Rüyada Gökyüzü Görmek

Göğe doğru yükseldiğini ve oraya girdiğini görse, o kimse şahadete ve bununla beraber şeref ve methe kavuşur. Allah’ın (C.C.) yardımıyla kurtuluşa erer

Bir kimse rüyada gökte olduğunu görse, emir ve yasak sahibi olur. Yeryüzüne bakmak için göğe çıktığım görse, yüksekliğe kavuşur, kaçırdığı bir şey için üzüntü ve kedere düşer.

Göğün yeşillendiğini görmek, o sene ziraat ve hububatın bol olmasına yorumlanır.

Rüyada göğe bakmak, dünya meliklerinden birisine bakmaktır. Doğu ve batı taraflarına baksa, o kimse yolculuğa çıkar. Bazen da o kimse büyük saltanata kavuşur.

Düz olarak göğe çıktığını gören kimse, zarar, ziyan, beden ve malında noksanlığa düşer. Kaplayarak ve meşakkatsiz göğe çıktığını gören kimse, devlet ve saltanata kavuşur. Düşmanının şer ve hilesinden emin olur.

Göğe çıkıp oradan inmediğini görse, ölümüne, yahut ölüme yaklaşmasına işarettir.

Ne zaman çıktığını bilmediği halde göğe çıkmış olduğunu gören kimse, inşallah cennete girer.

Bir kimse rüyada gökten nur çıktığını görse, o yer halkının hidayetine, gökte karanlığın meydana geldiğini görse, o yer halkının sapıklığına yorumlanır.

Rüyada gökleri görmek, ilim sahipleri için eşyanın hakikatim keşfetmeye ve ona muttali olmaya ahiret işlerine ihtimam göstermeye yorumlanır.

Gökten toprak, kum yağdığını görmek, az ise hayır ve berekete, çok ise sıkıntıya, gökten ateş, akrep ve yılan, taş düştüğünü görmek, o bölgeye bela ve felaket geleceğine, gök kapısını açık görmek, selamete, hayır ve bereket, gökten buğday, un vs. yiye­cekler yağdığını görmek, feyiz ve berekete, gökte bir takım kan­diller görmek, tanınmış kimselerden ve alimlerden bir haylisinin ölümüne, gökyüzünü beyaz görmek, bereket ve nimet, yeşil görmek, hayır ve ferah, siyah görmek, kıtlık, kırmızı görmek ise sa­vaş ile yorumlanır.

Uyku aleminde görülen gökyüzü (sema) ile il­gili rüyalara, çeşitli şekillerde yorum getirilmiştir. Yüksel­mek (terakki etmek), yolculuğa, yağmura, kaybolmağa ve rüyanın görülüş şekline göre daha bir kısım özel işaretlere delalet eder denmiştir.

Rüyasında gökyüzüne çıktığını görmek, rüya sahibi için, yükselmeye nimete ermeye ve başkan olmaya gibi şeylere işaret eder denmiştir.

Rüyada gökyüzünün kapılarının açılmış olduğunu veya gökyüzünün açılmış bir halde olduğunu görmek, çok yağ­mur yağacağına, yani o senenin bol yağmurlu olacağına ve insanların dualarının kabul olacağına işaret eder şeklinde yorumlanır. Gökyüzünün kapılarının kapalı olduğu­nun görülmesi, o sene yağmurun yağmamasına işarettir.

Kişinin gökten yere indiğini rüyasında görmesi, fenalıktan, zarar ve ziyandan, kederden ve korkulardan kurtulacağı­na işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Kişinin rüyasında gökyüzünden düştüğünü görmesi iyi sa­yılmaz. Bu rüyası, onun işten çıkarılmasına, itibarının, saygınlığının kaybolacağına işarettir denmiştir.

Rüyada göğü görmek, şehire, kaleye, eve, eşe, anne-babaya, hocaya, kendisinden menfaat umulan ve zararından korkulan yere işâret eder.

Bazen rüyada gök görmek, yükseklikle ta­bir edilir.

Bazen de rüyada göğü görmek, hacca işâret eder.

Bazı kere de rüyada görülen gök, denize işâret eder.

Ziraatla uğraşan bir kimsenin rüyada göğü görmesi, hububat ve meyvelerde meydana gelecek büyüme ve berekete işâret eder.

Bazen de rüyada görülen gök, hapse; göğe yönelmek de, yüksek düşünceye işâret eder.

Rüyada gökleri görmek, ilim sahipleri için eşyanın hakikatini keşfetmeye ve ona muttali olmaya âhiret işlerine ihtimam göstermeye işâret eder.

Bazen de rüyada gökleri görmek ve oraya çıkmak, büyük şehirlere yapılacak yolculuğa, kara ve denizde yapılacak faydalı ticaretlere işâret eder.

