Rüyada Kazmak

Rüyada bir çukur kazdığınızı görmek, geleceği­nizi garantiye almış olduğunuza, fakat hileli işlerde de uğraşmanız gerektiğine işaret eder. Kuyu kazarsanız yeni bir işte teşebbüs et­meye su yolu kazmak, geçim temini için çalışmak mecburiyetinde olacağınıza, bir kanal kazdığınızı görmek, memuriyet hayatına atı­lacağınıza, tarla kazdığınızı görmek, yeni bir işe başlamaya işaret­tir. Maden kazmak, kârlı yeni bir teşebbüse atılacağınıza, tünel kaz­mak, geçiminizi teminde güçlük çekeceğinize işaret eder. Bir du­varın dibini kazdığınızı görmek,ümit etmediğiniz bir yerden yakın zamanda elinize mal geçeceğine işaret sayılır. Bir taşın etrafını ka­zarsanız katı yürekli ve haris birisinden yardım beklediğinize işa­rettir. Bir dağa çukur kazmak, iki yüzlü birisiyle ortak olacağınıza işarettir. Saman yığınını kazdığınızı görmek, başladığınız işten az fayda göreceğinize yorumlanır.

Kendisi için su çıkarmak için bir kimse bir çukur, kuyu veya dehliz kazdığını görse, kendi geçimi için çalışmasına işarettir. Eğer böyle olmazsa hem kendisi hem de bütün insanların menfaati için çalışmasına işarettir. Suyu, kazdığı yerin içine akıttığını görürse, geçiminde güçlük meydana gelir. İçine birisini sokmak maksadı ile kuyuyu kazdığını gören kimsenin yaptığı hilesi bizzat kendisi hakkında meydana gelir.

Rüyada toprak kazdığını görmek, hilekarlığa işaret­tir denilmiştir.

Bazı yorumcular, bunu şöyle tabir edip yo­rumlamışlardır. Rüyasında kuru bir toprağı kazdığını gören kimse, mal ve para sahibi olur, olacağına işarettir. Rüyasında yaş bir toprağı kazdığını görmek, hile ve hilekarlık ile yorumlanmıştır.

Yine denilmiştir ki, rüyasında kuru bir toprağı kazdığını gö­ren kimse, kazıp çıkardığı toprak miktarınca mal elde eder, mala ve zenginliğe kavuşur şeklinde yorumlanır.

Kişinin kazdığı toprak yaş ise, bir mal almak ve menfaat elde etmek için hile yapar, hilekarlık ve düzenbazlık yapa­rak mal ve para kazanmaya uğraşır. Ancak bu elde ettiği mal ve paradan bir hayır, bir fayda göremeyip meşakkat ve sıkıntıya düşer ve düşeceğine işarettir.

Rüyada görülen toprak kazmak, hile ve hilekarlıktır. Hile­ye ve hilekarlığa işarettir. Bazen toprağı kazdığını gören kişi, öldürülür. Bazen de, hilesi ve hilekarlığı, kendi aleyhi­ne döner. (Kendi kazdığı çukura kendisi düşer) şeklinde yo­rumlamışlardır.

Bir kimsenin rüyada kazıp toprağı çıkardığını (kuyu veya çukur açtığını) görmesi, iyi sayılmaz. Rüya sahibi eğer hasta ise veya yanında (evinde ailesinde) bir hastası bulunuyorsa, ölür ve öleceğine işaret olup açtığı o yer onun kabri olur ve olacağına işarettir demişlerdir. Bu rüyayı gören kişi, eğer yolculukta bulunan biri ise, kazılıp çıkarılan toprak, onun yolculukta kazandığı ve elde ettiği mal ve paradır. Yolcu­lukta olan biri görürse, rüya böyle mal ve kazanca işaret­tir. Hasta olan ve hasta olan biri görürse, kabre işarettir.

Rüyada yeri kazıp oradan bir şey çıkardığını görmek, iş sahiplerinin işlerinin ve hükümlerinin geçerli olmasına işarettir.

Rüyada bir yeri kazarak oradan yiyecek bir şey çıkardığını görmek, Allah Teâlâ’nın ona verdiği nimetleri kötüye kullanmasına işaret eder.

Kazılan toprağın rutubetli olması, bir mal sebebiyle bir başka insana hile yapmaya; fakat yapılan hileden bir fayda göremeyip sıkıntı ve meşakkate düşmeye işarettir.

Bir adamın rüyada kendisi için su çıkarmak gayesiyle bir çukur, kuyu veya dehliz kazdığını görmesi, onun kendi geçimi için çalışmasına işaret eder. Eğer böyle olmazsa, hem kendisi hem de bütün insanların menfaati için çalışmasına işârettir.

Rüyada kazdığı yerin toprağından yediğini görmek, yediği kadar mala işaret eder.

Rüyada kazdığı çukura su akıttığını görmek, geçiminde meydana gelecek sıkıntıya işaret eder.

Hapiste olan birisinin kazılmış kuyudan çıktığını görmesi, hapishaneden kurtulmaya işaret eder.

Hasta olan birisinin kazılmış kuyudan çıkağını görmesi, şifâ bulmaya işaret eder.

Rüyada içine birisini düşürmek için kuyu kazdığım görmek, bu hilenin bizzat kendisinin başına geleceğine işarettir.

Rüyada bir çukura düştüğünü ve oradan çıkarılması için feryat ettiğini; ama hiç kimsenin de imdadına gelmediğini görmek, o zât hesabına kabir çukuruna işaret eder.

Bazen de çukur görmek, korkudan emin olmaya, sıkıntıdan kurtulmaya işarettir.

Rüyada düşman korkusundan gizlenmek için çukura girdiğini görmek, düşmana galip gelmeye işaret eder.

Rüyada tanıdığı bir ölünün kabrini açıp kabirden bir şey çıkardığını görmek, o ölü âlim veya zengin idiyse, ölünün dünyada bulunduğu mesleği talep etmesine, çıkardığı şey miktarınca da ona nâil olmaya işaret eder.

Mezar kazıp kefen soymak, toprak altında gömülü kalmış antika şeylere ilgi duymaya delâlet eder.

Bir kimse, bir âlim ve fakîhin mezarını kazıp oradan bir şey çıkarsa, o âlimin mezhebine uygun bir meseleyi gözeceğine, yahut onun ilminden unutulmuş bazı hususları ihya edip meydana çıkarmasına işarettir.

Peygamberiıniz’in kabrini kazdığını görmek sünnetleri ihya edip yaşamaya ve bu bildikleri ile insanlara faydalı olmaya işarettir.

Rüyada yeri kazıp bir şey çıkarmak, iş sahiplerinin işlerinin ve hükümlerinin geçerli olmasına işarettir. Ancak yeri kazıp yenecek şey çıkarırsa, Allah’ın verdiği malı kötüye kullanmasına işarettir.

Tanıdığı bir ölünün kabrini açıp oradan bir şey çıkardığını görse, ölü âlim veya zengin idiyse, o ölünün dünyada bulunduğu mesleği talep etmesine, çıkardığı şey miktarınca ona nail olmaya işarettir.

Rüyada kabir açıp kefen soymak, resim ve izi kaybolmuş, toprak altında gömülü kalmış eski eserleri ve gizli şeyleri talep etmeye işarettir.

 

Rüyanla ilgili yorumları mı merak ediyorsun?

Rüyanı Bize Anlat

Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Merak ettiğin bir rüyan mı var?

Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!