Rüyada Köşk Görmek

Rüyada köşk görmek, iyi bir adam için yükselmeye Kötü adam için hapishane ve darlığa işaret olarak yorumlanır.

Rüyada görülen köşk, mülkün tazelenmesine, mal, rütbe ve makama işarettir. Eğer köşk kerpiçten yapılmış ise bir miktar dünyalığa, kiremitten yapılmış ise ona gelecek haram mala yorumlanır. Bazen iki yüzlü bir kadına da yorulur.

Rüyada görülen köşk, yalana, kibre ve helak olmaya yorumlanır. Bazen de köşk görmek, hidayet ve İslama yorumlanır.

Rüyada köşk, fasık ve kötü bir kimse için zindana, darlığa mal ve şöhretinin noksanlığına işarettir. Namuslu kimse için de kadrinin yüceliğine ve borcunu ödemesine yorumlanır. Uzaktan görülen köşk mülkdür. Köşk, takva sahibi izzetli ve namuslu bir kimsedir.

Bir kimse bir köşke girdiğini görse, büyük bir devlet ve saltanata erişir. Dini güzel ve bulunduğu halden daha hayırlı bir hale kavuşur.

Bir kimse bir köşk üzerinde ayakta durduğunu görse, eğer o köşk kendisinin ise o kimse yüce bir mevkiye büyük bir dereceye, kuvvet ve kudrete erişir. Eğer köşk başkasının ise, o kimseye o köşk sahibinden hayır ve menfaat erişir.

Rüyada görülen köşk, mal ve nimete, makam ve mevkiye işaretle yorumlanır. Rüyasında bir köşke girdiğini gören kişi, büyük bir makama yükselir veya eline mal ve nimet geçer veya geçeceğine işaret eder.

Bir kimsenin rüyada köşkün yandığını görmesi, o kimsenin malını kaybedeceğine ve malının hükümet tarafından alı­nacağına işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Kişinin rüyada köşk görme­si, şu cihetlere işaret olarak yorumlanır:

Mal ve nimete işaretle,

Velayet ve mertebeye işaretle,

Şeref ve riyasete işaretle,

Murada ermeye işaretle,

Ferah ve sevince işaretle.

Köşk rüyasında köşkün, güzelliği (görkemliliği) ve yüksek olup olmadığı da dikkate alınmalıdır ve ona göre yorumlanmalıdır demiştir Cafer-i Sadık (r.a.).

Bazı yorumcular, ahşaptan yapılmış ve boyalı süslü bir köşk görmek, kadına işarettir demişlerdir. Bir köşkte karşılaşılan güzel bir kadın, yalancı bir arkadaşa işaretle yorumlanır.

Rüyada köşk görmek, sâlih amel, nîmet, mal, memuriyet, mertebe, reislik, şeref, saltanat, murada ermek, sevinç ile tabir olunur.

Bazen köşk görmek, hidâyet ve İslâm’a işâret eder.

Bazı kere de köşk, mütedeyyin, takva sahibi, izzetli ve namuslu bir kişiye işâret eder.

Yine köşk rüyası, yalana, kibre ve helâk olmaya da işârettir.

Rüyada kerpiçten yapılmış köşk görmek, dünyalığa işâret eder.

Rüyada kiremitten yapılmış köşk görmek, ona gelecek haram mala işâret eder.

Rüyada bir köşke girdiğini görmek, büyük bir devlete ve saltanata erişmeye işâret eder.

Rüyada güzel bir köşke girdiğini görmek, mal ve nîmete işâret eder.

Fâsık bir kimsenin rüyada köşk görmesi, zindana, darlığa mal ve şöhretinin noksanlığına işarettir.

Namuslu kimsenin rüyada köşk görmesi, grinin yüceliğine ve borcunu ödemesine işârettir.

Rüyada cennet köşklerinden birinde olduğu görmek, reisliğe, saltanata, düşman üzerine galip gelmeye ve güzel bir hizmetçiye işâret eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada bir köşke girdiğini görmesi, evlenmek ile tabir olunur.

Rüyada bir kimse köşk üzerinde ayakta durduğunu görse, o köşk de kendisinin ise, yüce bir mevkiye, büyük bir dereceye, kuvvet kudrete erişir. Eğer köşk başkasının ise, o kimseye o köşk sahibinden hayır ve menfaat erişir.

Rüyada şehir içinde bulunan büyük köşklere ve yüksek çardaklara ve kule burçlarında yüksek köşklere çıkmak, dünya rütbelerinden erişeceği mertebe ve makama işâret eder.

Bir yanıt yazın