Rüyada Ayak Görmek

Rüyada ayak görmek kişinin servetinin devamlı olmasına, iyi iş yapmaya delâlet eder.

Ayaklarda görülen kıl, rüya sahibinin borcunun artmasına, ayaklar kişinin bineğine ve malına delâlet eder. Rüyada fazla bir ayağın olduğunu gören kimsenin, geçimi fazlalaşır.

Ayağının güzelliği rüya sahibinin din ve dünyasının güzelliğine delâlet eder. Ayağının güzel olduğunu görmek, işlerin yolunda gittiğinin habercisidir. Bu rüya istenilen, murat edilen şeyin hayırla sonuçlanacağı anlamı taşır. Rüyada ayaklarının güzel ve mükemmel olduğunu görrmek, kişinin hem dünya, hem de dini hayatının güzelliği­ne işaretle yorumlanır.

Günahkâr bir kimsenin ayağının güzel olduğunu görmesi, tövbe etmesine; kâfir için de Müslüman olmasına ve arzu ettiği şeyin akıbetinin güzel olmasına delâlet eder. Bazen da ayağının güzelliği namazı tamamlamaya delâlet eder.

Rüyada ayak görmek kişinin devamlı bir zenginliğe kavuşacağının habercisidir. Rüyada bir kimsenin fazla bir ayağı olduğunu görmesi, işlerinin bol ve bereketli olacağına delalet eder.

Rüyada ayak, sağlığa ve sevince işarettir. Ayak par­maklarını görmek, mala ve zengin olunacağına, ayak kemiklerinin birbirinden çıktığını görmek,yakınlarınızdan bu öleceğine,bir ayak fazla görmek, çok zenginliğe ve işarettir. Ölünün ayağını görmek, o ayak hangi ölüye ait ise onun cennette olduğuna, ahlaksız birisinin ayağını görmek, tövbe etmek gerektiğine işarettir. Kırılmış ayak, evde karışıklık olacağına ve dargınlık çıkacağına. Kesilmiş ayak, ağrılı bir hastalığa tutulacağına, topal ayak, keder ve acı bir haber olacağına işarettir. Çıplak ayak, işlediğiniz bir kabahati ört­meye çalışacağınıza, ayak yıkamak, iyi iş ve ümide, kâr edileceği­ne, ayak kesmek, yaptığınız iyi bir iş için mükafat almaya ve se­vince işarettir. Ayak kangren olursa, dostlarınız ve arkadaşlarınız tarafından terk edileceğinize, beyaz ayak geçirilecek bir kaza ve tehlikeden kurtulmaya, ayak kılı işlenilen büyük bir fenalığın ka­panacağına işarettir. Kısa ayak deniz dere ırmak gibi sulara gir­mekten sakınmak gerektiğine, kız ayağı görmek, üzerinde çalışılan
işte başarılı olunacağına, kadın ayağı görmek, hayatta devamlı bir suretle zor çekeceğinize işarettir.

Rüyada ayak görmek, rüyayı görenin servetinin devam­lılığına işaretle yorumlanır.

Rüyada bir ayağının büyük (fazla) olduğunu görmek, rüya sahibi kimsenin geçiminin artacağına işaretle yorumlanır.

İbn-i Sirin’in Yorumu:

Rüyada görülen ayak veya ayaklar, kişinin malı, amelleri, yaptığı işleri ve gizli sırları gibi şeylere işarettir. Ayak parmakları da, hiz­metçileri ve yardımcılarını temsil eder. Uykuda görülen rüya bunlara işaretle yorumlanır.

Bazı rüya yorumcularının tabirine göre: Rüyasında birçok ayakları olduğunu görmek, rüya sahibi kişinin, istek ve ar­zusuna kavuşacağına, muradına ereceğine, hastası varsa, şifa bulacağına ve mal, mülk sahibi olup zenginleşeceğine işaretle yorumlanır.

Danyal (A.S.)’ın Yorumu:

Rüyasında bir ayağının kırılmış veya kesilmiş olduğunu görmek, rüya sahibi kişi, malının yarısını kaybederek elinden çıkacağına veya anne ve ba­basından birinin vefat edeceğine (öleceğine) işaret eder.

Rüyasında ayaklarının demirden veya bakırdan olduğunu görmek, uzun ömürlü olacağına ve servetinin artacağına, mal-mülk sahibi olacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında ayağının bir ağaca bağlanmış olduğunu gör­mek, iyiye ve hayra işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında ayaklarının bir hayvanın ayağına dönüşmüş oldu­ğunu görmek, büyük bir kuvvete, güç ve kudretli olacağına işaret olarak yorumlanır.

