Rüyada Cihad Görmek

Rüyasında kendisini cihat ediyor gören kimse, çoluk çocuğunun rızkını kazanmak için gayret gösterdiğine, gü­zel ve iyi sözlerle anıldığına işaretle yorumlanır.

  • Bazı yorumculara göre, cihat görmek, geniş bir rızkın elde edileceği ile tabir olunur.    ,
  • Rüyasında cihat etmeye çıktığını (gittiğini) gören kimse, fazilet ve zenginliğe kavuşur ve ahiretteki derecesi yükse­lir şeklinde tabir olunur.
  • Cihatla ilgili rüyalar genellikle iyiye ve hayra yorulur.

Rüyada düşman ile harp ettiğini görmek, çoluk çocuğunun rızkını temin hususunda gayret göstermeye, güzel isimle medh edilme­ye, şan ve şerefe işâret eder.

Cihat, rızkın genişliğine de işârettir.

Bazen de cihada gittiğini görmek, hayır ve sevap yoluna gitmeye, âsi ve inatlarla münâkaşa ve mücadeleye işâret eder.

Bir kişi cihat etmeye gittiğini görürse, fazi­let ve zenginliğe, âhirette yüksek derecelere erişeceğine işârettir.

Rüyada cephede elinde silahla, Allah yo­lunda savaşıp, inançsızlarla dövüştüğünü gör­mek, namazını kılan, zekatını veren gayretli bir Müslüman olduğuna işâret eder.

Bir takım kimselerin cihat içinyola çıktıkları­nı görmek, o kimselerin, kurtuluşa, zafere, ma­kam, izzet ve kuvvete erişmelerine işâret eder.

Rüyada Allah yolunda öldürüldüğünü gör­mek, rahat ve sevince ve kolaylıkla rızka eriş­meye işârettir.

Rüyada harpte bulunduğunu, düşman üzerine hamle ettiğini görmek, nice nîmete ve menfaate işâret eder.

Rüyada cihattan kaçtığını görmek, zillet ve aşağılanmaya, yoksulluk ve mihnete delâlet eder.

Rüyada harp içerisinde olduğunu fakat harpten yüz çevirdiğini gören kimse, aile ve akrabaları hususunda cehd ve gayretini, onla­rın hallerini ıslah için gösterdiği çalışmasını terk eder, dininde bozukluk meydana çıkar ve dünyada sülalesinde ayrılık ve dağınıklık mey­dana çıkar.

Rüyasında harbi kazandığını gören kimse, ticaret ve kazancında fayda görür.

Rüyada din düşmanları ile cihat, zâlim ve münafıklarla muhalefet ve düşmanlığa ve onlara galip gelmeye işâret eder.

Rüyada denizde yapılan cihat, fakirliğe, korkuya ve zayıflığa, helak olmaya, iki düşman arasına düşmeye, iki taraftan korkuya, yahut deniz veya denizin işâret ettiği kimseden rızık talep etmeye işârettir.

Rüyada azgınlarla savaş etmek, din için veya anneler ve babalar için imdat ve yardıma yahut hanımı için kıskançlığına işâret eder.

Rüyada azgın ve zâlimlerin taraftarı oldu­ğunu görmek, anne ve babasına muhalefet edeceğine yahut kendisinin itaat etmesi ve boyun eğmesi lazım gelen itaatten çıkmasına veya namazını terk etmesine işârettir.

Rüyada harp etmek çoluk çocuğun rızkını temin etmek için gayret göstermeye, güzel isimle övülmeye delâlet eder. Bazı yorumcular, rızkın genişliğine delâlet eder dediler. Bazı kere de hayır ve sevap yoluna gitmeye, asi ve inatlarla münakaşa ve mücadeleye delâlet eder.

Bir kimse cihat etmeye gittiğini görürse, fazilet ve zenginliğe, ahirette yüksek derecelere kavuşur. Allah yolunda harbedip küf- farla dövüştüğünü görse, namazını kılan, zekâtını veren gayretli bir Müslüman olduğuna delâlet eder.

Bir yanıt yazın