Rüyada Elbise Görmek

Rüyada görülen elbisenin yorumu; elbisenin maddesi, rengi ve cinslerinin değişmesiyle değişir. Bir kadın rüyada üzerinde erkek elbisesi olduğunu görse, bu rüya din ve dünyaca o kadın hakkında hayırlıdır. Eğer bir kadın harp elbisesi içinde olduğunu görse, bu rüyanın yorumu, o kadının kocası veya onun işlerini gören bir kimseye aittir. Eğer erkek, üzerinde kadın elbisesi olduğunu görse, o kimseye üzüntü, keder, fazla korku, zillet ve miskinlik erişir. Sonra bu haller ondan gider.

Yünden elbise giydiğini gören kimse, zahid olur. Dünya da insanları zühdü takvaya davet, ahiret amellerini işlemeleri için de onları teşvik eder. Beyaz elbise, giyen için hayırdır. Sanatkarlar için beyaz elbise işlerinin durgunluğuna yorumlanır. Çünkü sanatlarlar iş esnasında beyaz elbise giymezler. Bir kimse adet edinmediği bir elbiseyi giydiğini görse, kötü gördüğü şeylerin bazısı kendisine isabet eder. Uyanıkken siyah elbise giymek, şeref, devlet, mal ve menfaattir. Hiç beyazı olmayan ütülenmiş siyah elbiseyi giydiğini gören, heybet vesaltanata kavuşur.

Kendi üzerinde iki renkli ve ikiyüzlü elbise veya iki yüzlü sarık görmek, o kimsenin din ve dünya ehlini idare eden bir kimse olduğuna yorumlanır. Eğer bu elbise yıkanmış olursa fakirliğe ve borca, yeni ve kirli ise borca ve kazandığı günaha yorumlanır. Çeşit çeşit renklerle nakışlanmış elbise giydiğini görmek, güzel kokulu şeyleri satan ile meşrubat satan kimse için hayırdır. Sair insanlar için ıstırap ve şiddete, gizli şeylerin aşikareye çıkmasına, hasta için yemeği hazmetmeye, safranın acılığından hastalığın şiddetine, bilhassa zengin olan kadınlar için, kötü sözlü ve şarkıcılar için hayra işarettir.

Bir kimse kendisine, «deniz koyunu» denilen hayvanın yününden yapılmış bir elbise görse hacca gider. Üzerinde alaca elbise olduğunu gören, eğer ehilse çiftçi ve ziraatçılara amir olur. Eğer ehil değilse, senenin bolluğuna ve hububatın çok olmasına yorumlanır. Vasfedilen elbiselerden başka renkte olan elbise de gururdur. Rüyada elbiselerin üzerinde görülen nişan ve alametler hacca gitmeye veya Arap memleketlerinden birine yolculuk yapmaya yorumlanır.

Bir kimse elbisesinin altında ince bir elbise giydiğini görse eline, biriktireceği bir mal geçer ve içi dışından hayırlı olur. Bu ince elbiseyi, elbisenin üzerine giyerse, o kimsenin kötülüğüne, dindeki hatasına, günah ve isyanını aşikare işlemesine yorumlanır. Elbisenin kalınlığı inceliğinden hayırlıdır. Kadının rüyada ince ve yumuşak elbise giymesi izzet ve şerefine, kalın elbise de zahmet ve meşakkatına yorumlanır. Altın ve gümüş dokumalı elbise, din ve dünyaca iyiliğe, arzu ve isteklere erişmeye işarettir.

Bir kimse kendisinin yumuşak, çok kıymetli elbise giydiğini görse, bu rüya zengin ve fakir için sırf hayra yorulur. Yıkandıktan sonra yeni elbise giymediğini gören kimse, mizacına uygun ve arzu ettiği neşe ve sevince kavuşamaz.

Çirkin ve kötü olarak yamanmış elbise, zarar ve ziyana ve işsizliğe yorumlanır. Bir kimse kendi elbisesini veya başkasının elbisesini yıkadığını görse, geçiminde meydana gelecek darlığı defeder. Bütün elbiselerinden soyulduğunu gören kimse memuriyetten uzaklaştırılır.

Elbisesini yediğini gören kimse elbisenin nispet edildiği cihetle malından yer.

