Rüyada Hz. Muhammed’i Görmek

Sahih bir Hadis-i Şerif’de

Hz. Peygamber Efendimizden “Her kim beni rüyasında görürse, o kimse uya­nık halde de beni görecektir. Çünkü şeytan bana benzer bir şek­le (benim şeklime) giremez” buyurmuş olduğu bildirilmiştir.

Yine bir rivayette “Her kim beni rüyasında görürse, muhakkak o kimse, hak ve gerçek olarak beni görmüştür” buyrulmuştur.

Yine Hz. Enes (r.a.)’den gelen bir rivayette:

“Beni rüyasında gören kişi, elbette cehenneme girmeyecektir” buyrulmuştur.

Yine başka bir rivayette: “Her kim ki, beni rüyasında görürse, o kişi, gerçek olarak beni görmüştür. Çünkü şeytanın benim su­retime (şeklime) girmesi mümkün değildir.” buyrulmuştur.

Rüyasında Hazret-i Muhammed (Aleyhisselam)’ı görmek, rüya sahibi kişinin daima durumunun iyi olacağına ve gönlünün sevinçli, huzurlu ve şen olacağına işaretle yo­rumlanır. O bahtiyar kimseye artık gönül sefası bahşedil­miştir. Rüya sahibinin şayet bir üzüntüsü, kederi ve sıkın­tısı varsa veya hapiste (tutuklu) ise, bütün bunlardan kur­tulacağına ve muradına ereceğine işaret olarak yorumla­mışlardır yorumcular. Bazıları demiştir ki, bu rüyayı gören kimse veya kimseler, eğer bir musibette iseler, kıtlık gibi, pahalılık gibi, bunlardan da kurtulurlar, bolluk ve ucuzluk gelir ve geleceğine işaret olarak tabir edilmiştir. Eğer rüyayı gören kimse ya da kimseler, mazlum (zulme ve haksızlı­ğa) uğramışlarsa, Allah’ın yardımı yetişir kurtulurlar, kur­tuluşa ererler, eğer bir korku ve endişe halinde iseler, bun­lardan kurtulup emniyete ve selamete ererler ve erecekle­rine işaret eder bu rüyalar, şeklinde yorumlamışlardır.

Rüyada Hazret-i Muhammed aleyhisselâm’ı bilinen sıfatları üzere görmek, bizzat Hz. Peygamber’i görmeye, O’nun hakikatini idrak etmeye ve getirdiği dinin ruhunu kavramaya işâret eder.

Rüyada Efendimiz aleyhisselâm’ı vasıflarından başka bir şekilde görmek Hz. Rasûlullah’ın (s.a.s.) misalini idrak etmeye yorulur.

Bütün hallerde Peygamber Efendimiz’i (s.a.s.) görmek, batıl ve karma karışık rüya değil; bizatihi hak ve doğru bir rüyadır.

Her veçhile rüyada Resûl-i Ekrem’i (s.a.s.) görmek, imanın kuvvetine, dinde salâha, sünnete tabi olmaya, büyük nîmete ve âhirette şefaate işâret eder.

Peygamber Efendimiz’i (s.a.s.) rüyada görmek, insan için saâdetlerin en büyüğü ve şereflisidir.

Bir kimsenin rüyada Resûl-i Ekrem’i (s.a.s.) görmesi, o kimsenin şefaatine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) tebessüm ettiğini görmesi, rüya sahibinin O’nun (s.a.s.) sünnet-i se- niyyesine uyduğuna işârettir.

Rüyada Peygamber Efendimiz’i (s.a.s.) güzel bir sûrette görmek, rüya sahibinin dince güzelliğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) haddinden fazla güzel olduğunu görmesi, o kimsenin çokça dindar olduğuna ve Sünnet-i Seniyyeye ittiba ettiğine işâret eder.

Rüyada Peygamber Efendimiz’i (s.a.s.) güzel bir sûrette görmemek veya bedenin bazılarında noksanlık görmek, rüyayı görenin noksanlığına işâret eder.

