Rüyada Gusül Görmek

Rüyada cünüplükten dolayı ve cuma namazı için gusletmek, günahlardan tevbe etmeye ana ve babası veyahut ahbapları hakkında gereken iyiliği yerine getirmeye yorumlanır.

Gusledip yeni elbise giymediğini gören kimsenin, üzüntü ve kederi gider ve vücudu sıhhatli olur. Guslettiğini ve eski elbise giydiğini gören kimsenin üzüntü ve kederi gider, ancak fakirleşir.

Guslünün tamamlandığını gören kimsenin işi de tamamlanır. Guslünü tamamlayamadığını gören kimsenin arzu ettiği işi de tamamlanmaz.

Gusletmek için bir havuza veya küçük bir kuyuya ve bunlar gibi şeylere girdiğini gören kimse, ise, bekarsa bir kadınla evlenir. Tünelde guslettiğini veya abdest aldığını gören kimse, çalınan şeyini bulur.

Bir kimse fazla sıcak su ile guslettiğini görse, o suyun sıcaklığı nispetinde o kimse üzüntü ve kedere düşer.

Rüyanızda gusül abdesti aldığınızı görmeniz, kusur ve hatalarınızdan dolayı tövbe edeceğini­ze ve işlerinizin yolunda gideceğine işaret eder.

Rüyada gusül abdesti almak, bazen de endişeden kurtul­maya, borcunuz varsa onu ödemeye işaret ile tabir olunur.

Bekâr bir kimsenin rüyada bayram için guslettiğini görmesi, o kimsenin, evlenmesine işâret eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada gusletmek için bir havuza veya küçük bir kuyuya ve bunlar gibi şeylere girdiğini görmesi, o kimsenin ev­lenmesine işâret eder.

Rüyada Mekke’e veya ihrama girmek için guslettiğini görmek, ferahlık, sevinç ve kayıp kimselerle bir araya gelmeye ve borçları öde­meye işâret eder.

Rüyada şeytanı taşlamak ve tavaf etmek için guslettiğini görmek, ferahlık, sevinç ve kayıp kimselerle bir araya gelmeye ve borçları ödemeye işâret eder. Bazen rüyada şeytan taşlamak için guslet­tiğini görmek, düşmana galip gelmeye işâret eder.

Rüyada tavaf yapmak için guslettiğini gör­mek, geçimini temin etmek için çalışmaya ve­ya büyük adamlara hizmet etmeye yahut hanı­mı ile cinsi ilişkiye girmeye ya da anne ve ba­basını ziyaret etmeye işâret eder.

Rüyada ölüyü yıkamak için guslettiğini görmek, gafil ve câhil kimseden ayrılmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada ay veya gün tutulma­sından dolayı guslettiğini görmesi, rüya sahibi­nin korkunç bir şeye düşmesine veya güneş ve ayın işâret ettiği bir kimse tarafından kendisine bir sıkıntı ve mihnet erişmesine işâret eder.

Rüyada yağmur duası için guslettiğini gör­mek de, rüya sahibinin korkunç bir şeye düş­mesine yahut sıkıntıya düşmeye işâret eder.

Hacca gitmemiş bir kimsenin rüyada gus­lettiğini ve yeni elbiseler giydiğini görmesi, o kimsenin, hacca gitmesine işâret eder.

Hasta bir kimsenin rüyada guslettiğini ve yeni elbiseler giydiğini görmesi, o kimsenin, hastalığından şifâ bulmasına işâret eder.

Üzüntülü bir kimsenin rüyada guslettiğini ve yeni elbiseler giydiğini görmesi, o kimsenin, üzüntü ve kederden kurtulmasına işâret eder.

Fakir bir kimsenin rüyada guslettiğini ve yeni elbiseler giydiğini görmesi, o kimsenin, zengin olmasına işâret eder.

Hapiste olan bir kimsenin rüyada gusletti­ğini ve yeni elbiseler giydiğini görmesi, o kimsenin, hapisten kurtulmasına işâret eder.

