Etiket arşivi: rüyada öküz başı görmek

Rüyada Baş Görmek

Normalden büyük görülen baş ziyade şerefe, küçükbaş noksanlığa işarettir. Birden fazla başı olduğunu gören bekârsa evlenir, değilse düşmana galip gelir. Açık görülen baş günaha ve boş işlere, başın kesilmesi emekli olmaya ve maddi bağımsızlığa işaret eder. Baş aşağı asılmak serzenişlerle dolu ömre işaret eder.

Kendi başının kesildiğini ve onu yerden alıp götürdüğünü görmek reisliğin elinden alınmasına, fazla yolculuğa, güçlü hayvanlardan birinin başına dönüştüğünü görmek; durumunun güçlenmesine, zayıf olan hayvanlarınkine dönüşmesi işlerin gerilemesine delalet eder.

Baştaki yara hastalığa, ona sürülen koku ve yağ işin ve gayretin güzelliğine işaret eder. Kendi başını eline almak borçlu ile anlaşmaya, kesilen başını tekrar yerine koymak şahadete delalet eder. Baş bazen yöneticiye, âlime, ana ve babaya delalet eder. Başın kel olması zahmetle kazanılan ve kendisinde hayır olmayan mala, kel kadın başı görmek kıtlık seneye, başın sargılı görülmesi nezle olmaya yahut şerden ırak durmaya delalet eder.

Rüyada görülen baş, insanın reisliği, elinin altında bulunduğu efendisi ve sermayesidir.

Başının büyüklüğü şerefinin fazlalığına, küçük de noksanlığına yorumlanır.

Rüyada bir aslan başını yediğini görmek, lider olmak, hü­kümdar olmak ile yorumlanır. Bir kimse rüyada başının aslan başına döndüğünü görürse mülke nâil olur. Eğer köpek, eşek veya at başına döndüğünü görürse sıkıntı ve meşakkate düşer.

Rüyada baş görmek, mal ve sermaye işaretidir. Başın büyük olması rüyayı görenin babasının memuriyet veya ticarette yükselmesine, başını açık görmek, tehlikelerden korunacağına, başını eğik görmek, işlenecek hata ve günahlardan dolayı pişmanlık duymaya, başının küçüldüğünü görmek, bilgi açıklığına işarettir. Başında yara bere görmek, hastalığa, başından vurulmak elem ve kederden kurtulmaya, birisinin başını kesmek, iş hayatınızın iyi ge­çeceğine işarettir. Birisinin başını kırmak, üzüntüye, başını tıraş ettirmek kazançlı bir işe girişmeye işaret eder.

Rüyada baş görmek, bir toplumun, bir milletin başkanı, en büyüğü, amiri, reisi anlamına işaret eder.

 • Rüyada baş görmek, büyük adamla veya reislik, amirlik, başlangıç ve her işin evveli gibi şeylerle tabir olunur.
 • Rüyada büyük bir baş görmek, bir rütbeye ermek, çok mal elde etmek, saygınlık gibi güzel şeylere işaret eder.
 • Rüyada kendi başını hayvan başı olmuş gibi görmek, meşakkat çekmek, zorluğa, sıkıntıya düşmek şeklinde yorumlanır.
 • Rüyada başından saç veya bir şey aldığını görmek, kendin­den üst olan amirden veya idareciden bir menfaat elde eder diye tabir olunur.
 • Rüyada başının yükseklere, gök ve semaya doğru yükseldiği­ni görmek, şeref ve mevkiinin artmasına, mal ve menfaat elde edeceğine işarettir.
 • Rüyada başını bir mızrağa dikilmiş görmek, şan ve şerefin artacağına işaretle yorumlanır.
 • Rüyada başını tıraş edilmiş görmek, zafer ve başarıya, güç ve kuvvete işaretle, rüyayı gören kadın ise, bu rüya keder ve üzüntüye işarettir.
 • Rüyada fil başı görmek, elde edilecek yüce bir rütbe ve mevki ile tabir olunur.
 • Rüyada kendi başının koç başı olduğunu görmek, doğruluk ve dürüstlük işareti olarak yorumlanır.
 • Rüyada koç başı görmek, düşmanlarına galip geleceğine işaretle tabir olunur.
 • Rüyada kurt başı görmek, yükselmekle ve yüksek bir rütbe, mevki ve makamla tabir olunur.
 • Rüyada kuzu başı yediğini görmek, mal ve zenginlik elde edileceğine işaretle tabir olunur.
 • Rüyada kesilmiş baş görmek, mal sahibi, itibar sahibi, say­gın kişilik kazanmakla, bazen de, iflas edileceğine, mal ve iş kaybına işaretle yorumlanır.
 • Rüyada birkaç tane başı birden görmek, aile sahibi bir kaç çocuk (evlat) sahibi olmaya veya evlenmeye, yuva kurma­ya ve de para, servetle tabir edilir.
 • Başında ateş olduğunu rüyasında gören kimse, büyük mev­ki ve makam sahibi olacağına, büyük dereceye ereceğine veya tersiyle iflas edeceği ile tabir olunur.

