Rüyada Evlenmek

Rüyada evlenmek, Allah’ü Teala Hazretleri tarafından meydana gelecek bir yardıma yorumlanır. Bazen da evlenmek, esarete, borca, üzüntü keder ve tazminat vermeye veya yüksek bir mevkiye geçmek için çalışmaya yorumlanır.

Hasta olan bir kadın rüyada evlendiğini ve kocasının onu görmediğini, tanımadığını ve kocasına da isminin söylenmediğini görse, o kadın ölür. Yine hasta olan bir adam rüyada evlense ve evlendiği kadını görmese ve ismi de söylenmese o adam ölür. Rüyada annesini bir adamla evlendirdiğini gören kimse mülkünü satar.

Hamile olan kadın rüyada evlendiğini görse bir kız çocuğu doğurur. Gelin gibi halka gösterilirse, bir çocuk dünyaya getirir.

Erkek çocuğu olan kadın rüyada evlendiğini görse, çocuğunu evlendirir. Kocası olmayan veya evli bir kadın rüyada evlense hayra erişir.

Bir kadın rüyada ölü olan bir şahısla evlendiğini görse, o kadın fakirleşir ve etrafındakiler dağılır.

Rüyada genç ve güzel bir kızla evlendiğinizi görmek, eğlenceye zevke ve evlilik hayatında ümit edilenin üstün­de mesut olmaya, yakın bir akraba ile evlenmek soğukluk, şaşkın­lık ve karışıklığa, kör biri ile evlenmek, kaçınılması mümkün olma­yan bir tehlikeye, tanınmış bir kadın ile evlenmek el veya makine ile yapılan sanata ve bunda sebat edildiği takdirde zengin olunacağına, kötü bir kadınla evlenmek rüyayı görenin kötü yola düşece­ğine, soğukkanlı bir kadınla evlenmek maksada erişileceğine, has­ta biri ile evlenmek kadının öleceğine, bir hastanın evlenmesi kendisinin öleceğine, çocuğu olan bir kadının evlenmesi evladını evlendireceğine, hayra, servete ve refaha işarettir.

Rüyada görülen evlenme ile ilgili yorumlar deği­şiktir. Yani, evlenmek ile ilgili rüyaların tabir ve yorumları aynı değildir, değişik şekillerde tabir edilmekte ve yorum­lanmaktadır.

Ebu Saidil Vaiz’in yorumu:

Ebu Said’in yorumuma göre, evlilik rüyası görmek, mal ve zenginliğe işaret eder.

Rüyasında evlendiği kadının vefat ettiğini gören kimsenin bu rüyası, rüyayı görenin kendisini sıkın­tıya sokacak bir işe girişeceğine ve bu nedenle üzüntü çe­keceğine işaretle yorumlanır.

Kirmani’nin yorumu:

Hanımı olmayan yani bekar bir kişi­nin rüyasında evlendiğini görmesi, iyiye yorumlanır. Bu rüyayı gören kişi, evlendiği kadının yani hanımının güzel­liği nispetinde hayır ve menfaate kavuşur şeklinde yo­rumlanır. Aynı zamanda bu rüyayı gören kişi, büyük bir itibar sahibi olacağına, mevkiinin artacağına, servet sahi­bi olacağına da işaret eder demişlerdir yorumcular.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Rüyasında evlendiğini gör­mek, hayra işarettir. Rüya sahibi kişinin Cenab-ı Allah’ın ikram ve yardımına nail olacağına işaretle tabir edilmiştir.

Rüyada evlendiğini görmek, borca düşmeye yani borçlan­maya, esarete (özgürlüğünün alınmasına), üzüntü ve kedere düşmeye veya yüksek bir mertebe elde etmek için çalış­mak gerektiğine işarettir denmiştir.

Bir kimsenin rüyada evlendiğini görmesi, Yüce Allah Teâlâ (c.c.) tarafından meydana gelecek bir yardıma ve nîmete işâret eder.

Bazen de evlenmek, esarete, borçlanmaya, üzüntü ve kedere, tazminat vermeye veya yük­sek bir mevkiye geçmek için çalışmaya işârettir.

