Rüyada Kur’an-ı Kerim Görmek

Rüyada Allah’ın yüce kitabını görmek, büyük hayırdır. Bir kimsenin rüyada Kur’an-ı Kerim Ayetlerinin Kur’ân üzerinde okuması; emr-i maruf, nehy-i münker yapmaya, şeref, sevinç ve yardıma ermeye işarettir.

Hafız olmayan kimsenin rüyada Kur’an-ı ezberlediğini görmesi, mülke nail olmasına işarettir. Rüyada Kur’an-ı yediğini görmek; o kimsenin Kur’an okumak vasıtasıyla geçindiğine işarettir.

Rüyada Kur’an-ı Kerim okuduğunu ve manasını anladığını görmek; rüya sahibinin akıllı biri olduğuna yorumlanır.

Rüyada diliyle Kur’an-ı Kerim’i yaladığını görmek, günaha işarettir. Bazen rüyada Kur’an-ı Kerim okumak; güzel ve salih amel yapmaya, derece ve mertebesinin yüksekliğine yorumlanır. Cahil kişinin rüyada Kur’an okuduğunu görmesi, ölmesine işarettir.

Bir kimsenin rüyada Kur’an-ı Kerim görme­si, feraha ve sevince ermesine ve hayra kavuşmasına işa­rettir. Rüyada Kur’an-ı Kerim görmek, helal mala ve mirasa ermeye de yorumlanır.

Kişinin rüyada bir Kur’an-ı Kerim satın aldığını (alıyormuş olduğunu) görmesi, rüya sahibinin eline mal geçeceğine, helal mal elde ederek rızkının artacağına ve eğer sıkıntısı varsa, ondan kurtulacağına işaretle yorumlanır.

Rüyasında Kur’an sayfası (Kur’an yazılı bir yaprak) görmesi, helal (temiz) bir rızka nail olacağına işarettir.

Kur’an yazdığını (Kur’an’dan bir sure veya bir ayet yazdığını) gören kişi, İslami ölçülere uygun bir şekilde yaşadığına işarettir denmiştir.

Hasta olan bir kimse, rüyasında Kur’an-ı Kerim’i görse, bu onun şifa bulacağına, hastalığından iyileşip kurtulacağına işarettir. Şayet düşmanı (rakipleri) varsa, onlara galip (üs­tün) geleceğine işaretle yorumlanır. Rüyada Kur’an-ı Ke­rim görmek, ilim, hikmet ve doğruluğa ermeye de işarettir.

Rüyasında Kur’an-ı Kerim görmek, rüya sahibinin, kendi­sine ait işlerini, kendisinin halledebileceğine, kendi ihti­yaçlarını kendisinin temin edebileceğine, kendisinin ken­disine yeteceğine, kimseye muhtaç olmayacağına ve eğer sıkıntısı, üzüntü ve kederi varsa, onlardan kurtulacağına ve rahata, huzur ve ferahlığa (sevince) ereceğine işarettir.

Rüyasında Kur’an-ı Kerim’i öptüğünü görmek, rüya sahibi­nin, bir hayır yapacağına, hayırlı olan bir iş işleyeceğine işaretle yorumlanır.

Rüyada Kur’an-ı Kerim görmek, gö­ren veya birinden alan zengin ve alim olur. Hükümleri herkes tara­fından takdirle karşılanır. Muradına erer Kur’an-ı Kerim okuduğu­nuzu görmek,hasta iseniz şifa bulacağınıza,gamlı ve kederli iseniz feraha ve sevince kavuşacağınıza işaret eder.

Rüyada Allah Teâlâ’nın yüce kitabı Kur’ân-ı Kerim’i görmek, çok büyük hayırdır.

Peygamber Efendimiz; “Kim Rabbi ile konuşmayı seviyorsa Kur’ân okusun!” buyurmuşlardır.

Rüyada Kur’ân-ı Kerîm âyetlerini Kur’ân’ın üzerinde okuduğunu görmek, şeref ve sevinç ve rüya sahibi için yardıma işâret eder.

Rüyada Kur’ân-ı Kerim’i mushafsız olarak aşikâre okuduğunu görmek, o kimsenin davasında haklı olduğuna, iyilikle emretmeye, emaneti edaya ve hakkı müdafaaya işâret eder.

Rüyada Kur’ân okuduğunu ve mânâsını da anladığını görmek, rüya sahibinin akıllı birisi olduğuna ve Allah Teâlâ’nın ona akıl ve zekâ verdiğine işâret eder.

Rüyada hafız olmadığı halde Kur’ân’ı hıfz ettiğini görmek, mülk ve nîmete, kudret ve kuvvete işâret eder.

Günahkâr bir kimsenin rüyada Kur’ân okuduğunu görmesi, Allah Teâlâ’nın onun günahını af ve tövbesini kabul edeceğine işârettir.

Fakir bir kimsenin rüyada Kur’ân okuduğunu görmesi, zenginlik ile nîmetlenmesine işârettir.

Borçlu bir kimsenin rüyada Kur’ân okuduğunu görmesi, borcunu ödemesine işârettir.

Şahitlik yapacak bir kimsenin rüyada Kur’ân okuduğunu görmesi, o kimsenin doğru şahit- lik yapmasına işârettir.

Rüyada Kur’ân’ı Kerim’i güzel bir ses ve makamla okuduğunu görmek, izzet, yücelik ve güzel bir şöhrete işâret eder.

Bazen rüyada Kur’ân okumak, ihtiyaçlarını görmeye işâret eder.

Bazen de rüyada Kur’ân-ı Kerim okumak, güzel ve sâlih amel yapmaya, derece ve mertebesinin yüksekliğine de yorumlanır.