Sıfatlarını anlatmaya muktedir olmayacağı bir şekilde Rasûlullah’ı (s.a.s.) rüyada görmek, rüya sahibinin din ve dünyaca güzel bir sonuçla müjdelenmesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada Peygamber Efendimiz’i (s.a.s.) bilinen heyet ve sûreti ve kendi hali üzere görmesi, o kimsenin iyi halli oluşuna, şöhrete erişmesine ve düşmanına galip gelmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Hz. Peygamber’i (s.a.s.) kızgın bir şekilde görmesi, o kimsenin halinin kötü olmasına işârettir.

Bir kimsenin rüyada Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) kendisine kızdığını veya kendisiyle mücadele ettiğini veya sesini onun sesinden daha fazla yükselttiğini görmesi, o kimsenin dinde ihdas ve icat edeceği bir bidata işârettir.

Rüyada Peygamber Efendimiz’i (s.a.s.) görmek, sonsuz rahmet ve mağfiretten istifade etmeye; şeref ve itibara, İlâhî yardım ve ihsana işâret eder.

Rüyada Efendimiz’in (s.a.s.) iltifatlarına yahut ikramlarına nâil olmak, faydalı ilimlerde ileri sevyeye ulaşmaya ve yüce hakikatlere yürekten teslim olmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Hz. Muhammed’i (s.a.s.) görmesi, o kimsenin daima durumunun iyi ve gönlünün şen olmasına işâret eder.

Rüyada Resûl-i Ekrem’i (s.a.s.) görmek, eziyet ve cezaya sabretmeye işâret eder.

Hacca gitmemiş bir kimsenin rüyada Peygamber Efendimiz’i (s.a.s.) görmesi, o kimsenin Beytullah’ı tavaf etmesine işâret eder.

Borçlu bir kimsenin rüyada Peygamber Efendimiz’i (s.a.s.) görmesi, o kimsenin borcunu ödemesine işâret eder.

Hasta bir kimsenin rüyada Peygamber Efendimiz’i (s.a.s.) görmesi, o kimsenin şifâ bulmasına işâret eder.

Doktor olan bir kimsenin rüyada Peygamber Efendimiz’i (s.a.s.) görmesi, insanların o kimsenin doktorluğundan faydalanmasına işâret eder.

Bela içinde bulunan bir kimsenin rüyada Peygamber Efendimiz’i (s.a.s.) görmesi, Allah’ın (c.c.) o belâyı o kimseden defetmesine işâret eder.

Yetim bir kimsenin rüyada Peygamber Efendimiz’i (s.a.s.) görmesi, o kimsenin büyük bir dereceye kavuşmasına işâret eder.

Rüyada ashab ile birlikte Hz. Peygamber’i (s.a.s.) görmek, Müslümanların galip, kâfirlerin helâk olmasına işârettir.

Üzüntülü ve kederli bir kimsenin rüyada Peygamber Efendimiz’i (s.a.s.) görmesi, o | kimsenin üzüntü ve kederinden kurtulmasına işâret eder.

Hapiste olan bir kimsenin rüyada Peygamber Efendimiz’i (s.a.s.) görmesi, o kimsenin hapisten kurtulmasına işâret eder.

Korku halinde olan bir kimsenin rüyada Hz. Muhammed’i (s.a.s.) görmesi, o kimsenin korktuğu şeyden emin olmasına işâret eder.

Mazlum bir kimsenin rüyada Hz. Muhammed’i (s.a.s.) görmesi, o kimsenin mansur ve muzaffer olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Peygamber Efendimiz’i (s.a.s.) yaşlı görmesi, o kimsenin selâmete erişmesine işâret eder.

Yine rüyada Resûl-i Ekrem’i (s.a.s.) yaşlı bir şekilde görmek, insanların afyette olmalarına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Peygamber Efendimiz’i (s.a.s.) genç görmesi, harbin nihayet bulmasına işâret eder.

Rüyada Resûl-i Ekrem’i (s.a.s.) görmek, delilleri açıklamaya, sözünde doğru olmaya ve vadinde durmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Resûl-i Ekrem’i (s.a.s.) görmesi, o kimsenin, ailesi ve akrabaları arasında onların hiçbirisinin yetişemediği bir makama nâil olmasına işâret eder.

