Rüyada Melek Görmek

Rüyada melek görmek, hayra ve iyiliğe yorulur.

Rüyasında bir mahalle (bir yere) melek indiğini görmek, o mahallin (o yerin) halkına bir hayır gelir ve onlar bir nime­te kavuşurlar ve gamdan kederden ve sıkıntıdan kurtulur­lar, şeklinde tabir olunur.

Rüyada büyük meleklerden Cebrail Aleyhisselam’ı gör­mek, dilek ve muradına kavuşacağına işaretle tabir olu­nur. Yine rüyasında büyük meleklerden Mikail Aleyhisselam’ı görmek, mala ve itibara kavuşur, şan ve şerefi artar, servet ve zenginliğiyle, cömertliğiyle şöhret yapar ve­ya yapacağına işaretle tabir olunur.

Bir kimsenin rüyada kendisine bir meleğin konuştuğunu veya ona bir şey verdiği görmesi, o kimsenin nâil olacağı şehitlik rütbesine işârettir.

Rüyada halkı harpte olan biryere meleklerin indiklerini görmek, o halkın muzaffer olmalarına işâret eder.

Rüyada halkı meşakkat, sıkıntı ve mihnet içerisinde olan bir yere meleklerin indiklerini görmek, o halkın sıkıntıdan kurtulmalarına işâret eder.

Bazen rüyada melekleri görmek, şahitlere; bazen de emin adamlara ve askerin önünde yürüyerek düşmanla cenk eden ve devlet başkanı tarafından gönderilen kimselere işârettir.

Bir kimsenin rüyada meleklerle beraber uçtuğunu veya meleklerle beraber kendisinin gökte olduğunu görmesi, o kimsenin, şehitliğe nâil olmasına ve Cenâb-ı Hak’ın inayetiyle kurtuluşa erişmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada meleklerin gökten yeryüzüne indiklerini görmesi, bâtıl inanışlı kimselerin zelil ve hakir olmalarına, hak üzerinde olanların muzaffer olacaklarına işârettir.

Bir kimsenin rüyada meleklerin yeryüzüne indiklerini ve hayır ve müjdeli sözler söylediklerini görmesi, o kimsenin şehitliğe ve dünyada sevince erişmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada meleklerin kendisine secde ve rükû ettiklerini ve tevazu gösterdiklerini görmesi, o kimsenin bütün maksat ve isteklerinin meydana gelmesine, dünyada rızık, iyilik ve güzel şöhrete erişmesineişâret eder.

Bir kimsenin rüyada meleklerin kendisini erkek bir çocukla müjdelediğini görmesi, o kimsenin âlim, sâlih ve muttaki bir çocuğunun dünyaya gelmesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada bir melekle güreştiğini görmesi, o kimsenin, rütbe ve makamından düşmesine, üzüntü ve kedere düşmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinin bir melek sûretine dönüştüğünü görmesi, o kimsenin, izzet ve şerefe erişmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada meleklerin kendisi için istiğfar ettiklerini ve onun için mağfiret talebinde bulunduklarını görmesi, o kimsenin din ve gidişatının güzel, malının çok olmasına işâret eder.

Sıkıntı ve ızdırap içinde olan bir kimsenin rüyada melek sûretinde olduğunu görmesi, o kimsenin sıkıntı ve ızdıraptan kurtulmasına işâret eder.

Şerefli bir kimsenin rüyada melek sûretinde olduğunu görmesi, şerefinin daha da artmasına işâret eder.

Rüyada meleklerin büyüklerinin inmesi, devlet memuruna işârettir.

Bir kimsenin rüyada meleklerin bir yerde olduklarını ve kendisinin onlardan korktuğunu görmesi, orada harp ve düşmanlık meydana gelmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada melekleri kadın sûretinde görmesi, o kimsenin, Cenâb-ı Hak hakkında yalan söz söylemesine işâret eder.

Rüyada meleği bir şehir veya bir köy içinde görmek, orada âlim ve ibadetine düşkün bir kimsenin vefat edebileceğine veya orada zul- meıı bir adam öldürülmesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada meleklere baktığını görmesi, o kimseye, çocuğu veya malı hakkında bir belâ erişmesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada ruhanî melekleri görmesi, o kimsenin, şeref, izzet, bereket, ticaret ve insanlar arasında şöhrete erişmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada melek olduğunu görmesi, o kimsenin, kâhin ve falcı bir kimse olmasına veya koğuculukla meşgul olmasına işâret eder.

Hasta bir kimsenin rüyada melek olduğunu görmesi, o kimsenin ölebileceğine işârettir.

Rüyada meleklerin kabristana indiklerinin görülmesi, orada sâlih bir kimsenin defnedilmesine işârettir.

Rüyada meleklerin sokakta görülmesi, halkın ölçü ve tartıda eksiklikyaptıklarına işârettir.