Borçlu bir kimsenin rüyada guslettiğini ve yeni elbiseler giydiğini görmesi, o kimsenin, borcunu ödemesine işâret eder.

Vazifeden alınmış bir kimsenin rüyada gus­lettiğini ve yeni elbiseler giydiğini görmesi, Allah Teâlâ’nın (c.c.) o kimsenin memuriyetini iade etmesine ve yeniden vazife almasına işâret eder.

Ticaret ve mesleği birtakım müşkülata uğ­ramış ve alışverişi durmuş bir tüccar veya es­nafın rüyada guslettiğini ve yeni elbiseler giy­diğini görmesi, Allah Teâlâ’nın (c.c.) o kimse­nin ticaret ve mesleğine kolaylık vermesine ve servetini ona iade etmesine, üzüntü ve kede­rini gidermesine işâret eder.

Rüyada bir kimsenin gusledip yeni elbise giymediğini görmesi, o kimsenin, üzüntü ve kederinden kurtulmasına ve vücudunun sıh­hatli olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada guslettiğini ve eski elbise giydiğini görmesi, o kimsenin üzüntü ve kederinin gitmesine, ancak o kimsenin fakir­leşmesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada tünelde guslettiğini veya abdest aldığını görmesi, o kimsenin, ça­lınan şeyini bulmasına işâret eder.

Rüyada tanınmayan bir kadının guslettiği­nin görülmesi, yağmuryağmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada guslünün tamamlan­dığını görmesi, o kimsenin işinin de tamam­lanmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada guslünü tamamlayamadığını görmesi, o kimsenin arzu ettiği işinin de tamamlanmamasına işâret eder.

Cabiril Mağribi’nin yorumu

Rüyada görülen gusletmek, kişinin din yönünden temizliğine, Cenab-ı Allah’a karşı olan saygısında (takvada) derecesinin yüksekliğine işarettir. Bu rüya, şeref ve itibara, güzel bir isim bırakmış olma­ya da işaret eder. Yani rüya sahibinin böyle güzel ve yüce meziyetleri olduğuna yorumlanır demek olur.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu

Rüyada temiz bir su ile gus­lettiğini görmek, (bu gusül, cenabetlikten kurtulmak için ol­sun, cuma ve bayramlar için olsun) rüya sahibi için tövbe et­meye, ana babasına ve dostlarına iyilik etmeye işaret eder.

Rüyada cünüpliikten dolayı veya cuma namazı için guslettiğini görmek, günâhlardan tövbe etmeye işâret eder. Yine rüyada cünüplükten dolayı veya cuma namazı için guslettiğini görmek, anne ve ba­bası veyahut ahbapları hakkında gereken İyiliği yerine getirmeye işâret eder.

Bazen rüyada gusletmek, evlenmeye işâret eder.

Soğuk Su İle Gusül Almak

Kışın soğuk su ile guslettiğini görmek, iyi değildir, gam ve kedere, hastalığa işaret eder demiştir. Kışın soğuk su ile gusül (boy) abdesti aldığınızı görmek, ke­dere, üzüntü ve hastalığa düşeceğinize işaretle tabir olu­nur.

Yazın soğuk su ile guslettiğini (boy abdesti aldığını) görmek iyi sayılır. Hayra yorumlanır.

Sıcak Su İle gusül Almak

Rüyada kış gününde ve sıcak su ile guslet­tiğini görmek, kâr, ticaret ve hastalıktan şifâ bulmaya işâret eder.

Kışın sıcak süt ile guslettiğini görmek, selamete ve şifaya işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Yazın sıcak su ile guslettiğini görmek, sıkıntıya, üzüntü ve kedere işaret eder denmiştir.  Kışın sıcak su ile gusül abdesti almak ise bunun tersi­nedir. Yani üzüntüden kurtulmaya, kar eden bir ticarete ve şifaya-sıhhatli olmaya işaret olarak tabir olunur.

Bir kimsenin rüyada fazla sıcak su ile gusletti­ğini görmesi, o kimsenin, o suyun sıcaklığı nispe­tinde üzüntü ve kedere düşmesine işâret eder.

 

Bir yanıt yazın