Rüyada Ayna Görmek

Rüyada ayna görmek, hayal ve gururdur. Bazı yorumcular, ayna kadındır, derler.

Cilâlı ve berrak bir aynaya baktığını gören kimsenin, üzüntü ve kederleri gider. Paslı ayna kişinin kötü halidir. Bir kimse suya ya da aynaya bakıp kendisini görse, kendisine benzer ve kendisinin kişiliğinde bir çocuğu olur. Rüyada aynaya bakan kişi evlenir. Kaybettiğini bulur.

Güzel, temiz ve parlak bir aynaya baktığını gören sıkıntılarından kurtulur, paslı ayna ise kişinin kötü halidir.

Rüyada aynaya bakmak, konuşulan sözlere ters an­lam vermek, huyunuz olduğu için bütün dost ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizin biraz bozulacağına işarettir.

Aynanın temiz olmayıp kirli olması rüya sahibinin büyük bir üzüntü ve kederi bulunduğuna delâlet eder.

Ayna yolculuğa ve aynada görülenle ilişkili bir hâmileliğe delâlet eder. Şöyle ki; aynada görülen kadın ise, bazan dişi bir çocuk, erkekse, erkek bir çocuk olur.

Rüyada, kendi kendisini aynada bir kadın şeklinde gören kimsenin, bir kızı olur veya evlenir.

Zindan ve hapiste bulunan bir kimse rüyada kendi yüzünü görse hapislikten kurtulur.

Rüyada ayna görmenin birden fazla tabiri vardır. Bazı tabirciler rüyada ayna görmeyi kadın olarak açıklamışladır. Rüyada ne kadar büyük ve parlak bir ayna görülse o kadar büyük makama ulaşılacağına işaret eder.

Rüyada baktığı aynanın kırıldığını gören kimsenin hanımı ölür. Baktığı aynada genç birinin yüzünü görse bulunduğu yerde bir düşmanının olduğuna delalet eder. Eğer aynada yaşlı birinin yüzünü görse; bu rüya bulunduğu çevrede iyi bir dostu olduğunun habercisidir.

Aynada genç görmek, düşmana, ihtiyar görmek, sadık ve hovarda bir dosta işarettir. Aynanın kırılması eşinin öleceğine, hamile bir kadın aynaya bakarsa kız çocuğu do­ğuracağına değilse kocasının kendinin üzerine evleneceğine,büyük ayna, arkadaşlardan bıktığına, küçük ayna ticarette kazanılan para­nın zevkini başkalarının çıkaracağına ayna yere düşerse, kazanç ve sevince, ayna kırmak, dost tarafından aldatılacağınıza, ayna sa­tın almak, tuzağa düşürülmeye, ahmaklığa, ayna temizlemek büyük şöhret kazanmaya, ayna satmak, işlerin bozulacağına işarettir. Ay­nayı başkasına vermek, dost tarafından gelecek üzüntüye,ayna yap­mak, düşmandan fenalık görüleceğe yorumlanır. Çerçeveli ayna, muntazam hayattan mahrumiyete, yuvarlak ayna, münasebetsiz dedikodulardan dolayı üzülmeye, eskimiş ayna, bolluğa, dar bir günde ummadığınız bir dostunuzdan yardım görmeye yorumlanır.

Rüyada ayna görmek, rüya tabiri ilmiyle ilgilenen rüya yorumcularına göre, değişik durumlara işaret şeklinde yorum­lanmıştır.

Nablusi’nin Yorumu

Rüyada ayna görmek, hayal ve gurura işarettir. Ayna görmek, kadına işaretle de tabir olunur.

Bir kimse, rüyasında bir aynaya veya suya baktığını veya­hut da yüzünü gösteren başka bir şeye baktığını ve orada kendi suretini (yüzünü) görse, bu rüyası onun her konuda kendisine benzeyen bir çocuğu olacağına işarettir.

