Rüyada Şeytan Görmek

Rüyada şeytan görmek, çeşitli şekilde yorumlanır. Şeytan kovalamak, doğruluk ve iyilik etmeye delalet eder.

Şeytandan korkmak, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya işaretle yorumlanır.

Rüyada şeytan görmeniz, düşman tarafından bir zarar göreceğinize işarettir. Şeytan, çok günah işlemekle, hile ve dalavere ile de tabir olunur. Eşler arasında ayrılıkla da tabir edilmiştir.

Bir kimsenin rüyada şeytanı yakalayıp bağladığını görmesi, düşmanlarına galip (üstün) geleceğine, rakiplerine üstünlük sağlayacağına işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Bir kimsenin rüyada şeytanın kendisine bir şeyler verdiğini görmesi, onun, haram mal elde etmesine, haram yoldan, kötü yoldan mal kazanmasına işaretle yorumlanmıştır.

Rüyada görülen şeytan, hilekâr, kıskanç, hırslı ve lakayt olan, din ve dünyaca düşmana işâret eder.

Bazen şeytanı görmek, münafık olmaya ve kıskançlığa işâret eder.

Bazen de şeytan görmek, çoluk çocuğa işâret eder.

Şeytanı görmek, yalan ve şehvete de işâret eder.

Bazen rüyada görülen şeytan, zayıf bir düşmana işârettir.

Bazı kere de şeytanı görmek, kişinin arka­sından ayıbını söylemeye, göz ve kaşla işâret ederek onu aşağılamaya işârettir.

Rüyada şeytan görmek, karı koca arasını açmaya da işârettir.

Şeytan rüyası unutkanlığa da işârettir.

Rüyada şeytanı görmek, bidat sahibi bir âlime, namazı terk etmeye, yalan söylemeye, hırsızlık yapmaya, hileyapmaya, günâh kazan­maya ve uzun ömüre işârettir.

Bazen de şeytanları görmek, bina sahiple­rine ve dalgıç gibi suya dalmaya, casuslara ve söz çalan kimselere de işârettir.

Rüyada şeytan görmek, düşman tarafından bir ziyan geleceğine işârettir.

Bir kişi rüyasında şeytanın kendisine do­kunduğunu görse, o kişinin ailesine iftira eden ve yoldan çıkarmaya çalışan bir düşmana işâret eder.

Rüyada şeytanın kendisini düşürüp saralı yaptığını görmek, rüya sahibinin faiz yiyeceği­ne işâret eder.

Hastaya da mahzun bir kimsenin rüyada şeytan görmesi, onun yileşmesine ve zengin­liğe erişmesine işârettir.

Rüyada şeytanla gizlice konuştuğunu gör­mek, rüya sahibinin düşmanlarından birisiyle gizlice konuşup onlara yardımcı olacağına işâret eder.

Rüyada şeytanın kendisine bir şey öğrettiği­ni görmek, rüya sahibinin yalan bir söz söyle­mesine veya insanlara hile yapmasına işârettir.

Rüyada şeytanın kendi üzerine indiğini görmek, iftira atmaya,yalan ve günâh olan bir iş yapmaya işâret eder.

Rüyada şeytanın kendisini korkuttuğunu görmesi, rüya sahibinin Allah’ın iyi kullarından biri olduğuna ve ve Cenâb’ı Allah’ın (c.c.) onu korku ve şeytandan emin kıldığına işârettir.

Rüyada şeytanlara reislik yaptığını ve şey­tanlarında kendisine itaat ettiklerini görmek, rüya sahibinin reisliğe, şerefe, heybet ve şöh­rete nâil olacağına ve düşmanlarını kahrede­ceğine işârettir.

Rüyada şeytanın kendisini azdırıp yoldan çıkardığını, dehşet ve hayrette bıraktığını gör­mek, rüya sahibinin malına zarar geleceğine, malının ziyan olacağına ve parasını kaybede­ceğine işârettir.

