Rüyada Kemik Görmek

Rüyada kemik görmek, geçiminizi temin edecek bir mal sahibi olacağınıza işarettir.

Bir kimsenin rüyada kemik görmesi, çok mal, rahat geçim ve hizmetçiler, evcil hayvanlar gibi, insanın rahatı­nı sağlayan şeylere işarettir. Rüyada görülen kemikler, bunlardan birine veya birkaçına işaret eder denilmiştir.

Kirmani’nin yorumu:

Bir kimsenin rüyada kırılmış bir ke­miği sarıp sarmalayıp bağladığını görmesi, onun mal mülk sahibi olmasına, güç ve kuvvete başarılara ermesine işaret eder. Kemiği kırıp küçük parçalara ayırması ise, ba­zen hayra, bazen de şerre işaretle yorumlanır demişlerdir.

Salimi’nin yorumu:

Rüyada kemik görmek, şunlardan bi­riyle yorumlanır: Din, mal, büyüklük, mevki, makam ve itibar. Kemik rüyası bunlardan biriyle veya bir kaçıyla yo­rumlanır. Bazı yorumcular, insan ve hayvan kemiği gör­meyi, mala işaretle yorumlamışlardır.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Rüyada herhangi bir kemik görmek, mala işarettir. Rüyayı gören kişi için, kıyafettir, büyük işlerdir, malın dayanağıdır, bunlara işaretle yorum­lanır demiştir.

Ebu Said’ il Vaiz’in yorumu:

Rüyada bir insanın bütün ke­mikleri (iskeletini) görmek, sünnete uymaya ve mal kaza­nıp zengin olmaya işarettir. Eğer iskelet bilinen ve tanınan birinin iskeleti ise, onun malından yemeye ve istifade et­meye işarettir. Eğer bilinmeyen birinin iskeleti ise, genel olarak menfaate işaret eder demiştir.

Rüyada görülen iskelet, eti yenen bir hayvana ait iskelet ve kemik ise, helal bir mala kavuşmaya işarettir. Eğer eti yenmeyen bir hayvan iskeleti ve kemikleri ise, haram ma­la işaretle yorumlanır demiştir.

Kişinin rüyada birtakım kemikleri olduğunu, bunların ken­disine ait olduğunu görmesi, bir kısım hayvanları, evleri, dükkanları olacağına işarettir. Çünkü rüyada görülen in­san kemikleri, ekin mahsullerine, hizmetkarlara, her türlü mahsullere ve kullanılan, faydalanılan her şeye işarettir.

Bazen kemik görmek, din, azamet ve izzet ile tabir olunur.

Rüyada görülen hayvan kemiği, elbise giymeye işarettir.

Bazen de kemikler büyük işlere ve mühim hususlara işarettir.

Kemik görmek, kötü itikada, eski elbiseleri yenilemeye işarettir.

Yine kemik görmek, meyveli ağaca, ev kiralarını toplamaya; bazen de sırları açığa çıkarmaya ve gizli işlere muttali olmaya işarettir.

İnsan kemikleri, hayvan, deve, sığır, ekin, ağaç ve kendisiyle kira alınacak ve istifade edilecek ve insanın geçimini sağlayan şeylere iaârettir.

Rüyada görülen kemikler, insanın mal ve kuvveti gibi yaşayışına hizmet eden şeylere, çoluk-çocuk, hanımlar, evlat, hayvanat yahut emlâktan olan, insanın ihtiyaçlarına yardım edecek şeylere işarettir.

Rüyada iskelet görmek, Sünnet-i Seniyye- ye uymaya, mal ve nîmete işaret eder.

Bir kimse rüyada kemiklere sahip olsa, o kemiklerin miktarınca hayvanlara yahut ev ve dükkanlara sahip olur.

Malı olmayan kimsenin kemik görmesi, dine ve itimat edip güvendiği farzlara işarettir.

Büyük ve iri kemikler, aile ve kavmin büyüklerine; küçükleri ise sıradan insanlara yahut çocuklara işaret eder.

Rüyada kemiğin kırıldığını veya siyahlaştığını görmek, hastalığa işarettir.

Bir kemiği kırmak ya da ufalamak hayır işlemeye; kırılan kemiği sarmak güç ve kuvvete, mal ve makama işarettir

Rüyada kemiğinin demir olduğunu görmek, uzun bir hastalığa yakalanmaya ve buna sabretmeye işarettir.

Kürek kemiği, kuvvet ve kudrete, kadına işarettir.

Bir yanıt yazın