Rüyada Ezan Görmek

Bir kimsenin rüyada ezan okuduğunu görmesi, hac aylarında hacca gitmeye işaret eder. Rüyada ezan evlenmeye işaret eder. Ezan çoğu zaman doğru haber anlamında tabir edilir. Ezan; dua etmeye, Allah’a yakın olmaya, hayırlı işler yapmaya işaret eder. Rüyada ezan okunmayan bir memlekette kuyunun dibinde ezan okuduğunu görmek; o memlekette İslam’ın halka anlatılacağının habercisidir. Eğer bu rüya ezan okunan bir memlekette görülse casusluğa işaret eder.

Ezanın nerede okunduğu da tabirin şekillenmesinde önemli rol oynar. Yerde yüzüstü uzanmış bir şekilde ezan okuduğunu gören kimsenin hanımı çok dedikodu yapar. Çarşı, pazar gibi yerlerde ezan okuduğunu görmek, yan kesicilere ve kapkaççılığa yardım eden kimseleri ifade eder. Bazı tabirciler de bu rüya hırsızlıkla tabir edilir, demişlerdir. Hamamda ezan okumak hastalıktır.

Ezanı güzel sesli biri okur ve herkes de dinlerse ezan okuyan kimse hayırlı insanlarla bir araya gelir. Fakat ezanın sözlerini değiştirerek veya çıplak bir şekilde okumak hayırsız ve kıskanç bir adama işaret eder. Gökyüzünde ezan okumak ve insanlarında ezanı dinlemesi o insanları hayra davet etmek demektir.

Bir duvarın üstünde ezan okuduğunu gören insanları barışa ve dostluğa davet eder.

Bir kimsenin rüyasında ezan okuması, hac aylarında hacca gideceğine yorumlanır. Ezan bazen hırsızlığa, bazan da derece yüksekliğine, büyük bir rütbeye yükselmeye ve işitilecek herhangi bir söze, bekâr için evlenmeye yorumlanır. Ezan çok kere doğru habere yorumlanır. Ezan; duaya, takvaya, taat ve hayırlı işler ile, emniyete, şeytanın hilesinden kurtuluşa yorumlanır.

Kendisini, komşusunun evinin üstünde ezan okuduğunu görse komşunun hanımına hiyanet eder.

Sokak ve çarşılarda ezanın okunması temiz bir hayat iyi bir geçimdir. Bazı yorumcular, «bir kafile içerisinde ezan okuyan kimse hırsızlıkla itham edilir,» demişlerdir. Yine ezan, ortaktan ayrılmaktır. Harabe bir yerde ezan okuduğunu görmek, o yerin imarına ve orada çok kalabalık insanların toplanmasına yorumlanır. Hamamda ezan okumak, sıtma ve humma hastalığı ile yorumlanır.

Ezan ve zikrullahı yüksek bir sesle —özellikle sesi güzel ve tatlı olursa— okuduğunu ve insanların da bu ezanı sükunetle dinlediklerini görse, bu, büyük insanlara yaklaşmakla yorumlanır.

Bir duvar üstünde ezan okuduğunu gören, insanları barışa davet eder. Evin üstünde ezan okuduğunu görse, o çocuğun ana ve babası yalan ve iftiradan kurtulur.

Kişinin rüyada ezan okuduğunu görmesi, genellikle ha­yır ve berekete, rahmet ve nimete işaretle yorumlanmıştır.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu

Uykuda görülen ezan rüyası, şu durumlara işaret eder:

Hacca gitmeye işaretle,

Doğru ve hak söze işaretle,

iş ve meşguliyetlerine,

Kadir kıymet sahibi olmaya,

Riyaset, başkanlık, reislik gibi şeylere,

Ölüm, vefata işaretle,

Fakirlik, yoksulluk gibi durumlara işaretle,

İflas, işini kaybetme gibi şeylere,

Hıyanet (ihanet) tecessüs, dinde noksanlık ve nifak gibi olumsuz şeylere de işaret eder denmiştir.

İbn-i Kesir’in yorumu

Bir kimse rüyasında uygun olma­yan (yani uygunsuz) bir yerde ezan okumak görse, iyi değildir. Hayra yorumlanmaz. Bu rüyayı cinnet ve benzeri bir hastalığa işaret eder şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada ezan okumak veyahut ezan okunduğunu görmek, duaya, takva sahibi olmaya, temiz­lik, ibadet ve hayırlı işlerde bulunmak, şeytan şerrinden korunmaya ve selamete ermeye işaretle yorumlamıştır. Ezan bu sayılan meziyet ve özelliklerden birine işarettir.

