Rüyada Bıyık Görmek

Rüyada bıyık görmek, bıyığınızın tıraş edildiğini görmek, gam ve kederden kurtulmaya varsa, borcunuzu ödeyece­ğinize, selamete çıkacağınıza işarettir. Bıyık ve sakalını yolduğu­nu görmek, fakir düşmeye işaret eder. Birisinin bıyığından tutup çekmek çekilen kimseye bir zarar ve fenalığı dokunacağına işaret­tir. Bıyığını beyaz olmuş görmek, giriştiği işten vazgeçeceğine işa­rettir. Bıyığı çıktığını görmek, kuvvete ve kudrete işarettir. Kadın kendisinin bıyığı çıktığını görürse, bir erkek çocuk sahibi olacağı­na, bekar ise muhakkak evleneceğine işarettir. Siyah ve büyümüş bıyık görmek, tüccar için kazancının artacağına, halk için hayır ve berekete, asker için vakas ve heybete işarettir.

Rüyada görülen bıyık, gür, sık, siyah ve uçları yukarıya doğru kalkık ve kıvrık olursa, bu rüya, savaşçı için heybet ve yiğit görünüşe, vakara işarettir. Ticaret erbabı için bol kazanca işarettir. Diğer insanlar için de cihat ehline tabi olmaya işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada küçük çocukta bıyık bittiğini görmek, onun gelişmiş olduğuna (buluğa erdiğine) işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında kadının kendisini bıyıklı olduğunu görmesi, eğer hamile ise, erkek çocuk doğuracağına işaret eder. Kadın hamile değilse, kadının kısır olduğuna (hiç çocuğu olma­yacağına) işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada bıyığını fazla bir şekilde uzamış olduğunu gören kimsenin, bu rüyası kendisinin üzüntü ve kedere düşerek sıkıntıya maruz kalacağı, bazen de haram olan şeyleri iç­mekle şöhret bulacağına işaretle yorumlanır.

Rüyada bıyığının yeni bitmiş, yeni çıkmış olduğunu gören kimsenin bu rüyası, kendisinin güç ve kuvvete kavuşaca­ğına işaretle yorumlanır.

Rüyasında bıyıklarını yolduğunu görmek, pek iyiye yorul­maz. Bu rüyayı görenin kötü bir yolda olduğunu, iyi olma­yan işlerle uğraştığını bildiren bir işaretle tabir olunur.

Bir kimse rüyasında, bıyıklarının iyi ve normal olduğunu görse, bu onun rahata kavuşacağına işarettir.

Rüyada bıyık görmek, mal ve servete işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bıyığını kısalttığını görmesi, o kimsenin Sünnet-i Seniyyeye uy­gun hareket ettiğine işâret eder.

Rüyada bıyığının fazlalaştığını ve uzadığını görmek, Sünnet-i Seniyyeye karşı bir hareke­tinin bulunduğuna işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bıyığının kısa veya çenesini bozacak bir şekilde kısalttığını gör­mesi, o kimsenin gördüğü eksiklik nisbetinde malının zayi olmasına işâret eder.

Rüyada bıyığını adeta muhalif ve yemek yemeğe mani olacak derecede uzun görmek, bulunduğu halin ayıp ve bidat olduğuna işâret eder.

Rüyada bıyığını fazla bir şekilde uzun gör­mek, keder ve sıkıntıya; bazen de haram olan şeyleri içmekle şöhret bulmaya işâret eder.

Rüyada bıyığını normal şekilde kısaltmak ve düzeltmek, Sünnet-i Seniyyeye uymaya işâret eder.

Borcu olan bir kimsenin rüyada bıyığını kısalttığını görmesi, borcunu ödemesine işâret eder.

Rüyada bıyık ve sakalını kesmeyi adet edi­nen bir kimsenin, rüyada b|yık ve sakalını kestiğini görmesi, rahatlığa, tasa ve sıkıntıdan kurtulmaya işâret eder.

Rüyada bıyık ve sakalını kesmeyi çirkin görenin rüyada bıyık ve sakalını kesmesi ise, rütbesinin gitmesine, fenâ bir şöhret almasına, fakirliğe düşmesine ve zarara uğramasına işâret eder.

Rüyada bıyığının yeniden bittiğini görmek, kuvvet kazanmaya işâret eder.

Rüyada görülen bıyık kıllarının kısalığı, güzel; uzunluğu ise, kötüdür.

Bazen rüyada bıyık kıllarının uzun olduğu­nu görmek, içki içmeye veya zekât vermemeye yahut sahibi tarafından istenen emaneti sahi­bine iade etmemeye işâret eder.

Hamile olan bir kadının rüyada kendisini bıyıklı  görmesi, bir erkek çocuğu doğurmasına işâret eder.

Hamile olmayan bir kadının rüyada kendi­sini bıyıklı görmesi, hiç çocuğu olmayacağına işâret eder.

Bir yanıt yazın