Rüyada Köpek Görmek

Rüyada köpek görmek günah işlemekte cesaretli, zevk ve sefaya düşkün bir kimseye işarettir. Bir kimse rüyada kendisini bir köpek ısırdığını veya tırmaladığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zarar erişir.

Köpek yavrusu, sevimli bir çocuktur.

Köpek zevk ve sefaya düşkün bir kimsedir. Ev köpeği, düşmandır.

Köpekleri öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir.

Bir kimse kendisini köpeğe dönüştüğünü görse, Allah (C.C.) o kimseye büyük bir ilim öğretir ve ilmine kibirlenmesinden dolayı Allah elinden ilmini alır.

Köpek bekçiye ve biat sahibi bir kimseye yorumlanır.

Rüyada köpek görmek günah işlemekte cesaretli, zevk ve sefaya düşkün bir kimseye işarettir. Bir kimse rüyada kendisini bir köpek ısırdığını veya tırmaladığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zarar erişir. Bazen rüya sahibi hastalanır. Bir kimse rüyada bir köpeğin kendisinin elbisesini yırttığını görse, onu akılsız bir adam gıybet eder. Bir kimsenin rüyada köpek görmesi, çeşitli şekillerde yorumlanır demiştir rüya tabircileri.

Rüyasında siyah bir köpeği olduğunu görmek, zayıf bir düş­manı, önemsiz bir rakibi olduğuna işaret eder.

Bir kimsenin rüyada bir köpeğe ekmek verdiğini görmesi, rü­ya sahibinin, bol ve bereketli bir rızka ereceğine işarettir.

Kişinin rüyada bir köpeğin kendisinden kaçtığını görmesi, onun (rüya sahibinin) düşmanlarının kendisinden kaça­caklarına işarettir.

Rüyasında köpeğin salyasının elbisesine bulaştığını görmek, düşmanından üzüleceği bir söz işiteceğine ve bundan ke­derleneceğine işarettir.

Rüyasında oynamak ve eğlenmek için köpek beslediğini (süs köpeği) görmek, sevince ve ferahlanmaya işarettir.

Bazı yorumcular, rüyada köpek ulumasını görmek, hasta­lığa, siyah bir köpeğin uluduğunu görmek, humma hastalı­ğına işarettir şeklinde yorumlamışlardır. Bu yorum, bazı yorumcuların denemiş oldukları yorumlardır denilmekte­dir rüya kaynaklarında.

Rüyada kuduz köpek görmek, düşmandan (rakiplerinden) za­rar görmeye işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Köpek rüyası, günâh işlemekten çekinme­yen, zevk ve sefaya düşkün, ahlâkı kötü bir insana işâret eder.

Bazen rüyada görülen köpek, zayıf bir düşman ve cimri bir insana işârettir.

Bazen de köpek, bekçiye ve bidat sahibi bir kimseye işârettir.

Bazı kere de köpek, Allah Teâlâ’nın rahme­tinden ümit kesmeye ve yalancılığa işâret eder.

Yine köpekler, güvenlik kuvvetlerinin ço­cuk ve yardımcılarına işârettir.

Rüyada görülen bütün köpekler, dünya ehline de işâret eder.

Rüyada bir köpeğin kendi elbisesini yırttı­ğını görmek, akılsız bir adamın onu gıybet ettiğine işârettir. Rüyasında bir köpeğin elbisesini yırttığını gören kimsenin, bir noksanlığa düşeceğine, namusuna dokunan bir du­rumla karşılaşacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Köpek beyaz ise, o çocuk mümindir. Siyah olursa, çocuk ailenin büyüğü olacaktır. Bir kimse rüyasında beyaz bir köpeği olduğunu görmesi, onun (rüya sahibinin) kendisine bağlı (sadık) dostları oldu­ğuna işarettir.

Adi ev köpeği, zâlim düşmana işâret eder.

Saltanat ve memuriyete ehil bulunan bir adam rüyada av ve tazı köpeği görse, bu rüya, onun için bir şehre vali olmaya işâret eder.

Rüyada tazı köpeği görmek, kuvvete ve düşmana galip gelmeye de işâret eder.

Rüyada evi koruyan köpekler görmek, ada­mın hanımını, eşya ve evini korumaya, kadın için hastalığın artmasına, zarara ve bazı eşya­sının gitmesine işârettir.

Bir köpeğin kendisine ürüdüğünü görmek rüya sahibinin vicdansız bir adamdan hoşlanmayacağı bir söz işitmesine işâret eder.

Ev köpeklerinin hasta olduklarını görmek, hastalığa, zarara ve evin bazı eşyalarının gitmesine işârettir.

