Rüyada Kadın Görmek

Rüyada yanınızda kadın olduğunu görmek, mutlaka seyahat edeceğinize, yanınızda makyajlı bir kadın olduğunu gör­mek,yakın zamanda zengin olacağınıza, yorumlanır. Kız, dul veya evli bir kadını siyah giymiş görmek, nefret, kırmızı giymiş görmek hiddet, mavi giymiş görmek, dostluk, kahverengi giymiş görmek, şefkate, beyaz giymiş görmek, gerçek aşka işaret olarak yorumlanır Rüyada güzel kadın görmek, zenginliğe çirkin kadın görmek, fakir­liğe yorumlanır. Uykuda görülen kadın rüyaları, bazı kere hayra, bazı kere de şerre (kötüye) yorumlanır. Kadın ile ilgili görülen rüyalar, çok değişik şekillerde yorumlandığını görmekte­yiz. Aşağıdaki örnekleri okuduğumuzda bunları daha da açık ve net olarak kavramış olacağımızı sanıyoruz.

Rüyada güzel bir kadın görmek, iyiye yorumlanır. Bu rüyayı gören kimse, rahat bol geçimli bir sene (yıl) geçireceğine işaret şeklinde yorumlanır.

Bazı yorumculara göre, rüyada görülen kadın, (malzeme de­polanan) ambara, (yer altı deposu olarak bilinen) mahzene ve bazı eşyasını içine koyup korumak ve saklamak için kulla­nılan sandık ve her şeye işaret eder şeklinde yorumlanır.

Bazı kere de, rüyada kadın görmek, kabre işaret eder. Çün­kü kabir insanın vücudunu örterek korur ve bazı meydana çıkacak uygunsuz (hoş olmayan şeyleri) muhafaza eder.

Bazen de, rüyada kadın görmek, hapis ve ortak birine işaret olarak yorumlanır. Çünkü kadın neşe (zevk) ve mali olarak erkeğe eşlik (yardımcılık) eder şeklinde tabir edilir. Bazı yorumculara göre, rüya da kadın görmek, yatak, elbi­se, meyveli ağaç, içine ipli kovasını saldığı kuyuya, kalem ve mürekkebini koyduğu divitlere, oturacak yer ve eve işa­retle yorumlanır. Kadın ile ilgili rüya bu işaretlere vurula­rak, bu sembol ve simgelerle çözülüp tabir edilir.

Rüyasında evine güzel bir kadının geldiğini (girdiğini) gören kimsenin bu rüyası, onun sevinç ve mutluluğa kavuşaca­ğına işaret olarak tabir olunur. Bazı kere de rüya da görü­len güzel kadın, devamı olmayan (geçici) bir mala (zenginli­ğe) işaretle yorumlanır.

Rüyasında genç bir kadının kendisine doğru yöneldiğini (gel­diğini) gören kimse, durumunun biraz gerileyip, tekrar ye­ni bir fırsat ve yeni bir şans (imkan) yakalayıp durumunun düzelip yoluna gireceğine işaretle tabir olunur.

Rüya da ihtiyar bir kadın görmek, dünya ve fitneye (imtihan ve musibete) işaretle yorumlanır. Böyle rüya, iyiye yorulmaz. Kıyamet günü dünya sevimsiz ihtiyar bir kadın sürecinde gelecek olduğu buyrulmuştur.

Rüya da yüzü çirkin olan bir kadın görmek, iyiye yorumlan­maz. Bu rüya zarar göreceğinize, bir fitne ile karşılaşacağı­nıza veya kötü bir işle karşılaşacağınıza işarettir.

Rüyasında çirkin bir kadına bir şey verdiğinizi görmek, ke­der ve sıkıntıya düşeceğinize ve sonra da, düşmüş olduğu­nuz bu keder ve sıkıntıdan sonra işinizin düzelip mal ve para sahibi olacağınıza işaretle tabir olunur. Demek olur ki, önce sıkıntı, sonra ferah, geçici bir sıkıntıya düşeceksi­niz demek anlamına gelir.

Rüyasında çıplak bir kadın görmek, rüyayı gören kimsenin bir günah işleyeceğine veya bilinmeyen bazı sırlarının or­taya çıkacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında güzel bir kadınla karşılaşmış olduğunu görmek, daha iyi bir duruma geleceğinize, bir devlete ereceğinize ve mutluluk içinde bir yaşam süreceğinize işarettir.