Gök renkli elbise, üzüntü ve kederdir. Keten elbise giydiğini gören, güzel geçim ve helâl mala kavuşur. Kirli elbiseyi çıkarmak, üzüntü ve kederin gitmesine yorumlanır. Kirli elbiseleri yakmak da böyle yorumlanır.

Rüyada bir kadın, erkek elbisesi giydiğini görse; bu, kadın için hayra delalet eder. Bir erkek rüyada kadın elbisesi giydiğini görse, erkek için üzüntü, sıkıntı ve bela manasına gelir. Fakat bu sıkıntılar geçicidir.

Rüyada rengârenk elbise giydiğini görmek, karşılaşılacak güzel bir olaya delalet eder. Fakat bu noktada çok dikkatli olmak lazım. Karşılaşılacak o güzel olayın aleyhimize dönmesi de muhtemeldir. Rengârenk işlemeli elbise giymek hayırsızlık manasına gelir; sırların açığa çıkmasına, hasta için hazım problemi yaşamaya, sıkıntılı günler yaşamaya delalet eder. Altın ve gümüş işlemeli elbise giymek, iyiliğe, arzu ve isteklere nail olmaya işaret eder.

Mavi renkli elbise, üzüntü ve kederdir. Keten elbise giymek, güzel geçim ve helal kazanca işaret eder. Kirli elbiseyi çıkarmak veya yakmak da üzüntü ve sıkıntı verici olaylardan kurtulmak demektir.

Gayet şık veya resmi elbise ile sokağa çıkmak pek yakında mal varlığınızı kaybedeceğinize. Elbise görmek, genellikle iyidir, ancak rengine ve kumaşın cinsine göre ayrı yorumlanır. Be­yaz elbise büyüklük ve izzettir. Pamuk elbise iyi sayılmaz, ipek elbise yüksek mevkii ve zenginliğe işaret eder. Eski elbiseleri satın almak fakirliğe, eski elbiseleri satmak zenginliğe işaret eder.

Rüyada kendi üzerinde iki renkli ve iki yüzlü elbise veya iki yüzlü sarık görmek, o kimsenin din ve dünya ehlini idare eden bir kimse olduğuna işârettir. Eğer bu elbise yıkanmış olursa, fakirliğe ve borca; yeni ve kirli ise borca ve kazandığı günaha işârettir.

Bazı kere rüyada görülen elbise, kişinin dinine veya dünya maişetine işaret eder. Bazen de Cenab-ı Allah’tan korkma­sına işaret eden bir müjdeye işaretle yorumlanır.

Rüyada görülen elbise bazen de evliliğe işaretle yorum­lanmıştır. Bir adamın rüyada elbise giyindiğini görmesi, o adamın (yani rüya sahibinin) rüyası evleneceği kadına işarettir. Yine aynı şekilde bir kadının rüyada bir elbise giyin­diğini görmesi, rüya sahibi kadının bu rüyası, kendisinin evleneceği erkeğe (varacağı kocaya) işaret olarak yorum­lanmıştır.

Rüyasında eski bir elbise gören kimse, sıkıntı ve kedere düşer şeklinde yorumlanır.

Rüyada eski ve kirli bir elbise görmek, yoksulluğa, muhtaç­lığa, keder ve tasa gibi olumsuz şeylere işarettir.

Rüyada görülen beyaz elbise, dilek ve muradına kavuşmak, ferah bir hayat ve saygın, itibarlı bir kimse olmaya işarettir.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu

Bir kimsenin rüyada elbise­sini soğuk su ile yıkadığını görmesi dört cihete işaret eder:

  1. Tövbeye işaretle,
  2. Afiyete işaretle,
  3. Zahmet ve meşakkatten (güçlükten) kurtuluşa işaretle,
  4. Korkulardan emin olmaya işaretle tabir olunur denmiştir.

Bir kimse rüyada elbisesini sıcak su ile yıkadığını görse, bu onun üzüntü ve kedere düşeceğine, sıkıntıya uğrayacağına işarettir. (Sıcak su ile çamaşır yıkadığını görmek iyi değildir. Keder ve hastalığa işarettir denmiştir.)

Rüyada elbiseyi soğuk su ile yıkadığını görmek, tövbe, afiyet, güçlükten kurtuluş, korkudan emin olmak ile tabir olunur.

