Rüyada Fil Görmek

Rüyada file bindiğini, fil sahibi olduğunu yahut fille dövüşüp, fili yendiğini görmek; uzun ömür ve yüksek makam ve mevkilere çıkmak anlamındadır. Bir kimse rüyada filin kendisinin bir yerini parçaladığını görse, o kimsenin başına belalar ve musibetler gelir. Eğer rüya sahibi hasta ise ölür. Rüyada görülen fil kimsenin sevmediği, beddua ettiği bir adam anlamına da gelir.

Fili sağdığını gören kimse hileyle de olsa helal para kazanır. Filin hortumundan bir şey aldığını görmek, helal olan bir mal elde etmektir. Bazı tabirciler, fil; cömert, sabırlı, yumuşak huylu, kuvvetli bir yöneticiye işaret eder. Filin kendisine hortumuyla vurduğunu gören kimse kazanç ve iyilik elde eder. Bir kime filin pislediğini görse veya pisliğinden alsa, aldığı miktar kadar zengin olur, para elde eder.

Fil; sıkıntıların, zorlukların ve yolunda gitmeyen işlerin habercisidir. Fakat bu olumsuzluklar geçicidir. Kısa zamanda her şey yoluna girer. Rüyada öldürülmüş bir fil görmek, o ülkenin yöneticisinin öleceğine işaret eder. Bir kimse filin kendisini korkuttuğunu veya korkutmak istediğini görse, rüya sahibinin hastalanacağına işaret eder. Bir kimse filin ayağıyla kendisini ezdiğini görse o kimse ölür. Kadınların her ne şekilde olursa olsun, rüyada fil görmeleri hayra yorulmaz. Filin konuştuğunu görmek, hayırlıdır. Filin kendisini yakaladığını görmek, rüya sahibine düşmanı tarafından zarar geleceğinin göstergesidir. Fil etini yemek hayırlıdır. Fil öldürdüğünü gören kimse insanlara zulmeder, zararı dokunur.

Rüyada görülen fil, heybetli, kalbi katı, mühim işleri yüklenen ve harp sanatına vakıf bir meliktir.

Fil, salih kavme, alimlere ve insanların şereflerine yorumlanır. Fil, fazla sıkıntılara, yaramazlığa ve meşakkate düşmeye sonra da onlardan kurtulmaya, yorumlanır. Çünkü fil meşakkat ve zahmetle doğar. Bir kimse fili görse ve ona binmese, nefisçe eksikliğe ve malı ziyana uğrar.

Bir kimse rüyada filin, kendisini korkuttuğunu veya korkutmak istediğini görse, hastalığa yorumlanır. Eğer filin, kendisini ayağı altına aldığını ve üzerine çıktığını görse, rüya sahibinin öleceğine yorumlanır.

Rüyada fil görmek, derecesinin yükseleceğine ömrünün uzayacağına delalet eder. Fille ilgili rüyalarda genellikle hayır ve iyiliğe yorulur.

Filin etini yediğini görmek, mala ve nîmete erişmeye; filin azasından, de­risinden, kemiğinden bir şey aldığını görmek de, mala, menfaat ve nîmete işâret eder.

Rüyasında filden düştüğünü görmek, keder ve sıkıntıya dü­şeceğinize işaretle tabir edilir.

Ünlü rüya tabircilerinin değişik tabir ve yorumlarını aşa­ğıdaki satırlarımızda şöyle kaydedelim istedik:

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu

Rüyada fil görmek, şu ci­hetlere işaretle tabir olunur:

Acem hükümdarına işaretle,

Hilekar, düzenbaz birine işaretle,

Güçlü, kudretli birine işaretle,

Hasud, çok kıskanç, haset yapan birine işaretle,

Kan dökücü, gaddar birine işaretle,

Savaş, husumet ve düşmanlığa işaretle ve

Zulüm ve haksızlığa işaret eder şeklinde yorumlanır.

Kirmani’nin yorumu

Filin derisi, eti, kemiği ve diğer parçaları, mala, men­faat elde etmeye ve nimete ermeye işaretle yorumlanır.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu

Nablusi’nin fil ile ilgili yo­rumlarından bazıları şöyledir: Kadınların rüyada her ne şekilde olursa olsun fil görmeleri iyi değildir. Onların fil görmeleri hayra işaret etmez şeklinde yorumlamıştır Nablusi.