Rüyada şahitler huzurunda evlendiğini görmek, Allah Teâlâ’ya sâlih bir amel yapaca­ğına söz vermeye işâret eder. Eğer kıyılan nikâh, adetlere uygun olarak çarşıda yapılırsa makama ve kadrini yüceltecek bir şöhrete erişmeye işârettir.

Rüyada tanıdığı bir hanımla evlendiğini görmek, o kadının kocasından menfaat elde etmeye ve o kişinin onunla geçimini sağlaya­cağı şey hakkında çalışacağına işâret eder.

Rüyada tanımadığı bir kadınla evlendiğini görmek, bir evden diğer bir eve taşınacağına, maksadının hasıl olmasına ya da ecelinin yak­laştığına ve işârettir.

Rüyada bir kadın ile evlenmek, zengin ol­maya işârettir.

Bir kimsenin rüyada ölmüş bir kadınla ev­lendiğini görmesi, ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine veya kaçırdığı ve ümidini kestiği bir işine tekrar kavuşacağına işârettir. İşi de o kadının güzelliği nispetinde olur.

Bir kadının rüyada ölü olan bir şahısla ev­lendiğini görmesi, o kadının fakirleşeceğine ve etrafındakilerin dağılacağına işârettir.

Rüyada hiç bilmediği ve tanımadığı yaşlı bir kimsenin kızı ile evlendiğini görmek, çok çok hayıra kavuşmaya işâret eder.

Rüyada dört kadınla evlendiğini görmek, Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) kabrini ziya­ret edeceğine işârettir.

Hamile bir kadının rüyada evlendiğini gör­mesi, doğacak çocuğun kız olacağına işârettir.

Kocası olmayan veya evli bir kadın rüyada evlendiğini görse, bu rüya, onun hakkında hayırdır.

Bir kimsenin rüyada sultan kızı ile evlendi­ğini görmesi, içki veya içki gibi diğer sarhoş edici şeyleri içeceğine işârettir.

Rüyada bir kadınla evlendiğini ve kendisi­nin de bir veya birkaç hanımı olduğunu gören kimse evlendiği kadını görse ve tamsa, o kadı­nın güzellik ve endamı nisbetinde hayır, servet ve devlete erişir.

Bir kimsenin rüyada, kendine nikah düşme­yen, dinen kendisine haram olan bir kadınla evlendiğini görmesi, aile fertlerinin başına geçme­ye, aile fertlerine önderlik yapacağına işârettir. Yine rüyada kendisine haram olan bir ka­dınla evlendiğini görmek, akrabalarını ziyaret etmemeye işârettir. Rüyada kendisine haram olan ve ölmüş bir kadınla evlendiğini görmek de, akrabaları ziyaret etmeye işârettir.

Bir kadın tanımadığı yaşlı bir adamla ev­lendiğini görse, bu rüya, o kadın hakkında hayır ve berekettir. Eğer hasta ise iyileşir.

Rüyada kendisine musallat olan ve kalp kıran bir kadınla evlendiğini gören kimse, ağır biryük altına girer.

Evlenmek, sanatla da tabir edilir. Bundan dolayı rüyada bir kadınla evlendiğini ve fakat o kadının öldüğünü görmek, sanatla meşgul ol­maya ve bunu yaparken zahmet ve üzüntü çekmeye işâret eder.

Rüyada Yahudi bir kadınla evlendiğini gör­mek, bir sanat için çalışmaya ve günâh işleme­ye cüret etmeye işârettir.

Rüyada Hristiyan bir kadınla evlendiğini görmek, fitneyi gerektiren bir sanata çalışma­ya işârettir.

Eğer rüyada evlendiği kadın ateşperest ise, o kadın dinle ilgisi olmayan bir sanata işârettir.

Rüyada annesini bir adamla evlendirdiğini görmek, mülkünü satmaya işârettir.

Rüyada bir adam bir kadınla evlendiğini ve o kadını kendi evine götürdüğünü görse, o adam o kadının kocasından mal elde eder. Eğer kadınla evlendiğini ve kendisinin de kadının evine gittiği­ni görse, kadının evvelki kocası onunla rüyada evlenen adamdan mal ve hayra erişir.

Rüyada zina eden bir kadınla evlendiğini görmek, rüya sahibinin zina yaptığına işârettir.

 

Bir yanıt yazın