Rüyasında aynaya baktığını gören kimse, evlenir veya eşi kendisinden ayrılıp kaybolmuş ol­sa, o gerisin geri kocasının yanına döner şeklinde yorum­lanır. Bu rüyayı gören kişi eğer devlet başkanı veya devle­tin bir valisi ise, görevlerinden azil edilir, vazifeden alınır­lar şeklinde yorumlanır.

Hapishanede bulunan bir tutuklu, rüyasında kendi yüzü­nü aynada görüyormuş olduğunu görse, bu onun hapishaneden çıkacağına işarettir.

Rüyasında aynaya arka tarafından (tersinden) baktığını görmek, rüyayı gören kişinin kendi hanımına arkadan ve ters taraftan yakınlık kurmak gibi, sapık bir girişimde bu­lunacağına işarettir şeklinde yorumlanır. (Buraya kadar verdiğimiz yorumlar imam-ı Nablusi’nin kıymetli eseri “Tatıyrul’enamfitabiyril’menam’mda mevcuttur.)

Cafer-i Sadık (R.A.)’ın Yorumu:

Rüyada ayna görmek, zev­ce (eş), evlat, mevki, makam, itibar, sadık bir dosta ortak­lık, temiz bir işe ve emirleri yerine getirmek gibi şeylere işaret şeklinde yorumlanır.

İbn-i Sirin’in Yorumu:

Rüyada ayna görmek, aynanın bü­yüklük ve berraklığı görülen rüyaya değer kazandırır. Büyük, berrak ve temiz görüntü veren parlak ayna, büyüklük ve berraklık nispetince makam ve itibara kavuşmaya işarettir.

Bir kimsenin rüyasında birisine bir ayna verdiğini görme­si, bu onun (rüya sahibinin) malını veya mallarını ona tes­lim edeceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Cabiril’ Mağribi’nin Yorumu:

Bir kimse rüyasında aynada yüzünü güzel bir şekilde görse, bu rüya onun için bir müjdedir. Veya bir ferahlık işaretidir. Rüya sahibi müjdeye erer, feraha erer şeklinde yorumlanır. Aynada çirkin bir hal görmek, üzüntü ve kederdir şeklinde yorumlanır. Yani, aynada görülen güzellik, sevince ve ferahlığa, çirkinlik (çirkin yüz) ise, keder ve sıkıntıya işaretle yorumlanmıştır.

Ebu Saidil’ Vaiz’in Yorumu:

Rüyada görülen aynanın tabir ve yorumu hakkındaki rüya tabir ve yorumcularının görüş (yorum) ayrılıkları vardır. Rüyada ayna görmek, genellikle mürüvvete işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında aynada yüzünü görmek, bolluğa ve mürüvvete işarettir. Yani yardım severliğe işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında aynada yüzünü güzel, sakalını da aslından farklı olarak siyah görmek, rüyayı görenin halka (insanla­ra) karşı cömertliğine ve yardım edeceğine işarettir.

Bir kimse rüyasında aynaya baktığında sakalının beyazla­dığını görse, bu onun rüya sahibinin fakir düşeceğine işa­rettir. Bazı yoruma göre ise, mertebe ve derecesinin arta­cağına ve din yönünden güçleneceğine (dini bütün bir kişi olacağına) işarettir.

Rüyasında aynaya bakınca yüzünde beyaz tüyler (sakallar) olduğunu görüp onları kopardığını ve kökünden çekip yol­duğunu gören kişi, bulunmakta olduğu mertebe ve dere­ceden düşer. Yani bu rüyayı gören kişinin o andaki bulun­muş olduğu itibardan, mertebe ve dereceden puan kaybe­der ve durumu daha aşağılara düşer şeklinde yorumlanır.

Diğer bazı yorumcular: Rüyada ayna görmek, zevceye (ha­nım, eşe), işaret eder. Bu nedenle rüyasında aynanın kırıl­dığını görmek, rüyayı gören kişinin eşinin vefatına, yani öleceğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında aynada bir kadının kadınlık organını görmek, içinde bulunduğu üzüntüden, sıkıntıdan ve kederden kur­tulur şeklinde yorumlanır.

