Rüyada Eşek Görmek

Anıran eşek, değersiz birinde azar işiteceğine işarettir. Eşeği kesmek kötü bir iş yapmaya işarettir.

Rüyada eşek görmek, çocuğa ve hanıma yorumlanır.

Eşek, amelsiz alime veya yatak, kilim v.s. gibi insanın ayağını bastığı şeylere yorumlanır. Rüyada katır ve eşeklere sahip olmak yahut binmek, mal yahut evlat ile ziynetlenmeğe yorumlanır. Dişi eşek, geçime, yardımcıya ve nesli çok kadına yorumlanır.

Eşeğin sesi, şer ve şiddettir. Çünkü eşeğin anırması şeytanı görmesindendir. Rüyada görülen eşek, gerek tavlı gerek zayıf olsun insanın çalışması ve gayretidir.

Eğer eşek büyük olursa yüksekliktir. Yürüyüşü hoş olursa, dünyaca faydadır. Güzel olursa, sahibi için güzelliktir. Beyaz olursa sahibi için zinettir. Zayıf olursa sahibi için fakirlik, tavlı olursa maldır. Siyah olursa, sahibi için sevinç, efendilik, mülk, şeref ve heybettir. Yeşil olursa, din ve takvadır.

İbn-i Şirin (R.A.) tabirde eşeği diğer hayvanlardan üstün tutmuştur. Eşeğin de siyahını tercih etmiştir. Semeriyle beraber eşek, izzet sahibi bir çocuktur. Eşeğin kuyruğunun uzunluğu evladın kendisinden sonra gelen neslinin devlet ve yüceliğinin devamıdır.

Eşeğin ölmesi sahibinin ölmesine yahut uzun ömürlü olmasına yorumlanır. Eşeğin tırnağı sahibinin malının idarecisidir. Eşeği telef olan kimsenin malı zayi olur, yahut akrabalarından irtibatı kesilir, dükkanı yıkılır, dükkanından çıkarılır.

Rüyada eşeğe bindiğini ve eşeğin de güzel yürüdüğünü gören kimsenin çalışma ve gayreti güzel ve isteğine uygun olur. Rüyada eşek eti yiyen kimse mal ve azamete erişir. Eşeğinin ancak vurularak yürüdüğünü görse, onun yiyeceği ancak dua ile meydana gelir. Eşeği yüklü olarak eve girdiğini görmek, eşeğin yükünün aslı ve kıymeti nisbetinde o kimseye hayır ile yönelecek büyüklüğe yorumlanır.

Bir eşeğe sahip olduğunu yahut onu bağladığını ya da evine soktuğunu gören kimseye Allah’ü Teala Hazretleri her hayrı verir ve onu bütün üzüntü, kederden kurtarır. Eğer eşek yüklü ise hayır daha da faziletlidir.

Eşekten düştüğünü gören fakir olur. Dişi eşeğinin bir erkek yavru doğurduğunu gören kimseye geçim kapıları açılır ve o kimse iyi isme ve şöhrete erişir. Bir kimse yavrusuz bir dişi eşeğe bindiğini görse çocuksuz bir kadınla evlenir.

Bazı yorumcular da, dişi eşek, rütbenin noksanlığı ile beraber malında ziyadeliktir, demişlerdir.

Eşek yavrusuna bindiğini gören kimseye çocuğu yahut hanımı tarafından üzüntü isabet eder. Eşeğin telef olması yahut zayıflığı sahibinin fakirliğine yorumlanır. Rüyada eşekten inmek ve onu satmak fakirliktir.

Eşeği yemek için kestiğini görmek, dar geçiminden sonra geniş rızka erişmektir. Başka bir şey için kestiğini gören kimsenin geçimi bozuk olur.

Eşeğinin birçok kuyruğunun olduğunu gören kimsenin rızkı geniş olur. Bir yahut birkaç eşeğinin olduğunu gören kimsenin saadet ve hayrı çok olur.

 Vahşi eşek günaha yorumlanır. Vahşi eşeğe binip arkasından düştüğünü gören kimsenin makamından düştükten sonra günah işlemesine yorumlanır. Vahşi eşeğin evcilleşmiş görülmesi, hayra; ehil eşeği, vahşi olarak görmek zarara yorumlanır.

Eşeğe döndüğünü gören kimseye bir bela erişir.