Rüyada kirli elbiseyi yıkadığını görmek, tövbe etmeye, güçlükten kurtulmaya, afiyet üzere yaşamaya ve korkudan emin olmaya işârettir. Rüyada kendi elbisesini veya bir başkasının elbibesini yıkadığını görmek, geçimde meyda­na gelecek darlığı defetmesine, gizli hal ve işlerinin aşikârelenmesine işâret eder.

Kişinin rüyada çok kıymetli bir elbise giydiğini görmesi, hayra yorumlanır. Bu rüya herkes için (zengin olsun, fakir olsun) hayırdır. İyiye işarettir denmiştir.

Rüyada altın ve gümüş dokumak elbise görmek, hayırlıdır. Bu rüya din ve dünya da iyiliğe, muradına ermeye işarettir.

Rüyada elbise görmek, kişinin dinine veya maişetine yahut Allah ‘tan(c.c.) korkmasına ya da müjdeye işârettir.

Rüyada bir adamın giyinmesi; o adamın evleneceği kadına, kadının giyinmesi, evlene­ceği kocaya işaret eder.

Rüyada görülen elbise, kişinin din ve dün­yaca durumuna işârettir.

Rüyada kolsuz elbise giymiş olduğunu görmek, fakir olduğu halde dindarlığının ye­rinde olduğuna işarettir.

Rüyada elbise giymek, giyen kişinin şan ve şerefine işârettir.

Bir kimsenin rüyada yakasız elbise giydiği­ni görmesi, o kişi ve ailesi için üzüntü ve ke­dere işârettir.

Rüyada kısa bir elbise giydiğini ve dizlerini örtmediğini görmek, dininde kusur edeceğine işârettir.

Rüyada bir kimsenin elbisesinin üzerinde bir ayet yazılı olduğunu görmesi, o kimsenin Kur’ân’la amel ettiğine işârettir.

Bir kimsenin rüyada kendisine bir gömlek hediye edildiğini görmesi, hayırlı bir habere işarettir.

Rüyada yün elbise giydiğini görmek, zâhidlik ile tabir olunur.

Rüyada görülen yün veya keten elbise kadın erkek herkes için hayra, böyle bir elbi­seyi toplamak yahut saklamak mala işârettir.

Bir kadının rüyada üzerinde erkek elbisesi olduğunu görmesi, onun hakkında din ve dünyaca hayra işâret eder.

Bir erkeğin rüyada üzerinde kadın elbisesi olduğunu görmesi, onun hakkında iyi değildir. Üzerinde kadın elbisesi olduğunu gören erke­ğe, üzüntü, keder, şiddetli korku, zillet ve miskinlik erişeceğine işârettir.

Rüyada kendisinin bir çok elbisesi olduğu­nu görmek, âhirette büyük mükâfat ve çok sevaba işârettir.

 

Rüyada siyah bir elbise giymek, giyen kim­se için, üzüntü ve kedere işârettir.

Rüyada hiç beyazı olmayan ütülenmiş si­yah elbise giydiğini görmek, otoriteye, heybet ve saltanata işâret eder.

Rüyada görülen beyaz elbise, giyen için hayırdır. Zanaatkârlar için beyaz elbise işleri­nin durgunluğuna işârettir. Zanaatkâr için her zaman elbisenin kıymetli oluşu işinin durgun­luğuna işârettir.

Rüyada mavi renkli elbise görmek, iyi de­ğildir.

Rüyada çeşit çeşit renklerle nakışlanmış elbise giydiğini görmek, güzel kokulu şeyleri satan ile meşrubat satan kimse için hayır ve menfaate işâret eder. Sair insanlar için ızdırap ve şiddete, gizli şeylerin aşikareye çıkmasına; hasta için hastalığın şiddetine; bilhassa zengin olan kadınlar için, kötü sözlü ve şarkıcılar için hayra işârettir.

Rüyada bütün renklerle boyanmış bir elbi­seyi giydiğini gören kimse, istemediği bir şeyle karşılaşır ve o şeyin kötülüğünden Allah’a sığınması lâzımdır.

Üzerinde renkli elbise olduğunu gören, eğer ehilse çiftçi ve ziraatçılara âmir olur. Eğer ehil değilse, senenin bolluğuna ve hububatın çok olmasına işâret eder.

