Rüyada Boyun Görmek

Rüyada boyun görmek bir çeşit emanet yüklenme an­lamına gelen yorumlara işarettir. Çünkü boyun bir nevi (çeşit) emanet mahalli simgesidir.

Rüyasında kendi boynunun kalın olduğunu gören bir kimse­nin bu rüyası üzerine aldığı vazife ve emaneti hakkiyle yerine getireceğine işarettir, şeklinde yorumlanır. (Yani, bu işi ben yaparım, yapacağım diye söz veren bir kimse, sözünde duracak olduğuna rüyası işaret ediyor.)

Rüyasında boynunun ince olduğunu gören kimsenin bu rüyası, emanete ihanet edeceğine ve zalim bir kimse niteli­ğinde olduğuna veya olacağına işaretle yorumlanır.

Rüyada bir kimse boynunun ağrıdığını görse, bu onun ge­çimsiz bir kişi olduğuna veya üzerine aldığı emaneti koru­madığına (emanete riayet etmediğine) ve emanete ihanet etti­ğini bildiren (gösteren) bir işaret, bir uyarı olarak yorumlanır.

Bir kimse rüyasında boynuna bir yılanın sarılmış olduğunu görse, bu onun malının zekatını vermediğine işaret eder.

Rüyasında boynunun kılıçla vurulduğunu görmek, rüya sa­hibinin bir hastalıktan kurtulacağına işaret eder.

Rüyada bir kimse boynunun normal olduğunu görse bu o kimsenin (rüyayı görenin) halinin düzgün veya düzeleceği­ne işarettir tabiri ile yorumlanır.

Rüyasında boynuna bir çocuğun vurduğunu görmek, rüyayı gören kişinin öleceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada görülen boyun ve omuz başları, borç ve emanet ma­halli (yerleri) olarak yorumlanır. Omuzlar kadından olan emanetler, boyun ise, erkekten olan emanetlere işarettir.

Bir kimse, rüyasında boynunda Kur’an-ı Kerim olduğunu görse, bu rüyası, o kimsenin sözünde duran (sadık) biri ol­duğuna işaret eder şeklinde yorumlanır.

Bir kişi, rüyasında boynunu Hz. Peygamber (S.A.V.)’in müba­rek elinde ve parmakları arasında olduğunu görse, bu rüyası, Resullullahin (A.S.) rüya sahibi kişiyi, üzerine alacağı kötü bir şeyden men ettiğine işarettir. Bazen de bu rüyası, onun (rüya sahibinin) borcunu ödeyeceğine ve hasta ise, şifaya kavuşup iyileşeceğine, hastalıktan kurtulacağına işarettir.

Rüyada görülen gerdanlık gibi süs eşyasına işarettir. Yani bu kadın veya kadınlar, boynuna gerdanlık takacağına işarettir. Küçük çocuk boynu görmek de aynı şekilde yorumlanır.

Bir kimse, rüyasında boynunda bir zincir görse, bu rüyası onun günahkar olduğuna, cehenneme atılacağına işaret­tir. Boynunda yazı olduğunu gören kişi Cenab-ı Allah’a yö­neleceğine işarettir.

Bir yolcunun rüyasında, boynunun güzel olduğunu görmesi, bu onun, yolculuktan salimen evine döneceğine işarettir.

Bir kadın rüyasında, güzel bir boynu olduğunu yani boynu­nun güzel olduğunu görse, bu rüyası onun boynuna mü­cevher (ziynet) takacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Bir çocuğun güzel bir boynu olduğunu görmek, bu çocuğun boynuna muska ve ziynet takacağına işaret eder.

Rüyasında kendi boynunu normal bir durumda olduğunu görmek, rüya sahibinin, kötü ve çirkin huylarını terk edeceğine, cesaretinin artacağına; cimri ise, cimriliği bırakıp cömert bir kişi olacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında kendi boynuna düşmanının bindiğini görmek, rü­yayı gören kişinin, düşmanından zahmet ve eziyet çeke­ceğine işarettir.

Rüyasında boynunda (ensesinde) makbul (beğenilen) bir kuş olduğunu görmek, güzel ve makbul amellere işarettir. Be­ğenilmeyen, makbul görülmeyen bir kuşu boynu üzerinde (ensede) görmek ise, kötü ve çirkin amellere işarettir.

Rüyasında boynunun uzadığını ve (ensesinin) kalınlaştığını görmek, iyidir ve hayra yorumlanır. Rüya sahibinin gücü­nün ve kuvvetinin artacağına, düşmanına galip (üstün) ge­leceğine, mal ve mülkünün artacağına hakkaniyet üzere hareket edeceğine ve emniyet içinde güvenlikle, selamet­te olacağına işaret eder.