Rüyada Kur’ân-ı Kerim’den kendisine bir şey verildiğini ve elinde Kur’ân-ı Kerim’den bir âyet olduğunu gören kimse, o âyet ve Kur’ânda olan şeyi hafızasında tutsun. Eğer o âyet ve iniş sebebi rahmet veya müjde hakkında ve o kimse de o vasiyet gereğince amel eder ise, Allah tarafından menfaat elde edeceğine işâret eder. Eğer âyet azap hakkında ise, o kimsenin işlediği bir günâhtan dolayı göreceği ceza ve azapla korkutulmasına işâret eder. Eğer âyetin nüzulü geiiş ümmetsin durumlarını anlatan kıssalar hakkında lse, rüya sahibi için öğüt ve ibrettir.

Cahil bir kimsenin rüyada Kur’ân okuduğunu görmesi, ömrünün sona erdiğine işârettir.

Çıplak olarak Kur’ân okuduğunu görmek, rüya sahibinin nefsinin isteklerine uyduğuna işâret eder.

Rüyada bir kavmi çıplak oldukları halde Kur’ân okuyorlar görmek, o kavinin sırf nefis ve hevaları arzusunda bulunduklarına işâret eder.

Rüyada Kur’ân-ı Kerim’i harflerini tahrif ederek okuduğunu görmek, haktan dönmeye ve ahdini bozmaya işârettir. Eğer okuduğunun ne olduğunu bilmezse, bazen o kimse yalan yere şahitlikyapar veya bilmediği şeyi söyler.

Rüyada ekseriya ölüler üzerine okunan sûreleri okuduğunu görmek, hastanın vefatına işârettir.

Rüyada Kur’ân-ı Kerim üzerine yazı yazdığını görmek, rüya sahibinin Kur’ân-ı kendi görüşüyle tefsir ettiğine işâret eder.

Rüyada Kur’ân-ı Kerim’i yediğini görmek, Kuran okuyarak ve karşılığında para alarak geçinmeye işâret eder.

Rüyada diliyle Kur’ân-ı Kerim’i yaladığını görmek, günaha işâret eder.

Bir şahıs rüyada kendisine Kur’ân okunduğunu, hayır ve hikmet telkin edildiği halde bunları kabul etmediğini görse, o kimsenin sultan tarafından giriftar olacağı ezâ veya hak tarafından düşeceği azaba işâret eder.

Bir Yahudi rüyada Kur’ân okuduğunu görse, onun hakkında dünyalığı için ona vaaz ve öğüttür. Kur’ân’ın azap âyeti ona dünyaca olan azap, nîmet âyeti ise, dünyaca olan nimettir.

Bir kimsenin rüyada Kur’ân-ı Kerim okuyan meşhur hafızları görmesi, kavmin şereflilerine ve reislerine işâret eder. Çünkü Resül-i Ekrem (sallallâhu aleyhi vesellem): “Sizin en şerefliniz Kuran’ı ezberleyenlerdir.” buyurmuşlardır. Bu sebeple bir kimse rüyada Kur’ân hafızlarını biryerde toplu halde görse, oyerde insanların şereflilerinden bir cemaat toplanır.

Rüyada Kur’ân okuduğunu gören kimse eğer ehil ve lâyık ise, hakim ve vali oiur.

Rüyada hafız olmadığı halde Hafız-ı Kur’ân olduğunu görmek, pek çok hayır ve hasenata delâlet eder.

Kur’ân’ı tahrif ettiğini görmek, dinde fesada, kıt akla ve itikad bozukluğuna işâret eder

Rüyada Mushaf-ı Şerifi açarak bir minber üzerine koyduğunu görmek, rüya sahibi ehl-i Kur’ân ise, hayırla anılmaya, bir cemaatın başında reis olmadığına işâret eder.

Rüyada Mushafa dayanmak veya onu başı altına koymak, eğer rüya sahibi takva ehli ise, Kur’ân-ı Kerim’e karşı muhteris olmağa ve Kur’ân’ı hıfzetmeğe işâret eder.

Rüyada kendi nezdinde olan Kur’ân-ı Kerim’i kaybettiğini görmek, ilim ve Kur’ân’ı unutmağa işârettir.

Bir Kur’ân’ı boynuna astığını görmek, bir şehre vali olmağa veya kendisine bir emanet tevdi olunmağa işârettir.

Bir kimsenin rüyada elinde tefsir kitabı olduğunu görmesi, yolunun doğruluğuna; tefsir mütalaa ettiğini görmek, müşkülâtın hallolmasına işâret eder.

Uyanıkken iyi ve düzgün okuma bilmeyen bir adamın, rüyada kıyamet gününde amel defterini okuduğunu görmesi, o kimsenin bundan sonra zenginleşeceğine, bütün ihtiyaçlarının görüleceğine ve korktuğundan emin olacağına işâret eder.

Kur’an Dinlediğini Görmek

Rüyada Kur’ân okumak veya Kur’ân okuyan birini dinlemek; iyilik, güzellik, mutluluk işâretidir. Rüyada Kur’an dinlediğini görmek; rüya sahibinin devlet ve saltanatının kuvvetli, akibetinin güzel olmasına yorumlanır.

Rüyada bir başkasının okuduğu Kur’ân’ı dinlediğini görmek, devlet ve saltanata ve güzel bir sonuca işâret eder.

Rüyada Kur’ân okurken insanların kendisini dinlediğini görmek, bir yere memur olmaya işâret eder ve artık onun sözü herkes tarafından dinlenir.

 

 

Bir yanıt yazın