Rüyada gökyüzünü yıldızlarla pırıl pırıl bir halde görmek, din ve takvaya işâret eder.

Rüyada göğe yaklaştığını görmek, ibadet eden ve yi amel sahibi kimseler için Allah Teâlâ Hazretlerine (c.c.) yaklaşmaya işâret eder. Bazen de, rüyada göğe yaklaştığını gör­mek, muzdarip ve âciz kimsenin duâsının ka­bul edilmesine işâret eder. Bazı kere de rüyada göğe yaklaştığını gör­mek, anne-babaya, kocaya, arzu ettiği şeye yaklaşmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada merdiven veya bir iple semâya çıktığını görmesi, o kimse için izzet, yükseklik ve korkuya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gökten bir çukur veya bir kuyu içine düşüp oradan çıkmadığını gör­mesi, o çukur ve kuyunun onun kabri olması­na işâret eder.

Yine bir kimsenin rüyada gökten bir çukur veya bir kuyu içine düşüp oradan çıkmadığını görmesi, o kimsenin Müslüman olarak vefat edebileceğine işâret eder.

Rüyada gökten evler üzerine ateşin düştü­ğünü görmek, Allah (c.c.) tarafından halka gelecek hastalığa ve ölüme işâret eder.

Rüyada göğe tamamen çıktığını görmek, işin sonuna kavuşmaya işâret eder..

Rüyada göğe tamamen çıkıp arkasından yeryüzüne döndüğünü görmek, yerildiği şey­den kurtulmaya işâret eder.

Rüyada göğün sarardığını görmek ise, o sene hastalığın olmasına işâret eder.

Rüyada göğün demirden görülmesi, o sene yağmurun az olacağına işâret eder.

Rüyada gök tabakalarının birbirine yapıştı­ğını görmek, yağmur yağmayacağına işâret eder.

Rüyada gök tabakalarının birbirinden ayrıl­dığını görmek ise, yağmur ve nebatın ve hu­bubatın çok olmasına işâret eder.

Rüyada gök kapılarının açılmış olduğunu görmek, yağmurların çok ve duâların kabul olunmasına işâret eder.

Rüyada kapılarının kapanmış olduğunu görmek, yağmurun yağmamasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gökten yeryüzüne indi­ğini görmesi, o kimseye şiddetli hastalık veya büyük tehlikeli şeyler isabet edeceğine veya ölüme yaklaşan bir hastalığa yakalanacağına ve sonradan bundan kurtulacağına işâret eder.

Rüyada göğün yeryüzüne düştüğünü gör­mek, yeryüzünde meydana gelecek kıtlığa işâret eder.

Rüyada gökten bir ateşin, arazi ve harman yeri ve nebatat biten yerlere düştüğünü görmek, ekinlere dolu ve çekirge gibi gök afetle­rinin erişmesine işâret eder.

Bir kimse kendini birinci kat gökte görmüşse eceli yaklaşmıştır anlamına gelir.

Bir kimsenin rüyada ikinci gökte olduğunu görmesi, o kimseden halkın öğreneceği ede­be, zihin açıklığına, liderliğe işârettir.

Bir kimsenin rüyada üçüncü gökte olduğunu görmesi, o kimsenin, nîmete, güzelliğe, ferah ve sevince erişmesine işârettir. Ayrıca izzet ve ikbali artar anlamına gelir.

Bir kimsenin rüyada dördüncü gökte oldu­ğunu görmesi, o kimsenin mülk, güç ve hey­bete erişmesine işârettir. Dördüncü kat aynı zamanda büyüklere yakın olur anlamına da gelir.

Bir kimsenin rüyada beşinci gökte olduğu­nu görmesi, o kimsenin, emniyet müdürlüğü­ne, ordu hizmetine ve bu gibi şeylere memur edilmesine işâret eder. Be­şinci kat korkuya ve kedere uğrar anlamına da gelmektedir.   yedinci katta görürse yüksek bir makama geçer.

Bir kimsenin rüyada altıncı gökte olduğu­nu görmesi, o kimsenin, hakimlik, züht ve ibadetle rızıklanmasına, işlerinde azimli ve ihtiyatlı olmaya işâret eder. Rüyada altıncı katın görülmesi saadet ve servetin artmasına işaret eder.

Bir kimsenin rüyada yedinci gökte olduğu­nu görmesi, o kimsenin, emlak ve araziye, ziraat ve kurtuluşa erişmesine işârettir. Bir kimsenin rüyada kendisinin yedinci göğün üstünde olduğunu görmesi, o kimsenin yükseklik ve azamete erişmesine işârettir.

Eğer rüyayı gören anlatılan mertebelere lâyık değilse, rüyanın tabiri o kimsenin lideri, yahut çocuğu, torunu, benzeri yahut adaşı hakkında meydana gelir.

