Rüyada Direk Görmek

Rüyada direk görmek, bir ailenin bütün işlerini dü­şünen kimseye işarettir. Ayrıca mevkii yüksekliği, başarı işareti olarak da yorumlanır. Kırılmış direk işte, vazifede meydana gelecek aksilik ve ümit kırıcı hallere işarettir. Bir yere direkten destek koy­mak seyrini kaybedip bozulmuş işlerin düzeleceğine ve dolayısıy­la sevince işaret eder. Bir yerden direk çıkarmak istemeyerek ken­di eliyle işini başarılı olmak için planlı olarak çok çalışmak gerek­tiğine, mermer direk genel bir fenalıktan dolayı üzüntü duymaya, direğe çıkmak işinde başarılı olmaya, direğe çıkamamak işlerin kö­tü gideceğine işaret eder.

Rüyada direk görmek, sözünde duran, sözüne sadık bir kimseye işaretle yorumlanır. Rüyada direk görmek, baba­ya (aile reisi), evlada (çocuklara) mal-mülke, doğru söze, kuvvete (güce), ortaklık (ortağa), hayvanlara, eşlere ve hiz­metçilere gibi cihetlerden birine işaret olarak yorumlanır.

Rüyada direk görmek, dine, Kur’an’a da işaretle yorumlanır.

Rüyada direk görmek dine yorumlanır.

Bir kimse bir direkle birisine vurduğunu veya vurulduğunu görse, dövenin dövüleni utandıracağı bir söz söyleyeceği anlamı çıkar. Eğer vurduğunda dövülen bir tarafını yaralarsa, döven kimse dövülen kimseye bir zarar verir.

Direk güvenilir bir kimsedir. Rüyada direğin eğildiğini gören kimse iş sahibi ise onun hizmetinde bulunan adam verdiği emirlerinin aksine iş yapar. Eğer rüya sahibinin kendisi başkasının hizmetinde ise işleri bozulur.

Direklere sahip olduğunu veya kendisinin direklerden olduğunu gören kimse mülke ehil ise bir mülke sahip ya da kendisine itimat edilir bir kimse olur. Eğer alim ise, dindarların yanında toplanır.

Direk, baba, çocuk, mal, ortak, hayvan, zevce veya mülktür. Direk, kelimelerin birbirleriyle olan ilgisinden dolayı, gözyaşına yorumlanır. Mermer sütun faydalı veya şerefli mal ya da kadındır. Eğer direk sert bir taştan olursa hor bir kimsedir. Eğer direk adi taştan olursa o adam fikrinden çabukça dönen ve sebatsız kimsedir. Direk ağaçtan ise o kimse güvenilmezdir.

İbn-i Şirin’in yorumu:

Rüyasında bir direğe dayanmış ol­duğunu görmek, doğru sözlü, dürüst hareketli, özü sözü doğru mert bir adama dayandığına, o böyle meziyeti olan bir kişiye bağlandığına işarettir.

Kirmani’nin yorumu:

Rüyasında elinde demir bir direk gör­mek, sözlerinde ve işlerinde doğru ve güçlü bir kimse ol­duğuna işaret eder. Yani bu rüyayı gören kişi, bu meziyet­lere sahip olan bir kişi olduğuna işarettir demişlerdir.

Rüyasında elindeki bir direğin alındığını gören kişinin bu rüyası, elindeki güç ve kuvvetini kaybedeceğine işarettir.

Rüyasında bir direği arkasına alıp yüklenmiş olduğunu ve o direği alıp başka bir yere götürdüğünü görmek, kuvvetli bir adamın kendi gücünden, kuvvetinden faydalanarak işe başlayacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Rüyada direk görmek üç ci­hete işaretle yorumlanır demiştir:

Sözünde sadık ve işlerinde doğru dürüst hareket eden bir adama işaretle,

Değer verilen makbul, doğru bir söze işaretle,

Yüksek bir makam ve mertebeye işaretle yorumlamıştır.

Rüyasında bir direğin eğilmiş, bükülmüş, yamulmuş oldu­ğunu görmek, iyi değildir. Bu rüya hayra işaret değildir. Bu rüyayı gören eğer Vali (yüksek idareci) ise, emrindeki me­murları kendisine karşı çıkar ve otoritesini kaybedeceğine işarettir. Rüyayı gören halktan bir kişi ise, bu rüyası onun işlerinin ters gideceğine ve işlerinin bozulacağına işarettir şeklinde yorumlamıştır Cafer-i Sadık (r.a).

