Rüyada Ay Görmek

Rüyada güneş ve ayın kendisine secde et­tiklerini görmek, rüya sahibinden anne ve babasının razı olduğuna işârettir. Rüyasında ayın kendisine (rüya görene) secde ettiğini gören kimse, akrabaları ve yakınları tarafından sevileceğine işa­ret olarak yorumlanır. Rüyada ay ve güneşe secde etmek, büyük bir günah işle­yeceğinize yorumlanır.

Rüyada ay görmek, adaletli bir başkana, büyük bir alime, güzel bir oğlana ya da yalancı bir adama delâlet eder. Gerek erkek ve gerek kadın rüyada ayı kucağında veya yanında görse, o kimse ayın parlaklığı oranında, birisiyle evlenir.

Rüyada ayı kendi evinde gören kimsenin, kaybının gelmesine delâlet eder. Ay aydınlığında yürüdüğünü gören kimsenin, anasının ona şefkat etmesi ve onu esirgemesine delâlet eder. Ayla güneş ana ile babadır.

Rüyada aya baktığını ve yüzünün şeklini ayda gördüğünü gören kimse, ölür. Eğer onun hâmile bir hanımı varsa, o kimsenin erkek bir çocuğu olur. Bir kimse rüyada dalgın iken aniden aya baktığını görse, o kimseye düşmanları bakarlar ve emrine boyun eğerler.

Ay, rüya sahibinin hanımına, ana ve babasına, kızına, kız kardeşine, eşyasına, ticaretine ve amellerine delâlet eder.

Hamile bir kadın rüyada ayın kucağında olduğunu görse, o kadın erkek bir çocuk doğurur. Ancak ay üzerinde kapısını kapaması veya elbiseleriyle ayı örtmesi ya da onu insanların gözünden saklaması şeklinde görülen rüya da, karındaki çocuğun kız olduğuna delâlet eder.

Bir kadın, bir yerde ayın olduğunu ve elini aya uzattığı halde yetişemediğini görse, o kadın erkek bir çocuk arzu eder ve bu arzusuna kavuşamaz. Eğer kadın hamile ise, doğuracağı çocuk kız olur.

 

Bir işin gizli tutulmasını arzu eden bir kimse, rüyada ayı görse, o işi meydana çıkar. Bazen ay görmek, bir kişi ile dost ve arkadaş olmaya delâlet eder.

Ayın ilk gecelerinde ayı on beş günlük görmek güzel halli ol-maya delâlet eder. Ayı hilâl şeklinde görmek, hoş değildir. Bazen ay, astronomiye veya rüya tabir etmeye vakıf bir âlime delâlet eder.

Ay görmek, karınızın ve nişanlınızın hakkınızda beslediği muhab­betin arttığına ve para almaya, ayı tam olarak iş yerinizde düzen ve gelişmeye başarılı olmaya. Ayı kumızı görmek, yolculuğa ve hac­ca gitmeye, ay donuk ise kadın hastaya ay bulutla kapalı ise sevgi­linin kaybolacağına veya göz hastalığına işarettir. Ay parlak ise rü­yayı gören kız veya dul ise evleneceğine, evli ise güzel bir kız ço­cuğu doğuracağına,erkek ise güzel bir kız ile evleneceğine, ihtiyar ise güzel bir torun sahibi olacağına işarettir. Ay tutulduğunu gör­mek, bulaşıcı hastalığa, akraba ve dostlarınızdan birinin hastalanma ihtimali olduğuna, ayı gündüz görmek, boş fikirler peşinden gitti­ğinize, boş yere vakit öldürdüğünüze ayın hareket ettiğini görmek, yeni bir şey icat etmeye, sevinçli bir haber almaya, ay iki parçaya bölünürse, bulunduğunuz şehirde, büyük bir adamın öleceğine, ay parçalanıp tekrar birleşirse ağır bir hastalığa tutulacağınıza işaret olarak yorumlanır. Rüyada görülen ay, güzel bir çocuğa veya çok yabancı bir adama işarettir. Ayı yakında görmek iyi bir evliliğe, ay ışığı evde görülürse, lütuf ve ihsana uğramaya ve uzaktan bir kim­senin geleceğine, ayı elinde görmek, yakın zamanda evlenmeye ay yerde görülürse, görenin annesinin öleceğine aya bakmak kendini görmek sağlığa, eşi hamile ise erkek çocuk doğuracağına işarettir.

Rüyada ay görmek, adaletli bir devlet başkanına ve diğer devlet büyüklerine işaret eder. Rüya da ay görmek, değişik durumlara işaret olarak yorumlanır. Ünlü rüya yorumcu­larının bu yolda değişik tabirleri vardır.

Cafer-i Sadık (R.A.)’ın Yorumu:

Rüyada ay görmek, şu du­rumlardan birine işaret olarak yorumlanır. Mal, mülk, bü­yük devlet adamı, ana, baba, evlat, güzel eş, güzel hizmet­çi, koca, hayırlı bir insan, başkan, büyük bir zat ve menfa­at elde etme gibi durumlara işarettir.