Bazı rüya tabircileri: Rüyada kendi başının eti yenen bir hayvan başına benzediğini görmenin iyiye işaret olarak yorumlandığını ve eti yenmeyen bir hayvan başına sahip olduğunu görmek ise, hayra ve iyiye yorumlanmadığını söylemişlerdir. Bu da bir yorum ölçüsüdür.

Kirmani’nin yorumu:

Rüyada hayvan başı görmek, mala sahip olmaya ve amirlik, başkanlık gibi yüksek makam sahibi olmaya işarettir. Rüyada eti yenen hayvan başı gör­mek, helal mala işaret eder, eti yenmeyen hayvan başı görmek, haram mala işaret olarak yorumlanır demiştir. Bazı yoruma göre: Rüyasında kendi başını tandıra soktu­ğunu görmek, rüyayı gören kişinin, insana hiç hayra do­kunmayacak faydasız kimselerle arkadaşlık yapacağına ve yaptığına işarettir.

Rüyasında başının topluca (kalınca) ve gürbüzce (semizce) olduğunu görmek, rüya sahibi kimsenin bazı hayırlar ya­pacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında elinde ikiye ayrılmış bir baş olduğunu görmek, rüya sahibinin, anne ve babasından birinin vefat edeceği­ne (öleceğine), eğer baştaki görmüş olduğu yarığın düzeldi­ğini görürse, anne ve babasından birinin hastalanacağına ve sonra da iyileşeceğine işarettir.

Rüyasında düzgün bir baş ile konuştuğunu görmek, rüya sahibinin adil, insaflı ve vicdanlı, olgun bir kişi olacağına işarettir. Eğer gördüğü bu başta kötü bir hal varsa veya kö­tü bir söz söylemiş olursa, yorum tersiyle yapılır. Adaletsiz, insafsız, vicdansız ve kaba bir kişi olduğuna işarettir.

İsmail El’Eş’as’ın Yorumu:

Rüyasında başının (boynunun) vu­rulduğunu görmek, rüya sahibi kişinin büyük bir servet sa­hibi olacağına, eğer rüyayı gören kişi, boynunu vuran kişiyi tanıyorsa, ondan hayır ve menfaat göreceğine işarettir. Rüyasında başının kesik olduğunu ve kesik başının tekrar ye­rine konduğunu görse, bu rüya, onun kaybettiği malına veya anne babasına veyahut topluluğunun reisine kavuşacağına; ya da şehadet (şehitlik) mertebesine ulaşacağına işarettir.

Ebu Said-il’ Vaiz’in Yorumu:

Rüyada görülen başın büyü­mesi, şeref ve itibarın, saygınlığın artacağına işarettir. Ba­şın küçüldüğünü görmek, bu yorumun tersiyle tabir edilir.

Yine aynı yoruma göre; bu rüyayı gören kişi, eğer bekar ise, evleneceğine de işaret eder, eğer zengin biri bu rüyayı görse, çok çocuğu olacağına da işaret eder.

Rüyasında başının aşağıya doğru eğilmiş olduğunu görmek, hor ve hakir görülen, aşağılık bir duruma düşeceğine ve zarara uğrayacağına işaret eder.

Rüyasında başının topraktan veya çamurdanmış olduğunu görmek, rüya sahibi kişinin, Allah’ın yasak ettiği fiil (iş)lerden birini işleyeceğine işaret eder.

Rüyasında başında ateşten bir ışık görmek, iki yoruma işa­ret eder:

 1. Büyük derece, büyük kısmet;
 2. Ya da büyük üzüntü ve kedere işaret eder.

Danyel (A.S.)’ın Yorumu:

Rüyada baş görmek, bir milletin büyüğüne işarettir.

