Rüyada Abdest Almak

Rüyada abdest almak, hayra güçlük­lerin giderilmesine ve neşeye, abdesti tamamlamak düşünülen işin olacağına ve sevince, kırda abdest almak, gam ve kasvetten kurtulmaya yorumlanır.

Rüyada abdest aldığını görenlerin rüyası ge­nellikle hayırla yorumlanır. Şöyle ki:

Hasta olan bir kimse, rüyasında abdest aldığını görse, bu onun en kısa zamanda hastalıktan şifa bulup kurtulacağı­na, iyileşeceğine işaretle yorumlanır.

Günah işleyip duran (günahkar) bir kimse, rüyasında ab­dest aldığını görse, bu rüya o kimsenin tövbe edeceğine (ve dolayısıyla günahlarından temizleneceğine) işarettir.

Borçlu olan bir kimse, rüyasında abdest aldığını görse, bu rüya o kimsenin borçtan kurtulacağına işarettir.

Rüyada bal veya süt ile abdest aldığını görmek, rüya sahi­binin dini konuda hayatının iyiye gideceğine işarettir. Ör­neğin; ibadetlerinde başarıya ulaşacağına ve dine hizmet edeceğine işaretle yorumlanır.

Rüyasında kırda ve su kenarında, çöplük veya deniz kena­rında halkın abdest aldığı bir mahalde (yerde) abdest aldı­ğını görmek, rüyayı gören kimse, üzüntülerden, keder ve sıkıntılarından kurtulacağına işarettir.

Bir kimse rüyasında yağmur suyu ile abdest aldığını görse, bu onun dünya ve ahirette halinin iyi ve mutlu olacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında bir çeşmeden abdest aldığını görmek, bol bir rız­ka ereceğine ve zengin olacağına işarettir.

Abdest almak, selamete ermek, kurtuluş, kurtulmak, umduğu­na (muradına) kavuşmak, korkudan kurtulup selamete er­mek, emniyete ermek, hastalıklardan şifaya kavuşmak, borç ödemek, borçlardan kurtulmak ve kederden, üzüntü­den kurtuluşa ermek ve benzeri iyiliğe işaretler şeklinde yorumlar verilmiş ve verilmektedir.

Abdest almak, çoğunlukla ferahlamaya işâret eder. Bazen de abdest almak, ileri gelen kimselerin yanında ihtiyaçlarının karşılanması­na yorumlanır.

Rüyada tastamam abdest aldığını görmek, bütün dinlerde güzel­liğe, Allah (c.c.) tarafından korunup kollanma­ya delâlettir.

Rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığı­nı veya gusül yaptığını görmek, rüya sahibinin zayi ettiği bir şeyini bulmasına işârettir.

Rüyada abdest alıp namaza girdiğini gör­mek, rüya sahibinin üzüntü ve kederden kurtulmasına ve Allah’a hamd etmesine işârettir. Rüyada abdest alınması caiz olmayan sıvılarla abdest aldığını görmek, rüya sahibinin beklediği bir işi elde edemeyeceği­ne ve borçlanmasına işâret eder.

Rüyada kendi evinde abdest almak, o evde uzunca bir süre oturamayacağına işârettir.

Rüyada yatağında abdest aldığını, ayağa kalk­madığını ve şiddetli bir hastalık içinde bulunduğunu görmek, hanımından veya dostundan ayrılacağına delâlet eder.

Rüyada sokak, çarşı ve hamamlarda abdest aldığını görmek, rüya sahibinin meleklerin gazabına uğrayacağına, büyük edepsizliğe, hasar ve büyük bir zarara uğramasına ve giz­lediği şeylerin açığa çıkmasından dolayı rezil olmasına işaret eder.

Rüyada çöplükte ve deniz kenarında ab­dest aldığını görmek, rüya sahibinin üzüntü, acı ve kederlerinin gitmesine işaret eder.

Rüyada bir arkadaşının başı ucunda abdest aldığını görmek, arkadaşına varis olacağına ve onun eşyasına mâlik bulunacağına delâlet eder. Tanıdığı bir kişinin kendisinin başı ucun­da abdest aldığını görmek ise rezilliğe, üzüntü ve kedere düşmekle tabir olunur.

Bazen rüyada abdest almak, rüya sahibinin yerine vereceği emanete veya ödeyeceği bor­cuna ya da yapacağı şahitliğe de işarettir.

 

Rüyada abdest aldıktan sonra eliyle o ab­dest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hase­nata, berekete, hastalıktan şifâya, korkudan kurtulmaya işâret eder.

Rüyada abdest almak bütün dinlerde güzelliğe, Allah (C.C.) tarafından nâil olunacak himayeye delâlet eder.

Rüyada soğuk bir mahzende abdest alan veya gusül yaptığım gören, çaldığı, şeyini bulur. Rüyada abdest alıp namaza girdiğini’ gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur ve Allah (C.C.)a hamd eder. Abdest alınması caiz olmayan şeyle abdest aldığını gören kimse, mihnet ve meşakkat içinde bulunup ondan kurtulmayı bekler ve arzu ettiği şeyde noksan kalır.

