Rüyada Arabi (Hicri) Ayları Görmek

Görülen rüyaları yorumlarken rüyanın görüldüğü zaman da çok önem taşır. Bunun için rüyanın görüldüğü günün, gecenin hangi vaktinde olduğu veya ayın hangi ay olduğu önemle nazarı dikkate alınması gerekmektedir. Arabi aylarda olduğunu görmek genelde hayırlara işarettir.

Bu bir kaç kelime ile belirttiğimiz bu bilgiden sonra şimdi de Arabi ve Hicri ayların veya İslami ayların kendilerine görülen rüyaların nasıl yorum kazandıklarını görelim. Bilindiği üzere İslami veya Hicri-Arabi ayların sayısı on iki (12) aydır. Bunlar,

1. Muharrem, 2. Safer, 3. Rebiul’evvel, 4. Rebiul’ahir, 5. Cemaziyel’evvel, 6. Cemaziyel-ahir, 7. Receb, 8. Şaban, 9. Ramazan, 10. Şevval, 11. Zil’kade, 12. Zil’hicce aylarıdır.

MUHARREM:

Rüyada bu ayda görülürse, o rüya, görüldüğü gibi çıkar. Muharrem ayında görülen rüyada hata ve karışıklık olmaz.

Rüyasında Muharrem ayını gören kimse, sıkıntı da ise, sı­kıntıdan, hapis ise hapislikten kurtulur, hasta ise, hasta­lıktan şifa bulup kurtulur, gurbette olan bir kimse gurbet­ten kurtulup evine, vatanına döner, şeklinde tabir olunur.

Rüyasında Muharrem ayını gören kimse, günah işleyen, günahkar bir kişi ise, tövbe ederek Allah’a döner, Allah’a yönelir. Çünkü Muharrem ayında Hz. Adem (Aleyhisselam)’ın yapmış olduğu tövbe kabul edilmiştir.

Muharrem ayında rüya gören kimse, çocuğu olsun dileğin­de ise, hayırlı bir çocuğu olur, şeklinde tabir olunmaktadır.

Muharrem ayında rüya gören kimsenin sıkıntısı varsa, bu sıkıntıdan kurtulur, düşmanı varsa, düşmanından kurtu­lup emniyete kavuşur, diye yorumlanır.

Muharrem ayında rüya gören kimsenin sapıklığı, yanlışı varsa bunlardan dönüp tövbe eder de tövbesi Allah katın­da kabul olur, diye yorumlanır.

Bu ayda rüyayı gören kimse, işinden, memuriyetten ayrıl­mış ise, tekrar işine veya memuriyetine döner veya döne­ceğine işaretle tabir olunur.

Bu ayda rüya gören kimse, fakir ise, fakirlikten kurtulur, zengin olur, hasta ise, hastalığından şifa bulup iyileşir, sağlığına kavuşur, şeklinde yorumlanır.

Rüyada Muharrem ayını görmek, gurbette olan bir kimsenin vatanına dönmesine işâret eder.

Günahkâr bir kimsenin rüyada Muharrem ayını görmesi, tövbe edeceğine, hidayet üzere olacağına işâret eder.

Yine rüyada Muharrem ayını görmek, ço­cuğunun olmasını arzu ediyorsa; sâlih bir ço­cuğunun olacağına; fakir ise zengin olacağına da işâret eder.

Rüyada Muharrem ayını görmek, sıkıntıdan, hapislikten kurtulmaya ve hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder. Eğer bu rüyayı gören kavim ve kabilesinden ayrılmış veya gurbete gitmiş olursa, kavim ve kabilesine ve memleketine döner.

Eğer rüya sahibi yükseklik ve şeref arzusunda bulunuyorsa, bu arzusu yerine gelir.

Eğer rüyayı gören fakir veya hasta ise, hastalıktan şifa bulur ve Allah’ü Teâlâ onu zenginleştirir.

SAFER:

Bu ayda görülen rüyalar hayra yorulmaz, iyi sayıl­maz. Ancak, sıkıntı ve keder içinde olan bir kimse, sefer ayında rüya görse, iyiye yorumlanır. Bu rüya hayırlı olabi­lir. Rüyayı gören kimse, hasta olsa, hastalıktan iyileşip sağlığına kavuşur. Kederi, üzüntüsü varsa, bunlardan kur­tulur veya kurtulacağına işaretle tabir olunmuştur.

Safer ayı içerisinde görülen rüyalar hayra alâmet değildir. Safer ayı içerisinde görülen rüyalar pek hoş karşılanmaz.

Rüyada safer ayını görmek, hasta için şifâya, keder ve üzüntüden kurtulmaya ve münferit zorlukların aşılmasına işâret eder.

Keder ve üzüntü içinde bulunan bir kim-senin rüyada safer ayını görmesinde bir zarar yoktur. Eğer rüyayı gören hasta olursa, şifa ve sıhhat bulacağına, bazan da keder ve üzüntüden kurtulacağına delâlet eder.

