Rüyada Kılıç Görmek

Rüyada görülen kılıç çocuktur. Kılıcının ağırlaştığını ve kendisini yere doğru çektiğini gören kimse, amirliğinde çok kuvvetlenir ve menfaat elde eder. Bir kimse kılıçsız kın taktığını görse, o kimse üzerine bir emanet alır. Kılıcının kabzasının kırıldığını gören kimsenin babası veya amcası vefat eder. Bir kimse rüyada başka birisinin kendisini kılıçla vurduğunu ve azasından birini kestiğini görse, vurulanın uzak bir yere yolculuk yapmasına işarettir. Vurmasıyla vurulanın azalarından birisini ayırsa, vurulanın nesli çok olur ve şehirlere dağılırlar. Bir kimse kendisini münakaşa etmeksizin birisini vurduğunu görse, vurulanla vuran arasında evlenmek veya başka bir sebepten dolayı akrabalık meydana gelir. Bazen de kılıç, mülke veya ilme işarettir. Eğer rüyayı gören garip bir kimse olursa, hanım veya çocuğunun asil olmasına işarettir.

Bir kimse rüyada kılıç taktığı görse, büyük bir rütbeye erişir. Kılıcının ağırlaştığını ve kendisini yere doğru çektiğini gören kimse, kuvvetlenir ve menfaat elde eder.

Rüyada görülen kılıç askısı iyi bir memuriyettir. Bir kimse rüyada hanımının kendisine veya kendisinin hanımına bir kılıç kını verdiğini görse, erkek bir çocuğu olmasına işarettir.

Bir kimse hanımına kını içinde bir kılıç verdiğini görse, hanımı bir kız çocuğu doğurur. Hanımı kendisinde kını içinde bir kılıç verse, o kimse hanımından erkek bir çocuğa sahip olur.

Kılıç, keskin, safi ve berrak olsa, o kimsenin söyleyeceği söz haktır. Ve sözde tatlılık da vardır. Kılıç berrak ve temiz olmayıp kirli ve paslı olursa, onun söyleyeceği söz batıldır ve onda tatlılık yoktur. Eğer kılıç ağır olsa, o kimse takat getirilemeyecek ağır bir söz söyler.

Elinde kınından çıkarılmış bir kılıç olduğunu görüp ve kendisinin de bir dava ve düşmanlığı olsa, haklılığına işarettir.

Yerde olan bir kılıca elini uzatarak aldığını görse, hakkı aradığına ve onu bulacağına yorumlanır.

Rüyada kılıç ile oynayan kimse bir memuriyetle ilişkisi varsa o kimsenin maharetine, çocukla bir ilgisi varsa, çocuğunu beğenmesine ve onunla uğraşmasına işarettir. Bazı yorumcular kılıç işlerinin çetinliğine yorumlanır, dediler.

Kılıç yuttuğunu gören kimse, düşmanının malını yer.

Bir kimse kılıcıyla bir insanı dövdüğünü görse, o kimse lisaniyle o insana musallat olur.

Rüyada kılıçta görülen gedik, söz ve cevapta acizliktir. Bekar kimsenin rüyada kılıcını kınına koyması, evlenmesine yorumlanır.

Elinden düşmanının kılıcından daha uzun bir kılıç olduğunu gören kimse, düşmanına galip gelir.

Kılıcının körleşip kesmediğini görmek sözünün dinlenmez olduğuna yorumlanır.

Bir kimse rüyada birisinin kendisine kılıç çektiğini görse, eğer o adam malum bir adamsa, o adam kendisine söylemek için bir söz hazırlar. Eğer o kimseye kılıçla vursa ve ondan kan çıkmasa, vuranın ona söyleyeceği söz haktır.

Kılıcıyla birisini vursa, vuran kimse, vurduğu miktarca vurulan kimseye aleyhinde söz söyler.

Kılıçla bir insanın boynunu vursa ve boynunu vücudundan ayırsa, boynu kesilen kimse kesen adamdan hayır görür ve büyük ferahlığa kavuşur.

Kılıç, rızka da yorumlanır. Bazen de kılıç, mülke veya ilme işarettir. Eğer rüyayı gören garip bir kimse olursa, hanım veya çocuğunun asil ve necip olmasına yorumlanır.

Rüyada bileyiciyi görmek, üzüntü ve kederin gitmesine cehaletten sonra ilme kavuşmaya ve insanlara kusurlarım gösteren salih kimselerle arkadaş olmaya yorumlanır.