Rüyada yatağında abdest aldığını, ayağa kalkmadığını ve şiddetli bir hastalık içinde bulunduğunu gören kimse hanımından veya dostundan ayrılır.

Bazı yorumcular, rüyada abdest almak, rüya sahibinin yerine vereceği emanete veya ödeyeceği borcuna ya da yapacağı şahitliğe delâlet eder, derler.
Abdest almak güzelliğe, korunmaya, hayır ve iyiliğe delalet eder. Temiz su ile tam olarak abdest almak maksada kavuşmaya, abdestin tamamlanmaması mevcut sıkıntıların bir süre daha devam etmesine delalet eder.
Bir kimse rüyada soğuk ve kimsenin bulunmadığı köhne bir yerde abdest veya gusül aldığını görse, çaldırdığı şeyini bulur. Meyve suyu gibi kendisiyle abdest almanın uygun olmadığı şeylerle abdest almak, arzu edilen şeyin gerçekleşmemesine, abdest almak isteyip de su bulamamak, istenilen şeye ulaşmakta zorlanmaya işaret eder.

Tüccar olan kimse rüyada abdestsiz namaz kıldığını görse, o kimsenin sermayesi olmadan mal kazanacağına delalet eder. Eğer o kimse sanatkâr ise, yer bulamamasına, eğer kumandan ise asker bulamamasına delalet eder. Abdestsiz olduğu halde çöplük gibi bir yerde abdest aldığını görmek, kavuşmak istenilen emellere kavuşamamak olarak yorumlanır.
Boy abdesti gerektiren bir durumda sadece namaz abdesti almak; zorlu bir işe girmeye işaret eder.

Hamam ve sokak gibi yerlerde abdest almak; yüz kızartıcı bir duruma, gizlenen sırların açığa çıkmasına, yatakta uzanır vaziyette abdest almak; eş ve dosttan ayrılmaya delalet eder.

Abdesti Tamamlayamadığını Görmek

Rüyada abdestini tamamlayamadığını gör­mek, rüya sahibinin arzu ettiği şeyin tamamlanmamasına işâret eder.

Abdesti Tamamladığını Görmek

Üzüntülü bir kimsenin rüyada abdest al­dığını ve abdestini tamamladığını görmesi, Allah Teâlâ’nın onu üzüntüsünden kurtara­cağına işârettir.

Korkusu olan bir kimsenin rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını görmesi, Allah Teâlâ’nın onu korktuğu şeyden emin edeceğine işâret eder.

Hasta olan bir kimsenin rüyada abdest al­dığını ve abdestini tamamladığını görmesi, Allah Teâlâ’nın ona şifâ vereceğine işârettir.

Borçlu olan bir kimsenin rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını görmesi, Allah Teâlâ’nın ona borcunu ödemesine imkan nasip edeceğine işârettir.

Günahkâr bir kimsenin rüyada abdest aldı­ğını  ve abdestini tamamladığını görmesi, Allah Teâlâ’nın, onun günâhlarını affedeceğine işârettir.

Abdest Üzerine Abdest Almak

Bir kimse rüyada abdest üzerine abdest aldığını görse gönlü aydınlanır. Bazen de rüyada abdest almak, ileri gelen kimselerin yanında ihtiyaçlarının bitmesine delâlet eder.

Bir kişinin rüyasında abdest alması, her ümi­dine erişeceğine işârettir. Rüyada abdest üzeri­ne abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete, nîmet üzerine nîmete delâlet eder.

Rüyada abdest üzerine abdest aldığını görmek, “Abdest üzerine abdest almak nurdur” hadisine binaen gören kişinin gönlünün aydınlığına da yorumlanır.

Namaz İçin Abdest Almak

Rüyasında namaz için abdest aldığını görmek, muradına ermeye, istek ve arzusuna kavuşacağına, eğer varsa ke­derlerinden de kurtulacağına işarettir. Namaz için abdest almak, maneviyat ve kut­siyete de işaret etmektedir.  Abdest alıp namaza durmak gam ve kederden kurtularak, Allah’a şükretmeye, abdest üstüne abdest almak ziyade nurlanmaya ve aydınlık bir gönüle delalet eder. Namaz kılmak gayesiyle abdest almak, korkuların gitmesine ve Allah-ü Teâla’nın korumasında olmaya işaret eder.

Temiz Suyla Abdest Almak

Rüyasında temiz bir su ile (yani, abdest almanın caiz olduğu su ile) abdest aldığını ve abdestini tamamladığını da gör­mek, tüm muradına ereceğine ve dileklerine kavuşacağı­na işarettir.

Bir kimsenin rüyada temiz ve berrak su ile abdest aldığını görmesi, arzu ettiği şeyin tamamlanmasına; kederde ise kurtulacağına; has­ta ise iyileşeceğine; borçlu ise borcunu ödeyeceğine ve korkularından kurtulacağına işârettir.

Rüyada kişinin temiz bir su ile abdest aldığını görmesi, o kişinin o dönem yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılarının ortadan kalkacağı anlamına gelir.

Sıcak Su İle Abdest Almak

Rüyada sıcak ya da ılık su ile abdest aldığını veya guslettiğini görmek, üzüntü, ke­der ve hastalığa işâret eder.

Bu yazı A kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

Bir yanıt yazın