Bir kadının rüyada Peygamber Efendimiz’i (s.a.s.) görmesi, o kadının büyük bir rütbeye, yi bir şöhrete, iffet ve emaneti korumaya nâil olmasına, bazen de o kadının yi bir nesille rızıklanmasına işâret eder.

Zengin bir kadının rüyada Peygamber Hazret-i Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) efendiıniz’i (s.a.s.) görmesi, malını Allah (c.c.) uğrunda infak etmesine işâret eder.

Hamile olan bir kadının rüyada Hz. jvuıhammed’in (s.a.s.) sürme çektiğini görmesi o kadının erkek çocuk doğurmasına işâret eder.

Hanımı hamile olan bir kimsenin rüyada llz Muhammed’in (s.a.s.) sürme çektiğini görmesi, o kimsenin hanımının erkek çocuk doğurmasına işâret eder.

Kıtlık ve pahalılık olan bir yerde Peygamber Efendimiz’i (s.a.s.) görmek, oyerde bolluk ve ucuzluk olmasına işâret eder.

Kıtlık ve yokluk içinde olan bir kimsenin rüyada Hz. Peygamberi (s.a.s.) görmesi, o kimsenin bolluk ve ucuzluğa ve hatırlarına gelmeyecek bir şekilde hayır ve berekete kavuşmalarına işâret eder.

Kuşatma altında veya kıtlık içinde olan kimselerin rüyada Peygamber Efendimizi (s.a.s.) görmeleri, o kimselerin bu durumlardan kurtulmalarına ve ucuzluk görmelerine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinin Peygamber Efendimizin (s.a.s.) şekline girdiğini veya O’nun (s.a.s.) mübarek elbiselerinden bir elbise giydiğini veya Rasûlullahin (s.a.s.) kendisine mühür, elbise veya kılıcını verdiğini görmesi; o kimsenin, bekâr ise evlenmesine; öğrenci ise, ilimden muradına nâil olmasına; ; fakir ise, zengin olmasına; mülk istiyorsa, mülke erişmesine ve ora halkının kendisine itaat etmesine; hor ve hakirse, Allah’ın (c.c.) onu aziz etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Rasûlullahin (s.a.s.) sakal-ı şeriflerinin siyah olduğunu ve beyazlık bulunmadığını görmesi, o kimsenin, sevinç, sürür, bolluk ve büyük bir ucuzluğa kavuşmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Rasûlullahin (s.a.s.) sakalına aklık karıştığını görmesi, o kimsenin kuvvetli oluşuna ve düşmanına galip gelmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Peygamber Efendimizi (s.a.s.) sakalını tarar bir vaziyette görmesi, rüya sahibinin üzüntü, keder ve sıkıntısının gitmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Rasûlullahin (s.a.s.) başının bulunduğu halden daha büyük olduğunu görmesi, devlet reisinin Müslümanları korumasına işâret eder.

Rüyada Hz. Peygamberi (s.a.s.) buğday benizli olduğu halde görmek, rüya sahibinin heva ve hevesi terk edip, tövbe etmeyi tercih edeceğine işârettir.

Rüyada Hz. Peygamberi (s.a.s.) beyaz tenli olduğunu görmek, Allah’a (c.c.) tövbe edip, güzel amel yapacağına ve yolunu düzelteceğine işâret eder.

Rüyada Peygamber Efendimizin (s.a.s.) bir yerde rengi değişmiş veya bazı azası noksan görülürse, bu rüya oyerde dinin zayıflamasına ve bidatin meydana çıkmasına işâret eder.

Hz. Peygamberin üzerinde eski ve çürümüş elbise görmek de, dinin zayıflamasına ve bidatin meydana çıkmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Hz. Peygamberi (s.a.s.) öptüğünü görmesi, o kimsenin, Hz. Peygamber’den (s.a.s.) rivayet edilen şeyde sebat etmesi gerektiğine işârettir.