REBİUL’EVVEL:

Rüyada Rebiûl evvel ayını gören kimsenin, salih bir erkek evlâdı olur.

Bu ayı rüyada görmek veya bu ayda rüya görmek, iyidir. İşinde devamlı bir kar, kazanç olur, sevinci, ferahlığı olur. Bu ayda görülen rüyalar doğru çıkar, çocuk isteyenin çocuğu olur, şeklinde tabir olunur.

Rebîü’l-evvel ayını rüyada görmek, sevinç ve saâdete işâret eder.

Rebîü’l-evvel ayını rüyada görmek, rüya sahibinin kazanç ve ticaretinin sürekli ve kârlı olacağına, rüya sahibinin sevinç ve ferahlığa erişeceğine işâret eder.

Evlat bekleyen birinin Rebîü’l-evvel ayını rüyada görmesi, rüyayı görenin sâlih bir erkek çocuğunun olacağına işâret eder.

Sıkıntıda olan bir kimsenin Rebîü’l-evvel ayını rüyada görmesi, sıkıntıdan kurtulacağına işârettir.

REBIUL AHIR:

Bir kimse rüyada Rebiûl âhir ayını görse, düşmanına galip gelir, âlim veya cesur ve yiğit bir oğlu olur. Zira Hz. Ali (R.A.) o ayda doğdu.

Bir kimse rüyasında Rebiul’ahir ayını görse, düşmanına veya düşmanlarına galip (üstün) gelir. Alim ve çok cesur (kahraman) bir erkek çocuğu dünyaya gelir veya geleceğine işaretle yorumlanır. Çünkü Hz. Ali Efendimiz, bu ayda dünyaya gelmiştir diye yorumlamışlardır, tabirciler.

Rebîü’l-âhir ayını rüyada görmek, rüya sahi­binin düşmanına galip gelmesine işâret eder.

Yine Rebîü’l-âhir ayını rüyada görmek, âlim ve çok cesur bir oğlan çocuğunun dün­yaya gelmesine işâret eder.

CEMAZİYEL’EVVEL:

Bu ayda rüya gören kimsenin, işlerinde durgunluk olur ve alışveriş isteği azalır.

Bu ay durgun bir aydır. Bu ayda rüya gören kimsenin iş hayatında (işlerinde) durgunluk olur veya olaca­ğına işarettir. Bundan sebep rüyayı gören kimsenin kendi­sinde de bir durgunluk ve isteksizlik, tembellik gözlenir.

Rüyasında cemaziyel’evvel ayını gören kimse, kızını ve hanımını kaybeder. Yani kızı veya hanımı vefat eder. Çün­kü peygamberimizin kızı Hz. Fatıma Validemiz, bu ayda cemaziyel’evvel ayında vefat etmiştir, şeklinde tabir edilir.

Cemâziyel-evvel ayını rüyada görmek, rü­ya sahibinin işlerinde durgunluk olacağına işâret eder.

Yine Cemâziyel-evvel ayını rüyada gör­mek, rüya sahibinin kızını veya hanımını kay­bedebileceğine işâret eder. Çünkü Peygamberimiz’in kızı Hz. Fatımatü’z-Zehrâ bu ayda vefat etmiştir.

CEMAZİYEL’AHİR:

Eğer bu ayda görülen rüya hayra delâlet ederse, o rüyanın hükmü gecikir.

Bu ay cimri bir aydır. Bunda görülen rüyaların işaret ettiği şeyler genellikle çıkmaz, gerçekleş­mez. Görülen rüyalar iyi de olsa, kötü de olsa böyledir. Ha­yırlı olan hayra işaret eden rüyaların dahi çıkması hayli gecikir, hemen gerçekleşmez, şeklinde tabir olunmuştur.

Cemâziyel-âhir ayında görülen rüyaların hükmü, rüya hayırda olsa, şerde olsa umumi­yetle çıkmaz.

RECEB:

Bu ayda görülen rüya, kuvvetli olur, hayır kapıları açılır ve kötülük hayra dönüşür.

Recep ayında görülen rüyalar, genellikle gerçekleşir. Recep ayında hayır kapıları hep açıktır. Kötü olan, şer olan her şey hayra dönüşür. Recep ayında görülen her bir rüya hayırla tabir edilir, mutlaka hayırlı çıkarlar. Recep ayında görülen rüyayı, yorumlayan rüya tabircisi, hayırla yorumlarsa, o rüya mutlaka hayra dönüşür ve hayır çıkar, şeklin­de tabir olunmuştur.

Bir kimse rüyada Recep ayını görse, bu rüyası şerefe, üstün meziyete işarettir; çünkü peygamberimiz Efendimiz, Recep ayında Miraca çıkmışlardır, şeklinde tabir edilmiştir.

Rüyada recep ayını görmek, şeref ve mezi­yete işâret eder. Zira Allah Resûlü (s.a.s.) Recep ayında miraca çıkmıştır.

Recep ayı içerisinde görülen rüyalar, kuv­vetli ve sahih olurlar. Bu ay içerisinde hayır ve bereket kapıları açılır.

