Rüyada İbrahim (A. S.) Görmek

Rüyada Hz. İbrahim Peygamberi görmek, çok çok iyilik ve hayırla yorumlanır.

Hz. İbrahim’i (A.S.) rüyada görmek, hayır ve bereketle, uzun ömür ve bol rızıkla yorumlanır. Şefkatli bir babaya da delalet eder şeklinde yorumlanmıştır.

Bir kimsenin rüyada kendisini Hazret-i İbrahim (a.s.)’in çağırdığını görmesi ve ona doğru “buyur efendim” diyerek gittiğini görmesi, rüya sahibinin derecesinin yükseleceğine ve kurtuluşa ereceğine işaret eder demişlerdir.

Hasta olan bir kişi, rüyada Hz. İbrahim (a.s.)’in hasta olan yerini tuttuğunu görse, bu onun şifa bulup iyileşeceğine işarettir denmiştir.

Herkesin bildiği gibi, Hz. İbrahim (“ÜIüI’ Azm” Peygamberle­rin büyüklerindendir. “Halilullah Allah’ın dostu), Allah ona dostum buyurmuştu.

Rüyada Hz. İbrahim aleyhisselâm’ı gör­mek, hayır, bereket, ibadet, kemal, rızık, ikram ve sâlih nesile işâret eder.

Bazen rüyada Hz. İbrahim aleyhisselâm’ı gör­mek, iyilikle emretmeye, kötülükten men etmeye, ilme, hidayete, Allah’a itaat ve ibadet uğrunda aile ve akrabasından hicret etmeye işâret eder.

Bazen de İbrahim aleyhisselâm’ı rüyada görmek, şefkatli babaya işâret eder.

Bazı kere de Hz. İbrahim aleyhisselâm’ı rüyada görmek, hacca gitmeye işârettir.

Yine Hz. İbrahim aleyhisselâm’ı rüyada gör­mek, Allah için sevgi ve muhabbete işâret eder.

Bazen rüyada İbrahim aleyhisselâm’ı gör­mek, düşmanına galip gelmeye işâret eder.

Bazen de rüyada İbrahim aleyhisselâm’ı görmek, inanmış bir hanımla nikahlanmaya, hayırlı ve bereketli bir nesile işâret eder.

Bazı kere de İbrahim aleyhisselâm’ı rüyada görmek, meşakkat ve şiddete düşüp ondan kurtulmağa, insanların arasını ıslaha yahut da hayır umduğu bir iş için meşakkat çekmesine işâret eder.

Yine İbrahim aleyhisselâm’ı rüyada gör­mek, rüya sahibinin işinin İslâm hukukuna uygun olması ve hayrı muhafaza etmesine ve kötü arkadaştan ayrılmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyasında İbrahim aleyhisselâm’ı görmesi, Cenâb-ı Hak’ın kendinden razı olacağına, nîmet ve rahmet kapıları açılıp vaktinin hoş geçeceğine delâlet eder.

Rüyada İbrahim aleyhisselâm’ın hastalıklı veya rahatsız olan âzalarından birisini tuttuğu­nu görmek, Allah Teâlâ’nın rüya sahibine afi­yet ve şifâ vermesine ve rüya sahibinin şikaye­tini gidermesine işârettir.

Rüyada kendisini, İbrahim aleyhisselâm’ın çağırdığını ve İbrahim aleyhisselâm’a doğru gittiğini görmek, rüya sahibinin manevî dere­cesinin yüksekliğine işâret eder.

Rüyada kendisini İbrahim aleyhisselâm’ın çağırdığını fakat İbrahim aleyhisselâm’a ica­bet edip gitmediğini veya kendisini tehdit edip korkuttuğunu yahut İbrahim aleyhis­selâm’ı dargın bir vaziyette görmek, kudreti yettiği halde hacca gitmemeye veya namazı terk etmeye ya da münafık bir kimse olmaya işâret eder.

İsyankâr bir kimsenin rüyada İbrahim aleyhisselâm’ı görmesi, tövbekar olmasına işârettir.

Namazını terk eden kimsenin rüyada İbra­him aleyhisselâm’ı görmesi, tekrar namaza başlamasına işâret eder.

Rüyada İbrahim aleyhisselâm sûretine gir­diğini veya İbrahim aleyhisselâm’ın elbiselerini giydiğini görmek, rüya sahibine belâlar eriş­mesine işârettir.

Çok kere İbrahim aleyhisselâm’ı görmek, üzüntü ve kederin gitmesine, hayır ve bereke­tin gelmesine, dünyada bolluk içinde geçin­meye ve hidayete işâret eder.

Hz. İbrahim aleyhisselâm’ı rüyada görmek, babaya isyan etmeye de işâret eder.

Rüyada kendisinin İbrahim aleyhisselâm olduğunu yahut Hz. İbrahim aleyhisselâm’a arkadaş olduğunu görmek, düşmanları tara­fından bir belaya giriftar olmaya; fakat bundan kurtarılmaya işâret eder.

Hz. İbrahim (A.S.)’ı görmek hayır, bereket, ibadet, kemal, rızık, ikram ve mübarek binalara ihtimam, salih nesil, emri bil ma’ruf, nehyi ani’l münker, ilim, hidayet, Allah’a itaat uğrunda aile ve akrabasından hicret etmektir.

Hz. İbrahim (A.S.)’ı görmek, şefkatli babaya yorumlanır. Çünkü o, İslamın babasıdır; bizi «Müslüman» ismiyle isimlen-diren de O’dıır. Bazan da O’nu görmek, meşakkat ve şiddete düşüp ondan kurtulmağa, insanların arasını ıslaha, yahut da hayır um¬duğu bir iş için meşakkat çekmesine yorumlanır

Bazı kere Hz. İbrahim (A.S.)’ı görmek, rüya sahibinin işinin şeriata uygun olması ve hayrı muhafaza etmesine ve kötü arka-daştan ayrılmaya yorumlanır. Bazan da O’nu görmek, Allah için sevgi ve muhabbete yorumlanır.

Hz. İbrahim (A.S.), ıüyayı görenin azalarından birini tuttuğu-nu görse eğer o aza hastalıklı ve rahatsızsa Allah ona afiyet verir ve şikayetini giderir. Hz, İbrahim’i görmek, hac etmeye işarettir.

İbrahim (A.S.)’ı gören kimse düşmanına galip gelir. Mu mine bir hanımla nikahlanır. O kimseye melik tarafından darlık, şiddet isabet eder de ondan kurtulur.

Kendisini, Hz. İbrahim (A.S.)’ın çağırdığını ve O’na doğru «buyur» diyerek gittiğini gören kimsenin derecesi yüksek olur. Hz. İbrahim’i gören kafirse Müslüman, isyankar ise tevbekar olur. Namazını terkeden kimse ise tekrar namaza başlar.

Hz. İbrahim (A.S.) suretine girdiğini veya Onun elbiselerini giydiğini görse o kimseye belalar erişir. Çok kere O’nu görmek, üzüntü ve kederin gitmesine, hayrın gelmesine, dünyada bolluk içinde geçinmeye ve hidayete yorumlanır.

Bir yanıt yazın