Rüyada Allah Görmek

Allahü Teala, öylesine ulu, öylesine azametlidir ki, “O’nun (benzeri olmak şöyle dursun), benzeri gibi (dahi) yoktur. O hakkıyla işiten, kemaliyle görendir!’ (Eşşuara ayet 11)

Allahü Teala’yı dünya gözüyle görmek biz insanlar için muhaldir, hiç mümkün değildir. Rüyada da olsa, Yüce Allah’ı görmek, pek mümkün değildir. Bu nedenle görülen böyle bir rüya pek geçerli değildir.

Bununla beraber bazı yorumcular rüyada Cenab-ı Hakk’ı gör­me hususunu aşağıdaki cihetlere işaretle yorumlamışlardır:

Rüyasında Allahü Teala’yı azamet ve Celaliyle keyfiyetsiz, benzersiz ve misilsiz olarak gören kimsenin rüyası, her ci­hette hayra işaretle yorumlanır. Bu rüyayı gören kimsenin dünya hayatında bazı müjdelere ermesi, ahiret hayatı için de dininin selametine işaret olarak yorumlanır. Bunun hi­lafına görülen rüya, rüyayı gören kişinin kötü geleceğine işaretle yorumlanır. Sapıklıkta (dalalette) olan bir kişinin bu rüyayı görmesi, hidayete ereceğine işaretle yorumlanır. Haksızlığa uğrayan (mazlum) bir kişinin bu rüyayı görme­si, düşmanlarına galip (üstün) geleceğine işarettir.

Cenab-ı Allah’ı mahlukatından (yarattıklarından) herhangi birine benzer (haşa) bir şekilde gören kimsenin rüyası ya­lancı bir rüyadır. Bunlar şeytandan gelen hayallerdir. Yala­nın yorumu olmaz.

Rüyasında Cenab-ı Allah’ın kendisiyle konuştuğunu gören kimsenin bu rüyası, çok Kur’an-ı Kerim okuyacağına ve günahlardan sakınacağına işaret olarak yorumlanır. Rüyasında Cenab-ı Allah’tan korktuğunu gören kimse, fa­kirlikten kurtulacağına ve refah, zenginliğe ereceğine işa­ret olarak yorumlanır.

Rüyasında Cenab-ı Allah’ın kendisine gazap ettiğini gör­mek, anne ve babasına asi olacağına işaretle yorumlanır. Rüyasında Cenab-ı Allah’a gitmek için göğe çıktığını gör­mek, doğru bir yolda olduğuna ve hidayete ereceğine işa­ret olarak yorumlanır.

Bir kimse, rüyasında, Allahü Teala’yı azamet ve celaliyle, keyfiyetsiz, benzersiz, misilsiz, (mekandan münezzeh) ola­rak görse, rüyayı gören kimsenin gördüğü bu rüyası ken­disi için hayra işarettir. Bu rüyayı gören kimse, hayra erer, Cenab-ı Hakkın, rahmet ve mağfiretine erer. Bu kimse için şefkat, merhamet, selamet, keramet ve tövbeye mazhari­yet gibi yüksek ve ulvi şeylere (nimetlere) işarettir.

Bu rüyayı, büyük kimseler görürse, onlar için izzete ere­ceklerine işarettir. Gaziler görürse, şehadet mertebesine ereceklerine işarettir. Hapiste olan bir tutuklu görse, hapis­haneden kurtulacağına işarettir. Fakir bir kimse görse, fa­kirlikten kurtulacağına ve zengin olacağına işarettir. Gayrimüslim görse, Müslüman olacağına işaretle yorumlanır.

Yukarıdaki belirtilen şekilde rüya görmek, dünya hayatında mutlu, müjdeli haberler içinde bir yaşam sürmeye ve ahiret hayatı için de din kuvvetiyle selamete ereceğine işarettir.

Bu anlattığımız güzel görünüşün hilafına (tersine) Allah’ı rüyada gören kimsenin rüyası hayra yorulmaz. Bu rüya sahibi için iyiye işaret değildir. Bu görülen rüya, rüyayı gö­ren kimsenin, akıbetinin kötü olacağına, geleceğinin fela­ketlerle yüklü olduğuna işarettir.

Rüyasında Allahü Teala’yı herhangi birine (bir şeye) benzer şekilde (haşa) gören kimsenin bu gördüğü rüyası hayırlı bir rüya değildir. Bu rüya yalandır, yalan bir rüyaya işaret ola­rak tabir edilir. Çünkü yüce Allah her şeyden münezzehtir. O’nun (C.C.) dengi, benzeri yoktur ve olamaz da. Şu halde gerçeğe uymayan rüya da olsa yalandır. Bunlar hayra işa­ret olarak yorumlanamaz; bunlar batıl ve kötü rüyalardır.

Cennette, cennet ehli, cennette bulunan ehli iman Cenabı Allah’ı mekandan münezzeh olarak göreceklerdir. Dini ölçülerimiz budur.

Rüyasında mekandan münezzeh olarak Allah’ın kendisiy­le konuştuğunu gören kimsenin bu rüyası, onun çok çok Kur’an-ı Kerim okuyacağına ve günahlardan uzak duran tövbe ehli bir kimse olacağına işaretle tabir olunur.

Rüyasında Allahü Teala’nın kendisine gazap ve azap etti­ğini görmek, anne ve babasına asi olacağına işarettir. Çün­kü anne ve babaya asi gelen kimseler Allah’ın azap ve ga­zabına uğrayacaklardır.