Yine bazı yorumculara göre: Ay görmek, hükümdar, bakan, hükümdar hanımı, hükümdar kızı, hükümdar oğlu, alim, vali, güzel kadın, güzel çocuk, zevce (hanım, eş), peder (ba­ba), valide (ana), vapur, dünya mutluluğu, gizli kapaklı işle­rin ortaya ve meydana çıkması gibi şeylere işarettir.

Rüyasında ayı eliyle tutup kendine aldığını görmek, ehil kimse ise, bakan olur veya büyük devlet memuru olur şeklinde yorumlanır.

Rüyasında ayı eliyle tuttuğunu görmek, kederden, sıkıntı­dan kurtulacağına işaret olarak yorumlanır.

İbn-i Fudale’nin Yorumu:

Rüyada ay görmek, erkek evlada işarettir. Bir kadın veya erkek, rüyasında kendi koynundan bir ay çıktığını görmesi, bahtiyar olacak bir erkek evladı doğacağına işarettir. Gördüğü ayın yavaş yavaş semaya (gö­ğe) doğru yükseldiğini de görmesi, doğacak olan o bahtiyar oğlan çocuğunun dünya da en yüksek makama ulaşacağı­na, bahtiyar yaşayacağına işarettir. Ancak ayı böyle gördü­ğünde ay hemen kayboluverirse, bu çocuğun ömrünün kı­sa olacağına, eğer ay bilinen ışığını ve parlaklığını koruyor bir görünümde ise, bu bahtiyar oğul yükseleceği o büyük makamda çok adaletli bir idareci olacağına işarettir. Bu görülen ayın rengi kan kırmızısında ise, bu doğan çocuk za­lim, gaddar biri olacağına işarettir. Ayın rengi siyah olursa, bu doğan çocuk zahmet ve meşakkatten kurtulamayaca­ğına işarettir. Bu görülen ay bulutlarla kapalı olursa, bu do­ğan çocuk sıkıntılardan kurtulamaz ve keder içinde yaşa­yacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında güneş ile ayı birlikte yani ay ve güneşi bir arada görmek, hükümdar ile bakanın yanında bulunması ve be­raber hareket edeceğine ve bu büyük kişilerden menfaat göreceğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada ay ile güneşin birbiriyle yarıştığını ve birbiriyle kav­ga eder gibi uğraştığını görmek, iki büyük devlet adamının birbirlerini çekemediklerine ve aralarında niza’ (kavga) çı­kacağına işaret olarak yorumlanır.

Cabiril Mağribi’nin Yorumu:

Rüyasında ayı elinde veya yanı başında olduğunu görmek, rüya sahibi kişinin evlenece­ğine işaret eder. Gördüğü bu ay, hilal halinde ise, evlenece­ği hanımın kendisinden daha alt bir sınıftan olacağına işaret eder. Eğer görülen ay, dolunay halinde ise, evlenece­ği hanım, asaletçe ve soy bakımından kendisinden daha yüksek bir sınıftan olacağına işarettir. Bu rüya bir kadın tarafından görülmüş olsa, yorum yine aynı şekilde yapılır.

Bazı yorumculara göre: Rüyada ayın doğduğunu görmek, gelecekte devlet başkanı olacak erkek çocuğunun doğaca­ğına işarettir. Eğer görülen ayın nuru (ışığı) parlak ise, do­ğan çocuğun ömrü uzun olacağına, eğer yarım ay halinde ise, ömrünün orta bir yaşam (ne uzun, ne kısa) olacağına ve ay hilal halinde ise, ömrünün kısa olacağına işaret eder.

Rüyada alnına veya evine ay doğduğunu görse, fakir ise zenginleşeceğine, zengin ise daha da zenginleşeceğine, garip ise, selamet bulacağına ve ne gibi dileği ve muradı varsa, gerçekleşeceğine işaretle yorumlanır.

Rüyasında tutulmuş ay görmek, bir zarara uğranılacağına işaretle yorumlanır.

Ayı tam olarak daire şeklinde görmek, her konuda ilerleme­ye, yükselmeye işaretle yorumlanır.

Ayı elinde veya kucağında görmek, evlenileceğine işarettir.

Mehtaplı bir ayda yürüyüş yapmak, rahmet ve şefkate, sev­giye işaretle yorumlanır.

Ayı eliyle tuttuğunu görmek, devlet büyükleri tarafından bir taltif göreceğine işaretle yorumlanır.

Rüyasında ayın güneş gibi olduğunu görmek, zenginliğe, mal sahibi olmaya, şan-şeref ve itibar sahibi olacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında ay ile konuştuğunu görmek, rütbe ve makamı­nın yükseleceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyada ayı en yüksek, en yüce ve fezanın en derinliklerinde görmek, rüyayı gören kişinin bir hayra; ve iyiliğe kavuşaca­ğına işaret eder.

Bir kadın rüyasında, bir yerde ayın olduğunu ve elini aya uzattığı halde yetişemediğini görse, o kadının erkek bir çocuk istediğine, fakat bu isteğine, bu arzusuna kavuşa­mayacağına, eğer kadın hamile ise, bir kız çocuğu doğura­cağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada ay görmeniz, adaletli bir devlet başkanına, yöneticiye, büyük bir âlime, güzel ve hayırlı bir oğlan çocuğuna ya da yalancı bir adama yorumlanır.

