Rüyada Deve Görmek

Bindiği deve saf Arap devesi ise hacca gider. Eğer yolda deveden inse hasta olur, yahut yolculuğu kendisi için çabuk olur. Sonra hastalığından kurtulur ve amacına kolaylıkla erişir. Devenin kendisine hamle yaptığını gören kimseye üzüntü veya hastalık gelir, yahut akılsız bir adam tarafından düşmanlığa uğrar.

Bir takım develer satın aldığını gören kimse, kendisine itaat et¬meleri için düşmanla iyi geçinir. Onlardan birisine bindiğini görse yolculuğa çıkar. Tüyleri dökülmüş bir erkek deveye bindiğini görse düşmanına galip gelir.

Devenin yününü aldığını gören kimsenin eline devamlı olma-yan bir mal geçer. Deveyi kendi bostan ve duvarında gören kimse için hayır, bereket ve sevince yorumlanır.

Bir devenin arkasından düştüğünü gören kimse fakir olur.

Deveden düşen kimseye fakirlik gelir. Devenin, bir kimsenin ayağıyla vurduğunu gören, hasta olur.

 

Kocası olmayan bir kadın deveye bindiğini görse evlenir, kocası kaybolmuşsa tekrar ona döçer,

Evinde boğazlanmış olan devenin eti ayrılmış veya organları dağılmış ise bu deve ölenin mirası olur.

Eğer deve şehrin meydanlığında yahut insanlardan bir cemaatin arasında olursa bu adam hamle yapıp öldüren veya ölen birisidir. Deve boğazlanmışsa mazlum birisidir. Sağ devenin derisi yüzülmüş olarak gören, vazife yahut memuriyetinden azledilir. Yahut malı elinden alınır.

Bir kimse rüyada devenin kendisini boğazladığını, bir yerini kırdığını yahut, yediğini görse, bu durum miktarınca, rüya sahibinin çekeceği elem ve ıstıraba yorumlanır.

 

Bazı sorunlarla karşılaşacaksınız ancak sabrederseniz ve yılmazsanız bu sorunları aşabilirsiniz demektir. Bir deveye sahip olduğunuzu görmek, para durumunuzun iyileşeceğini ve elinize para geçeceğini belirtir.

Rüyada deve görmek, uzun sürecek bir üzüntüye, de­ve kavgası boş hayallerle kendinizi yormamanıza işarettir. Rüyada iki devenin kavga ettiklerini gör­mek iki devlet arasında vuku bulacak harbe işâret eder. Deve ile yolculuk etmek gururlu olduğunu­za deveden süt sağmak sağanın eşinin hastalanmasına veya bir za­rara uğrar, deveyi ölmüş görmek, tehlikeli bir yolculuğa işarettir. Deveyi sert görmek, görenin mevkiinin yükseleceğine devenin koştuğunu görmek ümit ve emellerine kavuşarak feraha çıkma günlerinin çok yakın olduğuna, develeri olduğunu görmek, yüksek bir konuma çıkmaya, devesini sağırlaşmış görmek, mala ve mirasa kavuşmaya yorumlanır. Devenin doğurması görenin bir oğlu olacağına işarettir. Devenin bağırması kötü bir haber almaya işarettir. Deve eti yemek tehlikeli bir eğlen­cede bulunmaya işarettir. Deveye yem vermek, bir fenalıktan kur­tulmaya, deveyi suda görmek, yaptığınız işlerde tedbirde bulunma­nıza, topal deve sevin­ce, fakat bunun çabuk geçeceğine işarettir. Rüyada deveci görmek, seyahate ve hastanın ölümüne, bazen da gemiciye işarettir.

Rüyada deve görmek, çeşitli şekillere işaret olarak yo­rumlanır.

Erkek Deve Görmek

Erkek bir devenin kendisine zahmet verdiğini gören kimse o zahmet miktarınca bir düşman tarafından üzüntü ve kedere girer.

Birtakım erkek develere sahip olmak bazan çirkin amellere yorumlanır.

Erkek deve kine ve bir zaman sonra olsa dahi intikam almaya ve gayet sabırlı birisine yorumlanır. Bazan da erkek deve acele yapılması istenen bir şeyin gecikmesine işarettir.

Rüyada bir erkek deveyi boğazlayıp kurban ettiğini görmek, rahat, huzur, sevinç ve sürür işârettir. Rüyada bir erkek deveyi boğazlayıp kurban ettiğini görmek, düşmanını kahrederek zafer bulmaya da işâret eder.

Rüyada erkek deve görmek, mesken ve gemiye işârettir.

Rüyada görülen erkek deve, kine ve bir zaman sonra olsa dahi intikam almaya ve çok sabırlı birisine işârettir.

Dişi Deve Görmek

Dişi bir deveden süt sağdığını gören kimseye devlet tarafından mal isabet eder. Kan sağdığını görene haram mal isabet eder.