Cabiril Mağribi’nin yorumu:

Rüyada direk görmek ev sa­hibine işaretle yorumlanır demiştir. Rüyada görülen direk, ağaçtan ve kaim, sağlam bir durumda olursa, bu rüya o ev sahibi kimsenin, güçlü ve zengin bir kimse olduğuna işa­ret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada bir direğin başka bir direkle değiştirildiğini görmek, o bölge valisinin ve hakiminin veyahut ev sahibinin ya da halkı himaye eden, kollayıp gözeten bir kimsenin değişe­ceğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Rüyada direk görmek, dine (İslam’a) işaret olarak yorumlamıştır. Rüyasında gökten bir direk indiğini görmek, Cenab-ı Allah tarafından o kimseye (rüyayı görene) iyilik sahibi bir kimsenin vasıtasıyla ikram ve ihsanda (lütufta) bulunacağına, rüya sahibinin büyük bir hayra ereceğine işarettir.

Rüyasında direk diktiğini görmek, rüya sahibi kendisine bir yardımcı, bir hizmetçi alacağına işaret eder.

Rüyada yerden göğe doğru yükselen direkler görmek, dinin esaslarına, temellerine işaret olarak yorumlanır. Rüyasında bu direklerden birini kucaklayarak, ona sarılarak veya ona tırmanarak göğe çıkmaya çalıştığını görmek, dinin esaslarına sarılarak Allah’ın rahmet ve merhametine ka­vuşacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada yerden göğe doğru yavaş yavaş yükselen direkler görmek, kişinin dua ve ibadetlerine işaret eder veya genel olarak dua ve ibadetlere işaret eder.

Rüyasında kendisinden veya bulunduğu yerden bir direğin göğe doğru yükseldiğini ve göğe kadar vasıl olduğu (dolaştı­ğını) görmek, rüya sahibinin duasının ve ibadetlerinin kabul olduğuna veya olacağına işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyada direğin yarıda ve yarı bir yolda kaldığını görmek ise, bu yorumun tersine işarettir. Tersiyle yorumlanır.

Rüyada direk görmek, din ve önderle tabir edilir.

Bazen rüyada direk görmek, beş vakit na­maza da işârettir. Çünkü namaz dinin direğidir.

Bir kimsenin rüyada gökten direk indiğini görmesi, Allah Teâlâ’nın ihsan ve ikramına işâret eder. Rüyada gökten inen direk, adil yöneticjye de işâret eder.

Yine rüyada direk görmek, sözünde ve işinde sadık bir adam, doğru ve güzel bir kelâm, yüksek ve ulvî mertebe ile tabir olunur.

Rüyada yerden semaya doğru birçok di­rekler dikildiğini görmek, o mahalde İslâm’ı neşreden ve kuvvetlendiren âlimlerin çokluğu­na işârettir.

Rüyada bir direğin yıkıldığını görmek, o memleketin vali veya yüksek bir memurunun ölebileceğine işâret eder.

Bazı kere de rüyada direk görmek, kendisine itimat edilen güvenilir bir kimseye işâret eder.

Yine rüyada görülen direkler, mahzurlu şeyleri defetmeye ve mühim işlerde kendileri­ne itimat olunacak kişilere işâret eder.

Rüyada birçok direğe mâlik olduğunu gör­mek, mülke, nîmete ve insanlar nezdinde

iti­mada nâiliyete işarettir.

Alim bir kimsenin direklere mâlik olması, etrafına toplanacak dindar kişilere ve talebele­re işâret eder.

Rüyada eğilmiş ve devrilmeye yüz tutmuş cami direğinin görülmesi, direğin eğilmesi yahut devrilmesi, emre itaat etmemeye, kendi bildiğini okumaya işâret eder.

Yine direk rüyası, güvenilir insan, baba, çocuk, mal, mülk, eş, ortak, hayvan ve zevce ile tabir edilir.

Rüyada kendisinin direk olduğunu gör­mek, ecelin yaklaştığına ve cesedinin iki direk arasına gömüleceğine işâret eder.

Mermerden yapılma sütun görmek, fayda­lı ve şerefli bir mala veya hayırlı bir kadına işâret eder.

Rüyada ağaçtan, toprak veya kireçten, ya­hut bir başka şeyden direk görmek, evin kıy­metine ve o ev halkına hizmet eden kimseye ve evin yükünü yüklenen ve evin direği mesa­besinde olan zâta işârettir.

Rüyada elinde bir demir direk olduğunu görmek, işinde ve sözünde kavi ve kudretli olmaya işâret eder.

Bir kimseninyerden semaya doğru dikilmiş ve fakat ucu görünmeyen bir direk görmesi, İslâm âlimlerinden bir zâtın sohbetinde bulun­maya işârettir.

Rüyada direğe yaslanmak, yaşlı bir kadınla evlenmeye işâret eder.

Bazı kere de direk rüyası, dinin ve itikadın kuvvetliliğine işâret eder.

Rüyada direkle birini dövmek, ona zarar vermeye; direkle dövülmek, bir sıkıntıya düş­meye işâret eder.

Direğin kuyuya atılması, gömülmesi yahut göğe yükselmesi, o direğin ait olduğu yerdeki kimselerin hallerinin garipliğine işâret eder.

Rüyada direğin göçmesi, hasta için vefat etmeye delâlet eder.

Bir yanıt yazın