Rüyada gök renkli elbise görmek, üzüntü ve kedere işârettir.

Rüyada elbiselerin üzerinde görülen nişan ve alametler, hacca gitmeye ve arap ülkelerin­den birine gitmeye işârettir.

Rüyada yumuşak ve çok kıymetli elbise giydiğini görmek, zengin ve fakir için tama­men hayıra işâret eder.

Rüyada görülen elbisenin kalınlığı inceli­ğinden hayırlıdır. Kadının rüyada ince ve yu­muşak elbise giymesi izzet ve şerefine; kalın elbise de zahmet ve meşakkatine işârettir.

Rüyada elbisenin altına ince bir elbise giy­diğini görmek, eline biriktireceği bir malın geçmesine ve o kimsenin iç güzelliğinin dışın­dan hayırlı olmasına işâret eder. Bu ince elbi­seyi, elbisenin üzerine giydiğini görmek, o kimsenin kötülüğüne, dindeki hatasına, günâh ve isyanını aşikare işlemesine işârettir.

Rüyada görülen ince ve parlak elbise, ha­yırlı işe niyet etmeye, içi dışı bir olmaya, se­vinç ve sürura; böyle bir elbise kadın için hayır ve nîmete erişmeye işârettir.

Altın ve gümüş dokumalı elbise, din ve dünyaca iyiliğe, arzu ve isteklere nâil olmaya işârettir.

Bir kimse kendisinin çok kıymetli bir elbise giydiğini görse, bu rüya zengin ve fakir için sırf hayra işârettir.

Rüyada görülen yeni elbise, memur için bir üst dereceye; tüccar için kazanca; zengin ¡çln ziyade mal ve servete; yoksul için refaha; ziraatçi için berekete; diğer insanlar için ucuz­luğa işârettir.

Rüyada gusül abdesti alarak yeni elbise giymek, gam ve kederden kurtularak sevince ermeye, tövbe ederek kulluğa yönelmeye işarettir.

Rüyada görülen yamalı elbise, işçi için hastalık, diğerleri için nîmete işârettir.

 

Bir kimsenin rüyada çirkin ve kötü olarak yamanmış elbise giydiğini görmesi, zarar, zi­yan ve işsizlik ile tabir olunur.

Rüyada sırtındaki elbisesinin sırtından çı­karıldığını görmek, bulunduğu vazifeden azledileceğine, memuriyetten uzaklaştırılaca­ğına işârettir.

Rüyada sırf kadınlara benzemek için kadın elbisesi giydiğini görmek, üzüntü ve kedere işâret eder. Veya ona bir şey musallat olur.

Keten elbise giydiğini görmek, güzel ge­çim ve helal mala işâret eder.

Bir kimsenin rüyada yeni elbiseyi yediğini görmesi, helal mala; kirli elbiseyi yediğini gör­mesi de haram malı yemeye işârettir. Yine rüyada elbisesini yediğini görmek, elbisenin nispet edildiğini cihetle malından yemeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada eski elbiseler satın aldığını görmesi, iyi değildir. Zira onları sat­mak, kendisinden kötü olan şeyi defetmek manasını taşır.

Kaftan denilen elbiseyi görmek, yardıma mazhar olmaya işâret eder.

Rüyada görülen ipek elbise takva ehli ve âlimler için dünyaya meyletmeye, diğerleri için hayır ve iyiliklere işârettir.

Rüyada görülen işlemeli elbise kadın için süs ve bezeğe, ilim ehli için takva ve mertebe­ye, fasıklar için cezayı gerektirecek bir suç iş­lemeye, çocuklar için çiçek hastalığına işârettir. Rüyada kendisine işlemeli elbise verilmesi bir yerden dünyalık gelmesine işârettir.

Rüyada görülen ipek ve açık parlak renkli elbise kadın için letafet ve zerafete işârettir.

Rüyada kadının vücut hatlarını belli eden dekolte elbise görmek, fitne ve dedikoduya işârettir.

Rüyada bir elbiseyi giydiğini ve sonradan elbisesini yırttığını görmek, hanımına ihtiyacı kalmayacağına işârettir.

Rüyada elbisesinin sökülüp dikişinin ayrıl­dığını görmek, hanımının veya ortağının o kimseden ayrılacağına işârettir.