Dişi bir deve veya başka bir şeyin kendi ayağını çiğnediğini gören kimseye, güçlük ve korku erişir. O kimse işçi ve memur ise, onun bir şeyi zimmetine almasına yorumlanır. Dişi devenin derisinden bir şeye sahip olduğunu gören kimsenin eline mal geçer.

Rüyasında bir dişi devesi varmış olduğunu görmek, rüyayı gören kişinin, akıbetinin, sonunun ve geleceğinin hayırlı ve güzelliğine, din ve dünyaca durumunun güzelliğine ve selametine işarettir şeklinde tabir olunur. Bir kimse, rüyasında kendisine ait birkaç tane (birtakım) dişi develeri varmış olduğunu görse, bu rüyası onun, sözü geçer bir kişi olduğuna, otorite sahibi bir insan olduğuna işaret eder şeklinde tabir olunur.

Rüyada bir dişi deve bulduğunu görmek, rüya sahibinin güzel bir hanımla evlenmesine işârettir

Rüyada dişi bir devenin bir yere girdiğini görmek, o yerde bir fitnenin, bir karışıklığın ve bir kötülüğün ortaya çıka­cağına işarettir.

Kişinin rüyada dişi deveye sahip olduğunu görmesi, saltanat ve kudrete işâret eder.

Bazı kere de dişi deveye mâlik olmak, âkıbetin güzelliğine, din ve dünyaca selâmete işârettir.

Rüyada, dişi bir devenin göğüslerinden (memeden) sütlerin damladığını görmek o senenin bolluk ve bereket içinde olacağına işarettir şeklinde yorumlanır. Bir kimsenin rüyada dişi devenin meme­sinden sütünün aktığını görmesi, o sene bol­luk ve bereket içinde geçecek günlere işârettir.

Rüyasında dişi bir deve bulduğunu veya deveye bindiğini gören kişinin bu rüyası onun asalet sahibi, değerli bir ha­nım ile evleneceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

İbn-i Sirin’in yorumu:

Rüyasında bir deveye bindiğini ve süratle yürüdüğünü gören kişinin bu rüyası onun bir sefe­re (yolculuğa) veya seyahate çıkacağına işaretle yorumlanır.

Dişi deve görmek, haram mala yorumlanır. Rüyasında bir dişi deve bulduğunu gören kişinin bu rüyası onun, evleneceğine işarettir. Şayet bulduğu devenin bir de yavrusu olduğunu görürse, işaret edilen bu evliliği bir çocu­ğu olan bir kadınla olacağına veya evlendiği hanımdan kendisinin (rüya sahibinin) bir çocuğu olacağına işaret eder.

Rüyasında deve üzerinde giderken yolunu kaybettiğini gören kişi, dalalete ve şaşkınlığa düşer şeklinde tabir olunur.

Danyel (a.s.)’ın yorumu:

Rüyasında kızgın, avurtları kö­pürmüş bir deve görmek, asalet sahibi değerli yüksek se­ciyeli bir adama işarettir.

Bazı yorumculardan naklinde ise; Rüyada görülen deve, kadın bir hizmetçiye işaretle yo­rumlanır. Rüyada görülen devenin yavrusu bulunuyorsa, rüya sahibi, bir evlat (çocuk) sahibi olacağını veyahut ma­lının artmasına, maksat ve muradına kavuşacağına işaret olarak tabir olunur şeklindedir.

Es Salim’in yorumu:

Bir kimse rüyasında sahibini bilme­diği bir deveye bindiğini görse, bu rüyası onun, uzak bir yolculuğa çıkacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Halid-i İsfahani’nin yorumu:

Rüyasında bir deveye bindiği­ni gören kimse, büyük şerefe kavuşur. Şan ve şerefi duyu­lur şeklinde yorumlanır. Bu rüyayı hasta olan biri görürse, bu onun vefatına, ölümüne işarettir.

Bir hastası olan kişi, rüyasında kendi evinin kapısı önün­de bir devenin çökmüş olduğunu görse, bu rüyası, onun hastasının vefat edeceğine (öleceğine) işarettir.

Rüyasında bir devenin sığınayacağı küçük ve daracık bir yerden deve ile birlikte geçtiğini görmek, rüya sahibinin beğenilmeyen bir işi yapacağına veya bir bidat’a düşeceği­ne işarettir şeklinde yorumlanır.

Bir kimsenin rüyasında devesinin ayağını kestiğini görmesi, bela ve musibete işaret eder şeklinde yorumlanır.

