Rüyada Basamak Görmek

Basamaktan çıkmak yakın bir gelecekte hayatın düzene girmesine, ha-yatta başarılı işlere imza atılacağına, güzel günlerin geleceğine işaret eder. Basamakta oturmak ise şansın bir süre daha kapalı kalmasına işaret eder.

Rüyada merdiven basamakları görmek, yücelik ve yükseklik merdivenlerine erişmenin sebeplerine işarettir.

Merdiven basamakları bazen evin hizmetçisine işarettir.

Rüyada merdiven basamaklarından yukarıya çıktığını görmek, mevki ve rütbede yükseleceğinize ve servete ka­vuşacağınıza işaret olarak yorumlanır. Merdivenden aşa­ğıya indiğini görmek ise tersiyle yorumlanır.

Rüyada basamak çıktığını görmek, gerek iş ve gerekse hissi hayatınızda büyük gelişmelerin arifesinde olduğunu­za işarettir. Bir basamakta oturduğunuzu görmek, talihinizin bahtınızın bir müddet daha kapalı kalacağına işarettir.

Rüyada merdiven basamaklarını görmek, yücelmenin sebeplerine, dünya ve âhirete yö­nelmenin vesilelerine işâret eder.

Rüyada görülen merdiven basamakları, mühlet vermeye, hileye ve derece derece bir şeye yaklaşmaya işâret eder.

Bazen de rüyada görülen merdiven basa­makları, yolcunun duraklarına veya zaman zaman konaklayacağı yerlere işâret eder.

Bazı kere de rüyada görülen merdiven basamağı, evin hizmetçisine işâret eder.

Rüyada basamaklardan yukarıya çıkmak, azar azar nâil olunacak yükseklik ve Cennette­ki dereceye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada merdiven basamakla­rını sayarak çıktığını görmesi, o kimsenin o basamakların sayısı kadar hayat süreceğine işâret eder.

Rüyada görülen beş basamak, beş vakit namaza işâret eder.

Rüyada basamaklarda meydana gelen ku­sur ve noksanlık, namazda meydana gelen noksanlığa işâret eder.

Rüyada basamaktan çıkmak veya inmek, iş ve aile hayatınızda çeşitli engellerle karşılaşa­cağınıza, fakat bunları çok kısa zamanda atla­tacağınıza işâret eder.

Rüyada basamaktan yukarıya çıkmak, yük­sekliğe, rütbeye ve servete; aşağıya inmek ise bunların aksine işâret eder.

İlim ve takva sahibinin rüyada basamakla yukarıya çıktığını görmesi, Allah (c.c.) nezdin- de mertebesinin yükseleceğine işârettir.

Bir kimsenin bilinmeyen bir basamağa çıktı­ğını görmesi, eğer basamağın sonuna gelmiş ise ve kendisi de hasta ise ölebileceğine İşâret eder.

Rüyada yüksek bir çardağın en yukarısına çıktığını görmek, Cennetin en yüksek derece­sine ulaşmaya işâret eder.

Rüyada yüksek bir çardağın yüksek yerine çıkmaksızın biraz aşağıda durdurulduğunu gör­mek, ölümden sonra Cennetin yüksek derece­lerine çıkmaktan men edilmesine işâret eder.

Yolcu bir kimsenin merdiven basamakların­dan indiğini görmesi, o kimsenin yolculuktan dönmesine işâret eder.

Dertli ve hastalıklı hanımı olan bir kimse­nin merdiven basamaklarından indiğini gör­mesi, hanımının ölmesiyle ondan ayrılmasına ‘§âret eder.

Bir kimsenin rüyada merdiven basamak­larından indiği yer, eğer camiî, sulak, yeşillik ve güzel kokulu bir yer ise, o kimsenin Müs­lümanlığa sarılıp tövbe ve istiğfar ederek bulunduğu halden dönmesine işâret eder. Eğer indiği yer anlatılan yerlerin zıddı olur­sa, o kimsenin derece derece helakayaklaş­masına işâret eder.

Rüyada görülen merdiven basamakları ha­yırlı amellerdir ki, onun birincisi namaz, İkin­cisi oruç, üçüncüsü zekât, dördüncüsü sada­ka, beşincisi hacc, altıncısı cihat ve yedincisi Kur’ân’a işâret eder.

Rüyada görülen merdivenin basamakları kerpiçten olursa, bu rüya, güzel bir rüyadır.

Rüyada görülen merdivenin basamakları kiremitten olursa, bu rüyada hayıryoktur.

Rüyada görülen merdivenin basamakları taştan olursa, kalp katılığı ile beraber yüksek­liğe işâret eder.

Rüyada görülen merdivenin basamakları ağaçtan olursa, nifak ve gösteriş ile beraber yüksekliğe işâret eder.

Bazen ağaçtan yapılmış merdiven basa­makları, işte sebata ve gizlemeyi arzu ettiği bir şeyi gizlemeye işâret eder.

Rüyada görülen merdivenin basamakları eğer altından olursa, rüya sahibi servete ve bolluğa nâil olur.

Rüyada görülen merdivenin basamakları eğer gümüşten olursa, her basamağın adedince şerefe nâil olmaya işâret eder.

Merdivenin basamakları bakırdan veya tunçtan olursa, dünya metaına nâil olmaya işâret eder.

Rüyada merdiven basamaklarına çıktığını gören kimse, kendisiyle yükseleceği kadar anlayış ve zekâya sahip olur.

Bazen rüyada görülen merdiven basamağı, ibadet eden zâhid bir kimseye işâret eder.

 

Bir yanıt yazın