Rüyada kullanılmış elbise giydiğini gör­mek, hastalık yahut yolculuğa işârettir.

Rüyada elbise satmak, kurtuluşa ermeye; elbiseyi çıkarıp birine vermek, yoksulluktan kurtulmaya; elbise satın almak kedere işârettir.

Yeni Elbise Görmek

Yeni elbise giymek iş hayatınızda herkesten avantajlı bir durumda bulunduğunuza işaret eder. Elbiselerin yeni olması ile eski olması ve renklerinin değişik olması yorumlarda farklılıklar getirmiştir. Temizlik ve kirlilik de aynı tarzda yorum ayrılıkları göstermiştir.

Yeni, beyaz bir elbise giydiğini gören kimse, yeni ve faydalı bir işe başlar şeklinde tabir olunur denmiştir. Bir kadının rüyada yeni ve geniş bir elbise giydiğini görmesi, onun veya kocasının din ve dünyaca olan iyi haline işârettir.

Rüyada görülen yeni fakat, çirkin elbise, iyi değildir. Uygun­suz ve sevilmeyen bir işe başlanacağına işarettir.

Rüyada görülen yeni elbise, iyiliğe, yeniliğe ve yeni teşeb­büs (girişim)lere işarettir şeklinde tabir edilmiştir.

Rüyada yeni elbise giyme, velayete ve uluw-ü makama, ziraat ehli için feyz ü bere­kete kadın için sürür ve feraha işâret eder.

Rüyada görülen yeni elbise, helal mala işârettir.

Sarı Elbise Görmek

Rüyada sarı renk elbise, her bakımdan hastalık ve zayıflık olarak tabir edilir.

Rüyada sarı elbise veya sarıya boyanmış elbise giymek, bazı insanlar için yaraya; bazı­ları için de sıtma hastalığına işârettir. Sarı el­bise hastalığa işaret eder.

Yeşil Elbise Görmek

Yeşil elbise giymek, renginden dolayı hayra işaret eder. Yeşil elbisede hiçbir zarar yoktur.  Yeşil nispet edilen her elbise renginde fayda olduğundan dolayı yorumca hiç bir zararı yoktur. Bundan dolayı, bir kimse yeşil elbise giydiğini görse, sağ kimseler için din ve ibadete, ölüler için Allah yanında hallerinin güzel olmasına yorumlanır. Bazı yorumcular, yeşil elbise giydiğini gören kimse, mirasa kavuşur, derler.

Yeşil elbise yüksek bir mertebeye ulaşmaya işaret eder.

Rüyada rengi yeşil elbise her bakımdan hayır ve berekete işârettir. Bu sebeple rüyada yeşil elbise giydiğini görmek, din ve kuvvete ve çokça ibadete işârettir.

Rüyada görülen yeşil elbisenin dine işâret ettiği gibi beyaz elbisede dine işâret eder.

Rüyada ölülerin yeşil elbise giydiğini gör­mek, Allah nezdinde hallerinin güzel olmasına işâret eder.

Hayattaki kişinin rüyada yeşil elbise giyme­si mirasa, ölünün yeşil giyinmiş görünmesi, şehid olarak vefat ettiğine işârettir.

Yine yeşil elbise giymek, miras ile de tabir olunur.

Temiz Elbise Görmek

Rüyada görülen temiz elbise kalp temizli­ğine, kirli elbise kalp kirliliğine işârettir.

Rüyada temiz elbiseyi lekelerinden dolayı yıkamak ziyade hayır işlemeye yahut malı israf etmeye işârettir. Bir kimsenin rüyada temiz bir elbiseyi tekrar yıkadığını görmesi, rüya sahibinin din yönünden takva sahibi bir kimse olduğuna işaret olarak tabir olunur. Rüyada temiz bir elbise görmek, rüya sahibinin ahlak ve karakterinin yüksekliğine işarettir. Rüyada temiz ve düzgün elbise görmek, sahibinin iyi insan olduğuna, yırtık ve buruşuk elbise hastalığa işaret eder.

Bir kimse rüyasında yeni temiz bir elbise giydiğini görse, bu onun için iyi ve hayırlı bir teşebbüs (girişim) ve iyi bir şöhrete işarettir denmiştir.