Kirmani’nin yorumu:

Bir kimse rüyasında dişi devenin etini dağıttığını görse, bu rüyası onun, hanımının malını israf ederek dağıtacağına, karısının malını mülkünü çar­çur edip lüzumsuz yerlere harcayıp bitireceğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında bir devenin üzerine bastığını görmek, iyi değil­dir. Bu rüya, rüyayı gören kimse için, hor ve hakirliğe, zil­let ve aşağılanmaya, korku ve üzüntüye düşeceğine işa­retle yorumlanır. Şayet bu rüyayı gören kişi, devlet memu­ru veya ücretli biri ise memurluktan ve işinden çıkarılır şeklinde yorumlanır.

Ebu Said’in yorumu:

Rüyasında bir yolculuğu esnasında deveden indiğini gö­ren kimsenin bu rüyası, onun, çıkacak olduğu yolculukta hastalanıp arkadaşları ile yolculuğuna devam edemeyece­ğine işaret olarak yorumlanır. Rüyada deveden indiğini görmek, şifası olan (atlatılacak) bir hastalığa yakalanmaya (ve sonra iyileşmeye) işarettir.

Bütün rüya tabir ve yorumcularından deve rüyalarını şöyle kısadan bir göz atıp özetleyebiliriz Şöyle ki:

Rüyasında deveden düştüğünü görmek, işten çıkarılmaya, sıkıntı ve kedere düşmeye işarettir.

Rüyada devenin bağırdığını görmek, büyük bir yolculuğa ve ticarete çıkılacağına işarettir.

Rüyada devenin ısırdığını görmek, büyük bir kimseden ge­lecek yardım ve menfaate işarettir. Devenin ısırması kısa sürecek bir hastalığa yorumlanır.

Rüyada devenin konuştuğunu görmek, menfaat elde etme­ye ve şaşılacak bir haber almaya işarettir.

Rüyada çirkin eşya yüklenmiş deve görmek, hastalığa veya sel felaketine işarettir şeklinde tabir olunur.

Rüyada deveye binip süratle yürüdüğünü görmek, yolculuğa çıkmaya işâret eder.

Rüyada katar halinde deve görmek, kış mevsiminde yağmura işâret eder.

Bir kimsenin rüyada devenin yününü aldı­ğını görmesi, ele geçecek mala işâret eder; ancak bu mal devamlı olmaz.

Rüyada deveyi kendi bahçe veya duvarında görmek, hayır, bereket ve sevince işârettir.

Kocası seferde olan bir kadının bu rüyayı görmesi, kocasının döneceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada erkek devenin et yedi­ğini veya evleri dolaşarak meçhul bir şeyler yediğini görmesi, halka gelecek bulaşıcı hasta­lıklara işâret eder.

Rüyada kızgın ve öfkeli deve görmek, kad­ri yüce bir adama işâret eder.

Rüyada birçok develere mâlik olduğunu gör­mek, eğer ehil ise valilik makamına işârettir; eğer ehil biri değilse, bu defa çok hayra işâret eder.

Rüyada deveye binmiş olduğu halde yolu­nu kaybedip hiç bilmediği yollara gittiğini görmek, rüya sahibinin işarete ve hayrete düşmesine işârettir..

Rüyada deveden inmek, sefer esnasında hasta olup yola devam edememeğe işâret eder.

Rüyada deveden düştüğünü görmek, teh­like ve hatalara düşmeğe işâret eder. Yine rüyada deveden düştüğünü görmek, fakirliğe işâret eder.

Rüyada azgın bir deveyi tutarak kendi hük­mü altına aldığını görmek, düşmana karşı za­fer bulmaya işâret eder.

Hasta bir adamın evinde deve olduğunu görmesi, hastalıktan şifâya işârettir.

Rüyada develeri otlatmak, derecenin yük­selmesine işâret eder.

Rüyada bir devenin kendisini boğazladığını veya azalarından birini kırdığını yahut yediğini görmek, bu durum miktarınca rüya sahibinin çekeceği elem ve ıstıraba işârettir.

Rüyada deveden kan sağdığını görmek ise, haram mal ile tabir olunur.

Rüyada devenin bir kimseye ayağı ile vur­duğunu görmek, hastalığa işâret eder.

Deveye Binmek

Deveye binmek soyu sopu belli tanınmış iyi bir kadınla evlenmeye ve uzun yolculuğa çıkmaya işarettir. Rüyada deveye bindiğini görmek, hacca gitmeğe işârettir. Yine kişinin rüyada deveye bindiğini gör­mesi, büyük bir şerefe nâiliyete işârettir.

Rüyada kendi üzerine bir devenin bindi­ğini görmek ise, üzüntü, keder ve sıkıntıya işâret eder.

Rüyasında bir deveye bindiğini gören kişinin bu rüyası onun, hacca gideceğine, hac yolculuğu­na çıkacağına işaret eder şeklinde tabir olunur. Bir kadının rüyada deveye bindiğini görmesi, iyi ahlak ve güzel huylu bir erkekle evleneceğine işarettir. Kocası olmayan bir kadının rüyada deveye bindiğini görmesi, yakında kocaya gideceğine işârettir.

Bir yanıt yazın