Rüyada evine vahşi bir eşeğin girdiğini gören kimsenin evine dini bozuk birisi girer. Avlamak maksadı ile evine bir yaban eşeğini soktuğunu gören kimsenin evine lıayır ve ganimet girer. Vahşi eşeğe bindiğini gören kimse haktan batıla meyleder ve müslümanların cemaatından ayrılır. Vahşi eşeği uzaktan gören kimsenin eline geçici bir mal geçer.

Rüyada eşek görmek, yakın zamanda amirlerinizle veya patronunuzla yahut eşinizle büyük bir kavganızın olacağına, aynı zamanda erkek evlada, eşe, seyahate ve ilme işarettir. Eşek anırması iyi değildir, evlilik dışı çocuğa, büyük eşek yüksek mevkilere, beyaz eşek ziy­nete, zayıf eşek fakirliğe, semiz eşek mala, siyah eşek sevinç ve saadete, mal sahibi ve şerefli bir kişi olmaya, yüklü eşek yükselerek şerefli, kuvvetli ve kudretli olmaya, katır olduğunuzu görmek, geçiminizi seyahatle temin edeceğinize, eşeği götürüp yerine bağlamak sıkın­tıdan kurtulmaya, kendisinin eşek olduğunu görmek, herhangi bir belayla uğraşmaya ve şuurunu kaybetmeye eşeğini çaldırmak karı- koca arasında münakaşa çıkarak ayrılmaya işarettir. Yeşil eşek din ve takvaya işârettir.

Rüyada görülen eşek büyük olursa, yük­sekliğe işârettir. Güzel olursa sahibi için gü­zelliktir. Eşeğin tavlı veya güçlü olursa maldır.

Rüyada görülen eşek ile ilgili rüyalar değişik ve çeşitli şekilde tabir olunur.

Yüklü eşek görmek, yine derece yükselmesine, doğurmuş merkep görmek ise, her ne muradı varsa olacağına işarettir.

Danyel (a.s.)’ın yorumu

Rüyasında eşek görmek, özellikle bindiğini gören kişinin bahtı açılır ve yüksek bir mertebe­ye kavuşur. Eşek de görülen iyi ve kötü haller, rüya sahibi­nin talih ve kısmetine etki yapar.

Rüyasında eşeğine binmeden onun öldüğünü görmek, geçim sıkıntısına ve rüya sahibinin işlerinin bozulmasına işaret­tir denmiştir.

Rüyasında eşeğinden düştüğünü görmek, bir zarara veya bir hakarete uğramaya ve itibardan düşmeye işaret eder.

Ebu Said El Vaiz’in yorumu

Rüyada eşek görmek, kişinin himmet ve gayretine, gücüne, yükseleceğine işaret eder.

Rüyada zayıf ve sevimsiz bir eşek görmek, geçim darlığı, fa­kirlik ve ihtiyaç sahibi olmaya işaretle yorumlanmıştır.

Rüyasında kendisini eşek olmuş olduğunu görmek, bazı ak­rabalarından zarar göreceğine veya akrabaları yüzünden zarar gördüğüne işarettir denmiştir.

Rüyasında arkasına bir eşek yüklendiğini, sırtına eşek aldı­ğını görmek, rüya sahibinin güçlü ve kuvvetli biri olduğu­na işarettir.

Rüyasında bir eşeği tutup evine getirdiğini görmek, hayır ve berekete, mutluluk ve saadete işaretle yorumlanır.

Rüyasında birçok eşekleri olduğunu görmek, rüya sahibinin büyük hayırlar elde ettiğine ve bahtiyarlığının artacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu

Rüyada eşek görmek, şu ci­hetlere işaret eder. Baht açıklığı, emrinin yerine getirilme­si, başkanlık, mal, zevce, hizmetçi, kudret, güçlü olmak, itibar, mertebe gibi şeylere işaretle yorumlanır demiştir.

Bir kişinin rüyada eşek görmesi, yolculuk veya ilme işârettir.

Bazen rüyada eşek görmek, hizmetçiye, çocuğa ve zevceye işârettir.

Bazen de rüyada eşek görmek, amel et­meyen âlime veya yatak, kilim v.s. gibi insanın ayağını bastığı şeylere işârettir.

Rüyada görülen eşek, gerek güçlü gerek zayıf olsun insanın çalışması, gayret ve nasibi­ne işârettir.

