleyhisselâm’ı görmesi, selâmete erişmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini Mûsâ aleyhisselâm’ın sûretine girdiğini veya onun elbiselerinden bir elbise giydiğini görmesi, o kimsenin düşmanı varsa, düşmanına zafer bulmasına, maksat ve arzusuna kavuşmasına işâret eder.

Hapiste olan bir kimsenin rüyada kendisini Mûsâ aleyhisselâm’ın sûretine girdiğini veya onun elbiselerinden bir elbise giydiğini görmesi, o kimsenin hapisten kurtulmasına, man- sur ve muzaffer olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Mûsâ aleyhisselâm’ın görüldüğünde zâlim bir âmir veya zındık bir reisin olduğunu görmesi, Allah Teâlâ’nın (c.c.) o zâlim âmiri veya zındık reisi helâk etmesine ve rüya sahibinin zâlim âmirin şerrinden kurtularak selâmete ermesine işâret eder.

Rüyada Musa (A.S.)’ı görmek haklıların kuvvetli oluşuna ve sapıkların da perişan olmasına yorumlanır.

 

Rüyada Musa (A.S.)’ı gören kimse, bir işinde mağlup ve kendisinin yakınları tarafında üzüntü ve keder içinde bulunur.

Musa (A.S.)’ı görmek, denizde yolculuk yapmaya ve sonucunun selamet ve ticaretle nihayetlenmesine yorumlanır. Bazen de Musa (A.S.)’ı görmek, rüya sahibinin ırz ve namusu hakkında kendisinde olmayan bir şeyi söylemesine yorumlanır. Bazen da rüya sahibinin sözünde bir noksanlık veya başında bir ayıp bulunmasına yorumlanır.

Rüyada Musa (A.S.)’ın asasının kendi elinde olduğunu gören kimse, büyük bir makama kavuşur ve düşmanına galip gelir.

Bir yanıt yazın