Küfür diyarında (kafir memleke­tinde) bir kuyu içinde ezan okunduğunu görmek, hayırlı bir rüyadır. Rüyayı gören kişi, halkı dine davet edeceğine işaretle yorumlamıştır. Eğer bu kuyu içinde ezan okuma rüyası Müslüman memleketinde görülürse, iyi sayılmaz, hayra yorumlanmaz. Bu takdirde rüya sahibi bidat ve sa­pık yolun yolcusu olduğuna işarettir.

Cabir-i Mağribi’nin yorumu

Rüyasında bir sahrada yalnız başına iken ezan okuduğunu gören kişinin bu rüyası, onun ecelinin yaklaşmış olduğuna işarettir.

Rüyasında bir dağ tepesinde ezan okuduğunu görmek, ka­dir ve kıymeti büyük, fazilet sahibi bir zat hakkında doğru bir söz söyleyeceğine işarettir.

Rüyada minarede ezan okuduğunu görmek, yüksek bir mertebeye ermeye işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında mihrakta ezan okuduğunu görmek, sefere (bir yolculuğa) çıkmaya ve yolculuktan selametle dönmeye ve muradına ermeye işarettir şeklinde yorumlanır.

İbn-i Sirin’in yorumu

Bir kimse, rüyasında bilinen bir me­kanda ezan okunduğunu görse, rüyayı gören kişi, dindar (dini vecibeleri yerine getiren) biri ise, Cenab-ı Allah bu kuluna Kabe’ye gitmeyi nasip edeceğine (hacca gideceğine) işarettir.

Rüyada ev üzerinde ezan okuduğunu görmek, ölüme ve ölüm olayı ile karşılaşacağınıza yorulur.

Rüyada evin ortasında ezan okuduğunu görmek, rüyayı gö­ren kimsenin evladının veya kardeşinin ölümüne işarettir.

Rüyasında sokak ortasında ezan okunduğunu görmek, fa­kirlikle ve iflas etmekle veya dövülmekle tabir olunur.

Rüyada sofrada ezan okumak veya okunduğunu görmek, babanızın ölümüne (yani öleceğine) işaretle tabir edilir.

Rüyada camii veya mescitte ezan okunduğunu gör­mek, hacca gitmeye,bekarlar için de evlenmeye, kalabalık bir yer­de ezan okumak görenin hırsızlıkla suçlanacağına, ezan duymak ortağından ayrılacağına, evinin üzerinde ezan okuduğunu görmek, eşinin öleceğine, sokakta ezan okunduğunu görmek, büyük adam­lardan birinin öleceğine yorumlanır.

Rüyada hac zamanında ezan okuduğunu görmek, hac aylarında hacca gitmeye işârettir.

Bazen rüyada ezan okuduğunu görmek, hayır, bereket, rahmet ve hac ile tabir olunur.

Yine rüyada ezan okumak, makam ve dere- ceninyüksekliğine, büyük bir rütbeye yükselme­ye, işitilecek her hangi bir doğru söze, hayırlı bir işe ve bekâr için de evlenmeye işâret eder.

Rüyada ezan okunup namaz kılındığını görmek kişi ve toplum için hayra işârettir.

Ezan çoğu kere, doğru habere işârettir.

Bazı kere ezan görmek, harb için hazırlık yapılacağına dair bildirinin duyulacağına işâret eder.

Bazı kere de ezan, dini ilimlerde âlim ve fâkih olmaya işârettir.

Rüyada ezan okumak veya okunduğunu görmek, duâya, iyiliğe, tâat ve hayırlı işlerde emniyete, şeytanın hilesinden kurtuluşa işâret eder. Ezan okunması lâyık olmayan bir mekânda ezan okumak hayır değildir. Bu rüya, cünüb ve bunun gibi bir hâlin meydana gel­mesine işârettir.

Ezan ve zikrullahı yüksek bir sesle özel­likle güzel ve tatlı bir sesle okuduğunu ve insanlarında bu ezanı sükunetle dinledikleri­ni görmek, büyük insanlara yaklaşmakla ta­bir edilir.

Rüyada kendisinin ezan okuduğunu gör­mek, dindarsa millete iyilikle emredeceğine; eğer günahkârsa dövüleceğine işârettir.

Bir adam iki kere peş peşe ezan oku­duğunu, kamet getirdiğini ve farz namaz kıldı­ğını görse, bu rüya, hac ve umre ile tabir olunur ve o kişinin Allah’ın izniyle hacca gide­ceğine işârettir.

Rüyada ezan okuduğunu, fakat kimsenin ezana icabet etmediğini görmek, ora insanla­rının nefislerine zulmederek kendilerine yazık etmelerine işârettir.

Rüyada bilinen bir yerde ezan sesi duy­mak, hacca gitmeye işârettir.

Rüyada ezanı dinlediğini görmek, namaza devama; kâmet sesini işitmek hayırlı işlerde muvaffakiyete işâret eder.