Rüyada köpekleri öldürdüğünü görmek, düşman üzerine galip gelmeye işâret eder.

Rüyada bir köpek aldığını görmek, rüya sahibinin hizmetçilerle arkadaşlık ve sohbet etmesine işâret eder.

Rüyada oynatmak ve birbirleriyle boğuş­turmak için kullanılan köpekleri görmek, ferah ve zevkli yaşamağa ve sefaya işâret eder.

Rüyada bir siyah köpeğin uluduğunu gör­mek, humma hastalığına işâret eder.

Rüyada bir köpekle sohbet ettiğini gör­mek, “Ashab-ı KehF’ in Kur’ân’da beyan edilen meşhur kıssasına binaen gizlenmeye işâret eder.

Köpek Sütü Görmek

Rüyada köpeğin sütünü içmek, korku ve telaşa işâret eder. Kişinin rüyada köpek sütü görmesi, korkuya ve endişeye veya düşmanla, rakipleriyle tartışmaya işarettir.

Köpek Eti Görmek

Rüyada köpek eti yediğini görmek, düşma­nı üzerine galip gelmeye ve düşmanının malını yemeye işârettir. Kişinin rüyada köpek eti yediğini görmesi, düşmanından mal elde etmesine ve düşmanına üstün gelmesine işaret­tir şeklinde yorumlanır.

Köpeğin Isırdığını Görmek

Rüyada bir köpeğin kendisini ısırdığını görmek, hizmetçi, dost ve yakın kimselerden gelecek sıkıntı ve musibete işârettir. Rüyada kendisini bir köpeğin ısırdığını ve­ya tırmaladığını görmek, rüya sahibinin hisset­tiği acı kadar düşman tarafından gelecek bir zarara işârettir. Rüyasında bir köpek tarafından ısırıldığını görmek, onun düşmanından zarar görmesine (sıkıntıya düşmesine) veya bir fenalığa uğramasına işarettir.

Köpeğin Havladığını Görmek

Bir köpeğin biri üzerine havladığını görmek, diğeri aleyhinde kötü ve fenâ söz söyleyen kimseye işâret eder. Rüyada köpeklerle beraber havladığını görmek, arzu ve isteklere erişmeye işârettir. Eğer rüyada köpeğin havladığı görülse, adi bir kimsenin haddi aşarak fenalığını daha da artırmasına işârettir. Rüyada bir köpeğin kendisine doğru gelip üzerine havladığını görmek, şerefsiz ve korkak bir düşmandan nefret edeceği fena bir söz işitmeye, arkasından dedikodu edilmeye veya önemsiz bir düşmandan gelecek sıkıntıya işarettir.

Çoban Köpeği Görmek

Rüyada çoban köpeği görmek ve ona mâlik olmak, rüya sahibinin bir mülkten elde edeceği mal ve menfaate işâret eder. Bazen çoban köpeği görmek, hanımı, çoluk çocuğu ve komşusu hakkında kıskanç iyi bir kimseye işâret eder.

Av Köpeği Görmek

Av köpeği, izzete, yüceliğe ve rızka işâret eder.

Bir kimse rüyada av köpeklerinin ava çıktıklarını görse bu rüya bütün insanlar hakkında hayırdır.

Av köpeklerinin avdan döndüklerini veya şehire girdiklerini görse, işsizliğe işarettir.

Rüyada görülen av köpeğinin eti, bir mirasa konmaya işa­rettir.

Av köpeğini yanından kovduğunu görmek, fayda ve menfa­at elde edeceği düşmanını (rakibini) yanından kovmaya işarettir.

Bir kişi rüyasında av köpeklerinin ava çık­tığını görürse, bu rüya bütün insanlar hakkın­da hayırlıdır ve insanın yapacağı bir fiil ve ha­rekete işârettir.

Av köpeklerinin avdan döndüklerini ya da bir şehre girdiklerini görmek ise, işsizliğe işârettir.

Av için bir köpeği olduğunu görmek, bir menfaat elde ede­ceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Dişi Köpek Görmek

Rüyada dişi köpek görmek, inatçı ve kötü bir kavim ve millete mensup âdi bir kadına işâret eder.

Eğer dişi ev köpeklerinin ürediklerini gör­mek, kötü kimselerden erişecek zarar ve hile­ye işârettir. Dişi köpek, inatçı ve kötü bir kavim ve kabileye mensup bir kadındır. Dişi köpek, inatçı ve kötü bir aileden kadındır.

Bazen dişi köpek görmek, nesli çok ve kocasını koruyan bir kadına işâret eder. Rüyasında dişi bir köpek görmek, kötü huylu, fena ve za­rarlı bir kadına işarettir şeklinde yorumlanır.

 

Bir yanıt yazın