Rüyada, semeriyle beraber eşek görmek, izzet sahibi bir çocuğa işârettir.

Rüyada görü­len eşeğin kuyruğunun uzunluğu, evladın kendisinden sonra gelen neslinin devlet ve yüceliğinin devamına işârettir.

Rüyada eşek görmek, baht açıklığı, devlet, emrin yerine gelmesi, baş olmak, mal ve zev­ce, hizmetçi, izzet ve ikbâl ve mertebe ile ta­bir olunur.

Rüyada merkeb görmek, insanın himmeti, cehd ve gayretidir. Semiz ve zayıf olması da fakrü zarurettir.

Rüyada eşeği yüklü olarak eve girdiğini görmek, eşeğin yükünün aslı ve kıymeti nispe­tinde o kimseye hayır ile yönelecek büyüklüğe işârettir.

Rüyada eşek sesi iyi değildir. Bir kimsenin rüyada eşek sesi işitmesi, şer ve şiddetlere, zinadan olma çocuğa ve bir arızanın meydana gelmesine işâret eder.

Rüyada eşek eti yediğini görmek, mal ve azamete erişeceğine; câhil bir kimseden tah­min edemeyeceği yardımın erişeceğine işârettir.

Rüyada bilinmeyen eşek görmek, câhil, çok inat veya inançsız bir kimseye işâret eder.

Rüyada eşek pisliğini biriktirdiğini görmek de malın ve servetin çok artacağına işâret eder.

Rüyada eşeğinin öldüğünü görmek, sahi­binin çok uzun ömürlü olmasına işârettir. Rüyada eşeğin ölmesi işlerinin bozulması­na işârettir.

Bazı tabirciler, ‘Eşeği telef olan kimsenin malı zayi olur, yahut akrabalarından irtibatı kesilir, dükkanı yıkılır, dükkanından çıkarılır,’ demişlerdir.

Rüyada eşeğinin bir erkek yavru doğurdu­ğunu görmek, rüya sahibine geçim kapılarının açılacağına ve o kimsenin iyi isme ve şöhrete erişeceğine işârettir. Eşeğin dişi yavru doğur­duğunu görmek, kötü isimle yad edilip göz­den düşmesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada bir eşeğe sahip oldu­ğunu, veya onu bağladığını, yahut evine sok­tuğunu görmesi, Allah Teâlâ tarafından erişe­cek çok hayıra, üzüntü ve kederin gitmesine ve feraha işâret eder.

Rüyada çok eşek görmek mal ve nîmete işârettir.

Rüyada bir yahut birkaç eşeğinin olduğunu görmek, rüya sahibinin saâdet ve hayrının çok olacağına işârettir.

Rüyada eşeğinin birçok kuyruğu olduğunu görmek, rızkın genişliğine ve geçimin kolaylı­ğına işâret eder.

Avlamak gayesiyle evine bir yaban eşeğini soktuğunu görmek, hayır ve ganîmet ile tabir olunur ve o adamın eline çok mal geçer.

Rüyada eşekten düştüğünü görmek, fakir olmaya ve sıkıntı yaşamaya işârettir. Binmiş olduğu başka birinin eşeğinden düştüğünü görmek, rüya sahibinin arkadaşı, yahut arka­daşının adaşı yahut benzeri arasında kopukluk meydana geleceğine işârettir.

Rüyada görülen vahşi eşek, günaha işârettir.

Rüyada vahşi eşeğe binip, arkasından düş­tüğünü görmek, o kimsenin makamından düştükten sonra günâh işlemesine işârettir.

Eşeğin kendisine itaat etmeyip, kendisini düşürdüğünü yahut baş veya ayağı ile tepelediğini görmek, o kim­seye üzüntü ve korku içinde bir şiddetin isa­bet edeceğine işârettir.

Rüyada vahşi eşeğin evcilleşmiş görülmesi, hayra; ehil eşeği vahşi olarak görmek, zarara işârettir.

Rüyada evine vahşi bir eşeğin girdiğini görmek, o kimsenin evine dini bozuk birisinin gireceğine işâret eder.

Rüyada vahşi eşeği uzaktan görmek, gö­ren kimsenin eline geçici bir mal geçeceğine işârettir.

Rüyasında kendi malı olan bir eşeği görene Allah Teâlâ hayır kapılarını açar. Ve onu keder ve gamdan halâs eder.

