Rüyada Çoban Görmek

Rüyada kendisini çoban olarak görmek mal sa­hibi olacağına işarettir. Koyun otlatan çoban görmek, yakında ha­yırlı bir işe teşebbüs ederek bundan faydalanacağınıza işarettir.

Rüyada görülen çoban ve çobanlık ile ilgili rüyalar, ge­nel olarak, çoğunlukla hayra ve iyiye işaretle yorumlanır.

Rüyada çoban görmek, öğretmen, hakim, amir ve memura işaret ettiği gibi mala ve rızık gibi şeylere de işaret eder.

Rüyada çoban görmek, halkın büyüklerine, insanları yö­neten idarecilere işaret eder. Rüyada bir çobanı görmek, kişinin şanının yüceliğine, insaf ve adaletle halka hük­metmeye işarettir.

Rüyada domuz çobanı görmek, iyi değildir. Domuz çobanı görmek, Hristiyan ve bidat sahibi kimselerle düşüp kalk­maya, onlarla arkadaşlık yapmaya işarettir. İyi bir rüya değildir.

Danyel (a.s.)’ın yorumu:

Rüyada koyun çobanlığı ettiğini görmek, hayır ve menfaate kavuşmaya işarettir.

Rüyasında at ve kısrak çobanlığı yaptığını görmek, şan, şe­ref ve memuriyete ermeye işaret eder.

Rüyasında merkep (eşek) çobanlığı yaptığını görmek, şeref ve ikbale, baht açıklığına işarettir.

Rüyasında sığır (öküz) çobanlığı yaptığını görmek, o sene­nin feyz-ü bereket, bolluk olacağına işarettir.

Rüyasında deve çobanlığı yaptığını görmek, bolluk, bereke­te ve hacca gitmeye işarettir şeklinde yorumlanır.

İbn-i Sirin’in yorumu:

Bir kimse rüyasında kendisinin ço­ban olmuş ve hayvan sürüleri güttüğünü görse, bu onun bir memuriyete gireceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında bir çobanla konuştuğunu gören kişi, bir iş bul­mak için bir yere başvurduğuna veya vuracağına, veyahut da eski işinden ayrılıp başka bir işe gireceğine veya müra­caat edeceğine işarettir.

Rüyasında emrinde olan hayvanları güden, otlatan bir ço­banı görmek, çok mal ve zenginliğe işaretle tabir olunur.

Diğer bazı yorumlara göre de, rüyasında çoban gören kim­senin, çoğunlukla geleceğinin çok iyi olacağına, hikmet ve insaf sahibi olacağına işaret olmakla birlikte, domuz çobanı olmak ve domuz güttüğünü gören kimsenin ise, kötü işler ve büyük musibetler geleceğine işaretle yorumlanmıştır.

Rüyada çoban görmek, öğretmene, me­mura ve hakime işârettir.

Bazen rüyada çoban görmek, halkın bü­yüklerini görmeye işârettir.

Bazen de rüyada çoban görmek, idarecile­re işâret eder.

Bazı kere de rüyada çoban görmek şânın yüceliğine, insaf ve adaletle halka hükmetme­ye işârettir.

Bir kimsenin rüyada çobanlık ettiğini gör­mesi, mal ve helal rızka işârettir.

Bir kimsenin rüyasında koyun güttüğünü ve koyunları güdeceği yerleri bilmediğini gör­mesi, manasını güzel bilmediği halde Kur’ân-ı Kerim okumasına işârettir.

Rüyada koyun çobanlığı yaptığını görmek, rüya sahibinin hayır ve menfaate nâil olmasına i işârettir.

Rüyada beygir çobanlığı yaptığını görmek, izzet ve rif’ate işârettir.

Rüyada görülen çoban halkın büyükleridir. Çobanı görmek şanın yüceliğine insaf ve adaletle halka hükmetmeye yorumlanır.

Bir yanıt yazın