Rüyasında bir aynayı sildiğini, temizlediğini ve parlattığı­nı görmek, içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulacağına işarettir.

Ayna ile ilgili bazı rüya yorumcularının özetlenebilecek ta­birleri:

Rüyada kendisini aynada görmek, ömrünün uzayacağına işarettir.

Kırık ayna görmek, düşman malına ve aile işlerinde bo­zukluğa işarettir.

Ayna kırdığını görmek, aldatılmaya (iğfal edilmeye) işarettir.

Ayna temizlediğini görmek, meşhur (ünlü) olacağına işarettir.

Ayna aldığını görmek, tuzağa düşüleceğine işarettir.

Ayna sattığını görmek, işlerin bozulacağına işaret eder.

Aynada sakalını siyah görmek, itibarının, saygınlığının ar­tacağına işarettir.

 

Aynanın kırıldığını görmek, eşinin vefatına yani ölümüne işarettir.

Aynada genç birini görmek, düşman görmeye, düşmanla karşılaşmaya işarettir.

Aynada ihtiyar birini görmek, iyi bir dostla karşılaşmaya işarettir.

Aynada kadının cinsiyet organını görmek, sıkıntıdan kurtu­lacağına işarettir.

 

Paslı ve kirli ayna görmek, kötü hallere düşüleceğine işa­rettir.

Aynada kadın görmek, kız çocuğu olacağına, erkek gör­mek, erkek çocuğu olacağına işarettir.

Aynada kendisini başka bir şekilde görmek, malına ve aklı­na zarar, ziyan geleceğine işarettir.

Aynada kendisini kadın görmek, kız çocuğu olacağına işa­rettir.

Hapis olan kişi, kendini aynada görse, hapishaneden çıka­cağına işarettir.

Aynada kendini güzel görmek, sevinçtir, iyiliktir, feraha çı­kılacağına işarettir.

Aynada yüzünü güzel, sakalını siyah görmek, rütbe, mevki, memur olmak ve saygınlığa işarettir.

Altın ayna görmek, zenginlik, rütbe, mevki ve bazen de üzün­tü, keder ve işten atılmaya, işinden çıkarılmaya işarettir.

Elinde parlak bir ayna görmek, dilek ve muradına, istek ve arzusuna kavuşmaya işarettir.

Rüyada ayna karşısında süslendiğini görmek, aile işlerini düzenli hale getirmeye işarettir.

Rüyada birine ayna verdiğini görmek, ona bir iyilik, bir menfaat ve memurluk vermeye işarettir.

Parlak ayna, kederden kurtulmaya işarettir.

Tozlu ayna görmek, keder ve arzusuna erememekle yo­rumlanır.

Büyük ayna görmek, yücelmek, ilerleme ve parlak bir gele­cektir.

Rüyasında aynanın arkasını görmek, işinden çıkarılacağı­na veya dilek ve muradına kavuşamayacağına veya ziraatte zarar edileceğine işarettir.

Rüyada ayna görmek, hayal ve gurura işâret eder.

Bazen rüyada ayna görmek, kadın ile tabir edilmiştir.

 

Rüyada aynada güzel bir yüz görmek, fe­rahlık ve sevince; çirkinyüz görmek de hüzün ve kedere işâret eder.

Rüyada cilalı ve berrak bir aynaya baktığını görmek, rüya sahibinin üzüntü, sıkıntı, gam ve kederlerinin yok olmasına işâret eder.

Rüyada görülen paslı ayna, kişinin kötü haline işâret eder.

Rüyada temiz aynaya sevinçle bakmak, sı­kıntıdan kurtulmaya işâret eder.

Aynada yüzünü güzel ve sakalını siyah gören, eğer gerçekte öyle değilse, halka karşı cömert olmaya, herkesçe iyiliksever olarak bilinmeye, meslekte ve saygınlıkta ilerlemeye yorumlanır.