Rüyada yüksek bir dağ üzerinde ezan oku­duğunu görmek, büyük ve kadri yüce bir zât hakkında doğru söz söylemeğe, yüksek bir makamda bulunan kimse hakkında güzel ta­nıklıkta bulunmaya yahut yüce ve saygın bir makama gelmeye işârettir.

Rüyada minarede ezan okumak insanları kulluğa çağırmaya, muradına ermeye,yolculu­ğa ve selâmetle geri dönmeye işârettir.

Bir kimsenin minarede kendisinin ezan okuduğunu görmesi, eğer kendiside buna ehil ise, sesinin duyulduğu yer nispetinde şerefe ngil olacağına işârettir; eğer ehil değilse, düş­manları çok ve onlara üstün olmaya muvaffak olur; eğer rüyayı gören tüccar ise ticaretinde |<âr edeceğine işârettir.

Rüyada kamuya ait bir binanın önünde ezan okumak yönetimdekileri hakka çağırma­ya işârettir.

Sokak ve çarşılarda ezanın okunduğunu görmek, temiz bir yaşayış ve güzel bir geçim ile tabir olunur.

Harabe bir yerde ezan okuduğunu gör­mek, o yerin imar edilmesine ve orada çok kalabalık insanların toplanmasına işârettir.

Rüyada yatakta ezan okuduğunu görmek, ev halkını horlamaya işârettir.

Rüyada uygun olmayan yerde ezan oku­mak bir ayıba işârettir.

Rüyada hamamda ezan okuduğunu gör­mek, sıtma ve humma hastalığı ile tabir edilir.

At veya başka bir hayvan ve her çeşit vası­tanın üzerinde ezan okumak veya okunduğu­nu görmek, yolculuğa ve işlerin kolay bir seyir izlemesine işârettir.

Bir kimse pis bir yerde ezan okuduğunu görse, ahmak birisini sulha davet eder, fakat o da bunu kabul etmez.

Kendi evinin üstünde ezan okuduğunu görmek, üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada komşusunun evinin üstünde ezan okuduğunu görmek, komşusuna suizanda bulunmaya ve komşusunun hanımına hıyanet edeceğine işârettir.

Bir duvar üstünde ezan okuduğunu gör­mek, insanları sulha davet etmeye işârettir.

‘Rüyada Kabe üzerinde ezan okuduğunu görmek ehl-i bidat olmaya ve sahabîler hak­kında kötü söz söylemeye işârettir. ’(Nablusî)

Bir kimsenin semada ezan okuduğunu ve insanların da kendisini dinlediklerini görmesi, beşeriyeti Hak ve hayra davet etmeye işârettir.

Toplu halde bir kavmin üzerine ezan oku­duğunu görmek, zâlim bir halkı hakk’a davet etmeye işârettir.

Rüyada çukur bir yerde ezan okumak nifa­ka işârettir.

Rüyada kendisini kâfir bir memlekette kuyunun içinde ezan okuduğunu görmek, o memleket halkını İslâm dinine davet etmeye işârettir. Eğer kuyu Müslüman memleketinde ise, o kimsenin casus olacağına işârettir.Bu rüyayı gören, bazen de insanları bidata davet eder.

Yüzükoyun ezan okuduğunu gören kişinin hanımı insanlar arasında koğuculuk yaparak onları rahatsız eder. Eğer rüyayı gören bekâr ise evlenir.

Bir çocuğun ezan okuduğunu görmek, o çocuğun anne ve babasının yalan ve bühtan­dan kurtulacağına işârettir.

Rüyada küçük çocuğun ezan okuması işle­rin ehil olmayanların eline geçmesine işârettir.

Rüyada çocukların vakitsiz ezan okuduğu­nu görmek, o mahallin câhiller ve bidat ehli tarafından istila edilmesine işârettir.

Rüyada kadının ezan okuması bidat işle­meye, o yeri câhil kimselerin istila etmesine işârettir.

Kendisinin kıbleden başka bir yöne veya Arapçadan başka bir lisanla ezan okurken görmek, bidat içinde bulunduğuna işârettir.

Bir kimsenin, güya kendisini oyuncak ol­sun diye ezan okuduğunu görse, aklı gidece­ğine işârettir.

Ezanda ziyade ve noksanlık yaptığını veya ezanın lafızlarını değiştirdiğini gören kimse­nin, bu ziyade ve noksanı miktarınca insanlara zulmedeceğine işârettir.

Bir kimse eğer ezanı tebdil eder, ezan ve zikrullah ile oynarsa veya ezan okurken avret yeri açık olursa hasid ve hayırsız bir şöhrete işârettir.

Namaz için kamet getirmek maksadın hasıl olmasına, sıkıntıda olanın bundan kurtulması­na, sözünü yerine getirmeye işâret eder.

 

Bir cevap yazın