Kılıç yapan kimseyi görmek, ilim ve edebiyata vakıf bir kimseye işarettir.

Rüyada kılıç torbası, emniyetli mutemed ve korunması için kendisine mal emanet edilen ihtiyar kadına yorumlanır.

Rüyada kılıç görmek, çok hayırlıdır, düşüncelerini­zin gerçekleşeceğine, arzularınıza kavuşacağınıza işarettir. Kendi­nizi kılıç çekmiş görmek, evli iseniz bir erkek çocuğunuzun dünyaya geleceğine, kılıcınızın ucundan bir parça kırıldığını görmek, akrabalarınızdan birisinin ölümüne işarettir. Kılıçla birisine vurup yaralamak yaralamış olduğunuz kimseye yardımda, iyilikte bulu­nacağınıza, temiz, keskin ve güzel kılıç görmek, iyidir. Paslı ve kı­rık kılıç görmek, fenadır, kılıç almak, kuşanmak iyidir. Kılıç vermek iyi değildir.

Rüyada kılıç görmek, çeşitli şekillerde yorumlanmıştır; Bir kimsenin rüyada parlak bir kılıç görmesi, büyük insan­lardan saygı ve iltifat göreceğine işaret olarak yorumlan­mıştır. Parlak kılıcı kından çekilmiş olarak görmek, zafere ermek, galip (üstün) gelmeye ve haklı söz sahibi olmaya, haklı bir söze muhatap olmaya işarettir denilmiştir.

Rüyasında kılıcını kınından çektiğini görmek, hak olan doğ­ru bir sözü söylemeye işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyasında elinde bir kılıç bulunduğunu görmek, yerinde iyi bir davranış ve hareketle güzel bir şöhrete, haklı bir üne kavuşmaya işarettir denilmiştir.

Kişinin rüyada kılıcıyla oynadığını görmesi, onun siyasete atılmasına, siyasetle uğraşıp nutuklar atacağına işaretle yorumlanmıştır. Rüyasında kılıcını iki tarafa salladığını görmek de aynı şekilde yorumlanır.

Rüyasında birisini kılıcıyla vurup yaraladığını görmek, uzun bir yolculuğa çıkacağına ve ailesinden ayrılacağına işarettir.

Rüyada kın içinde sapsız kılıç görmek, kadına işaret eder.

Rüyada kınsız (muhafazasız) kılıç görmek, etkili ve tesirli bir emirle yorumlanmıştır.

Rüyasında kılıcının kınından çıkmış olduğunu gören kişinin bir erkek çocuğu dünyaya geleceğine işarettir.

Rüyasında kılıcının kınında kırıldığını görmek, çocuğunun ana karnında öldüğüne veya öleceğine (karısının ölü bir dü­şük yapacağına) işarettir şeklinde yorumlamışlardır.

Rüyasında bir kılıç kuşandığı (taktığını) gören kişi, şeref ve itibar, sahibi olacağına veya yüksek bir mevki ve makama çıkacağına işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyasında kılıcında bir noksanlık ve eksiklik olduğunu gö­ren kimse, malında veya evladında bir eksiklik ve noksan­lık ortaya çıkacağına ve böyle olumsuz durumla karşılaşır şeklinde yorumlanır.

Rüyasında başkası tarafından kılıcının elinden alındığını görmek, işinden atılmaya veya malında zarar ziyanla mal kaybetmeye işaret olarak yorumlanmıştır.

Rüyasında beline kılıç bağladığını (kuşandığını) görmek, uzun ömre ve başarılı bir işe imza atmaya işarettir. Rüyada kılıç bağı, yani kılıcın bele bağlanan kayışını görmek, yardım görmeye ve dinlenmeye işaret eder.

Kişinin rüyada altından bir kılıcı olduğunu görmesi, büyük­lerden gelecek fayda ve menfaate işarettir. Demirden kılıç görmek, kuvvet ve kahramanlığa işarettir. Bakırdan yapı­lan bir kılıç görmek ise, zarar ve ziyana işarettir. Çünkü ba­kırdan kılıç bir işe yaramaz, eğilip bükülü verir demek olur.

Uykuda görülen kılıç rüyaları ile ilgili ünlü yorumcuların tabir ve yorumlarını da şöyle bir göz atabilmemiz için, on­ları aşağıya alıyorum:

Danyel (a.s.)’ın yorumu:

Bir kimsenin rüyada kınında kabzası olmayan şekilde (sapsız) kılıç görmesi, zevceye (hanım eşe) işaretle yo­rumlamıştır.