Rüyada görülen ay, rüya sahibinin hanımına, anne ve babasına, kızına, kız kardeşine, eşyası­na, ticaretine ve amellerine de delâlet eder.

Bazen rüyada ay görmek, bir kişi ile dost ve arkadaş olmaya yorumlanır.

Bazen de rüyada ay görmek, astronomiye ya da rüya yorumlamaya vakıf bir âlime yo­rumlanır.

Rüyada görülen ay, bazen erkek evlâda işâret eder.

Rüyada ayın kendi evinde doğması, kadın için erkek çocuğa işâret eder.

Bir kadının veya erkeğin kendi koynundan yahut vücudundan bir ay çıktığını görmesi, erkek evlatları olacağına işâret eder.

Rüyada ayın doğurduğunu görmek, rüya sahibinin istediği ve arzu ettiği şeyin kolay elde edilmesine işâret eder.

Rüyada ayın kaybolduğunu görmek, rüya sahibinin hayır ve şerden istediği şeyin netice­ye varmasına işâret eder.

Rüyada ayın kendisi ile konuştuğunu gör­mek, yüksek ve ulvî derecelere işârettir.

Rüyada ayın nurunun evinin içine girip hanesini pırıldattığını görmek, büyük bir zât tarafından verilecek mükâfata işâret eder.

Rüyada ayın tutulduğunu görmek, memle­ket büyüklerinin müşkülâta uğrayıp çok sıkıntı çekeceklerine işârettir.

 

Rüyada ayın ışığını bulanık bir halde gör­mek, rüya sahibinin yaşıtı olmayan bir kimsey­le evleneceğine yorumlanır.

Rüyada güneş, ay ve yıldızların güneş yö­rüngesinde toplandıklarını ve güneşin daha parlak olduğunu görmek, devlet büyükleri ve şerefli insanlar yanında, sözünün makbul ola­cağına işârettir.

Rüyada ayın güneş olduğunu görmek, rü­ya sahibinin babası ve eşi tarafından izzet, şeref, hayır ve mala nâil olmasına delâlet eder.

Rüyada güneş ve ayı kendi üzerine doğmuş görmek, anne ve babanın rızasına işâret eder.

Rüyada ayın parçalanması ya da ikiye bö­lünmesi, hükümetin dağılmasına ya da üst düzey bir yöneticinin veya yüce şahsiyetlerden birinin âhirete göçebileceğine işârettir.

Bir kadının, bir yerde ayın olduğunu ve elini aya uzattığı halde yetişemediğini görme­si, o kadının bir erkek çocuk arzu ettiğine; ama bu arzusuna kavuşamayacağına; eğer kadın hamile ise, dünyaya getireceği çocuğun kız olacağına da işârettir.

Rüyada aya bakıp onun üzerinde kendi yüzünü görmek, hasta için üzüntü ve kedere; değilse erkek çocuğa işârettir.

Rüyada ayı kucaklamak, kadın ve erkek için güzel şimali biriyle evlenmeye işârettir.

Hasta olan veya denizyolculuğunda bulunan kimse için ay görmek, helâk olmaya işâret eder.

Zengin bir kimsenin ayın bulutla örtüldüğü- nü görmesi, servetini kaybetmeye işâret eder.

Bir işin gizli tutulmasını arzu eden bir kişi­nin rüyasında ay görmesi, o işinin meydana çıkmasına işârettir.

Ayın ilk gecelerinde ayı on beş günlük

görmek, rüya sahibinin halinin güzelleşmesine işâret eder.

Rüyada ayı en yüksek bir yerde görmek, iyiliğe delâlet eder.

Rüyada ayı inerken görmek, alçaklığa delâlet eder.

Rüyada aya asıldığını görmek, nîmete ve büyük bir hayra nâiliyete işâret eder.

Rüyada ayı eline almak veya böyle görmek, evlenmeye işâret eder.

Rüyada ay ışığında yürümek, anne şefkati­ne işâret eder.

Rüyada görülen ay ışığı, gizlenen şeylerin duyulmasına işâret eder.

Rüyada görülen dolunay, güzel ahlâklı in­sana işârettir.

Bazen rüyada görülen dolunay, yönetimde bulunan kişinin sonunun geldiğine işârettir.

Rüyada ayın güneşten büyük görünmesi, başbakanın devlet başkanına üstün gelmesine işâret eder.

Ttyın biryeri veya evi aydınlatması, devlet­ten gelecek iyiliğe işâret eder.

Ayın karanlık görünmesi ve koyu bir bulut | içine girmesi, yönetimden gelecek kötülüğe işâret eder.

Rüyada ayın hilal biçiminde görünmesi, i hacca işâret eder.

Rüyada hilalin doğup, ardından hemen batması, arzu ve isteklerin sonuçlanmamasına işâret eder.

Rüyada görülen hilal, bazen savaş ve şid­dete işâret eder.

Bir yanıt yazın