Sakalı olmayan bir kimse, rüyada aynada sakalının siyahlaşmış olduğunu görse, bu rüya onun dünyaca insanların nezdinde makbul ve kadrinin yüceliğine işâret eder.

Hapse düşmüş bir mahkumun rüyada ken­di yüzünü görmesi, hapishaneden kurtulaca­ğına işârettir.

Bekâr bir kimsenin rüyada aynaya baktığını görmesi, evlenmesine işâret eder.

Hastanın aynaya bakması ise, iyi değildir.

Aynaya bakıp bir şey görmemek, hayal kurmaya işârettir.

Rüyada görülen aynanın güzelliği, kadının güzelliğine işârettir.

Rüyada görülen aynanın kırılması, kadının âhirete göçebileceğine işâret eder.

Rüyada görülen aynanın çirkinliği, çirkin kadın veya erkeğe işârettir.

Rüyada ayna görmek, büyüklüğü ve par­laklığı derecesinde, rüya sahibininyükselmesi- ne ve mevki elde etmesine delâlet eder.

Kadının aynada kendisini erkek suretinde görmesi, erkek çocuğu; bir kadın şeklinde görmesi ise, kız çocuğu ile tabir olunur.

Rüyada kendisini aynada gören kadın ha­mile ise, kendisine benzeyen bir kızı dünyaya gelir.

Bazen rüyada görülen ayna, yolculuğa da işâret eder.

Bir erkek rüyada aynaya baksa ve kendisini başka bir şekilde görse, o kimsenin malından zarar edeceğine ve aklının noksanlaşacağına işâret eder.

Parlak aynaya baktığını görmek, gam ve kederden kurtula­cağına işarettir.

Aynaya baktığını görmek, evliliğe veya işinden çıkarılmaya işarettir.

Aynaya arkadan baktığını görmek, zevcesinin kendisine kötü harekette bulunacağına işarettir. Rüyasında aynaya baktığını gören kimse, bekarsa, evlenir. Eğer karısı gurbette ise, evine döner şeklinde yorumlanır.

Eşi kaybolmuş birisinin rüyada aynaya bak­tığını görmesi, eşinin yanına geri gelmesine işârettir.

Rüyada gümüş aynaya baktığını görmek, rüya sahibinin şöhret ve makamının elinden gideceğine işârettir.

Bazen rüyada gümüş bir aynaya baktığını görmek, sıkıntı, keder ve korku ile tabir olunur.

Rüyada altından yapılma bir aynaya bakmak, dince kuvvet, fakirlikten sonra zenginlik ve vazifeden atıldıktan sonra yeniden işe girmeye işâret eder.

Aynaya ya da su yüzüne bakarak kendi yüzünü görmek, evlenmeye ya da çocuğa , işâret eder.

Rüyada aynaya bakarak orada genç birisini görmek, rüya sahibinin bulunduğu yerde, oto­ritesine ve ticaretine veya diğer şeylere düş­man olan birisini görmesine yorumlanır.

Rüyada aynaya bakarak orada yaşlı birisini görmek, rüya sahibinin bulunduğu yerde, kendisine dost olan birisini görmesine yorumlanır. Rüyada aynaya baktığını gören kimse, evlenir. Eğer hanımı kaybolmuşsa yanma gelir. Hastanın aynaya bakması öleceğine işarettir.

Rüyanla ilgili yorumları mı merak ediyorsun?

Rüyanı Bize Anlat

Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Merak ettiğin bir rüyan mı var?

Hemen sor, cevaplayalım!

Yorumlar (2)

Yavuz

Rüyamda duvara bakarken duvarın ayna şekline gelerek kendimi görüyorum, sonra aynadaki ben hareket ediyor, ben kımıldamadan aynadaki beni izliyorum, uyanıyorum

Rabia

Rüyamda üçgen aynalar var 3 tane ne anlama geliyor