Kişinin rüyada kılıcının kınında kırılmış olduğunu görme­si, çocuğunun annesinin karnında öleceğine ve annesinin kurtulacağına işarettir şeklinde yorumlamıştır. Rüyasında kılıcını kınından çekip çıkardığını gören kim­senin, bir evladı olacağına işarettir demiştir.

Bir kimsenin rüyada kılıcının ucunun kırıldığını görmesi, rüya sahibi kişinin, babasının veya amcasının veyahut böyle bir yakınının vefat edeceğine (öleceğine) işarettir. Çünkü kılıcın ucu, babayı ve amcayı temsil eder. Kılıcın yü­zü, annenin, teyzenin ve halanın sembolüdür. Anneyi, tey­zeyi ve halayı temsil eder demiştir Danyel (a.s.). Kılıcının yüzünün kırıldığını görmek, bunlardan birinin vefatına (ölümüne) işaretle yorumlamıştır. Kılıcın bu kısımlarında görülecek her halin bu kimselere işaret eder demiştir. Kişinin rüya da kılıcını kınından çekip birisine vurmak kastıyla kaldırıp başının üzerine koyduğunu görmesi, onun (rüya sahibinin) çok meşhur, büyük bir ün (şöhret) ka­zanacağına işarettir. Kılıcını da birisine vurmak maksa­dıyla kaldırdıysa, bundan da vazgeçeceğine işarettir.

Ebu Said’in yorumu:

Rüyasında kılıcını kınında (kını içinde) karısına verdiğini gören kişinin, bir kız çocuğu olur. Karı­sından kılıç aldığını görmek de böyle yorumlanır. Tahta kı­lıç görmek, asi ve münafık (iki yüzlülük yapan) bir evlada, Bir kimsenin rüyada kılıcıyla birisine vurduğunu ve vurduğu kişiyi vurduğu yerde bıraktığını görmesi, rüya sahibi­nin, kadınlara iyilik eden biri olduğuna işarettir demiştir. Kişinin rüyada kılıcının üzerinde pas lekesi veya bir eksiklik görmesi, rüya sahibinin, saygınlığını ve itibarını yitireceğine işarettir. Diğer bir yoruma göre ise, faydasız (yaramaz) evlada ve işlerinin bozulmasına, malındaki meydana gelecek noksanlık ve zarara işaretle yorumlamıştır Danyel (A.S.)… Bir kimsenin rüyada kılıcının bağının koptuğunu görmesi, memur için azle edilmesine (görevden alınmasına), tüccar için zarar ve ziyana, diğer insanlar için de, keder ve sıkın­tıya işarettir demiştir.

Kurşundan kılıç görmek, çok zahmet veren çocu­ğa işarettir. Sarı dökmeden kılıç, servete işarettir. Demirden kılıç, yiğitliğe, kahramanlığa işaret olarak yorumlamıştır.

Rüyasında kılıcını kınından çeken ve parladığını gören kim­se, doğru konuşur, dinleyenler bu konuşmadan memnun olurlar şeklinde yorumlamıştır. Paslı kılıç, bunun tersiyle yorumlanır demiştir.

Rüyasında dört tane kılıç kuşandığını görmek, dört kadın almaya işarettir. Sayısız kılıçlar kuşandığını görmek hayra yorumlanmaz demiştir Ebu Said.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Rüyada kılıç görmek, şun­larla yorumlanır:

Evlada işaretle,

Memuriyete işaretle,

Hak ve hakkını aramakla,

Fayda ve menfaate işaretle,

Mal ve servete işaretle,

Galibiyet (üstünlük) ile,

Güç ve kuvvete işaretle,

Doğru kararlar alabilen birine işaretle.

Rüyada kılıç görmek, bunlardan biriyle yorumlanır demiştir.

Salimi’nin yorumu:

Bir kimse rüyasında kılıcının kırıldığı­nı, elinden düştüğünü veya zorla elinden alındığını veya kendisinin fırlatıp attığını veya çalındığını yahut birine re­hin verdiğini veya birine ödünç verdiğini veyahut sattığını veya düşürdüğünü görmesi, şu cihetlere işaretle yorumla­nır. Azle (kovulma), akraba ölümü, galibiyet (üstünlük), para cezası, düşmanlık, musibet, evlat ölümü, boşanma, hiz­metçi ölümü, noksanlık ve kudretsizlik gibi hallere işaret­le yorumlanır demiştir.