İbn-i Sirin’in yorumu:

Rüyada görülen boyun ve ense kişinin sadık dostu, güvenilir yardımcısı ve ortağı, kendisinden üc­ret istemeyen hizmetkarı mesabesinde şeklinde yorumlanır.

İmam-ı Nablusi’ye göre:

Rüyada görülen boyun, velayet, şehadet, zekat ve kendisini ilgilendiren borcun yüklendiği yerdir. Bu sebep ile bir kişi, rüyasında boynunun etli, dolgun ve vücuduna uygun olduğunu görse, bu rüyası onun yükseleceğine ve insanlar arasında şerefli, itibar sa­hibi olacağına işarettir. Eğer o kimse, şahit ise, şahitliğini yapar ve o işten kurtulur, şahitliği de kabul görür. Eğer ken­disine bir şey emanet edildiyse, emaneti yerine teslim eder, vasiyete ait bir şey üzerinde varsa, onu da yerine getirir ve bu yüklerden kurtulur. Malının zekatı varsa onu verir. Bor­cu varsa borcunu öder ya da bir alacağı varsa onu alır şek­linde yorumlanır. Eğer boynunda çıban olduğunu veya kana­dığını görürse, rüya sahibi kişinin, üzerinde bulunan şeha­det, zekatı ve borcu gibi şeyler üzerinde olduğuna ve bunların sorumluluğundan kurtulamadığına işarettir.

Rüyada boyun ve ense görmek, sadık dost, emin arkadaş ve ücretli hizmetçiye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada boynunun kalın oldu­ğunu görmesi, o kimsenin üzerine aldığı vazi­fe ve emaneti hakkıyla yerine getirmesine işâret eder.

Rüyada boynunun ince olduğunu görmek, kötülüğe ve zâlimliğe işâret eder.

Rüyada boynunun uzun olduğunu gör­mek, adalete, velayete, ezana ve işin neticesi­ne işâret eder.

Rüyada boynunu omuzları arasında gö­mülmüş gibi kısa görmek, işlerin güzel netice vermeyeceğine işâret eder.

Rüyada uzun boyun ve kalın ense kuvvete işâret olduğu gibi; kısa boyun da zaafa ve tembelliğe işâret eder.

Bir kimsenin rüyada boynunun ağrıdığını görmesi, o kimsenin, geçimsiz olduğuna veya emanete riayet etmediğine işâret eder.

Hasta bir kimsenin rüyada boynunun kılıç­la vurulduğunu görmesi, hastalığından kurtul­masına işâret eder.

Ahlâkı kötü olan bir kimsenin rüyada boy­nunun normal olduğunu görmesi, o kimsenin, ahlâkının güzelleşmesine işâret eder.

Gerçekte üzüntülü ve kederli bulunan bir kimsenin, rüyada boynunun vurulduğunu gör­mesi, Allah (c.c.) o kimseyi üzüntü ve kede­rinden kurtarmasına işâret eder.

Borçlu olan bir kimsenin, rüyada boynu­nun vurulduğunu görmesi, borcunu ödemesi­ne işâret eder.

Bir kimsenin rüyada boynuna yılanın sarıl­mış olduğunu görmesi, o kimsenin malının zekatını vermediğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada boynuna inci, elmas ve cevher dizilmiş olduğunu görmesi, ilme, fazilete ve hakkı yerine getirmeye işâret eder.

Rüyada boynunun bir çocuk tarafından vurulduğunu görmek, rüya sahibinin ölebile- ceğine işâret eder.

Bir kimse rüyada boynunu Efendimizin (s.a.s.) mübarek elinde ve parmakları arasında görse, Nebiler Sultanı’nın (s.a.s.), o kimseyi, üzerine alacağı kötü bir şeyden engellediğine işâret eder.

Rüyada boynunda Kur’ân-ı Kerim olduğu­nu görmek, sözünde sadık biri olduğuna işâret eder.

Rüyada boynu ve ensesi üzerinde eşyadan herhangi bir şey taşıdığını görmek, borç ile tabir olunur. Boynu ve ensesi üzerinde taşıdı­ğı şeyin çokluğu, büyüklüğü, ağırlığı, borcun çokluğuna, büyüklüğüne ve ağırlığına işâret eder. Boynu ve ensesi üzerinde taşıdığı şeyin azlığı, küçüklüğü, hafifliği de, borcun azlığına, küçüklüğüne ve hafifliğine işâret eder.

Rüyada boynu ve ensesi üzerinde altın ve gümüşten bir maden taşıdığını görmek, dün­yayı taşımaya işâret eder.

Bir yanıt yazın