Rüyada Köprü Görmek

Rüyada köprü görmek, çok iyidir. İlim ve hidaye­te, mala ve kadına işaret eder. Köprüden geçerseniz pek yakında zengin olacağınıza, şeref itibarınızın artacağına, muradınıza erece­ğinize işaret olarak yorumlanır. Köprü yaptırdığınızı görmek, bozuk olan işlerinizin artık düzeleceğine, köprüyü yıktığınızı görmek, düzgün olan ve yolunda giden işlerinizi yapacağınız şuursuz hare­ket ve teşebbüsler yüzünden kendi elinizle bozacağınıza işaret ola­rak yorumlanır. Köprüyü yeni ve temiz görmek, işlerinizin yolunda olduğuna, harap görmek, ise işlerinizin bozuk olduğuna işarettir.

Rüyada köprü görmek, şüpheye: Dünya bir köprüdür. Oradan geçiniz fakat orayı tamir etmeyiniz, hadis-i şerifine binaen, dünyaya işarettir.

Bazen köprü cinsi münasebet, rahatlık ve yakın mesafeden dolayı zevceye, bazen de üzüntü ve keder ve sıkıntıları gidermeye yorumlanır.

Köprü, zenginliğe, uzun ömre yahut hastalığa ya da ahdini yerine getirmemeye yorumlanır.

Köprü, insanların kendisiyle iş ve ihtiyaçlarına eriştikleri lüzumlu bir zattır. Ancak köprüyü geçtikten sonra karşı tarafta varılacak yer, hoşlanılmayacak bir yerse, bu halde rüyada hayır yoktur.

Eğer rüyayı gören yolcu ise, o kimsenin yolculuğunun sona ermesine işarettir. Köprüyü geçtiğinde bolluk, otluk ve sulak bir yere giriyorsa, o kimse fayda, menfaat ve mala erişir.

Köprüyü geçtikten sonra mescit bulunan bir yere geçerse, o kimse yolculuğunda muradına erişmeye, hacca gitmeye, han ve dergah gibi hayırlı yerleri ihya etmeye muvaffak olur.

Rüyada kendisinin köprü olduğunu gören kimse, saltanata ve kuvvete erişir. Halk da o kimseye, onun şöhretine ve onun yanında bulunan şeye muhtaç olur.

Rüyada köprü, doğru yoldur. Bazen köprü, ilim, hidayet, namaz, oruç ve dünyanın sıkıntı ve meşakkati ve ahiretin korku ve azabından kendini kurtaracak her şeyine yorumlanır.

Bazen de köprü, mal, zevce, ana ve babaya yorumlanır.

Yiğitlik, saltanat, hayır ve murada, dünya hayatına, evin hanımına, üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. İş bitiren, iyiliksever kimseye, doğru yola, ilme, hidayete, güzel amellere işarettir. Köprüden sorunsuz geçmek, birtakım zorlukların üstesinden geleceğinizin işaretidir. Eğer köprü yıkılıyorsa, etrafınızda düşmanların bulunduğunun işaretidir. Bir akarsuyun üstündeki köprü çok iyidir. Kişinin geleceğinin çok iyi olacağına işaret eder.

Köprü görme rüyası, değişik şekillerde yorumlanmış­tır. Bir kimsenin rüyada köprü görmesi, doğru bir yolda ol­duğuna işaretle yorumlanmıştır.

Cabir’il Mağribi’nin yorumu:

Rüyada köprü görmek, doğ­ru yola işaret eder. Sırat köprüsü de doğru bir yoldur. Bu yolda hiçbir engele takılmadan yürüyüp geçtiğini görmek, doğru yola, hidayete ulaşmaya işarettir.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Uyku halinde görülen köp­rü rüyası, beş şekilde, beş cihete işaretle yorumlanır:

Doğru yola işaretle,

Doğruluk, dürüstlük ile,

Geçit ile geçide işaretle,

Tehlike ile tehlikeye işaretle,

Ev halkı ile, ev halkına işaretle… yorumlanır demiştir.

Salimi’nin yorumu:

Rüyada köprü görmek, hayra işarettir. Bu rüyayı gören kişi, büyük hayra kavuşur ve mutlu olaca­ğına işarettir şeklinde yorumlanır demiştir Salimi.

Kirmani’nin yorumu:

Rüyasında bir köprünün üzerinden geçtiğini gören kimse, şeref, itibar, makam ve servet sahibi olur veya olacağına ve muradına ereceğine işarettir. Diğer bir yoruma göre, köprü üzerinden geçtiğini görmek, korku ve endişeden kurtulmaya işarettir demiştir Kirmani.

Rüyasında bir köprü yaptığını gören kişinin, dininin kuv­vetleneceğine işarettir. Rüyasında köprü yıktığını görmek ise, bunun tersiyle (zıddıyla) yorumlanır. Yani dininin za­yıflayacağına işarettir.

Rüyasında bir köprü üzerinden geçtiğini görmek, yükselme­ye ve korkudan emin olmaya (kurtulmaya) işaret eder.

Rüyasında bir köprüyü yıktığını görmek, halka ve yaratılan canlılara zarar verecek bir kusur işlemeye ve muradına erememeye, arzusuna kavuşamayacağına işaret eder.

Rüyada görülen köprü, zenginliğe, uzun ömürlü olmaya işaret ettiği gibi, hastalığa düşmeye, sözünü yerine getir­memeye de yorumlanır.

Rüyasında bir köprüyü geçtiğini ve bolluk, otluk, çayırlık ve sulak bir yere geldiğini görse, o kimse (rüyayı gören kim­se) bir menfaat ve mala kavuşacağına işaretle yorumlanır.

Bazen rüyada köprü görmek, rahatlık ve yakınlık itibariyle hanıma, üzüntü, keder ve sıkıntıları gidermeye işâret eder.

Bazı kere de köprü görmek, hastalığa, ahdini yerine getirmemeye işâret eder.

Yine köprü görmek, aza ve cefayı yüklenen kula, yahut ihtiyaçları karşılayan kapıcı gibi kimseye işâret eder.

Yine köprü, mal, hanım, anne ve babaya işârettir.

Bazen köprü gemiye, bazen de sırat köprüsüne işârettir.

Köprüyü geçtikten sonra karşı tarafta varılacak yer, hoşlanılmayacak bir yer ise, bu rüyada hayır yoktur.

Rüyada köprü üzerinden geçip bir mescide ulaştığını görmek, yolculuğunda muradına erişmeye, hacca gitmeye, han ve dergâh gibi hayırlı eserleri ihya etmeye ve yi amele işâret eder.

Eğer rüyada köprüyü geçtiğini gören yolcu ise, o kimsenin yolculuğunun nihayet bulmasına işâret eder.

Rüyada köprüye binmek, hayvana binmeye işârettir.

Rüyada kiremitten yapılmış köprü görmek, zulüm sebebyle şehir halkının durum ve hallerinin bozulmasına işâret eder.

Rüyada padişahların eserlerinden olan bir köprüden geçtiğini görmek, rüya sahibinin büyük bir mala erişeceğine ve evleneceğine İŞâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinin köprü olduğunu ve insanların üzerinden geçtiğini görmesi, saltanat ve kuvvete işâret eder.

Rüyada köprüden at ile geçmek, dünyâ ve âhiret muradına ve hayırlı kazanca işâret eder.

 

 

Bir yanıt yazın