Rüyasında güzel bir kadınla konuştuğunuzu görmeniz, müjdeli sevindirici bir haber alacağınıza veya bol para ka­zanıp servet sahibi, mal-mülk sahibi olacağınıza işarettir.

Rüyasında güzel bir kadının güldüğünü görmeniz iyi bir ha­ber alacağınıza veya mal ve para sahibi olacağınıza, sıkın­tınız varsa ondan kurtulacağınıza ve mutluluğa ereceğini­ze işaretle tabir olunur.

Rüyanızda güler yüzlü bir kadın görmek, memuriyete gir­mek, memur olmak veya kaybolmuş bir yitiğiniz varsa onu bulacağınıza (kaybınızın geri geleceğine), mal sahibi olup ferahlığa kavuşacağınıza ve kurtuluşa ereceğinize işaretle tabir olunur.

Rüyasında güzel ve yüzü açık bir kadın görmek, açıktan açı­ğa bir iyilik görmeniz veya iyilik yapmanız veya sevinme­nize sevineceğiniz bir durumla karşılaşacağınıza işarettir.

Rüyanızda yüzü örtülü bir kadın görmeniz, sizin gizliden gizliye, gönülden mutluluğunuza işaret eder.

Rüyasında örtülü bir kadın görmek, gizli bir iyilik, gizli bir menfaat görüleceğine işaretle tabir olunur.

Rüya da görülen güzel bir kadın, hayra işaret, ferahlık göre­ceğiniz, feraha kavuşacağınıza işaret, mal sahibi olacağı-

niza da işaret veya hapishanede veya herhangi bir yerde hapis olarak bulunuyorsanız, hapisten kurtulacağınıza işaret olarak yorumlanır.

Rüyanızda terbiyeli, olgun, hanımefendi bir kadın görmeniz, mal-mülk sahibi olacağınıza veya bağ-bahçe sahibi olaca­ğınıza veyahut da arazi gibi, emlak gibi şeyler alacağınıza işaret olarak yorumlanır.

Bir kimse, rüyasında yüz tarafı açık bir kadın görse, rüyayı gören kimsenin bahtının, kısmetinin açılacağına ve dünya menfaatine kavuşacağına işaretle tabir olunur.

Rüyasında sokakta birkaç tane kadın görmek, ticaretinin artacağına, veya memuriyete gireceğine veyahut da bir fit­ne ve fesada karışacağına işaret olarak yorumlanır. Rüyasında güzel bir kadının bir eve girdiğini görmek, se­vinçli bir haber alacağınıza ve sevineceğinize ve feraha ereceğinize işaret olarak tabir olunur.

Rüyasında Arap bir kadın gören kimse, acilen, pek kısa bir zaman içinde sevinir veya sevineceği bir haber alır veya alacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında süslü püslü (süslenmiş) örtülü ihtiyar bir kadın görmek, iyi değildir. Yani örtülü olmasına, örtülü olduğu halde süslenmiş (süslü) ihtiyar bir kadın görmek, hayra ve iyiye yorumlanmaz.

Bir kimse, rüyasında kendisini karısının arkasına binmiş ol­duğunu, karısı onu (rüyayı göreni) arkasına almış ve yüklen­diğini görmesi, zenginliğe, yani rüyayı görenin zengin ola­cağına ve hayra, iyiliğe kavuşacağına işaretle tabir edilir. Bir kimsenin, rüyasında genç olan karısının, ihtiyarlamış oldu­ğunu görmesi, hayra ve iyiye yorumlanmaz. Rüya da (kadın­da) görülen ihtiyarlık genellikle iyiye yorumlanmamaktadır. Bir kimse, rüyasında karısının güzelleşmiş olduğunu, hanı­mının güzelliğinin artmış olduğunu görse, rüyayı gören kimsenin bu rüyası onun (rüyayı gören kimsenin), din ve dünyasının iyi olacağına, hem dünyası, hem de ahireti bü­yük hayırlar içinde geçeceğine işaretle tabir olunur.

Bir kimse, rüyasında karısını kötü bir yolda (fuhuş gibi) çir­kin bir işle uğraşıyormuş görse, bu rüyası, onun karısının ahlakının daha da iyileşeceğine veya ahlakındaki (huyun­daki) güzelliklerin devamlı olduğuna ve olacağına işaret eder, şeklinde tabir olunur.