Bir kimse rüyasında şeytanın elbiselerini soyduğunu görse, o kimseyi vesvese ve fitne­ye düşüreceğine yahut o kimsenin memuriyet­ten ayrılacağına işârettir.

Rüyada şeytana buğz ve düşmanlık ettiğini görmek, rüya sahibinin Allah’a itaat eden sa­dık bir mümin olduğuna ve dindeki sadakati­ne, iman kuvvetine ve halis bir kul olduğuna işârettir.

Rüyada şeytanı sevinç, neşe ve ferah için­de görmek, rüya sahibinin nefsanî arzularıyla meşgul olduğuna işârettir.

Rüyada şeytanı düşman kabul ettiğini gör­mek, rüya sahibinin mütedeyyin olduğuna ve Allah’ın (c.c.) emirlerine itaat ettiğine işârettir.

Bir kimsenin rüyada kendisini şeytan ol­muş görmesi, o kimsenin daima şeytanın elinde olacağına, yahut dininden döneceğine, kötülükle emredip insanları iyilikten men ede­ceğine,ya da Allah’ın (c.c.) rahmetinden uzak olarakyaşayacağına işârettir.

Rüyada kendisinin şeytan olduğunu gör­mek, rüya sahibinin insanlar ile eğlenip onlara ezyette bulunacağına da işârettir.

Rüyada şeytanları bağlayıp onları hapset­tiklerini görmek, yardım, kuvvet ve şöhrete işâret eder.

Rüyada şeytanla güreştiğini ve onu mağlup ettiğini görmek, düşman üzerine galip gelme­ye, şan ve şöhrete işâret eder.

Şeytanı öldürdüğünü görmek, rüya sahibi­nin hilekâr ve hilebaz insanlara hile yapacağı­na işârettir.

Rüyada görülen şeytan, hilekar, haris, lakayt, din ve dünya düşmanıdır.

Şeytanı görmek ferahlık, yalan ve şehvete yorumlanır.

Bir kimse rüyada şeytanın kendisine dokunduğunu görse, o kimsenin ailesine iftira eden ve yoldan çıkarmaya çalışan bir düşmana yorumlanır. Eğer rüyayı gören hasta veya mahzun ise, onun iyileşmesine ve servete erişmesine yorumlanır.

Bir kimse kendisini şeytanla gizli konuştuğunu görse, o kimse düşmanlarından birisiyle gizlice konuşur ve onlara yardımda bulunur.

Şeytanları bağlayıp ve onları hapsettiğini gören kimse, yardım, kuvvet ve şöhrete kavuşur.

Rüyada şeytanın kendisini azdırıp yoldan çıkarıp, dehşet ve hayrette bıraktığını gören kimsenin, malına zarar ve ziyan erişir.

Rüyada şeytana düşmanlık ettiğini gören kimsenin, Allah’a itaat eden sadık bir mü’min olduğuna ve dindeki kuvvetine yo-rumlanır.

Rüyada şeytanın kendisini korkuttuğunu gören kimsenin, Allah’ın velilerinden bir veli olduğuna ve Allah (C.C.)’ın onu korku ve şeytandan emin kıldığına yorumlanır.

Rüyada şeytanı ferah ve neşeli gören kimsenin, nefsani ar-zularıyla meşgul olduğuna yorumlanır.

Rüyada görülen şeytan zayıf bir düşmandır.

Rüyada şeytanı düşman kabul ettiğini gören kimsenin, dindar olduğuna ve Allah (C.C.)’ın emirlerine itaat ettiğine yorumlanır.

Bazen de şeytanı görmek, kişinin arkasından ayıbım söylemeye, göz ve kaşla işaret ederek ayıplanmaya yorumlanır.

Rüyada kendisinin şeytan olduğunu gören kimse, insanlar ile eğlenir ve onlara eziyette bulunur.

Şeytanın kendisini kandırarak yoldan çıkardığını gören kişinin malı zarara uğrar.

Bir cevap yazın