Hasta bir kimsenin rüyada göğe girmesi, ölebileceğine; bazen de uzak bir yere yolculuk yapacağına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada göğün sadece kendisi ailesi üzerine düştüğünü görmesi, o kimse­nin evinin tavanının yıkılmasına işâret eder.

Hasta olan bir kimsenin rüyada göğün üzerine düştüğünü görmesi, o kimsenin ölebileceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gökte olduğunu gör­mesi, o kimsenin âmir olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada göğe dayandığını gör­mesi, o kimsenin, başkan olmasına, kendisine muhalif kimselere zafer bulmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gökte binaların oldu­ğunu ve bu binaların da yerdeki halkın binala­rına benzemediğini görmesi, o kimsenin bu­lunduğu halden başka bir şekilde dünyadan çıkmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gök kapılarının açıldı­ğını görmesi, o kimsenin, sevince, hayra ve nîmete erişmesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada gerek kendisi ve gerek­se bütün halk için gökten kapı açıldığını görme­si, yine gerek kendisi ve gerekse halk için üzüntü ve kederden halasa ve hayra işâret eder.

Rüyada gök tarafından bir ipe asılı olduğu­nu görmek, yerden ayrıldığı kadar dince vela­yete; ipin kesildiğini görmek, velayetin kendi­sinden gitmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada göğü dişleriyle tuttu­ğunu görmesi, o kimsenin kendisine yahut malına noksanlık erişmesine, yahut elinin eri­şemeyeceği bir iş talebinde bulunmasına işâret eder.

Hayırlı şeylerden sayılanların rüyada gök­yüzüne çekilmesini görmek, piyasanın pahalı olmasına, iyi kimselerin kaybolmasına yahut gazilerin ve hacıların ölebileceğine işâret eder.

Kötü şeylerden sayılanların rüyada gökyü­züne çekilmesini görmek, inançsızların helâkına yahut zulmün ortadan kalkmasına işâret eder.

Rüyada gökyüzünden yere inmek, düşman ile anlaşmaya işâret eder.

Rüyada gökte bir kandilin yanıp söndüğü­nü görmek, güneş tutulmasına işâret eder.

Rüyada gökten bal, zeytin, incir ve arpa gibi bolluğa işâret eden şeyler indiğini gör­mek, halka menfaatli yağmurlar yağmasına ve halkın menfaatinin gökten inen şeylerle mey­dana gelmesine işâret eder.

Rüyada gökten nûr çıktığını görmek, oyer halkının hidayetine işâret eder.

Rüyada gökte karanlığın meydana geldiğini görmek, oyer halkının sapıklığına işâret eder.

Rüyada gökten kamçı gibi şeyler indiğini görmek, kazandıkları günâh ve suçtan dolayı halka şiddet ve sıkıntı isabet etmesine işâret eder.

Rüyada gökten yeryüzüne düştüğünü gör­mek, büyük bir günâh işlemeye işâret eder.

Büyük iş peşinde olan kimsenin göğe elini sürmesi, işinde muvaffak olamayacağına işâret eder.

Başı Aşağıda Gökten Düştüğünü Görmek

Rüyada gökten yeryüzüne düştüğünü ve düştüğü zaman başı aşağı olduğunu görmek, ömrünün uzun olmasına işâret eder.

Bazen de rüyada gökten yeryüzüne düş­tüğünü ve düştüğü zaman başı aşağı olduğu­nu görmek, rüya sahibinin günâh işlemesin­den dolayı korkutulmasına işâret eder.

Bazı kere de rüyada gökten yer yüzüne düştüğünü ve düştüğü zaman başı aşağı oldu­ğunu görmek, hastanın sıhhat ve rahatından sonra yine hastalanmasına, tövbe edenin töv­besinden dönerek yeniden günâh işlemesine işâret eder.

Göğün Yarıldığını Görmek

Rüyada göğün yarılmış görülmesi, bidat ve sapıklığa işâret eder.

Rüyada göğün yarılarak içerisinden ihtiyar birisinin çıktığının görülmesi, o yer halkına gelecek hayra, ucuzluk ve bollukla beraber ülfet ve sevince işâret eder.

Rüyada göğün yarılarak içerisinden genç birisinin çıktığının görülmesi, düşmanın o yer halkına fenalık etmesine ve aralarından düş­manlık ve ayrılık meydana çıkmasına işâret eder.

Rüyada göğün yarılarak içerisinden koyu­nun çıktığının görülmesi, ganîmete işâret eder.

Rüyada göğün yarılarak içerisinden deve çıktığının görülmesi, yağmur yağmasına işâret eder.

Rüyada göğün yarılarak içerisinden arslan veya yırtıcı hayvan çıktığının görülmesi, o ye­rin halkının çok acımasız bir valinin zulmüne uğramasına işâret eder.

 

 

 

Bir yanıt yazın