Bir kimse, rüyasında yalın kılıç birinin boynuna vurup kesti­ğini görse, o kimse, boynunu kestiği kişinin borcunu öde­yeceğine işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Bir kimsenin kendisini kılıçla dürttüğünü gören kimse, o dürtenle akrabalık kurar veya kuracağına işarettir.

Rüyasında çamurdan yapılmış kılıç görmek, kadından gele­cek fayda ve menfaate işarettir demişlerdir.

Rüyada görülen kılıç şu cihetlere de işaretle yorumlanır:

Rızıkla,

İlimle,

Zevce (hanım eş) ile,

Mal mülkle

Evlatla

Kişinin rüyada camdan yapılmış bir kılıç görmesi, eğer hanımı hamile ise, doğacak çocuğunun kısa ömürlü ola­cağına işarettir.

Rüyada görülen kılıç, çocuğa, devlet reisine ve mülke işâret eder.

Yine rüyada kılıç görmek, hanım, evlat, memuriyet, hak, menfaat, mal ve mülk, rızık ve düşman üzerine zafer ilim ve edebiyat ile tabir olunur.

Kılıcının ağırlaştığını ve kendisiniyere doğru çektiğini gören kişi, amirliğinde çok kuvvetlenir ve menfaat elde eder.

Rüyada kılıcının askısının kesildiğini görmek, rüya sahibinin bulunduğu memuriyetten azledileceğine ve işini kaybedeceğine işâret eder.

Bir kişi rüyasında hanımının kendisine ya da kendisinin hanımına bir kılıç namlusu verdiğini görürse, erkek bir çocuğa nâil olmasına işârettir.

Bir kişi hanımına kını içinde bir kılıç verdiğini görürse, hanımı bir kız çocuğu doğurur.

Hanımı kendisine kını içinde bir kılıç verirse, o kimsenin hanımından erkek bir çocuğu dünyaya gelir.

Rüyada kılıcının kınının kırıldığını görmek, rüya sahibinin hanımının vefat edebileceğine işâret eder.

Rüyada kılıcının kabzasının kırıldığını görmek, eğer babası veya amcası hayatta ise onlardan birinin ölebileceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada, kılıcı kırılsa kını sağlam kalsa, hanımının kurtulup karnındaki çocuğun ölebileceğine; kılıcının kınını kırılmış görmesi ve kılıcın sağlam kalması, rüya sahibinin hanımının ölebileceğine ve ana rahmindeki çocuğun sağ olarak kurtulmasına; kılıcının kınıyla beraber kırıldığını görmesi, rüya sahibinin hanımının çocuğuyla beraber ölebileceğine işâret eder.

Bekâr birinin rüyada kılıcını kınına koyması, evlenmesine işâret eder.

Rüyada elinde düşman kılıcından daha uzun bir kılıç olduğunu görmek, düşman üzerine zafer bulmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kılıcının körlenip kesmediğini görmesi, sözünün tesirsiz ve dinlenmez olduğuna işârettir.

Rüyada kılıç ile bir kimseye vursa ve kılıç kesmese, vurulan vurana zafer bulur ve ona galip gelir. Kılıç keserse, vuran vurulana galip gelir. Kılıç ile vursa ve kılıç kesmese, halbuki kan çıksa vuran yalan söyleyerek diliyle vurulana musallat olur. Kılıçla bir insanın boynunu vursa, boynu kesilen kimse, kesen adamdan hayır görür ve büyük ferahlığa nâil olur.

Bir kimse rüyada başka birisinin kendisini kılıçla vurduğunu ve azasından birini kestiğini görse, vurulanın uzak bir yere yolculuk yapmasına işarettir. Vurmasıyla vurulanın azalarından birisini ayırsa, vurulanın nesli çok olur ve şehirlere dağılırlar. Bir kimse kendisini münâkaşa etmeksizin birisinin vurduğunu görse, vurulanla vuran arasında evlenmek veya başka bir sebepten dolayı akrabalık meydana gelir.

Rüyada yerde olan bir kılıca elini uzatarak aldığını görmek, Hakk’ı aradığını ve onu bulacağına işâret eder.

Rüyada kendisine bir kılıç verildiğini görmek, hanıma işâret eder.

Rüyada elinde camdan imal edilmiş bir kılıç görmek, hanımı hamile olanlar için doğacak çocuğun kısa ömürlü olacağına işâret eder.

 

Bir yanıt yazın