Bir kimse, rüyasında kendi hanımı namuslu ve dindar olmuş olduğunu görse, bu rüya tersiyle yorumlanır. Yani aslında onun hanımı bu vasıfları kendisinde toplayan bir kişi ol­madığına işaret eder şeklinde tabir olunur.

Rüyasında hanımı ile kavga ediyor olduğunu gören kimse­nin bu rüyası, onun işinden ayrılacağına veya işinden atı­lacağına veya çaresizlik içinde kalıp çok sıkıntı çekeceğine işaret eder, şeklinde tabir olunur.

Rüyasında birkaç kadını kavga ediyor olduğunu gören kim­se, aklını karıştıracak hayretler içinde kalacağı bir durum­la karşılaşır veya bazı kişiler arasında karışıklıklar meyda­na getireceğine işaret eder, şeklinde tabir olunur.

Rüyasında kendi hanımını başka bir erkekle gören kimsenin bu rüyası, iyiye yorulmaz. Bu rüyası, onun malını, parasını kaybedeceğine ve mevkiini de kaybedeceğine işaretle ta­bir olunur. Bu rüyası onun dini yaşamı yönünden de iyiye işaret değildir. Bazı yorumculara göre ise, bu rüyası, dün­yalığa, yani zenginliğe işaret eder şeklinde tabir olunur ki, rüyayı görenin hanımının zenginlik yönünden kısmetinin bol olduğuna, dünyalıkça zenginliğine mal-mülk sahibi olduğuna da işaret edenler olmuştur yorumculardan.

Rüyasında kendi hanımı kocasına, yani rüyayı görene baş­ka bir hanımı getirip takdim ettiğini görmek, iyi değildir. Bu rüyayı gören kimse, ya karısından ayrılır veya kendi hanı­mı ile aralarında ayrılık (anlaşmazlık) ve düşmanlık mey­dana geleceğine işaret eder.

Rüyasında güzel bir kadını arkasına aldığını (yüklendiğini) gören kimse, üzüntüsü varsa ondan kurtulur, hapiste ise hapisten çıkar, hasta ise şifa bulup hastalıktan iyileşir ve­ya iyileşeceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında şişman bir kadın görmek, o senenin bolluk ve bereketli olacağına ve her şeyin ucuz olacağına işarettir.

Rüya da görülen zayıf kadın ise, o senenin kıtlık içinde ve pahalılık içinde geçeceğine, yoksulluk çekileceğine işaret eder, şeklinde tabir olunur.

Bir kimse, rüyasında kadınının öldüğünü görse, gördüğü bu rüyası, onun hanımını boşayacağına veya işinden çıkarıla­cağına işini kaybedeceğine işaret eder.

Rüyasında bir kadını öptüğünü gören kimse, bir zarara uğ­rar ve elinden malı gider veya bir şeyini kaybeder, şeklin­de tabir olunur.

Rüyasında sokakta kadınının açık gezdiğini gören kimsenin bu rüyası, onun hanımının ölümüne öleceğine işaret eder.

Rüyasında bir kadın satın aldığını, almış olduğunu gör­mek, memuriyet veya bir işe gireceğine işaret eder.

Rüyasında kadınının erkek olmuş olduğunu görmek, hanı­mının bir erkek çocuk doğuracağına ve o erkek çocuğu­nun ileride büyük bir adam olacağına işaret eder veya ka­dınının kısır olduğuna ve kısır olacağına işaret eder.

Rüyasında kadınının öldüğünü ve tabuda girdiğini görmek, evlenmeye, rüyayı görenin evleneceğine işaret eder.

Rüyasında kötü yola düşmüş fahişe olmuş bir kadın gör­mek, rüyayı gören kimse, iyi bir kimse ise, bu rüya, hayra ve iyiye kötü bir adam görmüş ise, zarara ve kötüye işaret eder şeklinde tabir olunur.

Rüyasında siyahlaşmış (kararmış) bir kadın görmek, hasta­lığa, rüyayı gören kimsenin hasta olacağına işaret olarak tabir olunur. Genç kadın görmek, mutluluk ve feraha, bol­luğa işaret olarak tabir olunur.

Bir yanıt yazın