Rüyasında boynuna herhangi bir şey vurulmadan, başının kendi kendine vücudundan ayrılmış olduğunu görmek, rüya sahibinin yakınlarından ayrılacağına ve sıkıntıya dü­şeceğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında boynunun vurularak başının gövdesinden ayrıldı­ğını görmek, rüyayı gören kişinin, büyük hayır ve nimete ereceğine, eğer rüyayı gören kişi köle ise, azat edilip hür­riyetine kavuşacağına işaret eder. Rüyayı gören kişi, borç­lu biri ise, borcunu ödeme fırsatı elde ederek, borcunu öder ve her yönden rahat ve selamete çıkacağına işaret eder. Rüyayı gören hasta biri ise, ya şifa bulup iyileşir veya vefat ederek kurtuluşa erer şeklinde yorumlanır.

Rüyasında boynunun ve başının büyük kalabalık bir top­luluk önünde vurulduğunu görmek, rüya sahibinin büyük bir günah işleyeceğine ve cezaya uğrayacağına işarettir.

İmam-ı Nablusi’nin Yorumu:

Rüyada baş görmek, rüya sahi­bi kişinin bir işin başına geçmesine veya geçeceğine ve ser­maye elde etmesine veya sermaye elde edeceğine işarettir.

Rüyasında kendi başının bulunduğu durumdan daha bü­yük bir hale gelmiş olduğunu görmesi, rüya sahibinin kendi babasının şan ve şerefinin artmasına veya itibar ve saygınlığının artacağına işarettir.

Rüyasında kendisinin iki veyahut üç başı olduğunu, yani kendisini üç, ya da iki başlı görmek, rüyayı gören kişi, eğer birileriyle bir hususta mücadele halinde ise, düşmanına galip (üstün) geleceğine, eğer fakirse, zengin olacağına, zengin ise, salih bir evlat sahibi olacağına, eğer bekarsa, evleneceğine ve muradına ereceğine işaretle yorumlanır.

Bir kimsenin rüyasında, başını açık olarak görmesi iyi sa­yılmaz, hayra yorumlanmaz. Bu rüyayı gören kişinin Allah Teala’ya asi olacağına işaret eder.

Rüyasında başının aşağıya sarkarak bükülmüş olduğunu gör­mek, rüya sahibi kişinin bir kusur ve hata işlemiş olduğu­nu ve bu hatasından pişmanlık duyup vazgeçeceğini ve ha­lini düzeltme yoluna gideceğine işarettir. Ve aynı zamanda rüya sahibi kişinin ömrünün uzun olacağına da işarettir. Bazı yorumcuların yorumlarından kısa (özet) yorumlar:

 • Rüyada görülen kurt başı, yüksek mevki ve rütbe,
 • Kuzu başı yemek, mal ve servet,
 • Kuş başı, sefer ve yolculuk,
 • Arslan başı yemek, başkan (hükümdar) olmak,
 • Yaban eşeği başı, büyük bir kişiden menfaat,
 • Yaban öküzü başı, mal, devlet ve güç sahibi olmak,
 • Fil başı, yücelik ve yüksek mertebeye ermek,
 • Kendi başının fil başı olması başarı, ilerlemek ve başkanlık,
 • Katır başı, mutluluk ve bahtiyarlığa ermek,
 • Koç başı, düşmana galip (üstün) gelmek,
 • Kendi başının koç başına benzemesi, doğruluk, dürüstlük,
 • Eşek başı, devlete ermek, mutluluğa kavuşmak,
 • Öküz başı, zorluk, hor görülme, zahmet ve meşakkat,
 • Bakırdan baş, tehlikeye düşmek,
 • Büyük baş, çok mal, rütbe, yücelik, ululuk ve büyüklük,
 • Tahta baş, ölümün yaklaşması, ecelin gelmesi,
 • Hayvan başı, bir işe başlamaya işaret,
 • Deve başı, körü körüne itaat ve ahmaklık,
 • Gümüş baş, zenginlik, mal, servet,
 • Süslü baş, durumun güzel olması, iyi bir halde olmak,
 • Altın baş, malın ele girmesine,
 • Altından baş, mal ve nimete işaret,
 • Başın arkaya dönük olması, seferden, yolculuktan dönüş,

Uykuda baş ile ilgili görülen rüyaları geniş bir şekilde buraya al­maya çalıştık. Ünlü rüya tabir ve yorumcusu zatların ayrı ayrı yorumlarını da buraya (yani yukarıya) kaydetmeye gayret etmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Haktan muvaffakiyetler niyaz ediyoruz.

Rüyada baş görmek, babaya, anneye, ha­nıma, evlada, âlime, devlet reisine, imama, öndere, erkek veya kadın hizmetçiye, yüksek bir memuriyete, hayırlı şeylere, insan için ko­lay bir geçime ve mala işâret eder.