Bir kimsenin rüyada meleklerin kendisine selâm verdiklerini görmesi, Allah’ın (c.c.), o kimseye basiret ve anlayış İhsan etmesine ve o kimseyi güzel bir sonuca eriştirmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada azap meleklerinin bir ölii üzerine indiklerini ve onlardan korkmadığını görmesi, o kimsenin korktuğu yerden emin olmasına işârettir.

Rüyada azap meleklerinin ölüye selâm verdiklerini ya da hayırlı bir şey vaad ettiklerinin görülmesi, rüya sahibinin arzusuna ve isteğine kavuşmasyla, azizlik, zenginlik, ferahlık, sevinç ve selim bir kalbe nâil olmasyla tabir edilir.

Rüyada azap meleklerinin bir ölüyü korkuttuklarını, ona buğz ve gazap ettiklerini ve onu topuzlarla dövdüklerini görmek, rüya sahibinin dinden irtidat etmesine veya masyete dönmesine yahut ebeveynine âsi olmasına veyahut Allah’ın (c.c.) o kimseye farz ve vacip kıldığı şeyi terketmesine işârettir.

Kabirde ölüye gelen meleği görmek, fakirin zengin olmasına ve boşta kalan kimsenin bir görevle vazifelendirilmesine veya bir husus için şahit olarak durdurulup şahitlik kaidelerini zayi etmesine işârettir.

Ölü bir kimsenin, azap meleklerinin kendi yanına gelmediklerini haber vermesi, rüya sahibinin güzel gidaşatına, afiyette oluşuna ve taatinin kabul edilişine ve borcu varsa ondan kurtulmasına işârettir.

Rüyada hafaza meleklerini görmek, tanınmış âlim ve emniyetli kimselere işârettir.

Bazen rüyada hafaza meleklerini görmek, müttakî ise dünya ve âhirette sevinç ve müjdeye kavuşmaya ve Cennete girmeye işâret eder, eğer müttakî değilse korku üzerinde bulunmasına işâret eder.

Rüyasında bir meleğin kendisiyle konuştuğunu gören kişinin, şehitlik makamına erişeceğine işaret eder. Meleklerin halkı savaşta olan bir yere indikleri görülürse o halk muzaffer olur. Eğer halk, sıkıntı içindeyse o sıkıntıdan en kısa zamanda kurtulur. Meleklerin ev üzerine inmesi hastalığa, büyük meleklerin inmesi emir, kumandan, devlet büyüğüne işaret eder.

Meleklerle birlikte uçtuğunu gören kişi şehitlik makamına ulaşır. Meleklerin toplu halde olduğunu ve kendisinden korktuğunu görmek, savaş çıkacağına işaret eder. Melekleri kadın şeklinde gören kimse, yalan söyler. Kendisinin meleğe dönüştüğünü gören kişi izzet ve şerefe ulaşır. Melekle güreştiğini gören kimse makamını kaybeder. Meleklerin kendisi için mağfiret istediklerini gören kişinin hayatı güzel, malı çok olur. Meleklerin kabristana indiği görülmesi oraya salih bir kimsenin defnedilmesine işaret eder. Meleklerin sokaklara döküldüğünün görülmesi halkın büyük ölçüde hata yaptığına yorumlanır.

Rüyada melek görmek güzel bir haber alınacağına yorumlanır. Eğer melek rüyayı görene doğru geliyorsa, hayatında büyük değişiklikler yapması gerektiği anlamına gelir. Rüyada meleklerle konuşmak veya onlardan bir şey almak, o kimsenin, şehit olacağına işaret eder. Meleklerin bir yere indiğini görmek eğer sıkıntı ve şiddet ve dert içindeyseler, kurtulacaklarına yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada kendisine bir meleğin konuştuğunu veya ona bir şey verdiğini görmesi, o kimsenin -inşaallah- kavuşacağı şehitlik rütbesine veya dünyada sevince işarettir.

Bir kimse rüyada meleklerin kendisini erkek bir çocukla müjdelediğini görse, o kimsenin alim ve salih bir çocuğu dünyaya gelir ve ona uyulur. Eğer meleklerden bir meleği bir şehir veya bir köy içinde görse, orada alim ve zahid bir kimse ölür veya orada zulmen bir adam öldürülür.

Rüyada ruhani melekleri gören kimse, şeref, izzet, bereket, ticaret ve insanlar arasında şöhrete erişir.

Rüyada kendisinin bir melek suretine dönüştüğünü gören kimse, izzet ve şerefe erişir.

Bir kimsenin meleği, çocuk görmesi, gelecek zamana, delikanlı görmesi şimdiki zamana ve ihtiyar görmesi, geçmiş zamana yorumlanır.

Bir kimse meleklerin kendisi için istiğfar ettiklerini ve onun için mağfiret talebinde bulunduklarını görse, o kimsenin din ve gidişatı güzel, malı çok olur.

Meleklerin kabristana indiklerinin görülmesi, orada salih bir kimsenin defnedilmesine yorumlanır.

Bir kimse rüyada meleklerin kendisine selam verdiklerini görse, Allah (C.C.), o kimseye basiret ve anlayış ihsan eder. Ve onu güzel bir sonuca eriştirir.

Bir yanıt yazın