Rüyada İsa Görmek

Bir kişinin rüyada Allah’ın kulu ve peygamberi olan Hz. İsa (Aleyhisselam)’ı görmesi, rüya sahibinin hayırlı ve mübarek bir kişi olduğuna işaret eder. Çünkü Allah’ın peygamberleri insanların en hayırlılarıdır, en hayırlı in­sanlardır. Bu yüce insanları (peygamberleri) görmek de ha­yır ve bereket işaretidir demişlerdir.

Bazı yorumculara göre, rüyada Hz. İsa (a.s.)’ı görmek, rüya sahibinin bir yolculuğa çıkacağına, çok iyilik yapan biri ol­duğuna ve bu vesile ile feyz-ü berekete ve mağfirete (Cenab-ı Allah’ın affına) ereceğine işaretle yorumlanmıştır.

Bir kimsenin rüyada İsa aleyhisselâm’ı gör­mesi, çok hayırlı ve mübarek bir insan olması­na işâret eder.

Bazen rüyada İsa aleyhisselâm’ı görmek, rüya sahibinin çok ibadet etmesine, Allah (c.c.) rızası için çok yolculuk yapmasına işâret eder.

Yine bir kimsenin rüyada İsa aleyhisselâm’ı örmesi, o kimsenin kanaatkar olmasına, ilim ve hikmete ve tıp ilmine vakıf olmaya işâret eder.

Bazen rüyada Hz. İsa aleyhisselâm’ı gör­mek, adalet ve bolluğa işâret eder.

Bazen de İsa aleyhisselâm’ı rüyada gör­mek, nerede görüldüyse o yerde izzet ve be­rekete işârettir.

Bazı kere de İsa aleyhisselâm’ı rüyada gör­mek, dinde şek, şüphe ve ihtilafa düşmeye İşaret eder.

Yine İsa aleyhisselâm’ı rüyada görmek, onun ümmetinden bazı insanların ortaya çık­masına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada İsa aleyhisselâm’ı gör­mesi, kendisinin ilgisi olmadığı bir şeyle itham edilmesine işâret eder; bazen de kendisiyahut annesi aleyhinde biryalan uydurulur.

Bazen İsa aleyhisselâm’ı rüyada görmek, dost ve talebelerinden fazla gelir elde etmeye İşâret eder.

Bazen de İsa aleyhisselâm’ı rüyada gör­mek, müjde ve sevince işârettir.

Bazı kere de İsa aleyhisselâm’ı rüyada gör­mek, duânın kabul edilmesine işâret eder.

Yine İsa aleyhisselâm’ı rüyada görmek, büyük adamlara Allah’ın (c.c.) buğz ve gazab etmesine İşâret eder.

Rüyada İsa aleyhisselâm’ı görmek, rüya sahibine o sene fenâ bir şey isabet etmeyece­ğine işâret eder.

Tıp tahsili yapan kimsenin rüyada İsa aleyhisselâm’ı görmesi, ona kötü bir şey isabet edeceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada İsa aleyhisselâm’ı görmesi, o kimsenin zâhid, gezgin ve korktuğun­dan emin olmasına işâret eder.

Yine bir kimsenin rüyada İsa aleyhisselâm’ı görmesi, tıp ilminde zamanında benzeri olma­dan bir buluş bulmasına işârettir.

Rüyada annesiyle beraber İsa aleyhisselâm’ı bir şehirde görmek, o şehirde meydana gele­cek bir alâmete işâret eder.

Bazen rüyada İsa aleyhisselâm’ı annesi ile beraber bir şehirde görmek, üzüntü, keder, iftiraya, bir yerden diğer bir yere nakletmeye; bazen de garip şeylerin çıkmasına işâret eder.

Rüyada İsa aleyhisselâm’ın bir yere indiği­nin görülmesi, oyerde adaletin tecelli etmesi­ne, inançsızların helâk olmasına ve müminle­rin de başarılı olmalarına işâret eder.

Bir şehir veya köyde İsa aleyhisselâm’ı görmek, o şehir veya köyde izzet ve berekete ve bolluğa işâret eder.

Küçük çocuklardan birisinin rüyada İsa aleyhisselâm’ı görmesi, yetim olarak annesinin terbyesi altında büyümesine, sâlih ve âlim kimse olmasına İşâret eder.

Şöhret ve itibardan düşmüş bir kimsenin rüyada İsa aleyhisselâm’ı görmesi, âkıbetinin güzel olacağına işâret eder.

Eğer rüyada İsa aleyhisselâm’ı gören kim­se, zanaatkar veya doktorsa, o kimse zanaat ve doktorluğundan istifade eder, işleri kolayla­şır ve zanaatından kazanç sağlar.

Alim ve âbid bir kimsenin İsa aleyhisselâm’ı rüyada görmesi, halka faydalı olmaya ve mezi­yetlerinin meydana çıkmasına işâret eder.

Hasta olan bir kimsenin rüyada İsa aleyhisselâm’ı görmesi, şifâ bulmasına işâret eder.

Rüyada İsa aleyhisselâm’ı hasta görmek, rüya sahibinin ölebileceğine işârettir.

Hamile olan bir kadının rüyada Hz-İsa’yı görmesi, ileride doktor olacak erkek bir çocuk doğurmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada İsa aleyhisselâm’ın bir şehirde bir camide olduğunu ve halkın toplan­dığı yere İsa aleyhisselâm’ın baktığını görmesi, halk bir belâ içinde İseler ondan kurtulmaları­na işâret eder.

Rüyada İsa aleyhisselâm’ın sûretine girdiği­ni veya onun elbiselerinden birini giydiğini görmek, işlerine ve kendisine gerekli şeylere bakmaya işârettir.

Bir yanıt yazın