Rüyada Bostan Görmek

Rüyada normal ve mevsiminde bostan (bu sebze, meyve bahçesi de olabilir) görmek, eş, çocuk, mal, iyi ve ferah geçim, üzüntü ve kederden kurtuluş gibi iyiye işaret eder.

Bostan, halktan, avam, havas, cahiller, âlimler, cimriler ve cömertler için camiye ve pazar yerine yorumlanır. Abidler ve talebeler için, cami taşkilatından olan medrese gibi ilim evlerine yorumlanır. Çünkü talebeler o yerlerde ilim ağacının meyvelerini devşirirler. Zengin-fakir, salih ve fasık kimseler için de insanların toplandığı bir eve yorumlanır. Bostana girdiği zaman hasılatın son zamanları ve yaprak dökümü zamanı ise durumunun ifşa edilmesine, borca, hanımını boşamaya, evlatlarının kaybolmasına yorumlanır.

Bostana giren ölüyse, o kimse cennettedir. Eğer bostana giren sağ salim birisi ise, o kimsenin nefsine zulmetmesine ve dininde itimat edilir birisi olmadığına yorumlanır. Eğer bostanda hükmü icra edilen birisi ise veya bostana sahipse, izzet ve saltanata kavuşur. Eğer bunlardan hiçbiri olmazsa nefsine zulmeden müsrif birisi olur.

Bazan bostan, zevceye, çocuğa, mala, iyi geçime, üzüntü ve kederlerin gitmesine yorumlanır. Bazen da yemeklere ve muhtelif renkler bulunan düğün ziyafeti üzerine yorumlanır.

Kadın demektir. Birinin bostanını sulamak yasak ilişkiye girmek anlamına gelir. Sonbaharda bostanda olmak: aile içinde bir üzüntüye, para açısından sıkıntıya veya bir vefat anlamına gelir. Bakımsız bir bostan: bir olaydan dolayı çok acı çekeceğinize işarettir. Bostanda ağaç görmek: çok zengin bir kadınla evlilik, verimsiz bir bostan görmek: evliliğin boşanmayla biteceğine işarettir.

Cafer-i Sadık’ın yorumu

Buna göre, bostan rüyası, yedi türlü yorumlanabilir:

  1. Eş, 2. Evlat, 3. İyi geçim, 4. Mal, 5. Zenginlik, 6. Sevinç, 7. Hizmetçi. Bu hayırlı şeyler ile tabir olunur.

Rüyada bostan görmek, iyi ve mükemmel özellikleri olan bir eş (hanım) ile tabir olunur.

Rüyasında kendisine ait bir bostanı olduğunu ve içinde bol meyveli ağaçları bulunduğunu bunlardan meyve aldığını gören kimse, zengin bir hanımla evlenir ve ondan fayda görür, şeklinde tabir olunur.

Danyel (A.S.)’ın yorumu:

Rüyada görülen bostan, kadına işaret olarak yorumlanır. Rüyasında kendi bostanım suladı­ğını gören kişi, kendi hanımıyla münasebette bulunması­na yani eşine yakın olacağına işarettir.

Rüyasında kendi bostanında bir erik ağacı olduğunu gören kişinin, ilim öğrenecek, edep tahsil edecek, insanlara fay­dalı olacak bir evladı olacağına işaret eder.

İbn-i Sirin’nin yorumu:

Rüyasında kendi bostanının içinde birçok meyveli ağaçlarının bulunduğunu ve meyvelerinden koparıp da yediğini gören kişi, zengin bir kadınla evlene­rek ondan hayır ve menfaate kavuşur şeklinde yorumlanır. Rüyasında bir bostana girdiğini ve bostanda güzel ağaçla­rın, akarsuların, güzel kadınların bulunduğunu görmek, rüya sahibi kişinin şehit olarak veya şehit sevabına kavu­şarak vefat edeceğine (öleceğine) işarettir.

Rüyada bostan içinde görülen atlar, büyük adamlara işaret olarak yorumlanır. Rüyada bostandaki bazı ağaçların uçtu­ğunu görmek, bir kısım askerin firarına işarettir. Rüyasında bostandaki meyvelerden toplayıp eve getirdiğini görmek, rüyayı gören kişinin, devlet idarecilerinden yar­dım ve menfaat görmeye işaret eder şeklinde yorumlanır.

Cabir-ir Mağribi’nin yorumu:

Rüyada görülen bostan, in­sanın işi ve himmeti derecesinde ameline işaret eder. Rüyasında bostanının açmış rengarenk çiçeklerle güzelleşmiş olduğunu görmek, rüya sahibinin işinin ve amelinin iyili­ğine işarettir. Bostanının meyvesiz, yapraksız ve çıplak ol­duğunu görmek, bunun tersiyle yorumlanır. 

Bazı yorumculara göre: Rüyada bostan görmek, devlet başkanının köşküne veya diğer devlet büyüklerinin ikametgahlarına işarettir. Rüyasında bir bostana girdiğini gören kişi, bu işaret olunan yerlerden birine gireceğine işarettir.

Kirmani’nin yorumu:

Rüyada bostan görmek, zengin, mal mülk sahibi, iyi bir adama işaret olarak yorumlanır. Rüyasında bostanda öküzlerin ve merkeplerinin dolmuş oldu­ğunu görmek, idarecilerin malının artacağına ve yardımcı­larının çoğalacağına işaret eder.