Kırmızı Elbise Görmek

Üzerinde kırmızı elbiselerin olduğunu gören kimse, içerisinde Allah’ın hakkı olan çok mala sahip olur. Rüya sahibi, Allah’tan korksun ve malının zekâtını versin. Kadının kırmızı elbise giydiğini görmesi, ferahlık ve sevincine yorumlanır. Kadınların kırmızı elbisesi ancak evli olmayan ve münakaşa yapmayan için hayırdır. Bir kimse bayram, düğün ve topluluk zamanlarında kırmızı elbise giydiğini görse, bunda bir zarar yoktur. Sarı elbiselerin hepsi, tabirde zayıflık ve hastalıktır.

Bir kadının rüyada kırmızı elbise giydiğini görmesi, ferahlık ve sevince işaret der.

Kırmızı elbise, hasta olan için ölüme, fakir olan için ise daha da fakir olmaya işaret eder.

Rüyada görülen kırmızı renk elbise, erkek için dünyanın ona meylederek âhireti ihmal etmesine işârettir.

Rüyada üzerinde kırmızı bir elbise olduğu­nu görmek, çok mala nâiliyete işârettir.

Rüyada kırmızı elbise giydiğini görmek veya üzerinde kırmızı elbiselerin olduğunu görmek, içerisinde Allah’ın (c.c.) hakkı olan çok mala (zekâtı verilmemiş mala) işârettir. Rüya sahibi Allah’tan (c.c.) korkmalı ve malı­nın zekatını vermelidir.

Kadınların kırmızı elbise giydiğini görmesi, ferahlık ve sevince işâret eder.

Kırmızı elbise, hastalar hakkında üzüntü ve kedere, fakir, fukara hakkında zarara işârettir.

Yine rüyada görülen kırmızı renkli elbise, şöhrete işârettir. Kırmızı elbise düşmanlıktır, kadın için iyiliktir.

Yırtık Elbise Görmek

Elbisesinin enine yırtıldığını görmek, gam ve kedere ve o kimsenin ırz ve namusu hak­kında söylenecek bir söze işârettir. Rüyada elbisesinin boydan boya yırtıldığını görmek, o kimsenin gam ve kederden, üzüntüden kurtu­lacağına işârettir.

Rüyada yırtılmış, kesilmiş elbise giydiğini görmek, ölüme delalet eder.

Giydiği elbisenin yırtık ve söküklerini uyanıkken de tamire muktedir olmazsa o elbise sahibinin bir çocuğu olacağına yorumlanır. Elbisenin yırtığını uyanıkken dikmeye muktedirse, elbiseyi giyenin sihirlenmiş olmasına yorumlanır.

Bir kimse rüyada, yırtılmış ve kesilmiş iki elbise giyse o kimsenin ölümüne yorumlanır. Yırtık elbise giyene üzüntü ve keder isabet eder. Elbisesinin yırtıldığını gören kimsenin dinine halel ve keder gelir yahut yaşantı ve sefası noksan olur.

Yırtık elbise giydiğini gören kimseye sıkıntı ve keder isabet eder. Çirkin ve kötü yamalıklı olan bir elbise giydiğini görmek, zarar ve ziyana, işsizliğe işaret eder.

Rüyada kadının elbisesinin yırtılması, ayıp­lı bir durumun ortaya çıkmasına yahut yoksul­luk çekmeye işârettir.

Bir kimse elbisesinin arka tarafından yırtıl­dığını görse, o kimse ırz ve namusu hakkında söylenecek bir sözle itham edileceğine işârettir.

Giydiği elbisenin yırtık ve söküklerini uya­nıkken de tamire muktedir olmazsa o elbise sahibinin bir çocuğu olacağına işârettir.

Rüyada yırtık elbise giydiğini görmek, üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada yeni elbise yırtılır ve bu yırtık diki­lir yahut tamir edilirse evladı olmaya işârettir. Yırtığı dikemezse hapse girmeye işârettir.

Rüyada elbisesini, yırtık ve kirli görmek, fakirlik ve kedere ve ona erişecek sıkıntı ve mihnete işârettir. Eski ve yırtık elbise görmek, az mal, az kazanç ve sıkıntı ile tabir olunur.

Rüyada elbisesinin yakasının yırtık olduğu­nu görmek, o kişinin fakirleşeceğine işârettir.

Bir yanıt yazın