Mağribi’nin Yorumu:

Bir kimse rüyasında ayaklarının kuş ayakları gibi olduğunu, ayağı­nın kuş ayağına dönüşmüş olduğunu görse, bu rüya onun (rüyayı gören kişi) için hayra işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında ayaklarının yarılmış olduğunu görmek, pek iyi değildir. Bu rüya hayra ve iyiye yorumlanmaz.

Ayaklar: Rüyada görülen ayaklar, ebeveyne (anne babaya) servete, yolculuğa, ömürle, kadın, komşu, mal, emlak, kuvvet, itimat, güvenme ve rızık gibi şeylere işaretle yorumlanır.

Rüyada görülen ayak parmakları, mala işaret eder. İbn-i Sirin’e göre: Rüyada görülen ayak parmakları, hizmetçile­re ve yardımcılara işaret şeklinde yorumlanır. Bunlardaki güzel­lik, çirkinlik, azlık, çokluk bu cihetlere işaretle tabir olu­nur. Ayaklar, insanın malını temsil eder. Ayaklardaki ek­siklik, fazlalık mala arız olan şeyler olarak yorum kazanır.

Cafer-i Sadık (R.A.)’ın Yorumu:

Rüyada ayak görmek, şu cihetlere işaret eder: Rahatlık, safalı bir yaşam, ömür, gay­ret, mal, emlak, güç, kuvvet, sefer (yolculuk) ve zevce (ha­nım eş). Rüya da görülen ayak, bu cihetlere işarettir.

Rüyasında ayaklarının büyüdüğünü görmek, güçlü kuvvet­li, gayret ve azimli olmaya işaretle yorumlanır.

Diğer bazı yorumculara göre: Rüyada taştan ayak ve ayak­larının taştan olduğunu görmek, sağlık ve sıhhate ereceği­ne, ferah bir hayat süreceğine ve güçlü kuvvetli bir du­rumda olacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyada görülen güzel ve sağlam ayak veya ayaklar, hayra kavuşmaya ve mal, mülk sahibi olmaya işaret eder.

Rüyada ayak görmek, iyi ve güzel işlere, işin devamını sağlayan unsurlara, işlerin sağ­lam tutulmasına, kişinin servetinin devamlı olmasına, iyi ve güzel amele, işlerin sağlam tutulmasına ve itimat ettiği şeye işâret eder.

Yine rüyada ayak görmek, anne, baba, rızık, servet ve yolculuğa işâret eder.

Rüyada görülen ayaklar, kişinin bineğine ve inalına da delâlet eder.

Rüyada ayaklarının kesildiğini görmek, bi­neğinin ve malının zayi olacağına işâret eder.

Rüyada fazla bir ayağının olduğunu gör­mek, rüya sahibinin kazancının artacağına yorulur.

Rüyada ayaklarda görülen kıl, rüya sahibi­nin borcunun çoğalmasına işâret eder.

Rüyada ayağının güzel görülmesi, rüya sahibinin din ve dünyasının güzelliğine işâret eder.

Bazen ayağının güzel görülmesi, namaza ve namazın edâsına işâret eder.

Günahkar bir kişinin ayağının güzel oldu­ğunu görmesi, tövbe etmesine işâret eder.

İnançsız bir kişinin ayağının güzel olduğu­nu görmesi, Müslüman olmasına ve arzu etti­ği şeyin akıbetinin güzel ve iyi olmasına yo­rumlanır.

Rüyada görülen ayak kemikleri, geçim kay­nağı olan mal ve sermayeye işâret eder.

Rüyada bir ayağının kırıldığını ya da kesil­diğini görmek, mal ve para kaybına uğramaya ya da bir yakınını kaybetmeye işâret eder.

Rüyada iki ayağının birden kırıldığını ya da kesildiğini görmek, büyük bir kayba uğramaya işâret eder.

Rüyada ayaklarının demirden ya da ma­denden olduğunu görmek, uzun ömürlü ve zengin olmaya işârettir.

Rüyada ayaklarının camdan olduğunu gör­mek, zayıf olmaya ve sahip olduğu şeyi çabuk kaybetmeye işârettir.

Rüyada tek ayakla yürümeye çalıştığını görmek, rüya sahibinin işinde fazla başarıya erişemeyeceğine işârettir.

Rüyada tek ayak üzerine sıçrayıp yürüdü­ğünü görmek, hırsızlık ile tabir olunur.

Rüyada ayağı aksayan topal bir kimseyi görmek, eksik mala işârettir.

Rüyada bir ayağını diğer ayağı üzerine koyup tek ayağıyla yürüdüğünü görmek, malı­nın yarısını gizlemeye, diğer yarısı ile de iş yapmaya işâret eder.

Rüyada ayaklarının birinin diğerinden uzun olduğunu görmek, uzun biryolculuğa çıkaca­ğına işârettir.

Rüyada ayaklarının kuş ayakları gibi oldu­ğunu görmek, hayır ve berekettir.

Bir yanıt yazın