Ebu Said-il Vaiz’in yorumu:

Rüyasında bağ bahçe, bostanlar görmek, rüya sahibinin tövbe edeceğine işarettir. Bazı kere de bostan görmek, müjdeli bir haber almaya işarettir. Rüyasında kendi bostanını suladığını ve meyve aldığını gö­ren kişinin, bir çocuğu olur veya bir çocuğu olacağına işa­rettir şeklinde yorumlanır.

 

Ebu Said-il Vaiz.

Rüyasında bostanına iyi bir şekilde bakmasına ve sulaması­na rağmen hiç meyve (veya sebze ve şair) alamadığını gören kişinin hanımı kısır çıkar, hiç çocuk doğurmaz veya ken­disine (rüyayı gören kocasına) karşı soğuk ve ilgisiz davra­nacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında ekip diktiği bostanının (bahçesinin) büyüyüp gelişti­ğini ve hayat bulduğunu görmek, rüya sahibi kişinin, büyük iyilik ve menfaat göreceği bir kadınla evleneceğine işarettir.

Rüyada bostan görmek, rüya sahibinin ni­şanlanmasına veya evlenmesine ve arzularının gerçekleşmesine işârettir.

Evli bir kimsenin rüyada bostan görmesi, hayırlı bir evlada sahip olmaya işârettir.

Rüyada bostanda güzel kokulu bir şey bulduğunu görmek, güzel huylu bir evlada işâret eder.

Rüyada bostanda kötü kokulu bir şey bul­duğunu görmek, âsi ve kötü bir evlada işâret eder.

Rüyada bostanda erik ağacı görmek, ilim ve edep öğrenecek bir evlada işâret eder.

Talebeler ve âbidler için rüyada bostan görmek, okul ve medrese gibi ilim yuvalarına işâret eder.

Bazen rüyada bostan görmek, kadına, eşe, çocuğa, mala, iyi geçime, zenginliğe, sevince, üzüntü ve kederlerin gitmesine işâret eder.

Bazen de rüyada bostan görmek, istiğfara, Cennet’in güzel nimetlerine, askerlerin top­landığı devlet kışlasına işâret eder.

Yine rüyada bostan görmek, halktan, avam, câhiller, âlimler, cömertler, cimriler ve herkes için camiye ve pazaryerine

Bazen rüyada bostan görmek, mal, mülk ve servet sahibi bir adama işâret eder.

Bazı kere de rüyada bostan görmek çarşı­ya, gelin ve güvey odasına, kendisinden istifa­de edilen mal ve mülke de işâret eder.

Rüyada bostanda görülen ağaç, gelinin sofrasına, meyvesi de gelinin yiyeceklerine işâret eder.

Rüyada bilinmeyen bir bostan görmek, Kur’ân-ı Kerim’e işâret eder.

Rüyada bostan bellediğini görmek, evlen­meye işâret eder.

Rüyada bostanın toprağına tohum attığını görmek, bir çocuğu olacağına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bostan suladığını gör­mesi, o kimsenin mevki ve rütbesinin yükseleceğine, mali durumunun düzeleceğine işârettir.

Bir kimsenin rüyada kendisini kendi bostanında ve pek çok meyveli ağacın içinde bulun­duğunu ve bu ağaçlardan meyve koparıp yediğini görmesi, o kimsenin zengin bir kadınla evlenmesine ve o kadından faydalanmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bostanını kurumuş görmesi, o kimsenin hanımına hainlik edece­ğine işâret eder.

 

Bostanda kendisinin hükmü icra edilen birisi olduğunu görmek veya bostana sahip olduğunu görmek, izzet ve otorite sahibi ol­maya işâret eder. Eğer bunlardan hiç biri ol­mazsa nefsine zulmeden müsrif birisi olduğu­na işâret eder.

Bahar mevsiminde çimenler ve meyve ağaçları ile süslü bir bostanda olduğunu, selin gelip bütün ağaçları söküp götürdüğünü gör­mek ise, o yerdeki bir devlet büyüğünün öle­bileceğine işâret eder.

Bostana Girdiğini Görmek

Bir kimsenin rüyada yaprakları dökülmüş ve sararmış bir bostana girdiğini görmesi, o kim­seye üzüntü ve keder isabet edeceğine işârettir.

Meyve ve hasılat zamanı bostana girmek, hayır ve rızka ve çokça sâlih amel işlemeye, eş ve evlatlara işâret eder.

Hasılatın son zamanları ve yaprak dökümü zamanı bostana girdiğini görmek, durumunun ifşa edilmesine, borca, hanımını boşamaya, evlatlarının kaybolmasına işâret eder.

Ölü bir kimsenin rüyada bostana girdiğini görmek, o kimsenin cennette olduğuna işâret eder.

Sağ salim birisinin bostana girdiğini gör­mek, o kimsenin nefsine zulmetmesine ve di­ninde itimat edilir birisi olmadığına işâret eder.

Rüyasında gelişmiş, güzel ve bakımlı bir bostana girdiğini görmek, rüya sahibi kişinin büyük hayır ve menfaate ere­ceğine işaret eder.

Rüyasında bir bostana girip, ağaçlarından meyve, çiçek ve benzeri şeyler topladığını görmek, rüyayı gören kişinin eline mal ve para gibi nimetler geçeceğine işarettir.

Rüyasında gelişmiş güzel bir bostana girdiğini gören kişi, zengin bir kadın ile evlenir veya evleneceğine işaret eder.

Rüyada güz mevsimi (sonbaharda) bir bostana girdiğini ve yaprakların sararıp döküldüğünü gören kimse, üzüntü, keder ve sıkıntıya düşeceği ile tabir olunur.

Bir yanıt yazın