Bir kimsenin rüyada Hz. Peygamber’in (s.a.s.) herhangi bir yerde vefat ettiğini görmesi, o kimsenin orada vefat edeceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Peygamber Efendimiz’ i n (s.a.s.) vefat ettiğini görmesi, o kimsenin kendi neslinden şerefli bir kimsenin vefat etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir yerde Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) cenazesini görmesi, orada büyük bir musibet olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Rasûlullah’ın (s.a.s.) kabrini görmesi, o kimsenin, zengin olmasına; hapiste ise, hapisten kurtulmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) kabrini ziyaret ettiğini görmesi, o kimsenin, büyük bir mala erişmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Hz. Peygamberin (s.a.s.) kendisine dünya malından veyayiyecek ve içecek bir şey verdiğini görmesi, verilen şeyin şerefi nisbetince o kimsenin erişeceği bir hayra işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kendisine kavun ve karpuz gibi şeyler verdiğini görmesi, o kimsenin büyük bir şeyden kurtulmasına; ancak eziyet, çetinlik ve meşakkate düşmesine işâret eder.

Rüyada Hz. Peygamberi (s.a.s.) harap bir yerde görmek, oyerin Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) bereketiyle tamir edilmesine işâret eder.

Rüyada Hz. Muhammed’in (s.a.s.) bir yerde ezan okuduğunu görmek, o yerde ucuzluk, bolluk, bereket ve halkın çokluğuna işâret eder.

Rüyada Hz. Muhammed’in (s.a.s.) bir yerde namaza durup namaz kıldığını görmek, Müslüman’ların dağınık işlerinin toplanmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Hz. Muhammed’in (s.a.s.) sürme çektiğini görmesi, o kimsenin dininde sâlih ve emniyet içinde olmasına işâret eder.

Rüyada Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) sağ elinin parmaklarının yumuk olduğunu görmek, halifenin erzak vermemesine ve rüya sahibinin hac ve cihat yapmamasına ve çoluk çocuğuna yedirip içirmemesini işâret eder.

Rüyada Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) sol elinin yumuk olduğunu görmek, rüya sahibinin malının zekâtını vermesine, dilenci ve fakirleri alıkoymasına işâret eder.

Rüyada Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) elinin parmaklarının açık olduğunu görmek, rüya sahibinin hac ve cihat yapmasına işâret eder.

Rüyada Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) parmaklarını avucu içinde sıkılmış olduğunu görmek, halifenin ve rüya sahibinin işlerinde durgunluk olmasına ve onlara üzüntü ve keder isabet etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Rasûlullah’ın (s.a.s.) baldırlarının uzun olduğunu görmesi, devlet reisinin ömrünün uzun olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Rasûlullah’ı (s.a.s.) silâhlı olarak asker içinde bulunduğunu ve askerin de böbürlendiklerini görmesi, o sene Müslümanların askerlerinin hezimete uğramalarına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.) silâhla tam mücehhez olmadığı halde az bir asker içinde bulunduğunu ve askere mütevazı davrandığını görmesi; Müslümanların düşmanlara galip gelmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Hz. Muhammed’in (s.a.s.) hanımlarından birisinin kendisinin annesi olduğunu görmesi, o kimsenin îmanının artmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini Hz. Peygamberin (s.a.s.) arkası sıra yürüdüğünü görmesi, o kimsenin sünnet-i seniyyeye ittiba ettiğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinin Hz. Peygamberle (s.a.s.) musâfaha yaptığını (el sıkıştığını) görmesi, o kimsenin Sünnet-i Rasûlullah’a (s.a.s.) uyduğuna işârettir.

Bir kimsenin rüyada Peygamber Efendimiz’le (s.a.s.) yemek yediğini görmesi, peygamberimizin (s.a.s.) o kimseye, zekâtını vermesini emretmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) yalnız yemek yediğini görmesi, Peygamberimiz’in (s.a.s.) o kimseye, sadaka vermesi için emrettiğine işâret eder.