Rüyada fil görmek, sâlih millete, âlimlere ve insanların şereflilerine delâlet eder.

Yine fil görmek, fazla sıkıntılara, yaramaz­lıklara ve meşakkate düşmeye sonra da onlar­dan kurtulmaya delâlet eder. Çünkü fil meşak- ket ve zahmetle dünyaya gelir.

Rüyada fil görmek, acem melikine, yabancı devlet reisine, hased eden bir kimseye, kuvvet­li bir erkeğe, kan dökücü gaddar bir kimseye, nefrete, savaş ve düşmanlığa da işâret eder.

Bazen de rüyada fil görmek, cömert, ke­rem sahibi, sabırlı, idareci, hâlim ve kuvvetli, cömert, mühim işleri yüklenen, harp sanatına vakıf bir devlet başkanına işâret eder.

Filler, kıtlık ve kuraklık ile de tabir edilir.

Filin, kendisine hortumu ile vurduğunu görmek, hayır ve nîmete erişmeye işâret eder.

Filin hortumundan bir şey aldığını görmek, yine devlet başkanı tarafından gelecek helal mala ve menfaate işârettir.

Bir kimse rüyada filin, kendisinin bir yerini parçaladığını görse, o kimseye devlet başkanı tarafından bir afet ve bela erişeceğine işârettir.

Filin pisliğinden bazı şeyler almak, bol mala ve zenginleşmeye işâret eder.

Rüyada filin kendisini korkuttuğunu veya kor­kutmak istediğini görmek, hastalığa işâret eder.

Rüyada filin koşarak kendi arkasına düştü­ğünü görmek, devlet başkanı tarafından erişecek bir zarara delâlet eder.

Filin kendisini yakaladığını görmek, düş­mandan gelecek musibet ve zarara işârettir.

Kadınların, sâlih ve takva sahiplerinin, rü­yada fil görmelerinde hayır ve bereket yoktur.

Bazen de bir kimse rüyada Medine’den başka bir şehirde fil görse, sıkıntı ve feryada işâret eder.

Rüyada fili Medine-i Münevvere’de görse, nîmet sahibi bir adamaya da şerefli bir kimse­ye işâret eder.

Rüyada fil terbiyecisi görmek, gençlere her türlü bilgi ve beceri öğreten sanat ehli, usta bir kimseye delâlet eder.

File Bindiğini Görmek

File binen kimse, mutlaka hileli işler peşindedir.

Rüyada fil görmek, devlet büyüğüne işaretle, bir file bindiğini görmek, makam ve mevkiye işarettir.

Rüyasında geceleyin bir file bindiğini gören kimse, bekar ise, evleneceğine işaretle tabir olunur. Gündüzün file bindiğini gören kimse, ya karısını boşar veya hizmetçisini kovar, şeklinde tabir olunur.

Rüyada file bindiğini veya sahibi olduğunu ya da file galip geldiğini görmek, devlet baş­kanlığına yaklaşmaya ve ondan yüksek bir rütbe ve makama nâil olup, izzet içerisinde uzun bir ömür sürmeye işâret eder.

File gündüz bindiğini görmek de, hanımın­dan ayrılmaya veya hizmetçisini satmaya delâlet eder.

Bazı kere de rüyada ne şekilde olursa olsun file binmek, izzet, ikbal ve şerefe delâlet eder.

Rüyasında gece vakti file bindiğini görmek, bir kadın ile izdivaç etmeye işârettir.

Rüyada eğeriyle file bindiğini ve filinde itaat ettiğini görmek, iriyarı bir kimsenin kızıy­la evlenmeye işâret eder. Eğer o kimse tüccar ise ticareti genişleyeceğine işâret eder.

Bir kimse fili görse ve ona binmese, nefis­çe eksikliğe ve malı ziyana uğrayacağına yoru­lur. Eğer file bindiğini görse bir mülke nâil olacağına yorulur.

Bazen de rüya da file binmek, zulüm ve yalana işâret eder.

Eğer file binse, yüksek makamlara, bakan­lık ve valiliğe nâil olacağına işârettir.

Bir kadın rüyasında bir file binmiş olduğunu görse, bu rüyası o kadının vefatına (öleceğine) işaretle yorumlanır.

 

Bir yanıt yazın