Rüyada Kulak Görmek

Rüyada kulağınızın kesildiğini görmek,yakın akra­badan birinin öleceğine veya sizden uzak kalacağına işarettir. Ku­lağınıza bir şey kaçtığını görmek, yakınlarınız hakkında kötü bir haber işiteceğinize, kulağınızı sağır olmuş görmek, hakikati dinle­meyeceğinize din ve ahlakınızın bozulacağına işarettir. Kulağınızı temizlemek memnun olacağınız bir haber alacağınıza işarettir. Kulağınıza küpe taktığınızı görmek, hayra işarettir. Kulağınızı bü­yümüş görmek, doğru sözü dinleyeceğinize, dürüst bir insan ola­cağınıza işaret sayılır. Kulağınızı küçülmüş görmek, doğru ve ha­kikat olan sözleri dinlemeyeceğinize işarettir.

Kulak görmek evlat, mal ve rütbeye yorumlanır. Bazen kulak, ilim, akıl, din, ve kendisiyle iftihar edilen evlat ve akrabaya alamettir. Kulak, işitmektir. Kim kulağının büyüdüğünü ve güzelleştiğini yahut ondan nur çıktığım veya girdiğini görse, hidayet ve Allah Tealaya itaatine ve emirlerini kabul etmesine işarettir.

Rüyada kulağının çok olduğunu görmek, çeşitli ilim dallarına yahut rüyayı gören kimsenin bir halde sabit kalmamasına işarettir.

Kulağını, hayvanattan birisinin kulağı gibi olduğunu görenin rütbesi elinden gider ve O’na olan hürmet azalır, yahut anlayışı az olur.

Eğer kendisinin kulaklarında iki göz varmış görse o kimse kör olur ve önceden gözüyle gördüğü şeyleri kulağıyla işitir.

Rüyada kendisinin veya başkasının kulağından kir çıkardığını gören kimseye hainlerin yapacakları hileye mani olacak ve zararlarını giderecek bir yardım yapılır.

Bir kimsenin rüyada kulağını kir ve iltihaptan temizlemesi, bazı yerlerden gelecek sevindirici haberlere işarettir.

Kişinin rüyada kulak görmesi değişik şekillerde yo­rumlanmıştır. Kulağını iyi bir halde görmek, hayra, kötü bir şekilde ve noksan görmek, şerre (kötüye) yorumlanır denmiştir.

Danyel (a.s.)’ın yorumu:

Bir kimsenin rüyada kulak gör­mesi, şu cihetlerden birine işaret olarak yorumlanır:

Zevce (hanım eş),

Kız evlat,

Kız kardeş,

Hala ve

Teyze gibi, kadın akrabalara işaretle yorumlanır.

Rüyada kulakta görülen noksanlık, fazlalık ve değişik her hal ve durum, bu akraba kadınlardan ortaya çıkacak, deği­şik durumdan birine yorumlanır. Rüyasında kulağının ke­silmesini görmek, bu yakın akraba kadınlardan birinin ve­fatına (ölümüne) işaretle yorumlanır. Veya bunlardan biri­nin aileden uzaklaşmasına yorumlanır denilmiştir. Rüyasında kulağına bir şeylerin sokulduğunu veya kendisinin soktuğunu görmek, bu kadınların birisi hakkında hoşlan­mayacağı bir söz, bir durum işiteceğine işaretle yorumla­nır demiştir Danyel (aleyhisselam).

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Kişinin rüyada kulak gör­mesi, şu yönlerden (cihetlerden) birine işaretle yorumlanır:

Zevce (hanım eş),

Akrabadan bir kadın,

Sadık bir dost,

Uygun bir arkadaş,

Dindar, iyi bir evlat,

Hayırlı, faydalı bir mal,

Üzüntü-keder,

Ferah-sevinç,

Tövbe etmek.

Cafer-i Sadık (r.a.)’a göre, kulak rüyası bu cihet (yön)lerden birine veya bir kaçma işaretle yorumlanır denmiştir.

Rüyasında kulağını güzel bir halde görmek, iyi ve güzel ha­berler almaya, sağlık ve sıhhatli olmaya yorumlanmıştır.