Rüyada Rasûlullah’ı (s.a.s.) takunyasız ve ayakkabısız görmek, rüya sahibinin cemaatle namazı terkettiğinden ona cemaatla namaz kılması için emrettiğine işârettir

Bir kimsenin rüyada Hz. Muhammed’in (s.a.s.) mestlerini gydiğini görmesi, Hz. Peygamber’in o kimseye Allah (c.c.) yolunda cihat yapması için emrettiğine işârettir.

Bir kimsenin rüyada Resûl-i Ekrem’i (s.a.s.) kendi mescit veya harem-i saâdette veya maruf mekânında görmesi, o kimsenin, kuvvet, izzet ve yüceliğe erişmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kendisine bakla cinsinden bir şey verdiğini görmesi, o kimsenin, üzüntü ve kederden kurtulmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kendisine hurma ve bal gibi güzel ve hoş bir şey sunduğunu görmesi, o kimsenin Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemesine ve ona sunulan şey miktarınca ilim elde etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Peygamber Efendimiz’i (s.a.s.) uzun boylu bir delikanlı sûretinde görmesi, insanlar içinde çıkacak fitneye işâret eder.

Rüyada Peygamber Efendimiz’i (s.a.s.) hutbe okurken görmek, yilikle emretmeye kötülükten sakındırmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendi kanını Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kanyla karışmış olduğunu görmesi, o kimsenin şerefli bir kimseye akraba olacağına işârettir.

Bir kimsenin rüyada Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kendisine bir şey verdiğini görmesi, o kimsenin, ilme nâil olmasına ve hakka tabi olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kendisine bir şey verdiğini ve verdiği şeyi almadığını görmesi, o kimsenin bidata girmesine işâret eder.

: Sahih bir hadiste Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: «Her kim beni rüyasında görürse o, gerçek olarak beni görmüştür. Çünkü şeytan bana benzer bir surete giremez».

Rüyada Hz. Muhammed (S.A.V.)’ı gören kimse daima durumu iyi ve gönlü şen olur. Eğer o kimse üzüntülü ve kederli ise, üzüntü ve kederinden kurtulur veya hapis ise hapislikten kurtulur.

Rüyasında Resul-i Ekrem (S.A.V.)’in kendisi ile ilgilendiğini veya bir şey öğrettiğini yahut namazında veyahut tarikatında ona uyduğunu yahut Resulullah (S.A.V.)’ın güzel bir şey yedirdiğini veya layık bir hırka ve elbise giydiğini ya da ona hayırlı dua ettiğini gören kimse, ya mülk sahibi olur ya da adil, iyilikle emreden ve kötülükten alıkoyan bir kişi olur.

Eğer rüyayı gören alim ise, bildiği şeyle amel eder. Eğer abid birisi ise keramet ehlinin makamına erişir. Günahkar ise, tevbe eder. Kafir ise doğru yolu bulur.

Rüyada Hz. Peygamberi görmek, delilleri açıklamaya, sözünde doğru ve vaadinde durmaya yorumlanır. Bazen de rüya sahibi ailesi ve akrabaları arasında onların hiçbirisinin yetişemediği bir makama kavuşur.

Eğer rüya sahibi yolculuk yapıyorsa ve halk da çokça susamışsa, yağmurun yağmasına yorumlanır. Çünkü su bulunmayan yerde, Hz. Peygamberin mübarek parmakları arasından su aktı.

Hz. Peygamberi görmek, bolluk ve ucuzluğa ve hatırlarına gel- miyecek bir şekilde hayır ve berekete yorumlanır. Bir kadın rüyada Hz. Peygamberi görse, o kadın büyük bir rütbeye, iyi bir şöhrete iffet ve emaneti korumaya sahip olur.

Rüyada Hz. Peygamberi görmek, eziyet ve cezaya sabretmeye yorumlanır.

Hz. Peygamberi gören kimse hasta ise, Allah (C.C.) ona şifa verir. Eğer Hac etmemiş bir kimse ise, Beytullah’ı tavaf eder. Eğer muharip olan bir kimse görürse, Allah (C.C.) o kimseye yardım eder. Eğer bela içinde bulunan bir kimse görse, Allah (C.C.) o belayı ondan defeder.