Rüyasında Cenab-ı Allah’ı mekandan münezzeh olarak görmek, tüm sevimsizlik (Allah’ın sevmediği) şeylerden ko­runmaya (emin olmaya), korkulardan düşmanlıklardan, be­la ve kederlerden selamette olmaya, dünya belalarından ve ahiret azaplarından emniyet ve selamette olmaya ve bu rüyayı gören kimsenin selamette olacağına işarettir.

İbn-i Sirin’e göre, bu rüyayı gören kimse, cennete girer. Rüyası, cennete gireceğine, cennetlik olduğuna işaretle tabir olunur, demiştir. Rüyasında Allah’ı (mekandan münez­zeh olarak) görmek, rüyayı gören kimse, diğer insanları Al­lah yoluna davet edici (insanları Allah yoluna çağına) olarak yaratıldığını bildiren bir işaret olarak yorumlanır.

Danyal (A.S.)’ın Yorumu

Danyal (A.S.)’ın yorumuna göre ise, rüyada Allah’ı gör­mek, ehli iman için kuvvete işarettir, demiştir. Allah’ı gö­ren kimsenin dünyadaki makam ve mevkii gıpta edilecek bir durumda olur. Allah katında iyi bir isim yapmak çok büyük bir kazançtır, denilmiştir.

Allah’ı görmek, O’nun tecellilerini görüp hissetmek demektir. Allah Teâlâyı azamet ve celâliyle (büyüklüğüyle) keyfiyetsiz, benzersiz olarak rüyada görmek, her yönüyle hayırlara işarettir,

Allah Teâlâ’yı rüyada görmek, sahibinin dünyada müjdelenımesi, âhireti için de dinin selâmetidir, Bunun tersine görülen rüya, sahi­binin kötü akıbetine işâret eder.

Dalâlet ehli birinin Allah Teâlâyı rüyada görmesi, o kişinin hidayete ermesine işâret eder.

Mazlum olan birinin Allah Teâlâyı rüyada görmesi, düşmanlarına galip gelmesine işâret eder. Rüyada Allah Teâlâ’nın kelamını işitmek, korktuğu şeylerden emin olmaya ve arzusuna kavuşmaya işâret eder.

Rüyada Allah Teâlâyı görmeksizin kelâmını duymak, bazen bidat ve sapıklığa; bazen de makamının yüksekliğine işâret eder. Cenâb-ı Hak’ı tarif edebileceği bir suretle gören insa­nın rüyası, karmakarışık ve yalancı bir riyadır.

Rüyada Allah Teâlâ’nın kendisiyle konuştu­ğunu gören kimsenin rüyası, kendisi için günâhlardan kaçınmak demektir.

Rüyada Allah Teâlâ ile konuştuğunu gören kimse, çok Kur’ân okur. Allah Teâlâ’da o kim­seye merhamet eder ve bol nîmet verir.

Rüyada Allah Teâlâ’nın kendisine kızdığını görüp, Allah Teâlâ’dan kaçtığını görmek, rüya

sahibinin anne babasına karşı âsi olacağına işâret eder.

Bir kimse rüyada Allah Teâlâ ile arasında bir perde olduğunu görürse, büyük günâhlar işleyerek günahkâr olabileceğine işâret eder.

Allah Teâlâ’dan korktuğunu gören kimse­nin rüyası, sükûnete ermeye, mânen rahatla­maya, fakirlikten kurtulup zengin olmaya ve rızkının genişliğine delâlet eder.

Bir kimse rüyasında şeytandan Allah Teâlâ ya sığındığını görse, faydalı ilim ve doğ­ru yola iletilmekle rızıklanır.

Rüyada şeytandan Allah Teâlâ ya sığındığı­nı görmek, düşmanların şerrinden emin olma­ya, helal mal sahibi olmaya ve zenginleşmeye de işâret eder.

Hasta bir kimsenin rüyasında şeytandan Allah Teâlâ’ya sığındığını görmesi, sağlığa ka­vuşacağına işâret eder. Rüyada Allah Teâlâ’nın rahmetinden ümidi kesmek, Allah Teâlâ ya ortak koşmaya ve adam öldürmeye işâret ede­bilir.

Rüyada Allah Teâlâyı zikretmek, düşmana galip gelmeyeyorulur.

Allah Teâlâ yolunda nöbet beklemek, düş­manın geleceği yerlerde nöbet beklemeye, ibadet ve taate devam etmeye, Allah Teâlâ’nın emirlerini yerine getirmeye, sünnete uymaya ve Allah Teâlâ’dan korkmaya işaret eder.

Rüyada Rabbini gören kimse, cennetliktir. Her kim rüyada yüce Allah’ı (c.c.) görürse, o kişi insanları Allahyoluna sevk etmek ve davet için yaratılmıştır.

Allah Teâlâ’ yı rüyada görmek, mağfiret, rahmet, şefkat, keramet, selâmet, tövbe ve tövbe etmeye uygun hareket etmekle tabir olunur. Rüyasında Cenâb-ı Hak’ı gören, kâfir ise imana gelir; fâsık ise tövbe etmeye muvaf­fak olur; zâlim ise zulmü terk eder.

Ticaret ehli bir kimsenin rüyasında Allah Teâlâ’yı görmesi, eline helal mal geçmesine işâret eder.

Fakir bir kimsenin rüyasında Allah Teâlâ’yı görmesi, zengin olmasına işâret eder.

Bir yanıt yazın