Rüyasında kulağın büyüdüğünü veya küçüldüğünü görmek, akrabalardan birine veya bir kaçma işaretle yorumlanır demiştir Kirmani.

Kirmani’nin yorumu:

Bir kimsenin rüyada kulağını sağır görmesi, dinde zarara uğramasına veya küfre düşmeye işa­rettir. Bu rüya, hak yolundan sapmaya ve korku içine düş­meye ve verilen güzel ve doğru (hak) öğütleri dinlemeyen bir kişiye işaretle de yorumlanmıştır bazı yorumcularca.

Kişinin rüyada kulağını kirden pastan temizlediğini görme­si, sevindirici güzel bir haber alacağına ve rızkının bollu­ğuna işaretle yorumlanır.

Rüyada kulağının kirli, paslı bir halde olduğunu görmek, hoş­lanmadığı kötü ve çirkin sözler işiteceğine yorumlanmıştır.

Rüyasında kulağındaki kirleri yediğini gören kimsenin, tövbe edeceğine, günahlarından, kusur ve hatalarından piş­manlık duyup tövbe ve istiğfar edeceğine işaretle yorum­lanır demiştir Kirmani.

Bir kimsenin rüyasında parmaklarını kulaklarına tıkadığını görmesi, onu (rüya sahibinin) ailesi hakkında söylenen de­dikodu duyacağına ve bu dedikodulara aldırış etmeyip, duymak istemediğine veya istemeyeceğine işaret eder.

Rüyasında kulağına alışılmış (hoş görülen) cinsten küpe taktığını görmek, iyi sayılmıştır. Herkes için bu küpe hayra yorumlanır demiştir. Ancak takılan küpenin değersiz bir şeyden olduğu görülürse, o zaman hayra işaretle yorum­lanmaz demiştir Kirmani.

Kişinin rüyada kendisinde birçok kulaklar varmış olduğunu görmesi, birçok sözler işiteceğine işarettir demiştir Kirma­ni. Bazı yorumcular bu rüyayı, birçok ilim dalında bilgi sa­hibi olacağına yorumlamışlardır.

İbn-i Kesir ve Nafı’nin yorumu:

Bir kimsenin rüyada kula­ğını normal şekilde büyümüş olduğunu görmesi, hak sözleri dinleyip tutmasına ve iyilik yoluna girmesine işarettir. Kulağını normalin altında küçülmüş olduğunu görmek, iyi değil, bu yorumun tersiyle yorumlanır, şerre işarettir.

Kişinin rüyada kulağının tıkalı olduğunu görmesi, doğru ve hak sözleri dinlemediğine ve dinlemeyeceğine, kötü bir yolda olduğuna işarettir.

Bazen rüyada kulak görmek, ilim, akıl, din, kendisiyle iftihar edilen evlat ve akrabaya işârettir.

Rüyada görülen kulak, erkeğin hanımı, kız evlat, kız kardeş, hala ve teyze gibi kadın akraba ile tabir olunur.

Bazen rüyada görülen kulak, erkeğin hanımı, kızı veya başka kadınlara işâret eder.

Kulak, zînet ve hıfz mahallidir. Bu sebeple kulak görmek işitmektir.

Bir kimsenin rüyada kulağının çok olduğunu görmesi, çeşitli ilim dallarına vâkıf olmaya işâret eder.

Bir kimsenin kulağında mühür asılı olduğunu görmesi, eğer kızı varsa, onu evlendirmeye ve ondan doğacak bir erkek çocuğuna işâret eder.

Rüyada kulağının hayvanlardan birisinin kulağı gibi olduğunu görmek, rütbe ve makamın gitmesine işârettir.

Rüyada kendi izniyle kulağı üzerine bir kulak daha takıldığını görmek, rüya sahibinin arzu ettiği bir şeye ulaşmasına işâret eder.

İyi işittiğini gören kimsenin rüyası, anlayışına, ilmine, sıhhatine, dindarlığına ve güzel itikat sahibi oluşuna işârettir.

 

Bir yanıt yazın