Rüyada Bilezik Görmek

Bilezik, evlilikte sadakate işaret eder. Bilezik taktığını görmek, rüyayı görenin eşinin sadık olduğunun habercisidir. Ayrıca bilezik takmak evlilik anlamına da gelmektedir.

Rüyada bilezik görmek, erkekler için hayırlı iş­lere erkek çocuğa işarettir. Ölüde bilezik görmek, onun cennette bulunduğuna, bekar birinin bilezik görmesi yakın zamanda evlen­meye işaret eder. Bir kadına bilezik hediye etmek, bir kadınla olan münasebetinizin sizi müşkül durumlara sokacağına veya dostluğu­nu istediğiniz bir kadından ret cevabı alacağınıza işarettir. Bileziği kolda görmek, merak ve sıkıntıya, bileziği kolundan çıkarmak, dostlarınız aranızda soğukluk ve ayrılık olacağına, kadında bilezik görmek, sevinçli haberlere ve nimete işaret eder. Bilezik kırmak hastalığa tutulacağınıza ve sefalete düşeceğinize işarettir. Birisine bilezik vermek, birisine iyilik edeceğinize yorumlanır.

Rüyada görülen bilezik, kadın görürse, evliliğe, sevinç ve nimete; erkek görürse, iyiliğe, yardıma ve bazen de üzüntü ve kedere işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada görülen bilezik yorumlarında ünlü rüya tabir ve yorumcularının görüş ve tabirleri bulunmaktadır. Bunlar­dan bazılarını buraya almış bulunuyorum:

Cafer-i Sadık (R.A.)’ın Yorumu:

Rüyada bilezik görmek, şu beş cihete işaretle yorumlanır. 1. Riyaset (Başkanlık, baş olmak, lider olmak), 2. Hikmet ehli olmak, hikmete ermek, 3. Hile, düzenbazlık, 4. Keder, üzüntü, sıkıntı, 5. Evlat ve kardeş.

Bazı yorumculara göre: Rüyada görülen bilezik, hangi ma­denden olursa olsun, kadınlar için de, erkekler için de ev­liliğe işarettir demişlerdir.

Kirmani’nin Yorumu:

Rüyasında büyük bir adamın kendi­sine bir bilezik verdiğini veya bilezik hediye ettiğini gör­mek, rüya sahibi kişinin veya erkek kardeşinin bir erkek çocuğu dünyaya geleceğine işaretle yorumlamıştır.

HalidiIsfahani’nin Yorumu:

Rüyasında kol bileklerinde bir çift gümüş bilezik görmek, rüya sahibinin sıkıntıya düşeceğine ve elinin daralacağına işarettir. Ancak bu gümüş bile­zik görmekten gelecek sıkıntı, altın bilezik görmekten ge­lecek sıkıntıdan daha hafif olacağına da işaret eder.

Ebu Saidil Vaiz’in Yorumu:

Rüyasında kol bileklerinde al­tın bilezik görmek, rüya sahibinin, bir mirasa kavuşacağı­na (mirasa konacağına) ve ilave yoruma göre, rüya sahibi dindar bir kişi ise, ibadetlerinin, sevaplarının ve hayırları­nın artacağına işaret olarak yorumlanır.

İmam-ı Nablusi’nin Yorumu:

Rüyasında elinde bilezik bu­lunduğunu gören bir erkek, geçim darlığı çekeceğine işa­rettir. Elinde altın ve gümüşten bilezikler bulunduğunu görse, o kişinin iyi bir insan olduğuna hayır işlemede in­sanlara öncülük yaptığına işaret eder.

Rüyasında bi­lezik takmış olduğunu gören erkek, üzüntü ve kedere dü­şer, kadın görse, onun için süse işaretle yorumlanır.

Rüyada ölüler üzerinde bilezik görülse, bu rüya üzerinde bi­lezik görülen ölmüşlerinizin cennette olduklarına işaret eden bir müjdedir şeklinde tabir olunur.

Rüyada görülen bilezikler, üzüntü, keder, tasa, usanç, musibet ve belaya düşmüş olan kimseye teselli verecek sözler söylemeye işâret eder.

Bazen rüyada görülen bilezik, hizmetçiye işâret eder.

Bazen de rüyada görülen bilezik, erkek çocuğa veya rüya sahibinin akrabalarını ziyaret etmesine işâret eder.

Rüyada bilezik görmek, çocuğa da işâret eder.

Bekâr kimsenin rüyada bilezik görmesi, evlenmesine işâret eder.

Rüyada kemik veya fildişinden bilezikler görmek, insanların rezillerine işâret eder.

Rüyada ölüler üzerinde bilezik görmek, o ölülerin cennette olduklarına işâret eder.

Bir erkeğin, rüyada elinde bir bilezik bu­lunduğunu görmesi, onun elinin darlığına işâret eder.

Erkeklerin rüyada bilezik takması, üzüntü ve kedere; kadınların rüyada bilezik takması ise bezeğe işâret eder.

Bazen de erkeklerin rüyada bilezik takma­sı, mülke veya Hakk’tan sapmaya ve yalana işâret eder.

Kadınların rüyada bilezik görmesi, sahip olacakları nîmet ve sevince işâret eder.

Bir devlet başkanının rüyada halkının elle­rinde bilezikler olduğunu görmesi, o devlet başkanın halkı hakkında yumuşaklık gösterme­sine ve onların arasında adaletli icraatta bulun­masına; halkı da kazanç ve geçimlerinde bere­kete nâil olmasına ve devlet başkanının otorite­si ve gücünün devam etmesine işâret eder.

Rüyada devlet başkanının eline bilezik ta­kılması, şöhretle beraber devlet başkanının eliyle meydana gelecek uluslararası başarıya işâret eder.

Altın Bilezik Görmek

Düşmanları olan bir kimsenin rüyada elin­de altın veya gümüşten birtakım bileziklerin bulunduğunu görmesi, Allah Teâlâ’nın kendi­sine yardım edeceğine işâret eder. Bir kimsenin rüyada evinde altın bilezik olduğunu görmesi, o kimsenin eli yüce, ken­disinin nîmetler sahibi bir kimse olmasına işâret eder. Bazen rüyada görülen altın veya gümüşten bilezikler, izzet sahibi kimselere yaklaşmaya mal ve güzelliğe işâret eder.

Gümüş Bilezik Görmek

Rüyasında kol bileklerinde gümüş bilezikler görmek, rüya sahibinin nimet ve bolluğa ereceğine, ancak bu nimet ve bolluğu elde ederken çok zahmet ve meşakkat çekerek yorulacağına işaret eder. Gümüş bilezik taktığını görmek ise, din ve takva sahibi iyi bir insan olunacağına işaretle tabir edilir.

Bir yanıt yazın