Yine rüyada görülen baş, insanın bir işin başına geçmesine ve sermaye elde etmesine işâret eder.

Bazen rüyada baş görmek, milletin büyü­ğüne işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendi başının bulun­duğu halden daha büyük olduğunu görmesi, babasının şanının artmasına işâret eder.

Rüyada başının büyüklüğünü görmek, şe­refinin ve izzetinin fazlalığına; başının küçük­lüğünü görmek de noksanlığına işâret eder.

 

Bir kimsenin rüyada başını açık olarak gör­mesi, Allah’a (c.c.) âsi olmasına işâret eder.

Bir kimsenin başını aşağı sarkıtıp, bükül­müş görmesi, o kimsenin hata ve günahını itiraf ederek halini düzeltmeye yöneltmesine işâret eder.

Bir kimsenin başını aşağı sarkıtıp, bükül­müş görmesi, o kimsenin uzun ömürlü oldu­ğuna da işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini halk içerisin­de yahut devlet başkanının yanında başını aşağı eğmiş görmesi, o kimsenin hata ve günâh işleyip, arkasından pişman olduğuna ve tövbe etmek arzusunda bulunduğuna; eğer tüccar ise, ticaretinin artacağına işârettir.

Rüyada başını tersine dönmüş olarak gör­mek, yolculuğa çıkına arzusunda ise onu yol­culuktan men edecek bir maninin ortaya çık­masına ve arzu ettiği şeyi ancak geç olarak  göreceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendi elinde bir adam başı olduğunu görmesi, kymeti nispetince de­ğeri yüksek bir şeye nâil olmasına işâret eder.

Bir kimsenin baş ve boynunda yara, çıban ve ağrı olduğunu görmesi, umum olarak bütün insanlar hakkında hastalığı işâret eder.

Rüyada başını dört ayaklı hayvanlardan birisinin başı gibi olduğunu görmek, dert, zahmet ve sıkıntıya düşmeye işâret eder.

Rüyada başının, fil, arslan, kaplan veya kurt başına döndüğünü görmek, o kimsenin iş yapma hususunda halinden daha yüksek şey alıp, onunla menfaatlenmesine ve düşmanına galip gelmesine işâret eder.

Rüyada başını, hoş koku sürünmüş veya yağlanmış görmek, çalışma ve gayretinin gü­zelliğine işâret eder.

Rüyada boynunun vurulduğunu görmek, büyük bir mal ve servete işâret eder.

Bir kimsenin rüyada vurulmaksızın başının kendisinden ayrılıp bir yere düştüğünü ve o yerden başını yüklenip götürdüğünü görmesi, başkanlığının elinden gitmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada başının kendisinden ayrıldığını ve onu alıp, muhafaza ettiği görme­si, o kimsenin, eline diyet miktarı mal geçme­sine; eğer hasta ise iyileşmesine işâret eder.

Rüyada süngü, mızrak veya değnek üze­rinde baş görmek, şanı yüce bir öndere veya şanı yüce bir başkana işâret eder.

Bir kimsenin başının güzel olması yahut gö­rünüşü çirkin olmamak şartı ile olduğu miktar­dan büyük olması, izzet,yükseklik ve işâret eder.

Bazen de rüyada görülen başın büyüklü­ğü, çok ilme, hikmete veya akla işâret eder.

Rüyada başın küçülmesi, rütbenin gitmesi­ne, malın azlığına ve cehalete işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinin bir çok başının olduğunu görmesi, o kimsenin nesil, faydalı ilim, emlak veya evlat ve akraba veya mal ile rızıklanmasına; yahut onun ailesinin çok olmasına, yükünün ağır ve kazancının az olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada başını kaybettiğini görmesi, başın işâret ettiği kimseyi kaybetme­ye işâret eder. Bazen rüyada başını kaybettiğini görmek, çok üzüntü ve kederden dolayı dalgın bir hal­de yürümeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada başının kendinden ayrıldığını görmesi, o kimsenin geçimi ve ha­yatını devam ettirdiği sermayesinin elinden gitmesine işâret eder.

Rüyada boynunun vurularak başının ayrıldı­ğını görmek, eğer üzüntü ve kederde ise üzün­tü ve kederinin gitmesine; borçlu ise borcunu ödemesine; bazen de büyük mala erişmesine; eğer boynunu vuran kimseyi tanırsa o kimsenin elinden çok hayra nâil olmasına işâret eder.