Hz. Peygamberin vefat ettiğini gören kimsenin kendi neslinden şerefli bir kimsenin vefatına yorumlanır. Eğer Hz. Peygamberin bir yerde cenazesini görse, orada büyük bir musibet olur. Kabrini ziyaret ettiğini gören kimse, büyük bir mala erişir.

Bir kimse rüyada Hz. Peygamberin, kendisine dünya malından veya yiyecek ve içecek bir şey verdiğini görse, verilen şeyin şerefi nisbetince o kimsenin erişeceği bir hayra yorumlanır.

Hz. Peygamberi harap bir yerde görürse, o yer Hz. Resulullah (S.A.V.)’ın bereketiyle tamir edilir. Bir kimse Hz. Muhammed (S.A.V.)’in bir yerde ezan okuduğunu görse o yerde ucuzluk, bolluk ve adamları çok olur. Eğer Hz. Muhammed (S.A.V.)’in bir yerde namaza durup namaz kıldığını görse, Müslümanların dağınık işleri¬nin toplanmasına yorumlanır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in haddinden fazla güzel olduğunu görmek bu rüya sahibinin çokça dindar olmasına yorumlanır.

Rüyada Resulullah (S.A.V.)’ın sakal-ı şeriflerinin siyah olduğunu ve beyazlık bulunmadığını gören kimse, sevinç ve büyük bir ucuzluğa kavuşur. Rüyada Resulullah (S.A.V.) sakalına aklık karış¬tığını görse, o kimsenin kuvvetli oluşuna ve düşmanına galip gelmesine yorumlanır.

Bir kimse Hz. Peygamberi baş ve sakalını taradığı halde görse, rüya sahibinin üzüntü ve kederinin gitmesine yorumlanır. Resul-i Ekrem (S.A.V.)’i kendi mescit veya harem-i saadette veya maruf mekanında gören kimse, kuvvet, izzet ve yüceliğe erişir.

Rüyada Resulullah (S.A.V.)’ın kabrini gören kimse, zengin olur, hapisse kurtulur.

Bir kimse rüyada kendisini Hz. Peygamberin arkası sıra yürüdüğünü görse, o kimse sünnete uyar.

Bir kimse rüyada kendisinin yaptığı işlerine Hz. Peygamberin baktığını görse, bunun yorumu Hz. Peygamberin o kimseye hanımının haklarına riayet etmesini emrettiğine yorumlanır.

Bir kimsenin Muhammed (S.A.V.)’in mestlerini giydiğini görmesi, Hz. Peygamberin o kimseye Allah (C.C.) yolunda cihad yapması için emrettiğine yorumlanır.

Peygamberimizin hutbe okuduğunu gören kimse, iyilikle emir ve kötülükten alıkoyar.

Hz. Peygamberin kendisine bir şey verdiğini gören kimse, ilme kavuşur ve hakka tabi olur. Eğer Hz. Peygamberin kendisine bir şey verdiğini ve verdiği şeyi almadığını görse, o kimse bid’ata girer.

Bir kimse Hz. Peygamberi uzun boylu bir delikanlı suretinde görse, insanlar içinde çıkacak fitne ve katle yorumlanır. Resul-i Ekremi yaşlı bir şekilde görse, insanların afiyette olmalarına yorumlanır.

Hz. Peygamberi buğday benizli olduğu halde gören kimse, heva ve hevesi terkeder. Ve tevbe etmeyi tercih eder. Hz. Peygamberin beyaz tenli olduğunu gören kimse, Allah (C.C.)’a tevbe eder. Güzel amel yapar ve yolunu düzeltir.

Bir kimse rüyada Hz. Peygamberin kendisine kızdığını veya kendisiyle mücadele ettiğini veya sesini onun sesinden daha fazla yükselttiğini görse, o kimsenin dinde meydana getireceği bir bid’ata yorumlanır.

Hz. Peygamberi öptüğünü gören kimse, Hz. Peygamberden rivayet edilen şeyde sebat etsin.

 

Bir yanıt yazın