Rüyada eşeğe döndüğünü gören kimseye bir bela erişeceğine işârettir.

Rüyada görülen eşek eti az mala, onu ye­mek malından üzüntüye düşmeye işârettir.

Rüyada eşeği yemek için kestiğini görmek, rüya sahibinin dar geçiminden sonra geniş rızka nâil olacağına işârettir.

Rüyada eşek satın almak hayra işârettir.

Rüyada eşekten inmek ve onu satmak, fa­kirliğe işârettir.

Rüyada görülen eşeğin bir gözünün kör olması işlerin bozuk gitmesine, iki gözünün kör olması malın gitmesine işârettir. Rüyada iki gözü kör olmuş bir eşek satın aldığını görmek, rüya sahibinin yerini bilmedi­ği bir malının olmasına işârettir.

Rüyada eşek sütü içtiğini görmek, hafif bir hastalık geçireceğine yahut hastalığının iyile­şeceğine işârettir.

Rüyada eşeğinin katıra döndüğünü gör­mek, rüya sahibinin geçiminin yolculukla elde edilmesine işârettir.

Rüyada eşeğinin ata döndüğünü gören kimsenin geçimi devlet tarafından olur.

Rüyada görülen eşek satıcısı, haram ve şüpheli kazanç sahibi birine işâret eder.

Dişi Eşek Görmek

Rüyada görülen dişi eşek, geçime, yardımcıya ve nesli çok kadına işâret eder. Bazen de rüyada görülen dişi eşek, kişinin hizmetçisi, yahut ticaretine işârettir.

Rüyada dişi merkep görmek, daha da mak­buldür.

Bir kimsenin rüyada dişi eşek görmesi, geçime, yardımcıya ve nesli çok kadına işârettir.

Bir kimsenin rüyada dişi eşeğe bindiğini görmesi, hayır ve berekete işâret eder.

Rüyada dişi eşeğinin hamile olduğunu görmek, ümit eylediği işin zuhuruna işârettir.

Rüyada dişi eşeğe binmek bekâr için ev­lenmeye işârettir.

Rüyada yavrusuz bir dişi eşeğe bindiğini görmek, çocuksuz bir kadınla evlenmeye işârettir.

Dişi eşek çok çocuk doğuracak bir kadına yorumlanır.

Eşeğe Bindiğini Görmek

Rüyada eşeğe iyi binemediğini veya bin­mekten korktuğunu gören kimsenin, kendisi­nin olmayan bir şeyle süsleneceğine işârettir. Eşeğe binmek yabancı memlekete yolculuk demektir.

Kişinin rüyada eşek veya katırlara sahip olduğunu görmesi veya eşeğe binmesi, mal yahut evlat ile ziynetlenmeye işâret eder. Rüyada eşeğe binmek, mevki yönünden yükseleceğine ve mutluluğa işaretle yorumlanır. Eşeğe binmek ve yü­rütmek yükselerek başarılı olmaya yorumlanır.

Rüyada kendisine itaat eden vahşi bir eşe­ğe binmek, günaha işârettir.

Rüyasında büyük bir eşeği olduğunu ve bindiğini görmek, büyük bir itibar, saygınlık sahibi olmak, yüksek bir mevki ve durumda olmak ve değer sahibi olmak ile tabir olunur.

Rüyada yaban eşeğe bindiğini görmek, Haktan bâtıla meyletmeye ve Müslümanların cemaatinden ayrılmaya işâret eder.

Rüyada eşek görmek ve üzerine binmek, baht açıklığı ve yüksek dereceye işâret eder. Onda iyi ve kötü görülen her şey rüya sahibi­nin bahtı ile tabir olunur.

Rüyada eşeğe bindiğini, eşeğin de güzel güzel yürüdüğünü görmek, çalışma ve gayre­tinin güzelliğine işârettir.

Rüyada kendine ait bir eşeğe bindiğini görmek hayır ve iyilik kapılarının açılmasına işârettir.

Rüyada eşekten inip ona tekrar binmek işlerin bir ara durmasına işârettir.

Rüyada eşeğe bindiğini ve onun anırdığını görmek ev halkından birinin kötü ahlâk ve işi yüzünden sıkıntıya düşmeye işâret eder.

Rüyada eşek yavrusuna bindiğini görmek, rüya sahibine çocuğu yahut hanımı tarafından üzüntü isabet edeceğine işârettir.

 

Bir yanıt yazın