Rüyada bir sultan veya bir vali tarafından boynunun vurulduğunu görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada başı ile konuştuğunu görmesi, o kimseye hayır ve saâdet isabet etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir devlet başkanı veya bir vali tarafından boynunun vurulduğu­nu görmesi, Allah Teâlâ’nın o kimseyi üzüntü ve kederden kurtarmasına; işlerinde ona yar­dım etmesine işâret eder.

Rüyada başını tandıra soktuğunu görmek, kendisine faydası olmayacak adamlarla arka­daşlık etmeye işâret eder.

Rüyada bir kimsenin başını çiğ olarak yediğini görmek, devlet büyüklerinden birinin gıybetini etmeye ve bazı yerden de kendisine gelecek mala işâret eder.

Bir kimsenin rüyada başının koç başı gibi olduğunu görmesi, o kimsenin adalet ve insaf­lı davranmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada başının köpek başı gibi olduğunu görmesi, o kimsenin zulmet­mesine ve emri altındakilere kötü muamelede bulunmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada başının eşek başına döndüğünü görmesi, o kimsenin namazda imamdan evvel başını rükû ve secdeden kaldı­rıyor olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendi başını büyük bir taşa vurduğunu görmesi, o kimsenin yatsı namazını kılmaksızın uyumasına işâret eder.

Kesik Baş Görmek

Bir kimsenin kendi eliyle başını kestiğini görmesi, o kimsenin kötü tedbiri ile kendini öldürmesine, abdestini yahut secdesini tam yapmamasına işâret eder. Rüyada elinde birçok kesilmiş başların ol­duğunu görmek, halkın ona boyun eğip her hususta itaat etmesine işâret eder. Bir kimsenin rüyada başının kesildiğini, he­men onu alıp yerine koyduğunu, derhal evvelki gibi sağlam olduğunu görmesi, o kimsenin Al­lah uğrunda gâzâda öldürülmesine işâret eder. Elinde bir ya da daha çok kesik adam başı olduğunu görmek bir grup insanın yöneticisi olmaya işarettir.

Rüyasında elinde kesik bir baş bulun­duğunu görmek, rüya sahibi kişinin, büyük bir kimseden yardım alacağına ve menfaat göreceğine işaret eder. Aynı zamanda kendisine (rüya gören kişiye) hayır ve menfaat kapıları açılıp ticareti sayesinde malı artar veya mevki ve makamı yükselip itibarı artacağına işaretle yorumlanır.

Rüyada elinde kesik bir baş olduğunu gör­mek, yücelik ve ululuğa işâret eder. Rüyada görülen baş, sermayeye; kesik başlar da mala işâret eder.

Yine rüyada elinde kesik bir baş olduğunu görmek, büyük bir zâtın teveccühüne mazhar olmaya, onun eliyle hayır ve menfaat kapıları­nın açılacağına işâret eder.

Rüyada Koyun Başı Görmek

Koyun başı, cehalete düşmek anlamına gelir.

Başının koyun başı olması, aldatılmak, baştan çıkarılmak anlamına da gelmektedir. Koyun başı yemek, mal veya rütbe sahibi olmak olarak yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada koyun veya sığır yahut bunlardan başka hayvanların başlarından piş­miş olanlarından satın aldığını görmesi, aldığı bu başın da semiz olması o kimsenin bir ho­cadan istifade edeceğine işâret eder. Eğer alınan baş zayıfsa faydasız bir hocaya; eğer alınan baş çirkin ve korkulur ise hakkında kötü söz söylenen bir hocaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada çiğ olarak koyun, sığır veya deve başı yediğini görmesi, buna nispet edilen bir başkanı kaybetmesine işâret eder. Eğer bu başlar pişmiş veya kebap edilmiş ise o kimsenin başkan tarafından bir mal ile menfaatlenmesine yahut buna nispet edilen bir adamın sermayesini yemesine işâret eder.

Rüyada görülen koyun başı, çok sermaye­ye işâret eder.

Rüyada görülen koyunun beyni, malı ye­meye; koyunun gözleri de altına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada koyun başını yediğini görmesi, izzet ve mala nâil olmaya işâret eder.

Rüyada İnsan Başı Görmek

Bazı yorumcular: Rüyada baş görmek, mala ve servete işa­ret eder şeklinde yorumlamışlardır. Bu yorumlar, insan başı ile ilgilidir. İnsan başı görmek, büyük adam, reis, baş­kan, amir, şöhret, itibar, mal, servet gibi şeylere işarettir.

Rüyada insan başı görmek, itibarlı, saygınlık elde etmek, şöhretli ünlü biri olmak, büyük saygın adam olmak gibi iyiye işaretle yorumlanır.