ŞABAN:

Bu ayda görülen rüya hayra delâlet ederse, hayrı çoğalır. Eğer şer olursa, gecikir ve doğru çıkmaz.

Şaban ayında görülen rüya, hayra işaret ederse, şerden uzak olur, rüyayı gören kimse, kötülüklerden uzak ka­lır, çok çok hayır işler. Eğer tabir eden şer dese, rüyanın işareti gecikir, hem de tabircinin, yorumcunun dediği veya yorumu çıkmaz. Rüya hayra dönüşür şeklinde tabir olun­muş oluyor.

Rüyada şaban ayını görmek, devlet adam­larından birisinin azledilebileceğine ya da yö­netim değişikliğine işâret eder.

RAMAZAN:

Bu ayda çetinlik, cimrilik ve kötülük kapıları kapanır ve görülen hayırlı rüya çabuk çıkar. Ramazanda görülen çirkin rüya doğru çıkmaz. Ramazandaki hayırlı rüyanın hükmü gecikmez, şerlisinin hükmü ise, gecikir ve yorumlanmaz.

Bu ayda bütün kötülük kapılan kapanır ve görülen hayırlı rüyalar çok çabuk çıkar, çabuk gerçekleşir. Ramazan­da görülen hayırlı rüyanın işareti gecikmez, kötünün işareti ise, gecikir ve tabir de edilmez. Ramazan ayını rüyada gören kişi, bereket, hayır ve iyilik görür ve kötülüklerden uzak du­rur şeklinde tabir edilmiştir ve yorumlar bu yoldadır.

Rüyada ramazan ayını görmek, hayır, bere­ket, iyilikle emredip kötülükten nehyetmeye, af ve mağfirete işâret eder.

Eğer rüyayı gören ilim ve Kur’ân öğrenen birisi ise, ilme ve Kur’ân’a nâil olur. Çünkü Kur’ân-ı Kerim bu ayda nâzil olmuştur.

Hasta bir kimsenin rüyada ramazan ayını görmesi, şifâ bulmasına işâret eder.

Sıkıntıda bulunan bir kimsenin rüyada ra­mazan ayını görmesi, sıkıntısından kurtulması­na işâret eder.

ŞEVVAL:

Bir kimse rüyasında Şevval ayını görse, o kimse, üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtulur, ferahlık ve sevin­ce kavuşur, şeklinde tabir olunur. Çünkü Şevval ayı bay­ram ayıdır, diye tabir edilmiştir.

Rüyada şevval ayını görmek, üzüntüden kurtulmaya, ferahlık ve toplu sevince işâret eder. Zira şevval ayı bayram ayıdır.

ZİLKADE:

Bu ayda görülen rüya, yolculuğa delâlet ederse, rüya sahibi yolculuğa çıkmasın.

Zil’kade ayında görülen rüyalar, pek hayra yorulmaz­. Bir kimse, zilkade ayında rüya görüp de, rüyası yolculuğa işaret olarak yorumlanırsa, bu rüyayı gören kimse yolculuğa çıkmaya niyetlenmesin. Çünkü sonu ha­yırlı olmaz, şeklinde yorumlanmıştır.

Zilkade ayında görülen rüyalar, pek hayra yorumlanmaz. Zilkade ayında görülen rüyalar, geçici gam ve kedere işâret eder. Bu ay içeri­sinde görülen rüya, yolculuğa işâret ediyorsa, yolculuğa çıkmaması gerektiğine yorumlanır.

ZİL’HİCCE:

Bu ayda görülen rüya eğer yolculuğa işaret ederse, yolculuğa çıkılmalıdır. Çünkü bu ay mübarek ve bereketli bir aydır.

Zil’hicce ayında rüya gören kimsenin gördüğü rüyası yolculuğa işaret ederse, yolculuğa çıkması hayırlı­dır. Rüyayı gören kimse, bütün işlerini ayarlayıp yola, yol­culuğa çıkabilir. Onun bu yolculuğu kendisi için berekettir. Çünkü bu ay, çok mübarek bir aydır, içinde Kurban bayra­mı olan bir aydır, şeklinde yorumlamışlardır.

Rüyasında bu ay (Zilhicce) ayı içinde olduğunu gören, kur­ban kestiğini ve kurban bayramı namazı kıldığını gören, borcu varsa, onu öder, adakları varsa, onları yerine getirir, tövbe etmesine veya edeceğine işaretle tabir olunur.

Zilhicce ayı mübarek bir aydır ve hac mev­simidir. Bu ayda bayram ve kurban vardır.

Rüyada Zilhicce ayında olduğunu veya bu ay içerisinde kurban kestiğini yahut kurban bayramı namazını kıldığını görmek, rüya sahibinin hacca gitmesine, borçlarını ödemesine, yaptığı adakları yerine getirmesine, tövbe et­mesine ve sapklıktan sonra hidayete erişmesi­ne işâret eder.

Bir yanıt yazın